دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه تعديل كيفر حبس در حقوق كيفري ايران

پروژه تعديل كيفر حبس در حقوق كيفري ايران

فهرست مطالب

مقدمه
ساماندهی تحقیق :
تبیین موضوع رساله و ضرورت راجع به آن
اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق:
سوالات تحقیق:
مشکلات تحقیق :
روش تحقیق :
سابقه تحقیق:

تعديل كيفر حبس در حقوق كيفري ايران

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین ها زندان
مبحث دوم :تاریخچه زندان در دنیا:
فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران:
مبحث اول : تاریخچه زندان در ایران
مبحث دوم:
انواع زندان در ایران
گفتار اول:
زندان بسته:
گفتار دوم:
مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی:
گفتار سوم:
موسسات صنعتی، کشاورزی یا خدماتی

تعديل كيفر حبس در حقوق كيفري ايران

فصل سوم:
زندان در اسلام
سجن (زندان) چیست؟
مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه
فصل چهارم:
عوامل عملی و نظری موثر بر طرح و گرایش به جایگزین های حبس و میانی آن:
بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم
بند 2: شکست برنامه های اصلاح و درمان
گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان
گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها.
گفتار چهارم: هزینه های اقتصادی زندان
گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب
گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان

تعديل كيفر حبس در حقوق كيفري ايران

مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن
گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان:
گفتار دوم: نظریات جرمشناختی
بند اول: جرم شناسی کلاسیک:
بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی:
الف: در شرایطی که قاضی مرتکب تقصیر شده است.
ب: در صورت عدم تقصیر قاضی
ج: جبران ضرر معنوی
فصل پنجم: مبانی، مفهوم و اهداف و تاریخچه جایگزین های حبس
مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین ها در ایران
گفتار اول: تاریخچه جایگزین ها در ایران :
گفتار دوم: مفهوم جایگزین های حبس

تعديل كيفر حبس در حقوق كيفري ايران

بند اول: جایگزینی تقنینی
بند دوم: جایگزینی قضایی
مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی
گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و  جایگزین های آن
گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن
مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی ها و شرایط کلی جایگزین حبس
گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین ها
بند اول: اهداف
بند دوم: فواید
گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزینهای حبس

كيفر حبس در حقوق كيفري ايران

بند اول: ویژگی ها
بند دوم: شرایط
1) فرهنگ سازی لازم
2) داشتن قانونی مشخص و صریح
3- باید جرم از جرمهایی باشد که موضوع مجازاتهای جایگزین باشد.
4- مجرمان هم باید مشمول مجازاتهای جایگزین باشند.
مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها
گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس (مجازات سالب آزادی):
گفتار دوم:
مزایای بکارگیری جایگزین های مجازات سالب آزادی
1- کاهش جمعیت کیفری زندانها:
2- کاهش هزینه ها:
3- کاهش تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی.

پروژه تعديل كيفر حبس در حقوق كيفري ايران

بخش دوم: انواع جایگزینی و مقررات مربوط به آنها
انواع جایگزینی:
جایگزین های مطلق مجازات سالب آزادی:
فصل اول: جایگزین های سنتی:
مبحث اول: آزادی مشروط Parole (Release on licence)
گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط
بند اول: تعریف:
بند دوم: تاریخچه
گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط
بند اول: مبانی
بند دوم: قلمرو
گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط
بند اول: شرایط
شرایط ماهوی و شکلی مربوط به آزادی مشروط:

پروژه تعديل كيفر حبس در حقوق كيفري ايران

بند دوم: فواید
بند سوم: آثار
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران
مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات
گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجرای مجازات
بنداول: تعریف تعلیق
بند دوم: تاریخچه
گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات
بند اول: اهداف
بند دوم: فواید
گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغو آن
بند اول: شرایط اعم از شکلی و ماهوی
1-شرایط ماهوی
2) شرایط شکلی
بند دوم: آثار تعلیق
بند سوم: لغو تعلیق
گفتار چهارم: انتقادات وارده بر تعلیق در حقوق کیفری ایران.
مبحث سوم : جزای نقدی
گفتار اول : مفهوم و تاریخچه جزای نقدی
بند اول : مفهوم جزای نقدی
بند دوم: تاریخچه
گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی
مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی
گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن

حبس در حقوق كيفري ايران

بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی
بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی
بند سوم: خدمات عمومی وانواعش:
گفتاردوم: جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری
بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی
الف-محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی
1-تبعید
2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین
3-منع خروج از کشور
4-اخراج بیگانه از کشور.
ب-محرومیت سالب حقوق اجتماعی
ج) محرومیت های سالب حقوق شغلی
بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی
1-ضمانت اجرای تمیمی:
2-ضمانت اجراهای تبعی:
فصل دوم: جایگزین های جدید
مبحث اول: دوره مراقبتی
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دورۀ مراقبتی
بند اول: مفهوم
بند دوم: تاریخچه
گفتار دوم: اهداف و قلمرو دورۀ مراقبتی
بند اول: اهداف
بند دوم: قلمرو
گفتار سوم: از جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران

گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه
بند اول: مفهوم
بند دوم : تاریخچه
گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه
بند اول: اهداف
بند دوم: فواید
گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه
مبحث سوم: خدمات عمومی یا کار عام المنفعه
گفتار اول: تعریف و تاریخچه خدمات عمومی
بند اول: تعریف
بند دوم: تاریخچه:
گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی
بند اول: اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه:
بند دوم: فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه
گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی
گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران
مبحث چهارم: حبس در منزل
گفتاراول: مفهوم حبس در منزل
گفتار دوم: فواید حبس در منزل
مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه
گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی
بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران:
گفتار دوم:مراکز گزارش روزانه DeyReporting centers و جایگاهش در ایران و شرایط مشمولان آن.
بند اول: مفهوم گزارش کار روزانه
بند دوم: شرایط مشمولان
نتیجه گیری
پیشنهادها
فهرست منابع فارسی
کتابها
مقاله ها
پایان نامه ها:
آدرس های اینترنتی: internet siurces
قوانين…………

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 167

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 


 

پروژه تعديل كيفر حبس در حقوق كيفري ايران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد