دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تحولات سياسي ولايت كرمانشاهان در دوره صفويه

فهرست مطالب

چكيده                                                                                                                          1

مقدمه                                                                                                                            2

كليات                                                                                                                          3

1-   بيان مسئله و علل انتخاب موضوع پژوهش                                                               3

2-   اهميت پژوهش                                                                                                   4

3-   اهداف پژوهش                                                                                                   5

4-   روش پژوهش                                                                                                     5

5-   پيشينه پژوهش                                                                                                    5

6-   محدوديت هاي پژوهش                                                                                       6

فصل اول : جغرافيايي تاريخي منطقه كرمانشاهان                                                    7

فصل دوم : بررسي اوضاع سياسي اجتماعي پادشاهان صفويه                                   12

شاه اسماعيل اول                                                                                                             12

شاه طهماسب                                                                                                                 27

شاه اسماعيل دوم                                                                                                            37

شاه محمد خدابنده                                                                                                          39

شاه عباس اول                                                                                                                42

فصل سوم : حكمرانان كرد دوره صفويه                                                                   45

فصل چهارم : بررسي نظام اداري دوره صفويه                                                         90

نظام اداري كرمانشاهان در دوره صفويه                                                                             90

وضعيت كلهر در دوره صفويه                                                                                           95

فصل پنجم : نتيجه گيري                                                                                            99

منابع                                                                                                                              103

كليات

الف: بيان مسئله و علل انتخاب موضوع پژوهش:

   علم تاريخ،موضوع و روش

   تعريف تاريخ

   تاريخ و شناخت

در تعريف تاريخ گفته‌اند:«تاريخ علمي‌ ‌است كه درآن ازحوادث‌زمان‌گذشته‌بشربحث مي‌شود.اين دانش ازاهم دانش‌هايي است كه انسان بدان نيازمنداست زيرا باشناخت امورهمنوعان خود رانيزمي‌شناسد.»

ياپيرنه درتعريف‌تاريخ گويدكه:«تاريخ عبارت است‌ازداستان رفتار و كردار و دستاوردهاي‌انسان‌ها كه‌در جوامع زندگي مي‌كنند[2]»

رشيد ياسمي در كتاب آيين نگارش تاريخ درتعريف تاريخ چنين اظهار نظر مي‌كند:«تاريخ را از دوحيث مي‌توان مورد بحث قرار داد:يا از اين جهت كه علم حوادث گذشته‌حيات بشري است يا ازاين لحاظ كه علم قوانين اين حوادث است،يعني قوانيني كه مدبّرگذشته و حال وآينده بشرمي‌باشند.در مورد اول،تاريخ به معناي اخص نام دارد و درمورد دوم،فلسفه تاريخ يا علم الاجتماع خوانده مي‌شود[3]

بنابراين مي‌توان گفت:تاريخ،پژوهشي علمي است باروش و فن خاص خود،كه به بررسي احوال اجتماعات گذشته تطور و نمو وشكوفايي و انحطاط و سقوط آن مي‌پردازد.باكسب چنين ديدگاهي،مورخان،تاريخ را بردو نوع تقسيم مي‌كرده‌اند.

1-تاريخ سياسي: كه به بررسي و پژوهش در حوادث سياسي،همانند جنگ‌ها و اخبار شاهان و حاكمان‌و سلسله‌ها و دودمان‌ها و هرجنبه‌‌اي از امور سياسي و حكومتي،مي‌پردازد..

2- تاريخ تمدني: كه به بررسي تطور نظامها و نهضت‌هاي اجتماعي و اقتصادي و فكري و ديني مي‌پردازد.

