دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تحولات زیستی محیطی

تحولات زیستی محیطی

فهرست
تحولات زيستي محيطي 1
مقدمه 7
1-2-تاريخچه تحولات زيستي محيطي: 8
1-1-2- مرور تحولات زيست محيطي درجهان: 12
بخش اول: ابعاد اجتماعي واقتصادي  مساله آلودگي 16
بخش دوم:حفظ وبهره برداري و مديريت منابع طبيعي در چهارچوب توسعه پايدار 16
بخش سوم: تقويت نقش اقشار عمده جامعه 16
بخش چهارم: ابزار اجرايي كار 16
2-1-2- نظري بر تحولات زيست محيطي در ايران: 20
اشاعه فرهنگ و اخلاق زيست محيطي 28
2-2-مطالعه وضعيت شهر ملارد 29
1-2-2-مولفه جغرافيايي 30
جهات اصلي شهر ملارد: 30
دماي هوا: 32
ارتفاعات مهم: 34
آب هاي زيرزميني: 35
2-2-2- مولفه جمعيتي: 40
«جمعيت و بعد خانوار جامعه شهري وروستايي ملارد» 40
«تركيب سني وجنسي جمعيت باسواد وشاغل» 41
«متوسط نرخ رشد جمعيت بخش مركزي وصفادشت از سال 1375 تا سال 1381) 41
3-2-2- مولفه فرهنگي: 41
4-2-2- مولفه اقتصادي: 42
دامداري ، مرغداري و صيد 44
الف- دام: 44
ب) طيور 45
ج-شيلات 45
صنايع و معادن: 45
5-2-2- مولفه سازماني و مديريتي: 47
اداره وسازمان و موسسات شهر ملارد و دهستان ها 48
برخورداري شهر ملارد از فضاهاي مناسب تربيت بدني: 52
3-2-مباحث نظري 52
1-3-2-جامعه شناسي كلاسيك ومحيط زيست 53
نظريه ساختارگرايي 54
نظريه ماركسيستي: 55
چكيده نظريه هاي جامعه شناسي كلاسيك و محيط زيست: 58
نظريه كاركردگرايي ساختاري: 59
تالكوت پارسونز: 60
نظريه تضاد: 64
رالف دارندورف: 65
نظريه انتقادي: 67
از نظر بينش: 67
از نظر روش: 68
سي رايت ميلز: 68
آدرنو و هوركهايمر: 70
ماركوزه: 71
يورگن هابرماس: 72
«سطوح علايق شناختي از ديدگاه ها برماس» 73
«جزوه درس نظريه هاي دكتر عباس كاظمي » 73
نظريه جهاني شدن گيدنز: 75
فرضيه جامعه ريسكي بك: 75
محيط زيست گرايي: 77
محيط زيست گرايان راديكال: 78
اكوفمينيسم: 79
اكولوژي عمق نگر: 80
اكولوژي مداري: 80
اكولوژي اجتماعي(اكوسوسياليسم): 81
1-ديدگاه تكنولوژي محور: 81
2-ديدگاه اقتصاد محور: 82
ديدگاه سبزگرا: 82
نظريه اجتماعي سبز: 82
3-3-2-جامعه فرامدرن ومحيط زيست: 85
4-2-چارچوب نظري تحقيق: 86
5-2-پرسش هاي تحقيق 89
6-2-فرضيه هاي تحقيق 90
7-2-تعاريف نظري وعملي تحقيق 91
متغيرهاي مستقل(سطح خرد): 91
-پايگاه اجتماعي-اقتصادي: 91
-مهاجرت 92
متغير وابسته: 93
«جدول توصيف متغيرها، ابعاد،شاخص ها و اقلام آماري» 96
فصل سوم:مباني روش شناسي تحقيق 101
1-3-مقدمه: 101
1-2-3-روش تحقيق: 101
روش اسنادي: 102
روش پيمايشي: 102
روش ميداني : 103
2-2-3-تكنيك هاي تحقيق: 103
«جدول روش ها، تكنيك وجامعه آماري» 105
3-2-3-جامعه آماري: 105
4-2-3-حجم نمونه: 106
5-2-3-روش نمونه گيري: 106
6-2-3-اعتبار وروايي تحقيق: 107
7-2-3-روش تجزيه و تحليل آماري 107
   مقدمه
اساسي ترين امر در تبيين مساله پژوهش ، فرايند تئوري سازي وسپس آزمون آن است كه درواقع تحقيق را از 2 بعد نظري وعملي بهره مند مي سازد. البته تد.وين نظري تحقيق، مسلتزم آگاهي از روند شكل گيري مساله، شناخت ابعاد گوناگون آن وسپس مطالعه آراء ونظراتي است كه به صورتي عام يا خاص در خصوص موضوع تحقيق بيان شده است تا درپرتو اين عمل، زاويه ديدي كه محقق مصمم است بر آن اساس به واقعيت نظر افكند و به مساله اجتماعي پاسخ دهد آشكار گردد، تا بدين سان محقق بتواند پاسخ هاي احتمالي تحقيق ومتغيرهاي گوناگون آن را تنظيم وسپس آزمون نمايد.
در تحقيق حاضر، ابتدا تاريخچه موضوع در جهان و ايران مرور خواهد شد. سپس به منظور تبيين مساله مورد نظر، لازم است شناختي از نظام اجتماعي شهر ملارد صورت پذيرد كه دراين خصوص ،جامعه مذكور بر اساس پنج مولفه جغرافيايي،اقتصادي،جمعيتي، فرهنگي ومديريتي مورد مطالعه قرار مي گيرد آگاه آراء و نظرات در سه بعد كلاسيك، مدرن وفرامدرن مطرح مي شود. سپس با بهره گيري از نظرايات مطروحه و تلفيق آن با مطالعات مقدماتي، به طرح چارچوب نظري پرداخته .تا بدين ترتيب مراحل فرضيه سازي، تعيين متغيرهاي مستقل و وابسته وبيان تعاريف نظري و عملي متغيرها به صورتي سهل وروان صورت پذيرد.
 1-2-تاريخچه تحولات زيستي محيطي:
تاريخ حيات بشر مملو از مبارزات پياپي وي براي سلطه بر طبيعت وبهره مندي از زندگي بهتر مي باشد به گونه اي كه رابطه متقابل اين دو پيوسته در حال تغيير و تحول بوده است ، چون از سويي سخاوت فراوان طبيعت براي رفع نيازهاي معيشتي بشر و از سوي ديگر نيروي شگرف طبيعت و قدرت آن در ايجاد طوفان،طغيان و آتشفشان، برخي از عناصر طبيعت را در ذهن او در هاليه اي تقدس قرارداد كه در فرهنگ ملل مختلف ،تقدس گياهان وجانوران واحترام به آن ها منشا شكل گيري توتم پرستي شد.
دانلود پروژه تحولات زیستی محیطی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد