تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه تعمیرات و نگهداری شرکت ارتباط سپهر
دانلود پروژه تعمیرات و نگهداری شرکت ارتباط سپهر

دانلود پروژه تعمیرات و نگهداری شرکت ارتباط سپهر

پروژه تعمیرات و نگهداری شرکت ارتباط سپهر

فهرست مطالب

پیش گفتار ۱
مقدمه ۳
فصل اول
۱-۱تاریخچه شرکت ارتباط سپهر.۴
فصل دوم
۲-۱ تعریف برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ۵
۲-۲ هدف از P.M چیست؟ ۶
۲-۲-۱ مراحل ایجاد برنامه ۷
۲-۲-۲- اهداف و مقاصد در P.M7
۲-۲-۳- برنامه ها (طرحها) جهت رسیدن به اهداف P.M8
۲-۳- نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در کارخانجات ۹
۲-۴- لزوم استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در تولید۱۱
۲-۵ نیاز مبرم صنایع به P.M در کارخانه۱۲
۲-۶- نتایج حاصل از P.M در کارخانه۱۲
۲-۷- از کار افتادگی در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات۱۳
۲-۸ معایب ناشی از نداشتن سیستم نگهداری و تعمیرات۱۵
۲-۹ – علائم فقدان سیستم نگهداری و تعمیرات ۱۶
۲-۱۰- انواع فعالیتهای نگهداری و تعمیرات۱۶
۲-۱۱- انواع روش های نگهداری و تعمیرات۱۶
۲-۱۱-۱- نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود۱۹
۲-۱۱-۲- نگهداری و تعمیرات اصلاحی۲۰
۲-۱۱-۳ نگهداری و تعمیرات پیشگیری۲۲
۲-۱۲- نگهداری و تعمیرات وضعی۲۳
۲-۱۳نگهداری و تعمیرات کنترلی۲۴
۲-۱۴نگهداری و تعمیرات زمان بندی شده۲۴
۲-۱۵- نگرشی بر اجزای سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات۲۵
۲-۱۶- وظایف ۲۵
۲-۱۷- سازماندهی۲۶
۲-۱۸- سیستم ها برای مدیریت نگهداری و تعمیرات۲۷
۲-۱۹ – سیستم تشخیص نگهداری و تعمیرات ۲۹
۲-۲۰- مهارت کارگران و فعال سازی مدیریت نگهداری وتعمیرات۳۱
۲-۲۱- نتیجه گیری ۳۲
۲-۲۲- تئوریهای تعمیرات و نگهداری۳۸
فصل سوم
۳-۱- چارت سازمانی شرکت ۴۹
۳-۲- چارت P.M شرکت۵۳
۳-۳- چگونگی به اجرا درآوردن P.M در شرکت ریخته گری قطعات آلومینیوم ایران خودرو۵۶
۳-۴- تبیین و شناخت تغییرات نگهداری موجود کارخانه۵۷
۳-۵- وظایف بخش تعمیرات و نگهداری (P.M)63
۳-۶- وضعیت موجود P.M شرکت ۶۴
۳-۷- وضعیت موجود پرسنل تعمیرات و نگهداری کارخانه۶۵
۳-۸- شرح وظایف پرسنل نگهداری و تعمیر۶۵
۳-۹- شرح وظایف مدیر واحد فنی ۶۸
۳-۱۰- شرح وظایف مدیر واحد P.M68
۳-۱۱- شرح وظایف رئیس بازرس فنی ۶۹
۳-۱۲- مسئول سرویس و نگهداری ۷۰
۳-۱۳- تعریف شغل و شرح وظائف رئیس قسمت تعمیرات۷۱
۳-۱۴- مصاحبه با رئیس بخش تعمیرات و نگهداری۷۲
۳-۱۵-تعریف شغل و شرح وظائف مکانیک۷۲
۳-۱۶- ساختار سازمانی نگهداری و تعمیرات بر مبنای نوع کار و وظیفه ۷۴
۳-۱۷- روش اجرایی سفارش قطعات یدکی ماشین آلات۷۶
۳- ۱۸- روش اجرایی تعمیرات شش ماهه۸۰
۳-۱۹- روش اجرایی تعمیرات در زمان سرویس P.M88
۳-۲۰- روشهای اجرایی برنامه سالیانه سرویس و نگهداری دستگاهها۹۱
۳-۲۱- روش اجرایی تعمیـرات اضطـراری۹۶
۳-۲۲- روش اجرایی سرویس نگهـداری و تعمیـرات۱۰۲
۳-۲۳- روش اجرایی تعمیـرات پایان هفتـه۱۰۸
۳-۲۴- روش اجرایی دستورالعمل تهیه برنامه تغییرات برنامه ای۱۱۳
۳-۲۵- روش اجـرایی دستورالعمل پر کردن کارت تعمیرات۱۱۵
۳-۲۶- روش اجرایی دستورالعمل تدوین برنامه سرویس نگهداری دستگاهها۱۱۶
۳-۲۷- روش اجرایی دستورالعمل تهیه لیست تعمیرات برنامه ای۱۱۸
۳-۲۸- روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه۱۲۰
۳-۲۹- روش اجرایی تبادل اطلاعات فنی با سازندگان و فروشندگان داخلی و خارجی۱۲۳
۳-۳۰- روش اجرایی تعمیرات قالب و قطعات و ماشین آلات۱۲۶
۳-۳۱- سوالات مطرح شده در خصوص بخش تعمیرات و نگهداری شرکت ریخته گری قطعات آلومینیوم
ارتباط سپهر۱۳۱
۳-۳۲- سیستم اطلاعاتی نگهداری و تعمیرات۱۳۶
تعریف سیستم اطلاعاتی۱۳۶
انواع سیستم های اطلاعاتی۱۳۶
۳-۳۵- متولوژی چیست ؟۱۳۷
۳-۳۵-۱- انواع متولوژیهای طراحی سیستم۱۳۸
۳-۳۵-۲- انواع روشهای ساخت یافته۱۳۸
۳-۳۶- نمودارهای جریان داده فیزیکی۱۳۸
۳-۳۷- علائم مورد نیاز D.F.D139
۳-۳۸- نمودار مفهومی D.F.D وضعیت موجود۱۴۰
روغنکاری دستی۱۴۸
روغنکاری با تفنگهای گریسکاری قدرتی۱۴۸
سیستم مرکزی فشار روغن۱۴۸
روغنکاری قطره ای۱۴۹
۳-۳۹-۳- برنامه ریزی زمانی روغنکاری۱۴۹
۳-۳۹-۴- پرسنل روغنکاری و مشخصات خاصه آنها۱۵۱
۳-۳۹-۵- علل از کار افتادگی به واسطه سرویس و روغنکاری نامناسب۱۵۳
۳-۳۹-۶- برگ درخواست تعمیرات (اصلاحی- اضطراری)۱۵۸
۳-۳۹-۷- کارت مشخصات فنی دستگاه۱۶۳
۳- ۳۹-۸ – فرم سالیانه تعمیرات و نگهداری۱۶۴
۳-۳۹-۹- فرم انبار و خدمات فنی۱۶۷
۳-۳۹-۱۰- فرم سفارش و دستور کار تعمیرات ۱۶۸
۳-۳۹-۱۱- فرم گزارش هفتگی کارهای تعمیراتی در زمان سرویس P.M 172
۳-۳۹-۱۲- فرم برنامه هفتگی سرویس و نگهداری۱۷۵
۳-۳۹-۱۳- کارت تعمیرات۱۷۷
۳-۳۹- ۱۴- برگ درخواست لوازم یدکی از انبار۱۸۰
۳-۳۹-۱۵- فرم گزارش توقف فنی ماشین آلات۱۸۳
۳-۴۰- وضعیت تعمیرات و نگهداری دستگاه های موجود (فعلی) شرکت ۱۸۵
۳-۴۰-۱- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اکسترودر ۱۸۶
۳-۴۰-۲- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اینجکشن ۸۰ تن ۱۸۶
۳-۴۰-۳- خلاصه ای از وضعیت دستگاه پرس ۱۶۰ تن ۱۸۷
فرم شناسنامه دستگاه۱۸۷
فصل چهارم
۴-۱- ضرورت برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری ۱۹۱
۴-۲- هماهنگی بین بخش تولید و بخش نگهداری و تعمیرات۱۹۳
۴-۳- زمان بندی نگهداری و تعمیر پیشگیری۱۹۴
۴-۴ – اولویت بندی ۱۹۵
منابع و مآخذ ۱۹۷

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است