  ب- اهيمت پژوهش

علمي بودن تاريخ

تاريخ علم است ولي همانند نجوم از رؤيت و معاينه مستقيم و نه همانند شيمي از طريق آزمايش و تجربه،بلكه از راه نقد و تحقيق حاصل مي‌شود.بعبارت ديگر قطعيت موضوع‌آن با آنچه به فيزيك يا رياضيات مربوط مي‌شودقابل مقايسه نمي‌باشد.بنابراين تاريخ نمي‌تواند جامعه انساني را به عنوان يك پديده ثابت وبي‌حركت مطالعه كند،مي‌بايست آن را درطي حركت و تحولش نيز بررسي كند.در اين خصوص بايد به اين امر اشاره كرد كه فرق عمده تاريخ با اكثر علوم مربوط به انسان ظاهراً اين است كه تاريخ انسان را به عنوان يك كل، به عنوان يك موجود متفكر و خود آگاه، بررسي مي‌كند در صورتي كه جز معدودي از ساير علوم به اين جنبه وجود او نظر ندارند

در تاريخ مانند ساير علوم انساني ديگر شناخت نظري محض آنگونه شناخت است كه مبتني بر مفاهيم كلي يعني آنچه از تصور عليت ناشي باشد. لذا كار يك پژوهشگر تاريخ در هر نهضت و در جريان هر رويداد عبارت از يافتن روابط علت و معلولي آن است در مسأله عليت، پژوهشگر تاريخ را وارد قلمروي مي‌كند كه منطق تاريخ يا علم شناخت تاريخ است در قلمرو تاريخ تقريباً هر پديده‌اي كه هست جنبه نفساني و وجداني دارد- هم از طريق پژوهشگر تاريخ و هم از جهت اشخاص وقايع پس قضاوت و ارزشي كردن در يك زمينه تاريخي بستگي تام به سطح آگاهي، تيزبيني و تسلط بر موضوع پژوهشي پژوهشگر دارد.

ما معتقديم كه تاريخ تنها با پديده‌هاي رواني سرو كار ندارد بلكه گاه با طبيعت و حوادث آن نيز سر وكار پيدا مي‌كند ما در اين مسأله از اين جنبه يعني حتي ميدان نبرد و شرايط جوي غفلت نكرده‌ايم.

نقد و ارزيابي تحقيق موضوع مورد پژوهش

در كار تاريخ، شناخت روش و هدف، اهميت خاص  دارد تاريخ گردآوري روايات يا مقايسه آنها و شناخت واقعيت حوادث و نيز نظر به توصيه و تفسير اين واقعيات است كه بين جزئيات آن رابطه برقرار مي‌كند و آنها را به يكديگر پيوند مي‌دهد ما در تحقيق خود سعي كرده ايم كه به اين نكات توجه لازم داشته باشيم.

در تبيين رويدادهاي تحقيق مورد نظر تلاش نموده‌ايم كه به سوالات مربوط به چرايي، چگونگي و چيستي آن دوره در حد وسع و آگاهي خود به آن جواب بدهيم. از ديدگاه خود بعنوان يك دانشجو در پايان هر بخش از رويدادها تبيين و علت يابي و نتيجه‌گيري داشته باشيم. ما در اين تحقيق سعي نموده‌ايم كه تبيين عقلاني با توجه به ذهنيت خود از وقايع آن دوره (عصر صفوي) در ذهن بپرورانيم و آنرا با توجه به برآورده ساختن اهداف تحقيق خود به كار ببريم.

اهداف تحقيق تاريخي

 ازاهداف مورد نظر ما در اين تحقيق

 1-آشنايي با روال زندگي نياكانم در اين خطه از سرزمين بزرگ ايران بالاخص با توجه به داشتن ساختار عشايري آن زمان، نظام اداري بوده است.

2-انجام يك پايان‌نامه شايسته در دوره كارشناسي ارشد رشته تاريخ

3-مطالعه تطبيقي و مقايسه‌اي وقايع تاريخي بخشي از دوره صفويه از كتب  و اسناد دولتي و كتب تاريخي

4-مطالعه در عليت وقايع گذشته از ديدگاه مورخين

1-صادق‌آيينه وند،علم تاريخ درگستره تمدن‌اسلامي،ج1،تهران،پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي،1377،ص38

2-مايكل استنفورد،«فلسفه تاريخ:رابطه تاريخ،فلسفه و علوم اجتماعي»،در:فلسفه تاريخ،روش‌شناسي و تاريخنگاري،ترجمه وتدوين حسينعلي نوذري،تهران:انتشارت طرح نو،ص109.

3-ياسمي رشيد،آئين نگارش تاريخ 1316،سلسه انتشارات مؤسسه و عظ و خطا به ،1316 صص 11-12

دانلود پروژه تحولات سياسي ولايت كرمانشاهان در دوره صفويه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد