دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

فهرست مطالب
فصل اول : پیش نیازهای ریاضی و تعاریف  1
1-1 مقدمه  2
1-2 تعا ریف  3
1-2-1 تابع همبستگی متقابل برای سیگنالهای پریودیک  3
1-2-2 تابع خود همبستگی برای سیگنالهای پریودیک  4
1-2-3 خواص توابع همبستگی پریودیک گسسته  5
1-3 نامساوی ولچ  6
1-4 نامساوی سید لینکوف  6
1-5 تابع همبستگی غیر پریودیک گسسته  7
فصل دوم : معرفی کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی  8
2-1 مقدمه  9
2-2 تعریف  10
2-3 دنباله¬های کلاسیک  10
2-3-1 دنباله¬هایی با طول ماکزیمال  10
2-3-2 خواص دنباله¬های ماکزیمال  11
2-4 انواع تکنیکهای باند وسیع  13
2-4-1 روش دنباله مستقیم (DS)  13
2-5 کدPN   14
2-5-1 دنباله PN و پس خور ثبات انتقالی  15
2-5-2 مجموعه دنباله¬های ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز  16
2-5-3 بزرگترین مجموعه به هم پیوسته از دنباله¬های ماکزیمال  17
2-6 دنباله گلد  19
2-7 مجموعه کوچک رشته¬های کازامی  20
2-8 مجموعه بزرگ رشته¬های کازامی  21
فصل سوم : نحوه¬ی تولید کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی  22
3-1 تولید کد ماکزیمال  23
3-2 تولید کد گلد  28
3-3 تولید کد کازامی  32
فصل چهارم : مروری بر سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  36
4-1 مقدمه  37
4-2 سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  38
4-3 مزایای سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  40
4-4 نگاهی به مخابرات سیار  41
4-5 طریقه¬ی مدولاسیون  46
4-6 پدیده دور- نزدیک  46
4-7 استفاده از شکل موجهای مناسب CDMA  49
4-8 بررسی مساله¬ی تداخل بین کاربران  49
فصل پنجم : مراحل و نتایج شبیه سازی  50
5-1 مقدمه  51
5-2 بررسی کد ماکزیمال در شبیه سازی  52
5-3 بررسی کد گلد در شبیه سازی  57
5-4 بررسی کد کازامی در شبیه سازی  62
5-5 عملکرد خطای بیت  66
شکلها
شکل (1-1) شکل موج گسترش یافته  5
شکل (1-2) مدار شیفت رجیستر  11
شکل (2-2) بلوک دیاگرام یک سیستم DSSS  14
شکل (2-3) بلوک دیاگرام یک فیدبک شیفت رجیستر  16
شکل (3-1) چگونگی ترکیب کد ماکزیمال با داده ها  23
شکل (3-2) تولید کد ماکزیمال با استفاده از شیفت رجیستر  24
شکل (3-3) تابع همبستگی کد ماکزیمال  25
شکل (3-4) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله31 و تعداد 100 کاربر  26
شکل (3-5) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله63 و تعداد 100 کاربر  27
شکل (3-6) نحوه ی تولید کد گلد  28
شکل (3-7) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 50 کاربر  29
شکل (3-8) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و تعداد 100 کاربر  30
شکل (3-9) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 63 و تعداد 50 کاربر  31
شکل (3-10) نحوه ی تولید کد کازامی  32
شکل (3-11) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=2 , m=-1  33
شکل (3-12) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-1 , m=10  34
شکل (3-13) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله 31 و k=-4 , m=4  35
شکل (4-1) مدل سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  38
شکل (4-2) تقسیم بندی سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  39
شکل (4-3) هدف سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  41
شکل (4-4) نمونه¬ای از مخابرات سلولی  42
شکل ( 4-5) مدلهای مختلف سیستمهای چندگانه  45
شکل (4-6) اثر پدیده دور- نزدیک  47
شکل (5-1) فرستنده CDMA  51
شکل (5-2) گیرنده CDMA  52
شکل (5-3) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  53
شکل (5-4) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  53
شکل (5-5) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  53
شکل (5-6) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  53
شکل (5-7) نمودار BER برای 40 کاربر کد ماکزیمال  54
شکل (5-8) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-9) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-10) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-11) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  55
شکل (5-12) نمودار BER برای 80 کاربر کد ماکزیمال  56
شکل (5-13) روش بدست آوردن کد گلد  57
شکل (5-14) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58
شکل (5-15) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58
شکل (5-16) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58
شکل (5-17) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  58
شکل (5-18) نمودار BER برای 40 کاربر کد گلد  59
شکل (5-19) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-20) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-21) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-22) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  60
شکل (5-23) نمودار BER برای 80 کاربر کد گلد  61
شکل (5-24) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62
شکل (5-25) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62
شکل (5-26) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62
شکل (5-27) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 40 کاربر  62
شکل (5-28) نمودار BER برای 40 کاربر کد کازامی  63
شکل (5-29) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64
شکل (5-30) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64
شکل (5-31) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64
شکل (5-32) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای 80 کاربر  64
شکل (5-33) نمودار BER برای 80 کاربر کد کازامی  65
شکل (5-34) مقایسه سه کاربر برای کد ماکزیمال  68
شکل (5-35) مقایسه سه کاربر برای کد گلد  69
شکل (5-36) مقایسه سه کاربر برای کد کازامی  70
شکل (5-37) مقایسه سه کد برای 40 کاربر  71
شکل (5-38) مقایسه سه کد برای 80 کاربر  72
جدول (2-1) مقدیری از دنباله¬های ماکزیمال  18
چکیده
دسترسی چندگانه تقسیم کد از تکنولوژی طیف گسترده به وجود می آید . سیستم های طیف گسترده در حین عمل کردن حداقل تداخل خارجی ، چگالی طیفی کم و فراهم کرده توانایی دسترسی چندگانه از تداخل عمدی سیگنالها جلوگیری می کند که عملیات سیستمی با تداخل دسترسی چندگانه و نویز آنالیز می شود . احتمال خطای بیت در مقابل تعداد متنوعی از کاربران و سیگنال به نویز  متفاوت محاسبه می شود . در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد برای گسترده کردن به دنباله تصادفی با معیارهای کیفیت اصلی برای تصادفی کردن نیاز داریم . سیگنال گسترده شده بوسیله ضرب کد با شکل موج چیپ تولید می-شود و کد گسترده بوجود می¬آید .
بوسیله نسبت دادن دنباله کد متفاوت به هر کاربر ، اجازه می¬دهیم که همه کاربران برای تقسیم کانال فرکانس یکسان به طور همزمان عمل کنند . اگرچه یک تقریب عمود اعمال شده بر دنباله کد برای عملکرد قابل قبولی به کار می¬رود . بنابراین ، سیگنال کاربران دیگر به عنوان نویز تصادفی بعضی سیگنال کاربران دیگر ظاهر می¬شود که این تداخل دستیابی چندگانه نامیده می¬شود . تداخل دستیابی چندگانه تنزل در سرعت خطای بیت و عملکرد سیستم را باعث می¬شود .
تداخل دستیابی چندگانه فاکتوری است که ظرفیت و عملکرد سیستم های دسترسی چندگانه تقسیم کد را محدود می¬کند . تداخل دستیابی چندگانه به تداخل بین کاربران دنباله مستقیم مربوط می¬شود . تداخل نتیجه آفستهای زمان تصادفی بین سیگنالهاست که همزمان با افزایش تعداد تداخل طراحی شده . بنابراین ، آنالیز عملکرد سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد باید برحسب مقدار تداخل دستیابی چندگانه اثراتش در پارامترهایی که عملکرد را اندازه گیری می¬کند وارد می¬شود .
در بیشر جاها روش عادی تقریب گوسی و واریانس مورد استفاده قرار می¬گیرد . ما عملکرد سرعت خطای بیت سیستم دسترسی چندگانه تقسی کد را مورد بررسی قرار می¬دهیم . تقریب گوسی استاندارد استفاده شده برای ارزیابی عملکرد احتمال خطای بیت در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد است . این تقریب به دلیل ساده بودن در بسیاری جاها مورد استفاده است .

دانلود پروژه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد