اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران
دانلود پروژه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

دانلود پروژه تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

فهرست مطالب
فصل اول : پیش نیازهای ریاضی و تعاریف  ۱
۱-۱ مقدمه  ۲
۱-۲ تعا ریف  ۳
۱-۲-۱ تابع همبستگی متقابل برای سیگنالهای پریودیک  ۳
۱-۲-۲ تابع خود همبستگی برای سیگنالهای پریودیک  ۴
۱-۲-۳ خواص توابع همبستگی پریودیک گسسته  ۵
۱-۳ نامساوی ولچ  ۶
۱-۴ نامساوی سید لینکوف  ۶
۱-۵ تابع همبستگی غیر پریودیک گسسته  ۷
فصل دوم : معرفی کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی  ۸
۲-۱ مقدمه  ۹
۲-۲ تعریف  ۱۰
۲-۳ دنباله¬های کلاسیک  ۱۰
۲-۳-۱ دنباله¬هایی با طول ماکزیمال  ۱۰
۲-۳-۲ خواص دنباله¬های ماکزیمال  ۱۱
۲-۴ انواع تکنیکهای باند وسیع  ۱۳
۲-۴-۱ روش دنباله مستقیم (DS)  ۱۳
۲-۵ کدPN   ۱۴
۲-۵-۱ دنباله PN و پس خور ثبات انتقالی  ۱۵
۲-۵-۲ مجموعه دنباله¬های ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز  ۱۶
۲-۵-۳ بزرگترین مجموعه به هم پیوسته از دنباله¬های ماکزیمال  ۱۷
۲-۶ دنباله گلد  ۱۹
۲-۷ مجموعه کوچک رشته¬های کازامی  ۲۰
۲-۸ مجموعه بزرگ رشته¬های کازامی  ۲۱
فصل سوم : نحوه¬ی تولید کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی  ۲۲
۳-۱ تولید کد ماکزیمال  ۲۳
۳-۲ تولید کد گلد  ۲۸
۳-۳ تولید کد کازامی  ۳۲
فصل چهارم : مروری بر سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  ۳۶
۴-۱ مقدمه  ۳۷
۴-۲ سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  ۳۸
۴-۳ مزایای سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد  ۴۰
۴-۴ نگاهی به مخابرات سیار  ۴۱
۴-۵ طریقه¬ی مدولاسیون  ۴۶
۴-۶ پدیده دور- نزدیک  ۴۶
۴-۷ استفاده از شکل موجهای مناسب CDMA  ۴۹
۴-۸ بررسی مساله¬ی تداخل بین کاربران  ۴۹
فصل پنجم : مراحل و نتایج شبیه سازی  ۵۰
۵-۱ مقدمه  ۵۱
۵-۲ بررسی کد ماکزیمال در شبیه سازی  ۵۲
۵-۳ بررسی کد گلد در شبیه سازی  ۵۷
۵-۴ بررسی کد کازامی در شبیه سازی  ۶۲
۵-۵ عملکرد خطای بیت  ۶۶
شکلها
شکل (۱-۱) شکل موج گسترش یافته  ۵
شکل (۱-۲) مدار شیفت رجیستر  ۱۱
شکل (۲-۲) بلوک دیاگرام یک سیستم DSSS  ۱۴
شکل (۲-۳) بلوک دیاگرام یک فیدبک شیفت رجیستر  ۱۶
شکل (۳-۱) چگونگی ترکیب کد ماکزیمال با داده ها  ۲۳
شکل (۳-۲) تولید کد ماکزیمال با استفاده از شیفت رجیستر  ۲۴
شکل (۳-۳) تابع همبستگی کد ماکزیمال  ۲۵
شکل (۳-۴) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله۳۱ و تعداد ۱۰۰ کاربر  ۲۶
شکل (۳-۵) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله۶۳ و تعداد ۱۰۰ کاربر  ۲۷
شکل (۳-۶) نحوه ی تولید کد گلد  ۲۸
شکل (۳-۷) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۳۱ و تعداد ۵۰ کاربر  ۲۹
شکل (۳-۸) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۳۱ و تعداد ۱۰۰ کاربر  ۳۰
شکل (۳-۹) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۶۳ و تعداد ۵۰ کاربر  ۳۱
شکل (۳-۱۰) نحوه ی تولید کد کازامی  ۳۲
شکل (۳-۱۱) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۳۱ و k=2 , m=-1  ۳۳
شکل (۳-۱۲) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۳۱ و k=-1 , m=10  ۳۴
شکل (۳-۱۳) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۳۱ و k=-4 , m=4  ۳۵
شکل (۴-۱) مدل سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  ۳۸
شکل (۴-۲) تقسیم بندی سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  ۳۹
شکل (۴-۳) هدف سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد  ۴۱
شکل (۴-۴) نمونه¬ای از مخابرات سلولی  ۴۲
شکل ( ۴-۵) مدلهای مختلف سیستمهای چندگانه  ۴۵
شکل (۴-۶) اثر پدیده دور- نزدیک  ۴۷
شکل (۵-۱) فرستنده CDMA  ۵۱
شکل (۵-۲) گیرنده CDMA  ۵۲
شکل (۵-۳) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر  ۵۳
شکل (۵-۴) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر  ۵۳
شکل (۵-۵) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر  ۵۳
شکل (۵-۶) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر  ۵۳
شکل (۵-۷) نمودار BER برای ۴۰ کاربر کد ماکزیمال  ۵۴
شکل (۵-۸) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر  ۵۵
شکل (۵-۹) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر  ۵۵
شکل (۵-۱۰) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر  ۵۵
شکل (۵-۱۱) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر  ۵۵
شکل (۵-۱۲) نمودار BER برای ۸۰ کاربر کد ماکزیمال  ۵۶
شکل (۵-۱۳) روش بدست آوردن کد گلد  ۵۷
شکل (۵-۱۴) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر  ۵۸
شکل (۵-۱۵) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر  ۵۸
شکل (۵-۱۶) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر  ۵۸
شکل (۵-۱۷) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر  ۵۸
شکل (۵-۱۸) نمودار BER برای ۴۰ کاربر کد گلد  ۵۹
شکل (۵-۱۹) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر  ۶۰
شکل (۵-۲۰) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر  ۶۰
شکل (۵-۲۱) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر  ۶۰
شکل (۵-۲۲) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر  ۶۰
شکل (۵-۲۳) نمودار BER برای ۸۰ کاربر کد گلد  ۶۱
شکل (۵-۲۴) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر  ۶۲
شکل (۵-۲۵) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر  ۶۲
شکل (۵-۲۶) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر  ۶۲
شکل (۵-۲۷) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر  ۶۲
شکل (۵-۲۸) نمودار BER برای ۴۰ کاربر کد کازامی  ۶۳
شکل (۵-۲۹) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر  ۶۴
شکل (۵-۳۰) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر  ۶۴
شکل (۵-۳۱) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر  ۶۴
شکل (۵-۳۲) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر  ۶۴
شکل (۵-۳۳) نمودار BER برای ۸۰ کاربر کد کازامی  ۶۵
شکل (۵-۳۴) مقایسه سه کاربر برای کد ماکزیمال  ۶۸
شکل (۵-۳۵) مقایسه سه کاربر برای کد گلد  ۶۹
شکل (۵-۳۶) مقایسه سه کاربر برای کد کازامی  ۷۰
شکل (۵-۳۷) مقایسه سه کد برای ۴۰ کاربر  ۷۱
شکل (۵-۳۸) مقایسه سه کد برای ۸۰ کاربر  ۷۲
جدول (۲-۱) مقدیری از دنباله¬های ماکزیمال  ۱۸
چکیده
دسترسی چندگانه تقسیم کد از تکنولوژی طیف گسترده به وجود می آید . سیستم های طیف گسترده در حین عمل کردن حداقل تداخل خارجی ، چگالی طیفی کم و فراهم کرده توانایی دسترسی چندگانه از تداخل عمدی سیگنالها جلوگیری می کند که عملیات سیستمی با تداخل دسترسی چندگانه و نویز آنالیز می شود . احتمال خطای بیت در مقابل تعداد متنوعی از کاربران و سیگنال به نویز  متفاوت محاسبه می شود . در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد برای گسترده کردن به دنباله تصادفی با معیارهای کیفیت اصلی برای تصادفی کردن نیاز داریم . سیگنال گسترده شده بوسیله ضرب کد با شکل موج چیپ تولید می-شود و کد گسترده بوجود می¬آید .
بوسیله نسبت دادن دنباله کد متفاوت به هر کاربر ، اجازه می¬دهیم که همه کاربران برای تقسیم کانال فرکانس یکسان به طور همزمان عمل کنند . اگرچه یک تقریب عمود اعمال شده بر دنباله کد برای عملکرد قابل قبولی به کار می¬رود . بنابراین ، سیگنال کاربران دیگر به عنوان نویز تصادفی بعضی سیگنال کاربران دیگر ظاهر می¬شود که این تداخل دستیابی چندگانه نامیده می¬شود . تداخل دستیابی چندگانه تنزل در سرعت خطای بیت و عملکرد سیستم را باعث می¬شود .
تداخل دستیابی چندگانه فاکتوری است که ظرفیت و عملکرد سیستم های دسترسی چندگانه تقسیم کد را محدود می¬کند . تداخل دستیابی چندگانه به تداخل بین کاربران دنباله مستقیم مربوط می¬شود . تداخل نتیجه آفستهای زمان تصادفی بین سیگنالهاست که همزمان با افزایش تعداد تداخل طراحی شده . بنابراین ، آنالیز عملکرد سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد باید برحسب مقدار تداخل دستیابی چندگانه اثراتش در پارامترهایی که عملکرد را اندازه گیری می¬کند وارد می¬شود .
در بیشر جاها روش عادی تقریب گوسی و واریانس مورد استفاده قرار می¬گیرد . ما عملکرد سرعت خطای بیت سیستم دسترسی چندگانه تقسی کد را مورد بررسی قرار می¬دهیم . تقریب گوسی استاندارد استفاده شده برای ارزیابی عملکرد احتمال خطای بیت در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد است . این تقریب به دلیل ساده بودن در بسیاری جاها مورد استفاده است .

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است