امام علي(ع):هر كه نگاه خود را از حرام باز دارد دلش آرام خواهد شد.
خانه » پروژه » محیط زیست و بهداشت » دانلود پروژه تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ
دانلود پروژه تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ

دانلود پروژه تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ

دانلود پروژه تصفیه فاضلاب سپتیک تانگ

۱-۱- مقدمه ، ضرورت تحقیق

نیاز انسان به محیط سالم امری انکارناپذیر است که بسادگی نمی توان از کنار آن گذشت ، چرا که متابولیسم بدن انسان در سایه محیط زیستی سالم راندمانی مطلوب از خود نشان میدهد و این مهم میسر نمی شود مگر اینکه در حفظ و نگهداری محیط زیست نهایت دقت و تلاش بکار گرفته شود در راستای اهمیت همین مسئله است که بحث تصفیه فاضلاب به میان می آید و دفت و تأمل در این امر کمک شایانی به سلامت محیط زیست می کند . از حدود یکصد سال پیش که رابطه ای بین اثر باکتریها و میکروبهای بیماریزا آشکار گشت انسان بفکر پاکسازی آبهای آلودهخ افتاد ، بعبارت دیگر فن تصفیه آب و فاضلاب در روند امروزی خود بیشتر در اثر پیشرفت علم زیست شناسی و پزشکی بوجود آمده است (۱)

پرداختن و توجه به این فن از آنجا شروع گشت که بتدریج برای جلوگیری از آلوده شدن منابع طبیعی آب و بویژه رودخانه ها ، ورود فاضلاب به این منابع ممنوع اعلام گردید .متأسفانه افزایش شهرنشینی و پیشرفتهای صنعتی نه تنها باعث بالا رفتن میزان مصرف آب گردیده بلکه میزان آلودگی آبها را نیز افزایش داده است مخصوصا” که با گذشت زمان بعلت کاربرد دهها محصول شیمیایی جدید در زندگی روزمره و ورود آنها به فاضلاب شهری و تخلیه فاضلاب به آبها و یا مصرف هزاران ترکیب جدید شیمیایی در صنایع و تخلیه آنها به جریانها از طریق پسابها موضوع آلودگی محیط زیست را پیچیده تر ساخته است .بنا به دلایل ذکر شده ، تصفیه فاضلاب امری کاملا” ضروری بنظر رسیده و این ضرورت انگیزه ای جهت ساختن تصفیه خانه های بزرگ و مدرن گردید .

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: ضرورت تحقیق۱

۱-۱- مقدمه: ضرورت تحقیق۲

فصل دوم: ضرورت بهینه سازی سپتیک تانک۴

۱-۲- تعریف فاضلاب۵

۲-۲- مشخصات فاضلاب۵

۱-۲-۲- مشخصات  فیزیکی۵

۲-۲-۲-مشخصات شیمیایی۵

۳۳-۲- انواع  فاضلاب۱۱

۱-۳-۲- فاضلاب خا نگی ۱۱

۲-۳-۲ فاضلاب  صنعتی ۱۱

۳-۳-۲- فاضلاب سطحی۱۲

۴-۲- تصفیه  فاضلاب ۱۲

۱-۴-۲- تاریخچه۱۲

۲-۴-۲- ضرورت و اهداف تصفیه فاضلاب۱۳

۵-۲- شناسایی و دلایل ساخت تصفیه خانه های کوچک ۱۷

۱-۵-۲  سپتیک تانک ۱۷

۲-۵-۲تعریف سپتیک تانک ۱۸

۳-۵-۲ علل کاربرد سپتیک  تانک ۲۵

۶-۲-  تاریخچه توسعه سیستم RBC   ۳۶

۱-۶-۲- توصیف  سیستم RBC – 36

۲-۶-۲- مرحله  بندی کردن واحدهای RBC  ۴۵

۷-۲- اصول تصفیه بیو لو ژیکی ۵۰

۱-۷-۲ موازنه جرم روی سیستم RBC   ۵۲

۸-۲- موازنه جرم روی سیستم RBC   ۵۳

۹-۲- پارامترهای تایثر گذار برروی رشد بیو لوژیکی ۵۴

۱-۹-۲- اثر PH55

۲-۹-۲- اثر سمیت وروش کاهش آن ۵۵

۳-۹-۲ – اثر دما ۵۵

۱۰-۲- محدود ه بارهیدرولیکی  مناسب برای سیستم RBC  ۵۶

۱۱-۲- مشکلات عملیات اجرایی ۵۹

۱۲-۲- تلفیق سپتیک  تانک با RBC  ۵۹

فصل سوم : تجهیزات و راه اندازی ۶۱

۱-۳- مقدمه  ۶۲

۲-۳- قوانین طراحی مدلهای هیدرو لیک ۶۲

۱-۲-۳ – تئوری تشابه ۶۲

۲-۲-۳- اصول تشابه ۶۲

۳-۳-  مختصری در مورد طراحی مدل ۶۶

۴-۳-  محاسبه ابعاد مدل آزمایشگاهی ۶۶

۱-۴-۳- محاسبه «زمان ماند » در داخل تانک۶۷

۲-۴-۳- محاسبه تعداد دیسکها۶۹

۵-۳- ساخت پایلوتها  ونصب تجهیزات مربوطه ۶۹

۶-۳ – جزئیات ساخت و راه اندازی پایلوت ۷۷

۷-۳- محاسبه میزان انرژی تقریبی  لازم باری تماس دهنده ها ۷۷

۸-۳- نصب تجهیزات مربوطه به سیستم RBC  ۸۲

۹-۳- نحوه مونتاژ سیستم ۸۳

۱۰-۳- آزمایشات ۸۳

۱-۱۰-۳- آزمایش اندازگیری اکسیژن محلول (DO)- 83

۲-۱۰-۳- اکسیژن مورد نیاز بیو شیمیایی ()- ۸۳

۳-۱۰-۳- آزمایش اکسیژن مورد نیا شیمیایی (COD)- 87

۴-۱۰-۳- اندازه گیری مواد معلق (MISS)- 87

۵-۱۰-۳- کل مواد باقیمانده (T.S)- 88

۱۱-۳-مواد و روشها ۸۸

۱۲-۳- محلولهای لازم  و روشهای ساخت آنها۸۸

۱-۱۲-۳- آزمایش اکسیژ ن محلول (DO)- 89

۲-۱۲-۳- آزمایش اکسیژن مورد نیا بیو شیمیایی ()- ۸۹

۳-۱۲-۳- اکسیژن  مورد نیاز  شیمیایی (COD)- 90

۱۳-۳ – دستگاهها و وسایل مورد نیاز ۹۱

فصل چهارم : مطالعه تجربی روی پایلوتهای طراحی شده ۹۳

۱-۴- مختصری در مورد میکرو بیو لوژی سیستم ۹۴

۲-۴- سیستمهای مرکب۹۷

۱-۲-۴- مکانیزم سپتیک تانک ۹۷

۳-۴- مو جودات زنده  موجود در سیستم ۱۰۰

۵-۴- رشد فیلم در RBC  ۱۱۷

۴-۴- محاسبه میزان فسفر ورودی به سیستم ۱۱۸

۱-۵-۴- توسعه فیلم ۱۲۰

۲-۵-۴- انتقال اکسیژن بین فیلم و هوای داخل سیستم ۱۲۱

۶-۴- تاثیر سطح مدیل (MEDIA) روی رشد فیلم و راندمان سیستم ۱۲۱

۷-۴- تاثیر سرعت چرخش برروی رشد فیلم ۱۲۲

فصل پتنجم : نتایج و بحث۱۲۵

۱-۵- اثرمیزان بار ورودی بر راندمان سیستم ۱۲۶

۲-۵- تغییرات PH نسبت به زمان ۱۲۶

۳-۵- اثر افزایش دور الکتروموتور در پایلوت(۲۱۳۲

۴-۵- اثر افزایش  ضخات فیلم برراندمان حذف COD- 132

۵-۵- تغییرات غلظت فاضلاب ورودی به سیستم ۱۳۶

۶-۵- تاثیر کاهش ارتفاع فاضلاب ورودی در مخزن بادبی۱۳۶

۷-۵- تفییرات دما در ورودی و خروجیهای دو پایلوت۱۳۶

۸-۵- تغییرات جامدات کل (T.S) در ورودی و خروجی پایلوتها ۱۳۸

۱-۸-۵- تغییرات جامدات معلق (T.S.S) در ورودی و خروجی پایلوت۱۳۸

۲-۸-۵- تغییرات جامدات معلق فرار (V.S.S) در ورودی و خروجی پا یلوتها ۱۳۸

۹-۵- بررسی راندمان حذف COD  در دو پایلوت ۱۴۳

۱۰-۵- مشکلات عملیات ۱۴۳

نتایج ۱۴۶

پیشنهادات ۱۴۸

فهرست منابع ۱۵۰

 فصل اول :

ضرورت تحقیق

اما ، بعلت اینکه تصفیه خانه های بزرگ نیاز به صرف هزینه فراوان دارد لذا بطور خود بخود ساخت آنها محدود میشود و بجای آنها تصفیه خانه های کوچکتر و محدودتری در نظر گرفته می شوند .

منظور از تصفیه خانه های کوچک ، تصفیه خانه هایی هستند که بنا به عللی که توضیح داده خواهد شد چند واحد از تأسیسات تصفیه خانه بزرگ در آن بکلی حذف و یا ساختمان آن در واحدهای دیگر ادغام شده اند . مهمترین عاملی که موجب کوچک شدن یک تصفیه خانه می شود ، عبارت از کم بودن جمعیتی است که فاضلاب آنها به تصفیه خانه می رسد . بعلاوه علل زیر نیز میتواند کوچک شدن طرح یک تصفیه خانه گردد (۱) :

 • عدم نیاز به تصفیه کامل فاضلاب
 • علل اقتصادی .
 • نوع آلودگی فاضلاب .

“سپتیک تانگ” ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه مکانیکی (ته نشینی ) و تصفیه زیستی بکمک باکتریهای بی هوازی بطور همزمان در آن انجام می گیرد .

سپتیک تانک می تواند حدود ۳۰٪ آلودگی را کاهش دهد که این مقدار کم محسوب می شود و نیاز سازمان حفاظت محیط زیست را برطرف نمی سازد . (۱۵)

اما بعلت اینکه در شهرهای مختلف بویژه شهرهایی که در آنها شبکه جمع آوری فاضلاب وجود ندارد ( شهرهایی استان مازندران ) ، سپتیک تانک کاربرد وسیعی داشته و فاضلاب تصفیه شده باید به زمین و یا آبهای سطحی و زیرسطحی منتقل گردد .

فهرست منابع و مآخذ

الف ـ مراجع فارسی :

 • منزوی م . ت «فاضلاب شهری ـ تصفیه فاضلاب» ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۷۳٫
 • یزدانبخش ، احمدرضا ، ندافی کاظم ، «تصفیه فاضلاب» ، انتشارات فردابه ، ۱۳۷۱ ، چاپ ۱٫
 • محوی امیرحسین ، «تصفیه فاضلاب در مناطق گرمسیری» ، ۷ انتشارات جهاد دانشگاهی ـ دانشکده بهداشت ، ۱۳۶۴٫
 • غلامی میترا ، محمدی حامد، «میکروبیولوژی ‌آب و فاضلاب» ، انتشارات مؤسسه ـ فرهنگی و انتشاراتی حیان ، چاپ اول ۱۳۷۷٫
 • صاحبی گیسو، بهینه سازی بیوراکتورها جهت حداکثر تولید بیوگاز از ‌آب پنیر و طراحی ‌آن در مقیاس بزرگ» ، تز کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران ، ۱۳۷۷٫

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۰۵

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است