خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.
خانه » پروژه » پروژه مکانیک » دانلود پروژه ترمز های ضد قفل – ABS
دانلود پروژه ترمز های ضد قفل – ABS

دانلود پروژه ترمز های ضد قفل – ABS

دانلود پروژه ترمز های ضد قفل – ABS
ترمز های ضد قفل – ABS
فهرست مطالب
* فصل اول
* مقدمه و تاریخچه ترمز ضدقفل
* (ABS)
* مقدمه و تاریخچه
* ۲-۲-اصول طراحی ABS
* « فصل دوم »
* اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی
* ترمزهای اتومبیل
* ۱ـ۱ـ کاربرد و انواع ترمزها
* ۲ـ۱ـ ترمزهای مکانیکی
* ۳ـ۱ـ اصول هیدرولیک
* ۴ـ۱ کاربرد ترمز هیدرولیکی
* ۵ـ۱ـ سیستم ترمز دوبل
* ۶ـ۱ سیلندر اصلی
* ۷ـ۱ـ سیلندر چرخها
* ۸ـ۱ـ عمل خود انرژی زائی(Self- energizing Action)
* ۹ـ۱ـ حرکت بازگشتیReturn strock
* ۱۰ ـ۱ـ چراغ اخطار (Warning Light)
* ۱۱ـ۱ ترمزهائی که خودشان تنظیم می شوند ( نوع کاسه ای)
* ۱۲ـ۱ـ ترمزهای دیسکی
* کالیپر ثابتFixed caliper
* ۲ـ کالیپر شناور Floating caliper) (
* ۳ـ کالیپر لغزشی(sliding caliper)
* ۱۳ـ۱ـ ترمزهای دیسکی که خودشان تنظیم می شوند
* ۱۴ـ۱ـ سوپاپ اندازه گیری (Metering Valve)
* ۱۵ـ۱ـ سوپاپ تناسبProportioning Valve
* ۱۶ـ۱ـ سوپاپ ترکیبی (Combination Vahve)
* ۱۷ـ۱ـ ترمز دستی برای ترمزهای دیسکی عقب
* ۱۸ـ۱ـ سیال ترمز (Brake Fluid)
* ۱۹ـ۱ـ خطوط ترمز (Brake Lines)
* ۲۴ـ۱ـ انواع ترمزهای پرقدرت که بکمک خلأ بکار می افتند
* ۲۵ـ۱ـ بوستر کمکی ترمز
* ۲۶ـ۱ـ تشریح ترمزهای پر قدرت نوع « کامل »
* ۲۷ـ۱ـ ترمز پر قدرت دو دیافراگمه بندیکس
* ۲۸ـ۱ـ ترمز پر قدرت نوع افزاینده
* ۲۹ـ۱ـ ترمز پر قدرت نوع کمکی
* « فصل سوم »
* اصول سیستم ترمز پنوماتیکی
* مقدمه
* اجزای مورد نیاز جهت تولید هوای فشرده
* ۱ـ کمپرسور باد
* ملاک انتخاب کمپرسور
* تنظیم کمپرسور
* ـ تنظیم از طریق کاهش سرعت
* خنک کردن کمپرسور
* بزرگی مخزن هوای فشرده کمپرسور
* آماده کردن هوای فشرده
* رطوبت گیری هوای فشرده
* فیلترهای هوای ترمز بادی
* شیر تنظیم فشار
* مقدار عبور جریان برای واحدهای مراقبت
* سیلندر پنیوماتیکی
* سیلندر یک کاره
* ساختمان سیلندر و پیستون
* محاسبه نیروهای سیلندر پیستون
* نکات عملی
* محاسبه طول کورس پیستون سیلندر پنیوماتیک
* « فصل چهارم »
* « سیستم ترمز ضد قفل
* ABS
* ۳ـ۲ـ ویژگی های ABS
* ۵ـ۲ـ نیروهای دینامیکی در چرخ ترمز شده
* ۶ـ۲ـ مفهوم کنترل
* توضیح
* ۷ـ۲ـ چرخه کنترلABS
* ۱ـ۷ـ۲ـ سیستم کنترل شده
* ۲ـ۷ـ۲ـ متغیرهای کنترل شده
* ۱ـ۲ـ۷ـ۲ـ متغیرهای کنترل شده برای چرخهای غیر متحرک(non-driven wheel)
* متغیرهای کنترل شده برای چرخهای متحرک(driven- wheel)
* ۸ـ۲ـ سیکلهای کنترل واقعی
* ۱ـ۸ـ۲ـ چرخه کنترل ترمزی روی سطح با کشش بالا ( ضریب نیروی ترمز بالا)
* ۲ـ۸ـ۲ـ چرخه کنترل ترمزی روی سطح جاده لغزنده ( ضریب نیروی ترمزی پائین)
* ۳ـ۸ـ۲ـ چرخه کنترل ترمزی با تأخیر در گشتاور انحرافی
* (Closed – Loop Braking Control With Yawing moment build up delay)
* ۱ـ۳ـ۸ـ۲ـ GMA1 ( سیستم تأخیری در گشتاور انحراف )
* (Yawing – moment build up delay system)
* ۲ـ۳ـ۸ـ۲ـ GMA2
* ۴ـ۸ـ۲ـ چرخه کنترل برای (ALL wheel Dirven ) AWD
* ۵ـ۸ـ۲ـ سیستمهائی که همه چرخها متحرک هستند (ADW)
* ۹ـ۲ـ عملکرد ABS
* ۱ـ۹ـ۲ـ ترمز کنترل شده
* ۲ـ۹ـ۲ـ تأخیر در گشتاور پیچشی جانبی
* ۱۰ـ۲ـ مدلهای سیستم ABS
* ۱ـ۱۰ـ۲ـ مدل ABS 2S
* ۲ـ۱۹ـ۲ـ مدل ABS 5.0
* ۱ـ۲ـ۱۰ـ۲ـ چرخه فرآیند کنترل (Closed – Loop control process)
* ۲ـ۲ـ۱۰ـ۲ـ کارکردهای کنترلی(monitoring Functions)
* ۳ـ۲ـ۱۰ـ۲ـ تشخیص عیب
* ۳ـ۱۰ـ۲ـ مدل ABS5 3
* ۴ـ۱۰ـ۲ـ مدل سیستم ABS 2E ( بوش)
* ۱۱ـ۲ـ اجزای سیستم ترمز ضد قفل ABS
* ۱ـ۱۱ـ۲ـ سنسورهای سرعت چرخ (Wheel speed sensor)
*  ۱ـ۱ـ۱۱ـ۲ـ سنسور سرعت چرخDF2
* ۲ـ۱ـ۱۱ـ۲ـ سنسور سرعت چرخ DF3
* ۲ـ۱۱ـ۲ـ واحد کنترل الکترونیکیElectronic control unit
* ۱ـ۲ـ۱۱ـ۲ـ واحد کنترل برای ABS 2S
* الف ـ مدار ورودی (Input circuit)
* ب کنترل کننده دیجیتالی (Digital controller)
* ج مدارات خروجی (Output circuits)
* Driver stage مرحله گرداننده ( راننده ) ( تقویت کننده های خروجی )
* ثابت کننده ولتاژ،حافظه مخصوص عیب(Voltage stabilizer,fault memory)
* ۲ـ۲ـ۱۱ـ۲ـ واحد کنترل الکترونیکی برای ABS5.0
* ۳ـ۱۱ـ۲ـ تعدیل کننده فشار هیدرولیکی(Hydraulic pressure moduator)
* ABS 2S
* الف پمپ چرخشی (Return ump)
* بانباره یا مخزن (Accu mulator)
* ج شیر سلونوئیدی ۳/۳
* طرح
* مراحل کارکرد
* الف مرحله مسدود کردن فشار( Pressure build up phase)
* ب مرحله نگهداری فشار (pressure – holding phase)
* جمرحله کاهش فشار (Pressure – reduction phase)
* ABS5.0
* الف پمپ برگشت
* بمخزنها و محفظه های ضربه گیر(accumulators and damper chambers)
* ج شیرهای سلونوئیدی ۲/۲ (Selonid Valve 2/2 )
* ۳ـ۳ـ۱۱ـ۲ـ واحد هیدرولیکی برای ABS / ABD5
* ۴ـ۱۱ـ۲ـ مدارات الکتریکی ( Electrical Circuits )
* « فصل پنجم »
* «محاسبات مربوط به نیروهای استاتیکی و دینامیکی چرخهای عقب و جلو »
* بارهای اکسل استاتیک
* بارهای دینامیکی اکسل
* نیروهای ترمزی بهینه
* ضریب نیروی ترمزی (traction)
* ترمز گیری بهینه در حرکت مستقیم
* ۴ـ۳ـ۷ـ خطوط ضریب اصطکاک ثابت
* ۵ـ۳ـ۷ تجزیه و تحلیل سهمی نیروهای ترمزی بهینه
* نیروهای ترمزی واقعی (بهبود یافته ـ توسعه یافته) بوسیله ترمزها
* مقایسه نیروی ترمزی واقعی و بهینه
* جلوگیری از اصطکاک جاده و تایر
* بازده و کارآئی ترمزگیری
* تحلیل توزیع نیروی ترمزی ثابت
* انتخاب طرح توزیع نیروی ترمزی
* شتاب ترمزی در حالتی که چرخها قفل نشده اند
* آنالیز توزیع نیروی ترمزی بارگذاری خودرو
* مقایسه نتایج تستهای جاده و تئوری
* آنالیز توزیع نیروی ترمزی متغیر
* فشار ترمز بهینه
* شیر محدود کننده فشار روغن ترمز
* شیر کاهنده فشار روغن
* شیرهای کاهنده فشار حساس به شتاب ترمزی
* ملاحظات عمومی
* « فصل ششم»
* «طراحی سیستم های ترمز»
* تحلیل نیروی ترمزهای دیسکی
* نیروی ترمز و نیروی وارد بر محور
* محاسبات ترمزهای دیسکی بر اساس نیروی استاتیک
* ۲ـ۲ ترمزهای کاسه ای (shoe brake)
* ترمزهای بدون سرو
* اجزاء مکانیکی ترمز کاسه ای
* کفشک ترمز
* تقسیم بندی ترمزها کاسه ای از لحاظ مکانیزم عمل کننده
* سیستم ترمز سیمپلکس (simplex brake)
* سیستم ترمز دوپلکس
* سیستم ترمز دوپلکس دوبل
* سیستم ترمز سرو و بدون سرو
* سیستم سرو دوبل
* محاسبه شتاب ترمز گیری
* ۱ـ در ترمزیک کفشکی
* ۲ـ ترمز دارای یک کفشک پیشرو و یک کفشک پسرو که بر روی محور لولا شده‌اند
* ۳ـ سیستم ترمز در کفشکی پیشرو و پسرو که بر روی یک سطح صاف تکیه کرده‌اند اتصال لغزشی
* ۴ـ سیستم ترمز دارای دو کفشک پیشرو ه پایه انها بر روی یک سطح صاف قرار می گیرند
* ۵ـ سیستم ترمز دارای کفشک پیشرو پسرو که اتصال انها از نوع لغزشی بر روی سطح شیبدار است
* ۶ـ سیستم ترمز دارای دو کفشک پیشرو (خودترمزی) که اتصال کفشکهای آن از نوع لغزش و بر روی سطح شیبدار می باشد
* ۷ـ سیستم ترمز سرو که پایه کفشکها بر روی اتصال لغزش قرار دارد
* ۸ـ سیستم ترمز سرو که کفشک دوم آن حول محور
* تحلیل استاتیکی اجزای ترمز کاسه ای
* ۲ـ۵ ترمزهای لنتی (shoe brakes)
* B ـ ترمز دولنتی (double shoe brakes)
* طرح دستگاه ترمز دو لنتی
* مثال عددی محاسبه ترمز ـ دو لنتی(Dounle shoe brake)
* ۴ـ کنترل عمر صنعتی لنت ترمز
* ۵ـ محاسبه و تعیین هوا دهنده ترمز
* ۶ـ نسبت انتقال برای فاصله (۰٫۸)(۵)=۴cm بایستی برای ترمز دو لنتی باشد
* ۷ـ تعیین فنر برای ترمز
* ۲ـ۷ دستگاه ترمز هیدرولیکی مضاعف
* هواگیری ترمز
* روغن ترمز
* ۲ـ۹ـ طراحی سیستم ترمز هیدرولیک
* ۹ـ۲ طراحی سیستم ترمز هیدرولیک پرقدرت ( مجهز به بوستر خلأئی )
*  ۲ـالف) مزیت مکانیکی بوستر
* راه حل دیگر
* ۹ـ۳ـ طراحی بوستر با استفاده از دیاگرام
* ۲ـ بدست آوردن نسبت بوستر
* ۳ـ بدست آوردن قطر و خلاء نسبی در بوستر
* ۹ـ۴ـ طراحی حجم مخزن ذخیره روغن پمپ اصلی
* ۱ـ روغن مورد نیاز کفشک و لقمه های ترمز
* ۲ـ انبساط خطوط ارتباطی روغن
* ۳ـ انبساط در لوله های لاستیکی
* ۴ـ تلفات پمپ اصلی
* ۵ـ تلفات در اثر تغییر شکل کاسه چرخ و محفظه سیستم ترمز دیسکی
* ۶ـ تراکم در لنت لقمه ای و کفشک ترمز
* ۷ـ تراکم در سیال ترمز
* ۸ـ تلفات حجم در سوپاپها
* ۹ـ تلفات حجم در سیستم بوستر
* ۱۰ـ تلفات حجم در اثر وجود بخارات گازی یا هوا در سیستم ترمز
* محاسبه کورس پدال
* ۱ـ لقی در لقمه های ترمز
* ۲ـانبساط در خطوط ارتباطی
* ۳ـ انبساط در شیلنگهای ترمز
* ۴ـ پمپ اصلی
* ۵ـ تغییر شکل در سیستم ترمز دیسکی
* ۶ـ تراکم در لقمه های ترمز
* ۷ـ تراکم پذیری در سیال ترمز
* ۸ـ هوای باقیمانده در سیتم ترمز
* نتیجه
* « فصل هفتم »
* نتیجه گیری و مقایسه بین
* سیستم های ترمز و عیب یابی
* ۱ـ۳ـ کلیات
* ۲ـ۳ـ چگونگی انجام آزمایش
* الف بر روی یخ (On the ice )
* ببرروی برف فشرده شده On Hard – pack snow
* جبر روی مسیری که قبلاً اتومبیل برف روب
* دمسیری که برف در شرف باریدن می باشد
* ه در آب و هوای گرمتر
* وحرکت در مسیر شن و ماسه ای
* ز عبور از مسیر خیس و مرطوب
* ح توقف در مسیر خشک
* جمع بندی
* ۳ـ۳ـ نتیجه گیری نهائی
* ۱ـ۳ـ۳ـ معایب سیستم ترمز معمولی
* ۲ـ۳ـ۳ـ مزایای سیستم ترمز ضد قفل ABS
* مقایسه ترمزهای دیسکی و کاسه‌ای
* الف)مزایا
* ب) معایب
* اصطکاک و سائیدگی
* جدول ۶ – ضرایب ثابت اصطکاک برای اتصالات مواد گوناگون
* مراجع……………

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است