دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ترمز هاي ضد قفل – ABS

دانلود پروژه ترمز هاي ضد قفل – ABS
ترمز هاي ضد قفل – ABS
فهرست مطالب
* فصل اول
* مقدمه و تاريخچه ترمز ضدقفل
* (ABS)
* مقدمه و تاريخچه
* 2-2-اصول طراحي ABS
* « فصل دوم »
* اصول سيستم ترمزهاي هيدروليكي
* ترمزهاي اتومبيل
* 1ـ1ـ كاربرد و انواع ترمزها
* 2ـ1ـ ترمزهاي مكانيكي
* 3ـ1ـ اصول هيدروليك
* 4ـ1 كاربرد ترمز هيدروليكي
* 5ـ1ـ سيستم ترمز دوبل
* 6ـ1 سيلندر اصلي
* 7ـ1ـ سيلندر چرخها
* 8ـ1ـ عمل خود انرژي زائي(Self- energizing Action)
* 9ـ1ـ حركت بازگشتيReturn strock
* 10 ـ1ـ چراغ اخطار (Warning Light)
* 11ـ1 ترمزهائي كه خودشان تنظيم مي شوند ( نوع كاسه اي)
* 12ـ1ـ ترمزهاي ديسكي
* كاليپر ثابتFixed caliper
* 2ـ كاليپر شناور Floating caliper) (
* 3ـ كاليپر لغزشي(sliding caliper)
* 13ـ1ـ ترمزهاي ديسكي كه خودشان تنظيم مي شوند
* 14ـ1ـ سوپاپ اندازه گيري (Metering Valve)
* 15ـ1ـ سوپاپ تناسبProportioning Valve
* 16ـ1ـ سوپاپ تركيبي (Combination Vahve)
* 17ـ1ـ ترمز دستي براي ترمزهاي ديسكي عقب
* 18ـ1ـ سيال ترمز (Brake Fluid)
* 19ـ1ـ خطوط ترمز (Brake Lines)
* 24ـ1ـ انواع ترمزهاي پرقدرت كه بكمك خلأ بكار مي افتند
* 25ـ1ـ بوستر كمكي ترمز
* 26ـ1ـ تشريح ترمزهاي پر قدرت نوع « كامل »
* 27ـ1ـ ترمز پر قدرت دو ديافراگمه بنديكس
* 28ـ1ـ ترمز پر قدرت نوع افزاينده
* 29ـ1ـ ترمز پر قدرت نوع كمكي
* « فصل سوم »
* اصول سيستم ترمز پنوماتيكي
* مقدمه
* اجزاي مورد نياز جهت توليد هواي فشرده
* 1ـ كمپرسور باد
* ملاك انتخاب كمپرسور
* تنظيم كمپرسور
* ـ تنظيم از طريق كاهش سرعت
* خنك كردن كمپرسور
* بزرگي مخزن هواي فشرده كمپرسور
* آماده كردن هواي فشرده
* رطوبت گيري هواي فشرده
* فيلترهاي هواي ترمز بادي
* شير تنظيم فشار
* مقدار عبور جريان براي واحدهاي مراقبت
* سيلندر پنيوماتيكي
* سيلندر يك كاره
* ساختمان سيلندر و پيستون
* محاسبه نيروهاي سيلندر پيستون
* نكات عملي
* محاسبه طول كورس پيستون سيلندر پنيوماتيك
* « فصل چهارم »
* « سيستم ترمز ضد قفل
* ABS
* 3ـ2ـ ويژگي هاي ABS
* 5ـ2ـ نيروهاي ديناميكي در چرخ ترمز شده
* 6ـ2ـ مفهوم كنترل
* توضيح
* 7ـ2ـ چرخه كنترلABS
* 1ـ7ـ2ـ سيستم كنترل شده
* 2ـ7ـ2ـ متغيرهاي كنترل شده
* 1ـ2ـ7ـ2ـ متغيرهاي كنترل شده براي چرخهاي غير متحرك(non-driven wheel)
* متغيرهاي كنترل شده براي چرخهاي متحرك(driven- wheel)
* 8ـ2ـ سيكلهاي كنترل واقعي
* 1ـ8ـ2ـ چرخه كنترل ترمزي روي سطح با كشش بالا ( ضريب نيروي ترمز بالا)
* 2ـ8ـ2ـ چرخه كنترل ترمزي روي سطح جاده لغزنده ( ضريب نيروي ترمزي پائين)
* 3ـ8ـ2ـ چرخه كنترل ترمزي با تأخير در گشتاور انحرافي
* (Closed – Loop Braking Control With Yawing moment build up delay)
* 1ـ3ـ8ـ2ـ GMA1 ( سيستم تأخيري در گشتاور انحراف )
* (Yawing – moment build up delay system)
* 2ـ3ـ8ـ2ـ GMA2
* 4ـ8ـ2ـ چرخه كنترل براي (ALL wheel Dirven ) AWD
* 5ـ8ـ2ـ سيستمهائي كه همه چرخها متحرك هستند (ADW)
* 9ـ2ـ عملكرد ABS
* 1ـ9ـ2ـ ترمز كنترل شده
* 2ـ9ـ2ـ تأخير در گشتاور پيچشي جانبي
* 10ـ2ـ مدلهاي سيستم ABS
* 1ـ10ـ2ـ مدل ABS 2S
* 2ـ19ـ2ـ مدل ABS 5.0
* 1ـ2ـ10ـ2ـ چرخه فرآيند كنترل (Closed – Loop control process)
* 2ـ2ـ10ـ2ـ كاركردهاي كنترلي(monitoring Functions)
* 3ـ2ـ10ـ2ـ تشخيص عيب
* 3ـ10ـ2ـ مدل ABS5 3
* 4ـ10ـ2ـ مدل سيستم ABS 2E ( بوش)
* 11ـ2ـ اجزاي سيستم ترمز ضد قفل ABS
* 1ـ11ـ2ـ سنسورهاي سرعت چرخ (Wheel speed sensor)
*  1ـ1ـ11ـ2ـ سنسور سرعت چرخDF2
* 2ـ1ـ11ـ2ـ سنسور سرعت چرخ DF3
* 2ـ11ـ2ـ واحد كنترل الكترونيكيElectronic control unit
* 1ـ2ـ11ـ2ـ واحد كنترل براي ABS 2S
* الف ـ مدار ورودي (Input circuit)
* ب كنترل كننده ديجيتالي (Digital controller)
* ج مدارات خروجي (Output circuits)
* Driver stage مرحله گرداننده ( راننده ) ( تقويت كننده هاي خروجي )
* ثابت كننده ولتاژ،حافظه مخصوص عيب(Voltage stabilizer,fault memory)
* 2ـ2ـ11ـ2ـ واحد كنترل الكترونيكي براي ABS5.0
* 3ـ11ـ2ـ تعديل كننده فشار هيدروليكي(Hydraulic pressure moduator)
* ABS 2S
* الف پمپ چرخشي (Return ump)
* بانباره يا مخزن (Accu mulator)
* ج شير سلونوئيدي 3/3
* طرح
* مراحل كاركرد
* الف مرحله مسدود كردن فشار( Pressure build up phase)
* ب مرحله نگهداري فشار (pressure – holding phase)
* جمرحله كاهش فشار (Pressure – reduction phase)
* ABS5.0
* الف پمپ برگشت
* بمخزنها و محفظه هاي ضربه گير(accumulators and damper chambers)
* ج شيرهاي سلونوئيدي 2/2 (Selonid Valve 2/2 )
* 3ـ3ـ11ـ2ـ واحد هيدروليكي براي ABS / ABD5
* 4ـ11ـ2ـ مدارات الكتريكي ( Electrical Circuits )
* « فصل پنجم »
* «محاسبات مربوط به نيروهاي استاتيكي و ديناميكي چرخهاي عقب و جلو »
* بارهاي اكسل استاتيك
* بارهاي ديناميكي اكسل
* نيروهاي ترمزي بهينه
* ضريب نيروي ترمزي (traction)
* ترمز گيري بهينه در حركت مستقيم
* 4ـ3ـ7ـ خطوط ضريب اصطكاك ثابت
* 5ـ3ـ7 تجزيه و تحليل سهمي نيروهاي ترمزي بهينه
* نيروهاي ترمزي واقعي (بهبود يافته ـ توسعه يافته) بوسيله ترمزها
* مقايسه نيروي ترمزي واقعي و بهينه
* جلوگيري از اصطكاك جاده و تاير
* بازده و كارآئي ترمزگيري
* تحليل توزيع نيروي ترمزي ثابت
* انتخاب طرح توزيع نيروي ترمزي
* شتاب ترمزي در حالتي كه چرخها قفل نشده اند
* آناليز توزيع نيروي ترمزي بارگذاري خودرو
* مقايسه نتايج تستهاي جاده و تئوري
* آناليز توزيع نيروي ترمزي متغير
* فشار ترمز بهينه
* شير محدود كننده فشار روغن ترمز
* شير كاهنده فشار روغن
* شيرهاي كاهنده فشار حساس به شتاب ترمزي
* ملاحظات عمومي
* « فصل ششم»
* «طراحي سيستم هاي ترمز»
* تحليل نيروي ترمزهاي ديسكي
* نيروي ترمز و نيروي وارد بر محور
* محاسبات ترمزهاي ديسكي بر اساس نيروي استاتيك
* 2ـ2 ترمزهاي كاسه اي (shoe brake)
* ترمزهاي بدون سرو
* اجزاء مكانيكي ترمز كاسه اي
* كفشك ترمز
* تقسيم بندي ترمزها كاسه اي از لحاظ مكانيزم عمل كننده
* سيستم ترمز سيمپلكس (simplex brake)
* سيستم ترمز دوپلكس
* سيستم ترمز دوپلكس دوبل
* سيستم ترمز سرو و بدون سرو
* سيستم سرو دوبل
* محاسبه شتاب ترمز گيري
* 1ـ در ترمزيك كفشكي
* 2ـ ترمز داراي يك كفشك پيشرو و يك كفشك پسرو كه بر روي محور لولا شده‌اند
* 3ـ سيستم ترمز در كفشكي پيشرو و پسرو كه بر روي يك سطح صاف تكيه كرده‌اند اتصال لغزشي
* 4ـ سيستم ترمز داراي دو كفشك پيشرو ه پايه انها بر روي يك سطح صاف قرار مي گيرند
* 5ـ سيستم ترمز داراي كفشك پيشرو پسرو كه اتصال انها از نوع لغزشي بر روي سطح شيبدار است
* 6ـ سيستم ترمز داراي دو كفشك پيشرو (خودترمزي) كه اتصال كفشكهاي آن از نوع لغزش و بر روي سطح شيبدار مي باشد
* 7ـ سيستم ترمز سرو كه پايه كفشكها بر روي اتصال لغزش قرار دارد
* 8ـ سيستم ترمز سرو كه كفشك دوم آن حول محور
* تحليل استاتيكي اجزاي ترمز كاسه اي
* 2ـ5 ترمزهاي لنتي (shoe brakes)
* B ـ ترمز دولنتي (double shoe brakes)
* طرح دستگاه ترمز دو لنتي
* مثال عددي محاسبه ترمز ـ دو لنتي(Dounle shoe brake)
* 4ـ كنترل عمر صنعتي لنت ترمز
* 5ـ محاسبه و تعيين هوا دهنده ترمز
* 6ـ نسبت انتقال براي فاصله (0.8)(5)=4cm بايستي براي ترمز دو لنتي باشد
* 7ـ تعيين فنر براي ترمز
* 2ـ7 دستگاه ترمز هيدروليكي مضاعف
* هواگيري ترمز
* روغن ترمز
* 2ـ9ـ طراحي سيستم ترمز هيدروليك
* 9ـ2 طراحي سيستم ترمز هيدروليك پرقدرت ( مجهز به بوستر خلأئي )
*  2ـالف) مزيت مكانيكي بوستر
* راه حل ديگر
* 9ـ3ـ طراحي بوستر با استفاده از دياگرام
* 2ـ بدست آوردن نسبت بوستر
* 3ـ بدست آوردن قطر و خلاء نسبي در بوستر
* 9ـ4ـ طراحي حجم مخزن ذخيره روغن پمپ اصلي
* 1ـ روغن مورد نياز كفشك و لقمه هاي ترمز
* 2ـ انبساط خطوط ارتباطي روغن
* 3ـ انبساط در لوله هاي لاستيكي
* 4ـ تلفات پمپ اصلي
* 5ـ تلفات در اثر تغيير شكل كاسه چرخ و محفظه سيستم ترمز ديسكي
* 6ـ تراكم در لنت لقمه اي و كفشك ترمز
* 7ـ تراكم در سيال ترمز
* 8ـ تلفات حجم در سوپاپها
* 9ـ تلفات حجم در سيستم بوستر
* 10ـ تلفات حجم در اثر وجود بخارات گازي يا هوا در سيستم ترمز
* محاسبه كورس پدال
* 1ـ لقي در لقمه هاي ترمز
* 2ـانبساط در خطوط ارتباطي
* 3ـ انبساط در شيلنگهاي ترمز
* 4ـ پمپ اصلي
* 5ـ تغيير شكل در سيستم ترمز ديسكي
* 6ـ تراكم در لقمه هاي ترمز
* 7ـ تراكم پذيري در سيال ترمز
* 8ـ هواي باقيمانده در سيتم ترمز
* نتيجه
* « فصل هفتم »
* نتيجه گيري و مقايسه بين
* سيستم هاي ترمز و عيب يابي
* 1ـ3ـ كليات
* 2ـ3ـ چگونگي انجام آزمايش
* الف بر روي يخ (On the ice )
* ببرروي برف فشرده شده On Hard – pack snow
* جبر روي مسيري كه قبلاً اتومبيل برف روب
* دمسيري كه برف در شرف باريدن مي باشد
* ه در آب و هواي گرمتر
* وحركت در مسير شن و ماسه اي
* ز عبور از مسير خيس و مرطوب
* ح توقف در مسير خشك
* جمع بندي
* 3ـ3ـ نتيجه گيري نهائي
* 1ـ3ـ3ـ معايب سيستم ترمز معمولي
* 2ـ3ـ3ـ مزاياي سيستم ترمز ضد قفل ABS
* مقايسه ترمزهاي ديسكي و كاسه‌اي
* الف)مزايا
* ب) معايب
* اصطكاك و سائيدگي
* جدول 6 – ضرايب ثابت اصطكاك براي اتصالات مواد گوناگون
* مراجع……………

دانلود پروژه ترمز هاي ضد قفل – ABS
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد