دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تعمير و نگهداري راه‌هاي آسفالته

تعمير و نگهداري راه‌هاي آسفالته
فهرست مطالب
تعمير و نگهداري راه‌هاي آسفالته 1
انواع تركهاي راههاي آسفالته 1
1. تركهاي پوست سوسماري 1
نحوه مرمت آن 1
2. ترك‌هاي تيغه‌اي: (نحوه مرمت آن) 1
3. تركهاي لبه‌اي: (نحوه مرمت آن) 1
مرمت چهار نوع ترك بالا را مي‌توان به صورت زير انجام داد: 2
انواع تغير شكل راههاي آسفالت 2
1. تغيير شكل شياري راههاي آسفالته: (نحوه مرمت) 2
2. كنار رفتن و موج‌دار شدن آسفالت: (نحوه مرمت آن) 2
3. نشست در راه‌هاي آسفالته: (نحوه مرمت آن) 3
پيدايش اضمحلال در راه‌هاي آسفالته 3
پيدايش چاله در راه‌هاي آسفالته: (نحوه مرمت آن) 3
مرمت چاله 3
2. فرسايش راه آسفالته (نحوه مرمت آن) 4
انواع آب‌شستگي 4
خوردگي‌هاي متداول در پلهاي بتن مسلح 5
5. حفاظت كاتوديك 6
تركها در پلهاي بتني 7
تعمير تركهاي خفته 7
تعمير تركهاي زنده 7
2. وظايف وسايل كنترل ترافيك 9
طراحي وسايل 10
موقعيت وسايل 10
نگهداري وسايل 11
يك‌نواختي وسايل 11
علامت‌گذاري‌هاي ترافيكي 11
كاركرد محدوديت‌هاي علامت‌گذاري 11
مصالح 12
بازتابندگي 13
زنگ علامت‌گذاريها 13
نگهداري از علامت‌گذاري‌ها 14
تابلوهاي ترافيكي 14
طراحي تابلوها 14
شكل تابلوها 14
رنگ تابلوها 15
اندازه تابلوها 15
نماد تابلوها 15
انواع تركهاي راه‌هاي آسفالته 16
ب) مرمت ترك 17
ترك تيغه‌اي 18
تركهاي لبه‌اي 19
ترك دوبندي 20
ترك انعكاسي 20
ترك چروكي 22
ترك تعريضي 23
انواع تغيير شكل راه‌هاي آسفالت 24
كنار رفتن و موج‌دار شدن آسفالت 25
نشست در راه‌هاي آسفالته 27
تورم در راه‌هاي آسفالته 29
پيدايش چاله در راه‌هاي آسفالته 30
ب) مرمت چاله 31
فرسايش راه آسفالته 32
لغزندگي راه آسفالته 34
رو زدن قير در راه‌هاي آسفالته 35
كنترل آب‌شستگي در اطراف پايه‌هاي پل 38
مقدمه 38
انواع آب‌شستگي 38
مكانيزم آب‌شستگي در اطراف پايه‌هاي پل 39
روشهاي جلوگيري و كنترل آب‌شستگي 40
استفاده از طوق براي كاهش آب‌شستگي 41
حفظ و نگهداري پل 43
1. خوردگي آرماتورهاي بتن 43
2. خرابي 43
3. خرد شدن 44
4. پوسته شدن 44
6. تركها 45
خوردگي‌هاي متداول در پلهاي بتن مسلح 45
كنترل خوردگي 47
دسته‌بندي تركها 54
مواد تعمير 55
پيش‌درآمدي بر وسايل كنترل ترافيك 57
كاربردهاي وسايل كنترل ترافيك 57
58
وظيفه وسايل كنترل ترافيك 58
ضوابط وسايل كنترل ترافيك 59
نگهداري وسايل 60
يكنواختي وسايل 61
يكنواختي وسايل  كنترل ترافيك 61
مزاياي يكنواختي 61
توسعه استانداردها و يكنواختي ملي 63
كتابچه راهنماي  يكنواختي ملي وسايل كنترل ترافيك MUTCD 64
آئين‌نامه يكنواخت رانندگي 66
آگاهي همگاني 67
اختيارات قانوني 68
تابلوها و علامت‌گذاريهاي ترافيكي 70
علامت‌گذاريهاي ترافيكي 70
مصالح 71
رنگ علامت گذاريها 74
انواع خطوط 74
عرض و الگوي خط كشي 75
نگهداري از علامت‌گذاريها 75
مناطق سبقت ممنوع 76
علامت گذاري در نزديكي موانع 80
علامت‌گذاريهاي شيبراهه آزاد راهها 81
علامت‌گذاري جدولها براي محدوديتهاي پاركينگ 83
علامت‌گذاري اشياء 83
رهنمايه‌ها 84
تابلوهاي ترافيك 84
طراحي تابلوها 85
شكل تابلوها 86
6. مستطيل (طول در جهت افقي): كليه تابلوهاي راهنمايي به استثناء تابلوهاي عمليات ساختماني و نواحي تفريحي. 86
رنگهاي تابلو 86
اندازه تابلوها 88
نمادهاي تابلو 88
پيام هاي نوشتاري 88
روشن‌سازي و شب‌نمائي 89
روشهاي تأمين روشنايي 89
روشهاي تأمين شب نمايي 90
محل تابلوگذاري 90
نگهداري تابلوها 92
طبقه‌بندي عملكردهاي تابلوها 92
تابلوهاي مقرراتي 92
تابلوهاي هشدار دهنده 94
تابلوهاي راهنما 94
تابلوهاي جديد 97
انواع ساخت تابلو 97
تابلوها و تصادفات 97
چراغ‌هاي راهنمايي 98
طبقه‌بندي چراغ هاي راهنمايي 98
چراغ‌هاي راهنماي ترافيك (ايست و حركت) 99
نگهداري چراغ‌هاي راهنمايي 100
چراغ هاي راهنمايي با زمان ثابت 102
ضوابط مربوط به چراغ‌هاي ثابت 103
كنترل كننده‌هاي زماندار 104
كنترل‌كننده‌هاي نيمه متغير 106
كنترل كننده‌هاي تمام متغير 107
كنترل كننده‌هاي حجم  ـ چگالي 108
زمانسنج عابرين پياده 112
زمانسنج سبز پيشايند 112
شناسگر 112
شناسگرهاي فشاري 112
شناسگر راداري 113
شناسگر مادون قرمز 113
شناسگر القايي 113
شناسگر ضربه‌اي 114
شناسگر فتوالكتريك 114
شناسگر عابرين پياده 114
تعمير و نگهداري راه‌هاي آسفالته
انواع تركهاي راههاي آسفالته
در سطوح آسفالته به صور مختلف ترك عارض مي‌شود. پيدايش اين تركها در واقع علل و ريشه‌هاي مختلف دارد كه قبل از هرگونه اقدامي بايستي علت و يا عللي كه سبب پيدايش ترك در سطح راه شده است شناخت و سپس اقدام به مرمت آن نمود.به همين علت تركهاي سطوج آسفالته به تفتيك مورد بررسي قرار مي‌گيرند. انواع تركهاي شناخته شده سطوح آسفالته به شرح زير مي‌باشند.
1. تركهاي پوست سوسماري
نحوه مرمت آن
 نظر به اينكه ترك پوست سوسماري به واسطه اشباع شدن قشر خاك ريز و نيز روسازي راه عارض شده است در نتيجه تنها راه علاج و مرمت عبارت است از حذف خاكها و مصالح اشباع شده و زهكش كردن اطراف محل لكه‌ها مي‌باشد و نتيجتاً مرمت راه مشتمل است بركندن آسفالت و برداشتن قشرهاي روسازي و زيرسازي و انجام زهكشي در محل برداشته شده مي‌باشد. پس از حذف مصالح نامرغوب بايستي محل كنده شده را با مصالح، مخلوط رودخانه‌اي از نوع مصالح زير اساس ريخته و سپس به جاي قشر اساي قيري ريخته و روي آن قشرهاي بيندروتوپكا را بخش نمود.
2. ترك‌هاي تيغه‌اي: (نحوه مرمت آن)
براي مرمت داخل تركها با قير مخلوط همراه با ماسه پر نمايند و چنانچه در محل ترك تيغه‌اي نشست هم ملاحظه مي‌شود سطح نشست نموده را با آسفالت گرم پر نمائيد تا راه پروفيله شود.
3. تركهاي لبه‌اي: (نحوه مرمت آن)
با توجه به علل پيرايش ترك براي رفع نقص و مرمت راه بايستي نسبت به احداث و ايجاد زهكشي مناسب در شانه راه اقدام نمود.
4. ترك دوبندي
5. ترك چروكي
6. ترك انعكاسي
7. تركهاي تعريضي
مرمت چهار نوع ترك بالا را مي‌توان به صورت زير انجام داد:
تركهاي كوچك (كمتر از (  اينچ عرض) را معمولاً به سختي مي‌توان به كمك قير يا امولسيون مرمت نمود. ولي تركهاي بزرگتر از   اينچ عرض را مي‌توان توسط امولسيون يا قير مخلوط و كمي ماسه ريزدانه مرمت نمود.
8. ترك لغزشي: (نحوه مرمت آن) بهترين طريقه مرمت تركهاي لغزشي عبارتست از برداشتن لايه رويي و بررسي علل عدم چسبندگي دو قشر مي‌باشد سپس با پخش قير تك تك لايه رويسي را پخشي و تسطيح نموده و سپس مي‌كوبند.
انواع تغير شكل راههاي آسفالت
1. تغيير شكل شياري راههاي آسفالته: (نحوه مرمت)
بهترين طريقه براي مرمت تغيير شكل شياري عبارتست از پر كردن و پرفيله كردن محل شيار با آسفالت گرم مي‌باشد. البته دانه‌بندي آسفالت بايستي با توجه به عمق شيار انتخاب شود.
2. كنار رفتن و موج‌دار شدن آسفالت: (نحوه مرمت آن)
بي شبهه اين نوع تغيير شكل بدترين عارضه است كه در يك راه آسفالته ممكن است بروز نمايد و تنها راه علاج اين نوع تغيير شكل عبارتست از برداشتن قشر آسفالت و پخش آسفالت گرم و پروفيله كردن در محلهايي است كه اين نوع عارضه حادث شده است.
3. نشست در راه‌هاي آسفالته: (نحوه مرمت آن)
علي‌الاصول نحوه مرمت نشست در راه‌هاي آسفالته عبارتست از پر كردن محل نشست با بتن آسفالتي گرم تا اين كه محل نشست پروفيله و هم تراز قسمتهاي ديگر راه بشود.
4. تورم در راههاي آسفالته: (نحوه مرمت آن)
نحوه مرمت اين نوع تغيير شكل مشابه به مرمت تركهاي پوست سوسماري است كه در همين مبحث تشريح شده است.
پيدايش اضمحلال در راه‌هاي آسفالته
پيدايش چاله در راه‌هاي آسفالته: (نحوه مرمت آن)
اين نوع عارضه كه ناشي از اضمحلال قسمتي در سطح راه‌هاي آسفالته است. معمولاً به شكل دواير با اندازه‌هاي مختلف در سطح راه عارض مي‌شود.
مرمت چاله
اكثراً چاله‌ها در قشر آسفالت به هنگامي عارض مي‌شوند كه واحد نگهداري راه قادر به مرمت دائمي راه آسفالته نمي‌باشد. در آن نوع عارضه چنانچه بخواهند به طور موقت چاله را مرمت نمايند كافيست كه محل چاله را تميز و سپس با آسفالت‌هاي سرد پيش‌اندود پر نمايند. ولي چنانچه هدف مرمت اساسي راه باشد بايستي اطراف چاله بريده شود. (تا عمق مناسب) سپس با بتن آسفالتي مرمت شود.
2. فرسايش راه آسفالته (نحوه مرمت آن)
براي مرمت سطح آسفالت را همينكه دچار عارضه فرسايش شده باشد بايستي به كمك آسفالت سطحي سطح راه را مرمت نمود كه اين عمل به عنوان عمل نگهداري راه و يا جلوگيري از ادامه فرسايش تلقي مي‌شود. با توجه به شدت فرسايش مي‌بايستي نوع آسفالت سطحي انتخاب شود.
تعمير و نگهداري پل
آب‌شستگي پايه‌هاي پل
انواع آب‌شستگي
سه نوع آب‌شستگي در محل يك پل ممكن است به وجود آيد:
الف) آب‌شستگي عمومي
اين آب‌شستگي هنگامي رخ مي دهد كه كل بستر رودخانه در بازه‌اي كه پل در آن قرار دارد به عللي در حال پائين رفتن باشد.
ب) آب‌شستگي موضعي
اين آب‌شستگي ناشي از برخورد مستقيم آب به پايه‌هاي پل و در نتيجه جدا شدن مصالح اطراف پايه و حمل آنها به پائين دست مي‌باشد.
ج) آب‌شستگي در اثر تنگ شدگي
معمولاً براي كاهش طول پل عرض رودخانه در  محل احداث پل كم مي‌شود. كاهش عرض رودخانه منجر به افزايش سرعت و ايجاد آب‌شستگي در محل پل مي‌شود.
روشهاي جلوگيري و كنترل آب‌شستگي
روشهاي مختلفي براي جلوگيري و يا كاهش آب‌شستگي در اطراف پايه‌هاي پل پيشنهاد شده است كه مي‌توان آنها را به دو دسته تقسيم 1. مستقيم و 2. غير مستقيم تقسيم كرد. در روش مستقيم مقاومت بستر در مقابل تنشهاي وارده افزوده مي‌گردد. اين كار با تعويض مصالح اطراف پايه با مصالح مقاومتر انجام مي‌شود. معمولترين مصالح مورد استفاده سنگ مي‌باشد و روابط متعددي نيز براي محاسبه قطر لازم براي سنگ با توجه به دبي طراحي ارائه شده است. در روش غير مستقيم با عوض كردن الگوي جريان در اطراف پايه نيروهاي مخرب كاهش داده مي‌شوند. معمولترين راه نيز در اين روش استفاده از يك طوق در روي پايه براي جلوگيري از برخورد جريان رو به پائين با بستر رودخانه در جلو پايه مي‌باشد.
خوردگي‌هاي متداول در پلهاي بتن مسلح
در كل سه حالت خوردگي در پلها كه ممكن است به وجود بيايد عبارتند از:
1. در عرشه پل 2. در پايه و ستون‌ها 3. در كوله‌ها و ديوارهاي برگشتي
كنترل خوردگي
براي دوري از مشكلات بيشتر در طراحي، تعيين نوع مصالح و مشخصات آنها براي پروژه‌هاي بهسازي و بازسازي بايد اصلاحاتي انجام گيرد اگر در تهيه مصالح و طراحي در حين اجرا و طرح توجه كامل و مناسب صورت گيرد، بسياري از مسائل خوردگي را مي‌توان با هزينه پائين برطرف نمود موارد ذيل برخي از فاكتورهايي قابل توجه در اين خصوص مي‌باشد:
1. استفاده از فلزات مرغوب
توضيح اينكه بايد سعي شود در سازه‌هاي همچون پل از فلزاتي استفاده شود كه در كل در مقابل خوردگي مقاومتي نسبت به ساير فلزهايي كه خورنده‌تر هستند باشد. در صورتي كه از فلزي مثل فولاد استفاده شود بايد سعي شود كه فولاد گالوانيزه شده استفاده كرد.
2. مناسبترين مصالح را با محيط انتخاب كنيم
بايد در محلي كه پل مي‌خواهد احداث شود اطلاعات كاملي از شرلايط محيطي داشت بدين‌گونه كه شرايط منطقه از لحاظ ميزان اسيدي بودن را كاملاً آگاه باشيم.
3. مراقبت و دقت در دتيل‌ها
كه مسائل موجود در اجرا مي‌باشد. به عنوان مثال براي اجزاي پلهاي فلزي در محيط‌هاي خورنده يك اضافه ضخامت در حدود 125/0 اينچ براي فلز مي‌تواند متوسط عمر سازه را در حدود 30% اضافه نمايد. در اجزاي بتني نيز اگر از بتن چگالتري استفاده گردد و مانعي در برابر حركت آب و يونهاي كلر ايجاد شود بسيار مفيد خواهد بود.
4. استفاده از سيستم‌هاي پوششي
استفاده از سيستم‌هاي پوشاننده نظير پوشش‌هاي فلزي در فولاد، پوشش با مواد آلي روبتن و يا پوششي از مواد غيرآلي روي فولاد دو سازه مانع مناسبي در برابر مواد خورنده خواهد بود.
5. حفاظت كاتوديك
بدين‌گونه كه در كنار فولاد، يك فلز با خورندگي بالا مثل منيزيم يا روي قرار دهيم كه در سيستم خوردگي آند واقع شوند و اين فلزها (منيزيم و روي) كه خاصيت خورندگي بيشتر از فولاد دارند خورده شوند و فولاد در اين سيستم مورد محافظت قرار بگيرد.
تركها در پلهاي بتني
تركها ممكن است به واسطه تعميرشان به دو دسته تقسيم شوند:
1. تركهاي خفته: كه شبيه يك باز شدگي يا مانند يك ترك بسته مي‌باشند.
2. تركهاي زنده: كه ممكن است در معرض رشد باشند.
تعمير تركهاي خفته
1. به وسيله تزريق اپوكسي
2. به وسيله گروت كردن و درزگيري
3. توسط بخيه زدن يا دوختن
4. با استفاده از آرماتورگذاري بدون كشش
5. با استفاده از فولاد پيش تنيده
6. به وسيله سوراخ كردن و درپوش گذاشتن
7. به وسيله گروت كردن
تعمير تركهاي زنده
1. ماستيكها: ماستيكها كه معمولاً مايعاتي لزج (غليظ) از قبيل روغنهاي نخشكيده يا آسفالتهاي با نقطه جوش پائين با رشته‌هاي از پركننده‌ها مي‌باشند.
2. ترمو پلاستيك‌ها: ترموپلاستيكها وقتي گرم مي‌شوند به مايعي لزج يا نيمه لزج (ويسكوز و نيمه ويسكوز) تبديل مي‌شوند. آنها شامل آسفالتها، آسفالتهاي لاستيكي اصلاح شده، نوعي از قيرها و قطران ذغال سنگ مي‌باشند.
3. الاستومرها: اين پوشش محدوده وسيعي از مواد مشتمل بر پلي سولفيدها، پلي سولفيدهاي اپوكسي، پلي اورتان‌ها، سيليكن ها و اكريلها مي‌باشند.
پيش‌درآمدي بر وسايل كنترل ترافيك
وسايل كنترل ترافيك چيستند؟
تابلوها، چراغ‌هاي راهنمايي خط كشي‌ها و لوازم نصب شده در كنار يا روي خيابان يا راه مي‌باشند.
1. كاربردهاي وسايل كنترل ترافيك
ايمني يك راه و قابليت آن در عبور تعداد كافي وسايل نقليه با حداقل تأخير و ناراحتي، تا حد زيادي بستگي به منظم بودن جريان ترافيك دارد. يكي از مهمترين عوامل مؤثر در فرمانبرداري رانندگان، استانداردها هستند يك راننده حق دارد انتظار داشته باشد كه هر وسيله كنترل ترافيك همواره داراي معني يكساني باشد. عدم كاربرد صحيح از وسايل كنترل ترافيك عملاً بر اتلاف سرمايه‌هاي ملي در بسياري موارد منجر به نتايجي بر خلاف اهداف اوليه مي‌گردد. مانند ايجاد تأخير، سردرگمي و بي احترامي و بي‌توجهي به كليه وسايل كنترل ترافيك.
ـ امكان كاربري وسايل كنترل ترافيك را نمي‌توان تحت هيچ عنوان به طور حدسي تعيين نمود. بدن منظور مي‌بايد بر اساس اصول اساسي مهندسي و مطالعات دقيق انواع جريان هاي ترافيكي، تصادفات، سرعت‌ها، تأخيرات و شرايط فيزيكي ماهيت دقيق مسئله را كشف و لوازم و روش‌هاي خاص كنترل ترافيك مورد نياز را مشخص نمود. بعد از انجام اين مراحل وسايل و كنترل‌ها مي‌بايد با اصول مندرج در كتاب راهنماي وسايل يكنواخت كنترل ترافيك (MUTCD)  انطباق داده شوند به كمك مطالعات ميدان قضاوت محدودتر مي‌گردد ولي در آخرين تحليل عامل قضاوت شخصي بالاجبار بايد وارد گردد. بنابراين تمام راه حل‌هاي ترافيكي بايد صرفاً آزمايشي در نظر گرفته شوند.
2. وظايف وسايل كنترل ترافيك
وظايف وسايل كنترل ترافيك دادن اطلاعات عملكردي لازم براي استفاده‌كنندگان راه در طول مسير سفر آنها مي‌باشد. وسايل كنترل ترافيك مي‌توانند مكمل و يا اصلاح كننده قوانين اساسي راه باشد. اين وسايل به 3 گروه عملكردي زير تقسيم مي‌شوند:
1-2. وسايل مقرراتي: وسايلي كه استفاده‌كنندگان راه را از قوانين ترافيكي حاكم بر يك محل و يا يك راه مفروض مطلع مي‌سازند. عدم توجه به اين وسايل تحت عنوان قانون شكني قابل مجازات مي‌باشد.
2-2. وسايل هشدار دهنده: اينها توجه رانندگان را به شرايط موجود در طول مسير يا در مجاورت آن كه مي‌تواند منشأ خطرات احتمالي باشد جلب مي‌كند.
3-2. وسايل راهنمايي كننده: اين وسايل به منظور راهنمايي و اطلاع‌رساني به رانندگان مي‌باشد. اطلاعاتي مثل مشخصات مسير، مقاصد، مسافات، توصيف مسير و …
3. ضوابط وسايل كنترل ترافيك
هر وسيله كنترل ترافيك بايد حائز شرايط زير باشد:
1. جلب توجه كننده باشد.
2. قادر به برآورده ساختن يك نياز اساسي باشد.
3. يك پيام ساده و روشن را القا كند.
4. جلب احترام استفاده‌كنندگان راه را بنمايد.
5. در محلي قرار گيرد كه فرصت براي پاسخ وجود داشته باشد.
براي تضمين شرايط فوق چهار نكته اساسي مي‌بايد رعايت شود.
طراحي وسايل
1. استفاده از تضاد رنگ‌ها، رنگ، شكل، اندازه، تركيب، روشنايي و در صورت نياز بازتاب و در برخي موارد به تحمل حركت و صدا
2. ساده‌سازي و علائم و پيام‌ها، خوانا بودن، شكل، اندازه و رنگ كه باعث فهم راحت‌تر شود.
3. جلب احترام توسط يكنواختي، منطقي بودن اندازه، خوانايي و روشني
4. زمان لازم براي پاسخ‌گويي بستگي به خوانايي، اندازه، محل مناسب در ارتباط با جريان و سرعت ترافيك دارد.
موقعيت وسايل
1. به منظور جلب توجه بايد وسيله  به گونه‌اي نصب شود كه در داخل مخروط بينايي رانندگان عادي (10 تا 12 درجه) واقع شود.
2. براي جلب توجه بايد وسيله محلي نصب شود كه بتواند به طور منطقي پيام خود را به رانندگان برساند.
3. براي تأمين زمان واكنش وسيله بايد با توجه به خوانايي، سرعت و فاصله از نقطه واكنش مورد بررسي قرار گيرد.
4. براي كمك به انتقال مفهوم واقعي وسيله بايد با توجه به نقطه، شئ، خط، جدول و يا وضعيتي كه اشاره مي‌كند نصب شود.
نگهداري وسايل
1. براي جلب توجه به وسيله بايد خوانا و تميز باشد.
2. براي انتقال مفهوم وسيله در يك نگاه بايد آن را در حد خوبي نگهداري كرد.
3. براي جلب احترام بايد وسيله تميز، خوانا، در وضعيت مناسب و در شرايط كاركرد خوب باشد.
يك‌نواختي وسايل
1. جلب توجه تا حد زيادي به بستگي به يكنواختي در كاربرد دارد.
2. جلب احترام بستگي به استاندارد بودن وسايل و استفاده منطقي از آنها در شرايط مجاز ترافيكي دارد.
3. زمان كافيست براي واكنش بستگي به استانداردهاي طراحي، محل قرارگيري و كاربرد وسايل دارد.
كتابچه راهنماي يكنواختي ملي وسايل كنترل ترافيك MUTCD
اولين چاپ MUTCD در سال 1935 به وسيله يك كميته مشترك AASHO و كنفرانس ملي ايمني راه‌ها و خيابانها صورت گرفت كه البته انتشار اين كتاب گامي بود در جهت يكنواختي ملي وسايل كنترل ترافيك.
علامت‌گذاري‌هاي ترافيكي
شامل كليه خطوط و كلمات، رنگ‌آميزيها و يا ساير وسايل به استناد تابلوهاست كه در داخل يا سطح روسازي به جدول‌بندي يا اشياء كنار جاده نصب يا ترسيم مي‌شوند.
كاركرد محدوديت‌هاي علامت‌گذاري
از علامت‌گذاري‌ها به منظور تنظيم و  راهنمايي ترافيك و بالا بردن ايمني راه استفاده مي‌شود. در برخي موارد از آنها به عنوان مكمل مقررات و هشدارهاي ساير وسايل كنترل بهره‌برداري مي‌شود.
ظرفيت راه‌ها معمولاً در اثر جريان ترافيك مرتب و منظم كه از كاربرد صحيح علامت‌گذاري روسازي نتيجه مي‌شود افزايش مي‌يابد.
علامت‌گذاري وسايل محدوديت‌هاي خاصي است بارش برف مي‌تواند آنها را به طور كامل پنهان كند و تر شدن يا پوشش آنها به وسيله روغن و يا كثافات وضوح ديد آنها را از بين مي‌برد. علامت‌گذاري روسازي‌ها بايد در فواصل زماني نسبتاً كوتاهي تجديد  شود و بخصوص در راه‌هاي پر حجم كه مي‌تواند مسئله چند خطي شدن را به وجود آورد.
طراحي علامت‌گذاري
مصالح
رايج‌ترين روش علامت‌گذاري روسازي جداول و اشياء رنگ‌آميزي است. در برآورد ارزش‌هاي نسبي يك رنگ بخصوص بايد قيمت خريد، هزينه اجراء، دوام، قابليت ديد در شب. ظاهر و فرمول شيميايي آن در نشر گرفته شود. يك مؤسسه بر اساس اين منطق فرمولي براي تعيين هزينه مصالح در هر كيلومتر در هر روز از عمر مفيد علامت‌گذاري پيشنهاد كرده است. نتيجه نه‌چندان غير منتظره اين بوده است كه استفاده از رنگهاي گرانتر با كيفيت بالا داراي بيشترين صرفه اقتصادي است.
مواد ترموپلاستيك خصوصيات بسيار مطلوبي در علامت‌گذاري نشان داده‌اند. بخصوص درمواردي كه فرسايش ترافيكي شديدي وجود داشته باشد مانند خط‌كشي عرضي تقاطعات تركيبات ترموپلاستيك در دماي بالا اجرا مي‌شوند و پس از  سرد شدن سخت شده و يك دائمي در سطح روسازي به جا مي‌گذارد. در مقايسه با خط‌هاي رنگي استاندارد عمر 3 برابر و هزينه 6 برابر جلب توجه مي‌كند.
كفپوش‌ها بايد به گونه‌اي قرار گيرند كه سطح بالاي آنها تقريباً هم‌سطح با سطح روسازي باشد و مي‌توان آنها را به صورت پيوسته و يا با فواصل كوتاهي به كار برد كه جنس آنها از پلاستيك،          گوني ـ پلاستيك و يا ساير مواد انعطاف‌پذير است.
گلميخ‌هاي روسازي نيز مي‌توانند براي علامت‌گذاري مورد استفاده قرار گيرند آنها در اشكال وابعاد مختلفي هستند و معمولاً از جنس فلز يا پلاستيك هستند. در صورت گرد بودن بايد قطري برابر 10 و در صورتي كه به شكل ديگر باشد بايد سطح معادل با آن باشند و فاصله محوري آنها نبايد بيشتر از 40 سانتيمتر باشد. گلميخ‌هاي فلزي و پلاستيكي معمولاً در نواحي شهري به كار مي‌روند.
بازتابندگي
بايد كليه علامت گذاري‌هاي روسازي كه در شب مورد استفاده قرار مي‌گيرند بازتابنده شوند. با استفاده از دانه‌هاي شيشه‌اي در داخل رنگ آنها ديد شبانه به مقدار قابل توجهي افزايش مي‌يابد. اندازه قطر دانه‌ها معمولاً بين 048/0 تا 082/0 سانتيمتر قرار دارد. در صورت پاشيدن دانه‌ها به روي رنگ، بايد اندازه دانه‌ها كوچكتر از 029/0 باشد تا از گرفتگي سوراخ رنگ‌پاش جلوگيري شود و همچنين بهتر با رنگ مخلوط شوند.
زنگ علامت‌گذاريها
MUTCD 3 رنگ اصلي در علامت‌گذاري روسازي مشخص نموده است: سفيد، زرد، قرمز.
 استفاده از رنگ قرمز به علتي است كه در 1971ـ MUTCD پذيرفته شده است.
MUTCD استفاده از رنگ زرد را براي جداسازي جريانهاي مختلف ترافيكي، سفيد را براي جداسازي جريانهاي هم‌جهت و قرمز را براي نشان دادن راه‌هايي كه نمي‌بايد به وسيله بيننده مورد استفاده قرار گيرند. از رنگ سياه نيز مي‌توان در روسازي‌هاي روشن براي جلوه‌گر شدن ساير علامت‌گذاري‌ها استفاده كرد.
نگهداري از علامت‌گذاري‌ها
براي تشخيص و رعايت علامت‌گذاري‌ها به وسيله رانندگان لازم است علامت‌گذاري‌ها به خوب نگهداري شده و در صورت نياز تجديد رنگ شوند تا قابليت ديد و جلوه كافي داشته باشند. همچنين ضروري است كه علامت‌ها به طور منظم و در محل صحيح ترسيم شوند. بسامد تجديد رنگ بستگي به نوع رويه تركيب و مقدار كاربرد رنگ، آب و هوا و حجم ترافيك دارد.
تابلوهاي ترافيكي
يك تابلوي ترافيكي وسيله‌اي است كه روي يك پايه ثابت يا قابل حمل نصب شده و پيام خاصي را با استفاده از كلمات يا نمادهاي انتقال داده وهدف از آن قانونمندي، هشداردهي يا راهنمايي ترافيكي است.
طراحي تابلوها
يكنواختي در طراحي شامل رنگ، اندازه نمادها و نوشتارها، رو‌بندي و روشنايي يا بازتابندگي مي‌شود.
شكل تابلوها
در مطالعه‌اي كه روي تأثيرات نسبي شكل، اندازه، رنگ و پيام تابلوها صورت گرفته است اين نتيجه به دست آمد كه شكل و رنگ مهمترين عوامل در ايجاد شناخت هستند.
رنگ تابلوها
استاندار رنگ‌ها در 1971ـ MUTCD هماهنگ با كتابچه بين ايالتي 1970 مشخص شده است. اينكار بنا به دلايل :1) افزايش يك نواختي، 2) برتري رنگ هاي بين ايالتي از نظر قابليت ديد و خوانايي بخصوص در شبها صورت گرفته است. در MUTCD 8 رنگ زير مشخص شده‌اند.
1. قرمز، 2. سياه، 3. سفيد، 4. نارنجي، 5. زرد، 6. قهوه‌اي، 7. آبي، 8. سبز
اندازه تابلوها
اندازه يك تابلو در درجه اول بستگي به طول پيام و اندازه و فواصل حروف متشكله آن و يا اندازه نماد مربوطه دارد. براي خوانايي هرچه كامل‌تر پيام بايد با نقش مناسب طراحي گردد.
در مورد بزرگراه‌ها تابلوهاي بزرگ خاصي توصيه مي‌شوند. براي تعين كفايت اندازه‌هاي استاندارد بايد عواملي مانند سرعت‌ها و حجم‌هاي حاكم، عرض يا تعداد خطوط راه، ميزان خطرات و شرايط ساير تابلوها روشنايي و يا رنگ زمينه مورد توجه و بررسي قرار گيرد.
نماد تابلوها
نمادهايي كه سريعاً قابل تشخيص باشند برتري‌هاي بسياري نسبت به پيام‌هاي نوشتاري دارند. نمادها ايمني سهولت بيشتري را براي جريان ترافيك تأمين مي‌كنند و استفاده از آنها شديداً توصيه مي‌گردد.
 انواع تركهاي راه‌هاي آسفالته
در سطوح آسفالت به صور مختلف ترك عارض مي‌شود. پيدا يش اين تركها واقع علل و ريشه‌هاي مختلف دارد كه قبل از هر گونه اقداماتي بايستي علت يا عللي كه سبب پيدايش ترك در سطح راه شده است شناخت و سپس اقدام به مرمت آن نمود. به همين علت تركهاي سطوح آسفالته به تفكيك مورد بررسي قرار مي‌گيرند. انواع تركهاي شناخته شده سطوح آسفالته به شرح زير مي‌باشند:
1. تركهاي پوست سوماري
2. تركها ي تيغه‌اي
3. تركهاي لبه‌اي
4. تركهاي دوبندي
5. تركهاي انعكاسي
6. تركهاي چروكي
7. تركهاي لغزشي
8. تركهاي تعريضي
ترك پوست سوسماري
الف) شناسائي ترك
اين نوع ترك به صورت بلوكهاي كوچك بوده كه همگي به هم مربوط مي‌باشند و شباهت زيادي به پوست سوسمار دارد.
علت پيدايش ترك پوسيت سوسماري در سطح راه‌هاي آسفالته ناپايداري و ضعيف بودن زيرسازي راه مي‌باشد از مشخصات بارز اين گونه تركها يكي وسيع نبودن سطح ترك مي‌باشد و غالباً در سطح كوچكي عارض مي‌شود مگر اينكه زيرسازي راه كلاً ضعيف باشد كه در اين صورت ترك پوست سوسماري در سطوح وسيع‌تري عارض خواهد شد.
ب) مرمت ترك
نظر به اينكه ترك پوست سوسماري به واسطه اشباع شدن قشر خاك ريز و نيز روسازي راه عارض شده است در نتيجه تنها راه علاج و مرمت عبارتست از حذف خاكها و مصالح اشباء شده و  زهكش كردن اطراف محل لكه‌ها مي‌باشد و نتيجتاً مرمت راه مشتمل است بر كندكه آسفالت و برداشتن قشرهاي روسازي و زيرسازي و انجام زهكشي در محل برداشته شده مي‌باشد.
پس از حذف مصالح نامرغوب  بايستي محل كنده شده را با مصالح مخلوط رودخانه‌اي از نوع مصالح زير اساس ريخته و سپس به جاي قشر اساس قيري ريخته و روي آن قشرهاي بينروتوپكا را پخش نمود.
 شكل 1 ترك پوست سوسماري كيلومتر 500+1 راه اسلام آباد ـ ملاوي
ترك تيغه‌اي
الف) شناسايي ترك
تركهاي تيغه‌اي از نوع طولي مي‌باشند كه به فاصله حدود 30 سانتيمتري از لبه آسفالت عارض مي‌شوند.
 شكل 2: ترك تيغه‌اي كيلومتر 100 راه قوچان ـ مشهد
علت پيدايش تركهاي تيغه‌اي بيشتر به واسطه فقدان استحكام كافي در شانه‌هاي راه مي‌باشد. يكي ديگر از علل پيدايش تركهاي تيغه‌اي همان اشباع شده قشر خاكريز و نفوذ آب به روسازي راه مي‌باشد كه اين مسئله غالباً به واسطه فقدان زهكشي مناسب در بدنه راه مي‌باشد.
ب) مرمت ترك
براي مرمت داخل تركها با قير مخلوط همراه با ماسه پر نمايند و چنانچه در محل  ترك تيغه‌اي نشست هم ملاحظه مي‌شود سطح نشست نموده را با آسفالت گرم پر نمائيد تا راه پروفيله شود.
 تركهاي لبه‌اي
الف) شناسايي ترك
تركهاي لبه‌اي معمولاً در فصل مشترك لبه آسفالت و شانه‌هاي راه پديد مي‌آيد و معمولاً تركهاي عميقي مي‌باشند و چنانچه سريعاً مرمت نشوند صدمات زيادي به راه وارد مي‌نمايند.
 شكل 3 ـ ترك لبه‌اي
علل پيدايش اين نوع ترك به واسطه فقدان زهكشي مناسب در شانه‌هاي راه و نفوذ آب در شانه‌هاي راه و خشك شدن و مرطوب شدن خاكريز شانه به طور متوالي بوده كه سبب پيدايش اين نوع ترك مي‌گردد.
ب) مرمت ترك
با توجه به علل پيدايش ترك براي رفع نقص و مرمت راه بايستي نسبت به احداث و ايجاد يك زهكشي مناسب در شانه راه اقدام نمود.
ترك دوبندي
الف) شناسايي ترك
ترك دوبندي كه خيلي زياد به چشم مي‌خورد در فصل مشترك دو باند آسفالت كه توسط فينيشر پخش شده است ملاحظه مي‌شود. اين نوع ترك غالباً در قسمت گروه ماهي راه (در محور) بيشتر به چشم مي‌خورد. (شكل 4)
 شكل 4: ترك دوبندي كيلومتر 05/0 راه قوچان ـ مشهد
علل پيدايش اين نوع ترك بيشتر به واسطه عدم رعايت نحوه پخش و كوبيدگي قشر آسفالت مي‌باشد و چنانچه دستورالعمل كوبيدگي دو بندآسفالت كه در دفترچه مشخصات آمده است رعايت گردد اين عارضه حادث نخواهد شد.
ب) مرمت ترك
در قسمت مرمت ترك انعكاسي توضيح داده مي‌شود.
ترك انعكاسي
الف) شناسايي ترك
در سطح آسفالت غالباً تركهايي ملاحظه مي‌شود كه در واقع انعكاس تركهاي قشرهاي زيرين راه مي‌باشد. اين تركها به صورت مختلف مانند ترك طولي، عرضي، بلوكي و غيره ملاحظه مي‌شوند و بيشتر در سطح آسفالتهايي كه روي بستر بتني و يا خاكي كه يا سيمان يا آهك تقويت شده است ملاحظه مي‌شود و يا در روكشهاي آسفالتي كه بستر قديم آسفالته به خوبي مرمت نشده است مي‌گردد اينگونه تركها را ترك انعكاسي مي‌نامند. (شكل 5)
 شكل 5ـ ترك انعكاسي در راه قوچان ـ مشهد
علل و پيدايش اين نوع ترك را مي‌توان به حركت عمودي و افقي قشرهاي زيرين آسفالت نسبت داد و تأثير درجه حرارت در فصول مختلف نيز تركهاي زيرين را وسيع‌تر كرده و سبب مي‌شود كه اين تركها به سطح آسفالت نيز منعكس شوند.
ب) مرمت ترك
تركهاي كوچك (كمتر از   اينچ عرض) را معمولاً به سختي مي‌توان به كمك قير يا امولسيون مرمت نمود ولي تركهاي بزرگتر از   اينچ عرض را مي‌توان توسط امولسيون يا قير مخلوط و كمي ماسه ريزدانه مرمت نمود.
ترك چروكي
الف) شناسائي
ترك چروكي به تركهايي اطلاق مي‌شود كه همگي به يكديگر مربوط بوده و تشكيل بلوكهاي بزرگي را داده‌اند و اين بلوكهاي بزرگ معمولاً داراي زواياي حاده و تند مي‌باشد. (شكل 6)
*************
شكل 6: ترك چروكي راه قوچان ـ مشهد كيلومتر 20
 به سختي مي‌توان علل عارض شدن اينگونه تركها را مشخص نمود زيرا كه اين تركها به خاطر تغيير حجم قشر آسفالت و يا قشر اساس و يا قشر زير اساس و بالأخره بستر راه ممكن است عارض شوند. اغلب اتفاق مي‌افتد كه اين تركها در سطح آسفالتهايي كه ريزدانه مي‌باشند و با قير با درجه نفوذ پائين تهيه شده‌اند پايدار شوند (به واسطه تغيير حجم قشر آسفالت) ناگفته نماند كه كمبود ترافيك عارض شدن اين قبيل تركها را تسريع مي‌نمايد.
ب) مرمت ترك
اينگونه تركها را نيز مي‌توان به روش مرمت تركهاي انعكاسي مرمت نمود.
ترك لغزشي
الف) شناسايي ترك
تركهاي لغزشي به صورت هلالي شكل بوده كه جهت اين هلالها به طرف نيروي چرخها است البته به اين معني نيست كه هميشه جهت هلال به طرف جهت نيروي چرخ‌ها است. به عنوان مثال (هنگامي كه اتوميبيلي از تپه سرازير مي‌شود در اثر نيروي ترمز وارده به سطح راه به تدريج سبب ايجاد خستگي در سطح راه مي‌شود و به مرور زمان امكان دارد در بعضي نقاط تركهاي لغزشي عارض مي‌شود كه جهت آن به سمت بالاي تپه است در صورتي كه جهت نيروي معمولاً اتومبيل در جهت سراشيب مي‌باشد. (شكل 7)
ص 316
شكل 7 : ترك لغزشي
علل پيدايش اين نوع ترك بيشتر به واسطه فقدان چسبندگي كافي فيمابين دو لايه روئي و زيرين مي‌باشد و اين فقدان چسبندگي را مي‌توان به وجود گرد و غبار، آب، روغن و ساير مواد چسبنده بين دو لايه نسبت داد. بعضي مواقع تركهاي لغزشي در اثر كوبيدگي ضعيف قشر آسفالت نيز عارض مي‌گردد.
ب) مرمت ترك
بهترين طريقه مرمت تركهاي لغزشي عبارتست از برداشتن لايه روئي و بررسي علل عدم چسبندگي دو قشر مي‌باشد سپس با پخش قير تك تك لايه روئي را پخش و تسطيح نموده و سپس مي‌كوبند.
ترك تعريضي
الف) شناسايي ترك
تركهاي لغزشي از جمله تركهاي طولي انعكاسي محسوب مي‌شوند كه درست در فصل مشترك قسمت تعريضي راه‌ها ملاحظه مي‌شود. به اين معني كه در آن دسته از راهها كه تعريض و سپس روكش آسفالت در قسمت تعريض كشيده شده اين قبيل تركها حادث مي‌شوند.
علل پيدايش اينگونه تركها مشابه تركهاي انعكاسي است.
ب) مرمت ترك
مرمت تركهاي تعريضي مشابه مرمت تركهاي انعكاسي است
انواع تغيير شكل راه‌هاي آسفالت
منظور از تغيير شكل راه‌هاي آسفالته در واقع پروفيل سطح راه آسفالته از صورت اوليه مي‌باشد اين تغيير شكلها غالباً در اثر كوبيدگي قشرهاي روسازي ريز بودن بافت آسفالت، بالا بودن درصد قير آسفالت و يا در اثر تورم و يا نشست قشرهاي روسازي (در اثر يخبندان) حادث مي‌شود. تغيير شكل آسفالت نيز به صورت مختلف عارض مي‌شود كه عبارتند از:
1. شيار وارد چرخ سطح آسفالت
2. كنار رفتن و موج‌دار شدن آسفالت
3. نشست آسفالت
4. تورم آسفالت
ذيلاً نحوه شناسايي و مرمت تغيبير شكلهاي فوق مطرح مي‌گردد.
تغيير شكل شياري راه‌هاي آسفالته
الف) شناسايي تغيير شكل
اينگونه تغيير شكل در واقع يك نوع نشست است كه به طور مداوم در طول راه ملاحظه مي‌شود كه به تدريج در اثر عبور ترافيك وسيع‌تر شده و به صورت كانال كم‌عمقي در طول راه حادث مي‌شود.
علل پيدايش اينگونه تغيير شكل در سطح راه‌هاي آسفالته بيشتر به واسطه تحكيم يك يا دو قشر روسازي و يا زيرسازي راه بار وارده در اثر عبور ترافيك مي‌باشد و غالباً در راه‌هايي كه جديداً احداث شده‌اند كه در آن لايه‌هاي زيرسازي و روسازي از كوبيدگي كافي برخوردار نمي‌باشند عارض مي‌شوند. (شكل 8)
ب) مرمت تغيير شكل
بهترين طريقه براي مرمت تغيير شكل شياري عبارتست از پر كردن و پرفيله كردن محل شيار با آسفالت گرم مي‌باشد. البته دانه‌بندي آسفالت بايستي با توجه به عمق شيار انتخاب شود.
 شكل 8 : تغيبر شكل شياري آسفالته
كنار رفتن و موج‌دار شدن آسفالت
الف) شناسايي تغيير شكل
اين نوع تغيير شكل در واقع يك تغيير شكل پلاستيك است كه در قشر آسفالت عارض مي‌شود و چنانكه تغيير شكل عرضي باشند اصطلاحاً موج‌دار شدن آسفالت و چنانچه طولي باشد كنار رفتن آسفالت ناميده مي‌شود.(شكل 9)
 شكل 9 : موج عرضي در آسفالت
موج‌دار شدن آسفالت بيشتر در نقاطي است كه وسايط نقليه توقف و يا شروع به حركت مي‌كنند عارض مي‌شود مانند ايستگاه اتوبوس، و سر چهار راه‌ها، يا در تپه و ماهورها كه اتومبيلها توقف مي‌كنند يا در پيچهاي تند نيز موج‌دار شدن آسفالت ملاحظه مي‌شود.
كنار رفتن آسفالت غالباً در شيب‌هاي تند كه كاميونها با بار سنگين و آهسته حركت مي‌كنند اتفاق مي‌افتد و چون آسفالت در اثر گرما و زياد بودن مقدار قير و نيز ريزدانه بودن حالت خميري پيدا كرده است تحت تأثير بار وارده بكنار زده مي‌شود.
 ب) مرمت تغيير شكل
بي‌شبهه اين نوع تغيير شكل بدترين عارضه‌اي است كه در يك راه آسفالته ممكن است بروز نمايد و تنها راه علاج اين نوع تغيير شكل عبارت است از برداشتن قشر آسفالت و پخش آسفالت گرم و پروفيله كردن در محل هايي است كه اين نوع عارضه حادث شده است.
نشست در راه‌هاي آسفالته
نشست به نوعي تغيير شكل اطلاق مي‌شود كه معمولاً در اين حالت سطح محدودي از راه پروفيل خود را از دست داده و حدود يك اينچ يا بيشتر از تراز راه افتادگي پيدا مي‌كنند كه به هنگام بارش آب در اين نشست‌ها جمع مي‌شود و در اثر يخبندان وضع خطرناكي را براي رانندگان و وسايل نقليه ايجاد مي‌كند. علاوه بر اين خطر نشستهاي راه، سبب اضمحلال راه نيز مي‌شود (شكل 10)
 شكل 10 : نشست در راه آسفالته (در محل نشست آب جمع شده است)
الف) شناسايي نشست
معمولاً نشست در راه آسفالته به واسطه يكي از علل زير عارض مي‌شود.
1. عبور ترافيك سنگين‌تر از آنچه كه در طرح روسازي راه پيش بيني شده است.
2. نشست لايه‌هاي خاكريز
3. عدم رعايت مشخصات فني در ساختمان راه
ب) مرمت نشست
علي‌الاصول نحوه مرمت نشست در راه‌هاي آسفالته عبارتست از پر كردن محل نشست با بتن آسفالتي گرم تا اينكه محل نشست پروفيله وهم تراز قسمتهاي ديگر راه بشود كه عمليات به شرح زير صورت مي‌گيرد:
1. حدود نشست بايستي با يك شمشه و قلم رنگي مشخص شود (شكل 11)
شكل 11: مشخص نمودن حدود نشست با شمشه و قلم گچي
2. تمامي سطح نشست تا فاصله 30 سانتيمتري از محدوده نشست بايستي كاملاً تميز شود.
3. سپس سطح نشست بايستي با امولسيون در صورت نبودن قير امولسيون با قير 1-h,SS -1CSS و يا h1-CSS به ميزان 2/0 الي 6/0 كيلوگرم در متر مربع كه به مقدار هم حجم آن آب رقيق شده باشد تك كت نمود.
4. پس از اينكه تك كت عمل آمد (آب قير امولسيون تبخير شد) بايستي به ميزان مورد لزوم بتن آسفالتي گرم در محل نشست ريخته شود و با گريدر تسطيح شود تا پروفيل مورد نظر راه به دست آيد.
5. پس به كمك غلطكهاي مناسب سطح نشست متراكم گردد.
تورم در راه‌هاي آسفالته
تورم در راه‌هاي آسفالته نوعي تغيير شكل سطح راه است كه معمولاً قسمتي از سطح راه از پروفيل خود خارج شده و متورم مي‌شود (بر عكس نشست) اين نوع تغيير شكل به واسطه تورم قشر سابگريد يا  لايه هاي خاكريز عارض مي‌شود.(شكل 12)
 شكل 12 ـ تورم در راه آسفالته
الف ـ شناسايي تورم آسفالت
اكثر تورم‌هاي راه‌هاي آسفالته معمولاً به واسطه انبساط يخ ( به واسطه وجود آب در لايه‌هاي خاكريز ) در لايه‌هاي روسازي يا زيرسازي عارض مي‌شود.
 ب) مرمت تورم آسفالت
نحوه مرمت اين نوع تغيير شكل مشابه مرمت تركهاي پوست سوسماري است كه در  همين فصل تشريح شده است.
پيدايش اضمحلال در راه‌هاي آسفالته
اضمحلال در قشر آسفالته معمولاً با پيدايش چاله‌ها و يا پريدن دانه‌ها از سطح آسفالت مشخص مي‌شود. چنانچه اين نوع عوارض به سرعت مرتفع نشوند به سرعت گسترش يافته و سرانجام بايستي راه بازسازي شود. در شروع اضمحلال قشر دو آسفالت دو نوع عارضه مشخص ملاحظه مي‌شود يكي پيدايش چاله و ديگري پريدن دانه‌هاي قشر آسفالت  يا فرسايش قشر آسفالت است و ذيلاً تشريح مي‌شوند.
دانلود پروژه تعمير و نگهداري راه‌هاي آسفالته
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد