دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تحولات مسئوليت مدني دولت و موسسات عمومي در ايران

تحولات مسئوليت مدني دولت و موسسات عمومي در ايران

فهرست مطالب
مقدمه   1
طرح بحث   1
هدف تحقیق   10
سوالهای تحقیق   10
فرضیات تحقیق   11
روش تحقیق   12
ارائه اجمالی پلان   12
بخش اول: تبيين مفاهيم و مباني مسؤوليت مدني دولت    14
فصل اول: مفاهيم    14
مبحث اول: مفهوم و شاخه‌هاي مسؤوليت    15
بند 1: تعريف مسؤوليت   15
ب 2: اقسام مسؤوليت    16
الف: مسؤوليت اخلاقي    16
ب: مسؤوليت حقوقي    17
مبحث دوم: مقايسه مسؤوليت مدني با ساير مسؤوليتها    20
بند 1: مقايسه مسؤؤليت مدني با مسؤوليت اخلاقي    20
بند 2: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت كيفري    21
بند 3: مقايسه مسؤوليت مدني با مسؤوليت اداري    23
مبحث سوم: دولت    24
بند 1: مفهوم دولت    24
بند 2: مصاديق واحدهاي دولتي و ضابطه تشخيص آن    27
بند 3: مفهوم دولت در مسؤوليت مدني    30
فصل دوم: تحول مباني مسؤوليت مدني دولت و تأثير آن برنظام حقوقي ايران   33
مبحث اول: نظريه مصونيت    35
بند 1: مفاد نظريه    35
بند 2: نقد نظريه    39
مبحث دوم: نظريه‌هاي مسؤوليت مبتني بر تقصير    40
بند 1: نظريه مسؤوليت غير مستقيم دولت    41
بند 2: مفهوم خطاي اداري و ضابطه تشخيص آن از خطاي شخصی    43
بند 3: اجتماع خطاي شخصي و اداري    50
بند 4: اجتماع مسؤوليت اداري و شخصي    52
بند 5: تعديل نظريه تقصير    54
بند 6: نظريه مسؤوليت مستقيم دولت    57
مبحث سوم: نظريه‌هاي نوين در مسؤوليت مدني دولت    61
بند 1: نظريه خطر    63
بند 2: نظريه تساوي شهروندان در برابر تحمل هزينه‌هاي عمومي    65
بند 3: نظريه تضمين حق    68
بند 4: نظريه دولت بيمه‌گر   71
بخش دوم: اركان و قلمرو مسؤوليت مدني دولت    73
فصل اول: اركان مسؤوليت مدني دولت   74
مبحث اول: ضرر    75
بند 1: مفهوم ضرر    75
بند 2: شرايط ضرر قابل مطالبه    77
الف: مسلم بودن زيان    77
ب: زيان بايد مستقيم باشد   78
ج: قابل پيش‌بيني بودن زيان    79
د: زيان بايد خاص باشد.    80
هـ: زيان قبلاً جبران نشده باشد   81
مبحث دوم: فعل زيانبار    81
بند 1: ويژگي عامل فعل زيانبار    81
بند 2: ويژگي فعل زيانبار    84
مبحث سوم: تقصير    87
بند 1: مفهوم تقصير    87
بند 2: مصاديق تقصير اداري    88
بند 3: نقش تقصير در تحقق مسؤوليت مدني دولت   90
مبحث چهارم: رابطه سببيت   92
بند 1: مفهوم رابطه سببيت    92
بند 2: اجتماع اسباب و تعيين سبب مؤثر در وقوع زيان    93
بند 3: نقد رابطه سببيت    94
فصل دوم: قلمرو مسؤوليت مدني    96
مبحث اول: تفكيك اعمال دولت    97
بند1: نظريه حاكميت و تصدي    97
بند 2: نظريه‌هاي نويني در تفكيك اعمال دولت    101
الف: نظريه تفكيك ميان اعمال دولتي و مالكانه    101
ب: نظريه تميز اعمال تصميم‌گيري و اجرايي   104
مبحث دوم: مسؤوليت مدني دولت در اعمال تقنيني   105
بند 1: اعمال غيرقانونگذاري قوه مقننه    105
بند 2: اعمال قانونگذاري    110
مبحث سوم: مسؤوليت مدني ناشي از اشتباهات قضايي    115
بند 1: تعريف سوء اجراي عدالت    115
بند 2: مسؤوليت مدني قضات    119
بند 3: مسؤوليت مدني ساير مأموران قضايي    125
مبحث چهارم: مسؤوليت مدني ناشي از اعمال اجرايي    127
بند 1: زيانهاي ناشي از اعمال حاكميت قوه مجريه   127
بند 2: زيانهاي ناشي از اعمال تصدي    136
بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت    
فصل اول: آثار مسؤوليت مدني دولت    141
مبحث اول: جبران خسارت    142
بند 1: شيوه‌هاي جبران خسارت    142
بند 2: نحوه اجراي احكام محكوميت عليه دولت    147
بند 3: توزيع نهايي مسؤوليت كارمند و دولت    150
مبحث دوم: تأثير بيمه در مسؤوليت مدني    152
بند 1: مفاد    152
بند 2: نقد    157
فصل دوم: مراجع صالح رسيدگي به دعاوي مسؤوليت مدني دولت    160
مبحث اول: مراجع اختصاصي    161
بند 1: ديوان عدالت اداري    161
بند 2: مقايسه صلاحيت شوراي دولتي با ديوان عدالت اداري    167
بند 3: دادگاه انتظامي قضات    168
مبحث دوم: مراجع عمومي    170
بند 1: حدود صلاحيت مراجع عمومي    170
بند 2: انتقاد از نظريه صالح ندانستن ديوان    172
نتيجه‌گيري    175
فهرست منابع   187

دانلود پروژه تحولات مسئوليت مدني دولت و موسسات عمومي در ايران
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد