دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تخريب اراضي دولتي در ايران

تخريب اراضي دولتي در ايران

فهرست مطالب :

مقدمه 1
فصل اول: كليات
مبحث اول: تعريف اراضي موات 12
گفتار اول – تعريف لغوي 12
گفتار دوم – تعريف اصطلاحي 14
الف – تعريفي فقهي 14
ب – تعريف حقوقي 27
مبحث دوم: تاريخچه اراضي موات 29
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامي 29
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامي
مبحث سوم: عناصر اراضي موات 31
گفتار اول: سابقه مالكيت خصوصي آن معلوم نباشد. .31
گفتار دوم: كشت و زرع و بنا و آباداني در آن نباشد. 35
گفتار سوم: بالفعل مالك نداشته باشد. 36
مبحث چهارم – مقايسه اراضي موات با اراضي باير
گفتار اول: اراضي موات و باير
الف – تعريف فقهي 38
ب- تعرف قانوني 40
مبحث پنجم: اراضي دولتي
فصل دوم – مفهوم تصرف اراضي شرايط واركان آن
گفتار اول اركان تصرف 41
الف – استيلا 42
ب – كميت استيلا 42
ج – كيفيت استيلا 43
گفتار دوم – شرايط تصرف 44
الف – استمرار در تصرف 44
ب – مسالمت آميز بودن تصرف 44
ج – علني بودن تصرف 45
د – صريح بودن تصرف 45
گفتار سوم – اثبات شرايط تصرف 46
مبحث اول – انواع دعاوي تصرف
الف – تصرف 47
ب – مزاحمت 48
ج – ممانعت از حق 48
مبحث دوم – تغيير ماهيت مستأجر و امين 49
فصل سوم – اعلان موات

مبحث اول – مفهوم اعلان موات 51
مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات 52
مبحث سوم – ماهيت اعلان موات 53
مبحث چهارم – حكومت و انفال 55
مبحث پنجم – اهميت رعايت تشريفات د راعلان موات 57
مبحث ششم – شكل جريان اعلان موات و سازمان مسوول 65
الف – شكل جريان اعلان موات در اراضي خارج از محدودة شهرها 66
ب – شكل جريان اعلان موات در اراضي داخل محدودة شهرها 68
فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسووليت تعرض به آن
مبحث اول – آثار اعلان موات
گفتار اول – زوال مالكيت خصوصي (غير مشروع) 72
گفتار دوم – ابطال اسناد مالكيت 74
مبحث دوم – آثار مسووليت ناشي از تعرض به اراضي موات
گفتار اول – آثار مسووليت مدني ناشي از غصب اراضي موات
الف – خلع يد 76
ب – اجره المثل 80
مبحث دوم – مسووليت كيفري 83
گفتار اول – قانون و آيين‌نامه مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن 83
گفتار دوم – قوانين زمين شهري 92
گفتار سوم – لوايح قانوني مصوب شوراي انقلاب 94
گفتار چهارم – تخريب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامي 98
مبحث اول – عناوين مجرمانه
الف – عنصر قانوني 100
ب – عنصر مادي 102
ج – عنصر معنوي 108
مبحث دوم – مراجع رسيدگي 110
نتيجه 112

دانلود پروژه تخريب اراضي دولتي در ايران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد