آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است كه او را پایبند می كند.
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه تعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز
دانلود پروژه تعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز

دانلود پروژه تعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز

تعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز

فهرست مطالب

توری ورودی (INLET SCREEN) ۵
(سپراتورهای اینرسی) ۵
پیش فیلترهای میانی (MEDIA PRE- FILTERS) ۶
درب بای پاس (BY PASS – DOOR ) ۹
کوپه وردی کانال ورودی و صداگیرها(SILENCERS  ) ۱۰
« جداکننده های رطوبت» ۱۰
خنک کننده های تبخیری(EVAPORATIVE- COOLERS ) ۱۱
کارکرد پمپ در وضعیت شان دان واحد ۱۲
صفحه ۱۳
MS 9001 ۱۹
فشارها (PAIG) ۲۳
مقادیر اولیه در محاسبه کارائی ۲۵
چک های کرنکنیگ( تنظیمات نهائی) ۲۸
اندازه گیریهای کلیرنس نازل( در صورت نیاز) ۳۰
جدول (۱-۴) ۳۴
تجهیزات مورد نیاز ۳۶
برنامه ریزی بازرسی با بورسکوپ ۳۷
روش بازرسی ۳۹
NOTE ۴۱
دمونتاژ(DISASSEMBLY ) ۴۲
(a دمونتاژ والو: ۵۳
جدول(CI-1) – ۶۲
مونتاژ مجدد ۶۵
۱) چک فلوی هوای نازل سوخت ۶۹
عمل ۱۲- بازرسی لاینرهای احتراق ۷۱
حدهای بازرسی در لاینرهای از نوع (SLOT-COOLED) ۷۵
درپوش کرکره ای احتراق(LOUVERD COMBUSRION CAP) ۸۱
NOTE ۸۴
حدهای بازرسی ترانزیشین پیس MS-9001 ۸۵
جدول (CI-6) ۸۶
جدول(GI-7 ) ۹۰
حدهای بازرسی جرقه زن ۹۰
NOTE ۹۲
NOTE ۹۸
چکهای راه اندازی (START UP) ۱۰۴
کلیات ۱۰۹
عواملی که بر مقدار و حجم تعمیرات اثر می گذارند: ۱۱۰
سوخت Fuel ۱۱۱
میزان تکرار استارت (راه اندازی) Starting frequency ۱۱۲
محیط Environment ۱۱۳
انواع بازرسی ۱۱۵
بازرسی احتراق (Combuston inspection) ۱۱۸
بازرسی مسیر گاز داغ ۱۱۹
بازرسی اساسی (Major Inspection) ۱۲۰
فواصل بازرسی (Inspection Intervals) ۱۲۱
(peak load) توسط متخصصین مربوطه داده خواهد شد. ۱۲۱
تعمیر و نگهداری سیستم ها ۱۲۳
سیستم روغنکاری ۱۲۳
پمپ های روغن روغنکاری ۱۲۳
تانک روغن روغنکاری ۱۲۳
خواص روغن روغنکاری ۱۲۴
مبدل های حرارتی ۱۲۴
مجموعه های رادیاتور و هدر (HEADER) ۱۲۵
هیترهای غوطه ور در روغن روغنکاری ۱۲۶
کوپلینگهای (DRESSER) ۱۲۶
سیستمهای آب خنک کننده ۱۲۷
چکهای فلو (میزان جریان) ۱۲۸
فلو در سرعت نامی * ـــــــــــــــــــــــــ = فلو در سرعت واقعی ۱۲۹
فلو نسبت به افت فشار FLOW VERSUS PRESSURE DROP ۱۳۱
تانک آب ۱۳۲
پمپ آب خنک کننده که با گیربکس بکار می افتد Gear- driven ۱۳۳
سیستم فورواردینگ سوخت مایع ۱۳۴
سیستم گازوئیل ۱۳۵
استاپ والوگازوئیل ۱۳۶
پمپ اصلی سوخت ۱۳۶
سلکتور والو (والو انتخاب کننده (selector-valve) نوزل سوخت ۱۳۷
والوهای درین استارت ناموفق (False start) ۱۳۷
سیستم سوخت گاز (در صورت مصداق) ۱۳۷
والو Stop ratio و کنترل والو سوخت ۱۳۸
سیستم روغن کنترلی فشار قوی- تغذیه هیدرولیک ۱۳۹
پمپ کمکی تغذیه هیدرولیک ۱۳۹
مانیفولدهای تغذیه هیدرولیک ۱۴۰
والوهای هواگیری (Air bleed valves) ۱۴۱
آکومولاتور (انباره) ۱۴۱
سیستم هوای خنک کننده و سیل کننده ۱۴۲
سیستم لوله کشی ۱۴۲
سیستم هوای اتمایزینگ ۱۴۳
کمپرسورهای اتمایزینگ (در On-base یا off-base) ۱۴۴
پیش خنک کن هوای اتمایزینگ ۱۴۵
جدا کننده های هوا (Air separators) ۱۴۷
سیستم استارتینگ (راه انداز) ۱۴۷
گیربکس اکسسوری (Accessory- gear- train) ۱۴۷
سیستم حفاظتی اوراسپید (مکانیکی) ۱۴۸
مجموعه تریپ اوراسپید ۱۴۸
Caution ۱۴۹
مجموعه بولت اوراسپید ۱۵۰
Caution ۱۵۲
Caution ۱۵۴

 

تعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز ً
توری ورودی (INLET SCREEN)
تور های ورودی درست در بالای سپراتورهای( جداکننده های) اینرسی
(INRETIAL – SEPRATORS ) قرار دارند تا از ورود پرندگان، برگها، ترکها، کاغذها، و دیگر اشیاء مشابه جلوگیری شود. در این توربینها باید از تجمع زیاد آشغالها ممانعت کرد تا ا زجریان آزاد هوا اطیمنان حاصل شود.
(سپراتورهای اینرسی)
سپراتورهای اینرسی معمولاً( خودتمیز کننده) (SELE CLEANING ) بوده و برخلاف فیلترهای هوا که ذرات گردوغبار راجمع کرده و نگه می دارند به سرویس روتین نیاز ندارند هر چند در فواصل زمانی منظم سیستم فوق از نظر صحت اتصالات سیل یا آسیب اتفاق، باید بازدید شود سالی یک بار اطاقک های(CELLS) سپراتورهای اینرسی از نظر تجمع رسوبات باید مورد امتحان قرار گیرد. پوشش نازک از غبار، طبیعی بوده و کارکرد یا راندمان اطاقک ها را خراب نخواهد کرد. هر چند در برخی واحدها ممکن است در اطاقک به علت وجود بخار روغن(OIL MIST ) یا بخارات مشابه دیگر در هوا رسوبات ضخیم تری از کثافت قشری تجمع کنند. چنین تجمع در سپراتور سبب  کاهش راندمان تمیزکنندگی یا تنگی مسیر عبور هوا یا هر دو مورد می شود در چنین سطوح تیغه ها و(یا) وزیدن هوای فشرده می تواند تمیز کرد. سپراتورهای اینرسی قابل جداشدن(دراوردن) را می تواند در محلول دترژنت یا جدول مناسب دیگری تمیز کرد. وزنده های تخلیه به بیرون(BELLD- BLOWERS) وقتی که توربین در حال کار باشند روشن باشد. اگر وزنده های فوق در موقع کار توربین در حال عمل نباشد سپراتورهای اینرسی دارای راندمان تمیز کاری نخواهند بود.

پیش فیلترهای میانی (MEDIA PRE- FILTERS)
ممکن است یک ردیف از پیش فیلترهای میانی در پائین دست(DONSTREAM) سپراتورهای اینرسی و در ست در بالا دست  فیلترهای میانی با راندمان بالا واقع باشد. مقصود از پیش فیلترهای میانی طولانی کردن عمر مفید فیلترها با راندمان بالا میباشد.  واحد باید فقط با فیلترهای نصب شده تمیز با راندمان بالا کار کند. اختاف فشار باید اندازه گیری و ثبت شود. سپس فیلترها می بایست نصب شده و افت فشار دوباره ثبت شود این مقدار مجموع افت فشار در طول همه طبقات فیلتراسیون می باشد. وقتی افزایش نشان داده شده توسط گیج فشار متناظر با مقدایر توصیه شده توسط تولیدکننده فیلترباشد پیش فیلترها باید تعویض شود و دور انداخته شوند قبل از نصب پیش فیلترهای نو افت فشار در فیلترهای با راندمان بالا باید ثبت و با مقدار اولیه
(ORIGINAL) مقایسه شود. روش فوق باید تکرار شود تا موقعی که افت فشار در طول فیلترهای با راندمان بالا به حدهای یقین شده توسط تولیدکننده فیلتر برسد، در این موقع فیلترهای با راندمان بالا (HIGH-EFFECIENCY – FILTERS ) باید تعویض شود.
**                     **

«در موقع کارکردن توربین گاز، اختلاف فشار در دو طرف درب کویه فیلتر وروی ممکن است سبب بسته شدن سریع درب یا اشکال در بازکردن درب از طرف داخل کویه شود در موقع کار توربین نباید وارد کویه فیلتر شد مگر آنکه پیش بینی های خاص از نظر ورود ایمن و بی خطر(SAFE-ENTRY ) انجام شده باشد».
پیش فیلترهای میانی را در حین کار توربین گاز می توان تعویض کرد در موقع اجرای چنین کاری:
۱- (WARNING )ذکر شده در فوق را ملاحظه کنید.
۲- تمام چیزهای شل را از جبیبها د رآورده، عینک و کلاه ایمنی را محکم کنید.
۳- پیش فیلترها را درآورید این کار را با ردیف بالائی فیلترها شروع کنید.
۴- اول از همه تمام پیش فیلترهای کثیف را درآورده و سپس شروع به نصب فیلترهی تمیز کنید.
۵- نصب فیلترهای تمیز را با ردیف پائین فیلترها آغاز کنید.
« فیلترهای میانی با راندمان بالا»
فیلترهای با راندمان بالا در پائین دست سپراتورهای اینرسی واقع شده و مرحله آخری فیلتراسیون را شامل می شود. راندمان آنها حدود ۷/۹۹ درصد درتست غبار ظریفA-C می باشد. دقیقترین روش برای تعیین زمان نیاز فیلترهای فوق به تعویض اندازه گیری افزایش تنگی ناشی از تجمع آلوده کننده ها در این بخش می باشد. برای تعیین این موضوع واحد باید فقط با فیلترهای با راندمان بالا در حال کار باشد. اختلاف فشار باید اندازه گیری و ثبت شود این مقدار مجموع افت فشار در طول همه مراحل فیلتراسیون می یاشد. موقعیکه افزایش در افت فشار که توسط گیج فشار نشان داده میشود متناظر با مقدار توصیه شده توسط تولیدکننده فیلتر باشد فیلترها باید درآورده شده و بجای آنها فیلترهای نو نصب شود. در موقع نصب فیلترهای نو باید دقت شود تا اطمینان حاصل شود که همه واشرها در وضعیت و موقعیت صحیحی باشند. از لبه فیلترها و قاب نگهدارنده  نباید هیچگونه نشتی موجود باشد.
**                     **
« نباید در حین کار کردن توربین گاز مبادرت به تعویض المانهی فیلتر با راندمان بالا نمود.»
درب بای پاس (BY PASS – DOOR )
در پائین دست المانهای فیلتر درب( با دربهای) بای باس واقع است. دربهای فوق طوری طراحی شده اند تا موقع کاهش فشارات استاتیک به مقدار معین شده از قبل بطور شاخص  ، باز شوند دربه بطور نرمال نباید باز شوند. در بهای فوق به عنوان وسیله ای ایمنی برای جلوگیری از شات دان توربین و (یا) از داخل ترکیدن
(IMPLOSTON ) کانال ورودی در اثر بلوکه شدن ناگهانی یا غیر نرمال سیستم ورودی طراحی شدند. بنابراین اهمیت دارد که قبل از آنکه تنزل فشار استاتیک به مرحله ای برسد که درب بای باس باز کند سیستم تمیز کننده هوا سرویس شود.موقعی که درب بای باس بازشد توربین غیر حفاظت شده بوده و هوای غیر فیلتر خواهد بلعید. دریچه بای باس واشرگذاری شده تا از نشتی های هوا جلوگیری شود. این واشرها بطور متناوب باید چک شده و در صورت مشاهده لیک های احتمالی تعمیر شود. جهت درب بای باس سوئیچی فراهم شده که همراه با بازشدن درب، آلارم میدهد درصورت وقوع چنین آلارمی می بایست فوراً جهت تعیین و برطرف کردن علت، اقدام شود. سالی یکبار باید لیمیت سوئیچ(LIMIT SWITCH) بطور دستی بکا رانداخته شود تا کارکد صحیح مدار چک شود.
کوپه وردی کانال ورودی و صداگیرها(SILENCERS  )
در موقع شات  دادن سپراتورهای اینرسی در حال کار نمی باشندو این موضوع اجازه می دهد که هر نوع گردوعبار ز داخل آنها عبور کرده ووارد  کوبه ورودی شود.
قبل از استارت واحد و پس از پریود  شات دادن کوپه باید بازرسی شده و در صورت نیاز تمیز شود. حداقل سالی یکبار، کانال ورودی و صداگیرها باید از نظر نشتی یا مواد خارجی وارد شده بازرسی شود. لیک ها را باید با یک ماده درزگیری( بتونه کاری)(CAULKING) مناسب، سیل کرد. مواد خارجی وارد شده باید درآورده شوند هرگونه لکه های زنگ یا اکسیداسیون روی ماتریال غیرکورتنی(COR-TENMATERIAL ) باید تراشیده و دوباره رنگ زده شود.
« جداکننده های رطوبت»
در واحدهای مجهز شده با جداکننده های رطوبت، جداکننده ها نوعاًًًًًًًًَََ بین سپراتورهای اینرسی و فیلترهای میانی با راندمان بالا قرار می گیرند.

خنک کننده های تبخیری(EVAPORATIVE- COOLERS )
موقعی که درجه حرارت محیطی(DRY-BULB) بالای   بوده و تقرباً نیم ساعت قبل از استارت توربین گاز، کنترل های پمپ کولر تبخیری باید بطور دستی بکار انداخته شود بعد از بسته شدن بویکرهای ژنراتور، سوئیچ کنترلها باید روی اتوماتیک(AUTOMATIC) قرار داده شود در این روش قبل از جراین یافتن هوا تمامی قسمت میانی مرطوب شده درنتیجه مانع وردی آب ایع از محیط خشک بداخل هوا می شود.
NOTE
« در پایان فصل سرما، تانکها را تمیز کرده محوطه کولر(MEDIA ) را با آب بشوئید»
« تنظیم فلوی آب »
والوهای کنترل کننده فلو آب به هدر(HEADER) را تقریباً سه دور ا ز حالت کاملاً بسته(FULLY- CLOSED ) باز  کنید. در حالی که توربین کار می کند محوطه کولر را چک کنید اگر محوطه فوق کاملاً مرطوب نباشد( نوعاً در طرف مقابل پمپ) والو را نیم دور نیم دور باز کنید تا موقعی که محوطه میانی کاملاً مرطوب شود. پنج دقیقه بین تنظیمات والو صبر کیند تا عمل مرطوب شدن انجام شود . موقعی که والوها تنظیم شده باشد تنظیمات دیگری جز چک کردن تناوبی رطوبت قسمت میانی در طی کارکرد روزانه لازم نمی باشد. در برخی کولرها سیستم توزیع آب ممکن است اجازه ندهند که آب به ۱۲ اینچ انتهایی از سمت میانی در جت دور از پمپها در هر وضعیتی برسد این موضوع نرمال بوده و سبب هیچگونه افتی در عملکرد نمی شود.
کارکرد پمپ در وضعیت شان دان واحد
حدوداًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً نیم ساعت قبل از شات دان توربین گاز سوئیچ کنترل های پمپ را خاموش کنید این کار به قسمت میانی اجازه می دهد که بطور کامل خشک شده و از کندانسه شدن احتمالی در کانال های ورودی در موقع توقف توربین جلوگیری شود.
بخش ۴ (۴ TAB)
« تعمیرات برنامه ریزی شده توربین »
فهرست مطالب
شرح صفحه
بازرسی های در حین کار(RUNINHG – INSPECTION )
نگهداری واحد(HOUSE KEEPING )
ثبت اطلاعات (DATA- RECORDING)
بازرسی ویژه
اندازه گیریهای کلیرنسی نازل(۳F1, 2F1 )
ادی کارنت (EDDY CURRENT)
بورسکوپ(BORSCOPE )
بخش چهار
تعمیرات برنامه ریزی شده توربین
بازرسی های در حین کار واحد
بازرسی های در حین کار واحد شامل مشاهدات انجام شده در حین کار واحد می باشد توربین می بایست طبق یک جدول برنامه ریزی شده که باید بعنوان قسمتی از برنامه تعمیراتی واحد در ارتباط با لازمه های اپراتور تلقی شود مورد بازرسی قرار گیرد.
نگهداری از واحد
علاوه بر روشهای جزء به جزء تعمیراتی که ذکر خواهد شد ملاحظه روزانه( یا کوتاه مدت) کارکرد و ظاهر توربین گاز باید مورد توجه قرار گیرد.چک لیست(check list ) ذیل در موقع تعیین برنامه های روتین تعمیراتی جهت توربین های گاز به ما کمک خواهد کرد.
کابینت کنترل(control cab )
« در موقع کار با کابینت کنترل واحد کلیه توجهات و هشدارهای ایمنی را مورد توجه قرار دهید.»
۱) وضعیت پانل کنترل توربین ژنراتور و لامپ های مرکز کنترل موتور را چک کنید.
NOTE :«  تعویض حبابها(BULBS ) در موقع کار واحد می تواند منجر به شات دان غیرعمدی واحد شود.
۲) دقت کنید که همه وسایل(INSTRUMETS) ، فعال(FUNCTIONAL ) و قابل خواندن باشند، سطوح شیشه ای را در صورت کثیف بودن تمیز کنید و شیشه های شکسته را تعویض کنید.
۳) المان فیلتر در قسمت تهویه مطبوعAIR CONDITIONER)) کوپه را بطور تناوبی چک کنید در صورت لزوم آنرا تمیز کنید.
۴) بازرسی لازم از نظر وجود سیم های شل یا کثیف بعمل آورد و در صورت لزوم جهت برطرف کردن عیوب، برنامه ریزی لازم را انجام دهید.
۵) کف کوپه را تمیز کنید.
۶) به مقدار خروجی شارژر باطری توجه کنید.
کوپه توربین
« موقع کارکردن در کوپه توربین تمام ملاحظات ایمنی را رعایت کنید».
۱) هر دو سیستم DC,AC روشنایی کوپه را مورد توجه قرار دهید. لامپهای سوخته شده را تعویض کنید.
۲) آیتم های ذیل را از نظر نشتی هوا، دود خروجی، روغن، روغنکاری، سوخت یا آب مورد بازرسی قرار دهید.
a ) تیوبهای (TUBING ) گازوئیل
(b تورک کنورتور( مبدل گشتاور)
(c فیلتر روغن روغنکاری
(f گیربکس اکسسوری
(g پانل گیج(GAUGE PANEL )
(h مانیفولد هیدرولیک
(I فیلترهای هیدرولیک
۳) به وضعیت پانل گیج توجه کنید. وسائل اندازه گیری کثیف را تمیز کرده. جهت تعمیر گیج های صدمه دیده برنامه ریزی کرده و در صورتی که گیج ها مقایر معقول را نشان نمی دهند کالبیراسیون آنها را در شات دان چک کنید.
۴) کف کوپه را از کثافات آب و روغن و دیگر آشغالها پاک کنید. منشاء مایعات ریخته شده در کوپه را پیدا کنید.
۵) به پاپنیگ، مجاری برقی(CONDULT ) یا دیگر فیتینگ های شل یا لرزش دار توجه کنید و در صورت لزوم جهت تعمیر آنها برنامه ریزی کنید.
۶) سطوح کلاچ را از نظر تمیزی یا صدمه احتمالی چک کنید تمیزکردن یا برنامه‌ریزی تعمیراتی لازم را انجام دهید.
۷) از نظر اور هیت شده اجزاء اکسسوری(مثل تغییر رنگ، و رنگ آمیزی آن) بازرسی لازم را انجام داده و جهت بازدید تعمیراتی یا تست اجزاء مشکوک برنامه ریزی کنید
سیستم های آف بیش(OFF-BASE )
۱) به پاپینگ مجاری یا اتصالات شل یا لرزش دار توجه کنید. در صورت نیاز جهت امور تعمیراتی برنامه ریزی لارم را انجام دهید.
۲) کف ها( FLOORS) رااز کثافات آب ، سوخت یا روغن روغنکاری پاک کنید.
کلی GENERAL
۱) سیلهای درب ها را از نظر خرابی چک کنید. در صورت لزوم جهت تعویض آنها برنامه ریزی کنید.
۲) در وضعیت شات دان سطوح روغن در توربین کمپرسور هوای اتمایزینگ و کمپرسور کمکی(BOOSTER ) هوای اتمایزینگ  را ملاحظه کنید. به اختلافها توجه کرده و علت را تحقیق کنید و در صورت لزوم تمام اجزاء را تا سطح صحیح روغن دوباره پر کنید.

ثبت اطلاعات
اطلاعات کاری رااز نظر ارزیابی عملکر و تجهیزات و نیاز مندیهای تعمیراتی می بایست ثبت کرد. اطلاعات شاخص شامل باد، درجه حرات اگزوز، لرزش، فلو، و فشار سوخت کنترل و تغییرات درجه حرارت اگزوز و زمان استارت می باشد. توجه قرار دارد فشارهای سوخت در سیستم باید مورد مطالعه قرار گیرد. تغییرات درفشار سوخت ممکن است حاکی از کیپ شدگی( کثیفی) راهگاههای نازل سوخت یا صدمه دیدگی یا خارج از کالبیراسیون بودن المانهای اندازه گیری سوخت باشد. تغییر در درجه حرارت اگزوز توربین باید اندازه گیری شود. افزایش در گستره(SPREAD ) در جه حرارت دلالت بر اجزای سیستم احتراق یا مشکلات توزیع سوخت می کند در صورتی که موضوع فوق تصحیح نشود کم شدن عمر قطعات پائین دست را میتوان انتظار داشت. یکی از مهمترین کارکردهای کنترل که باید مورد ملاحظه قرار گیرد سیستم کنترل درجه حرارت اگزوز و مدار حفاظتی تریپ درجه حرارت بیش از
(OVER TEMPERATURE) می باشد.
رسیدگی روتین کارکرد و کالبیراسیون این سیستم ها سایش در قطعات میسر گاز داغ را به حداقل خواهد رساند. زمان استارت( در موقعی که توربین گاز نو می باشد) مرجعی عالی می باشد که پارامترهای کاری بعدی را می توا با آن مقایسه کرده و ارزیابی کرد. یک سخن از پارامترهای استارت از سرعت سیگنال VCE سوخت درجه حرارت اگزوز و نقاط بحرانی توالی((CRITICAL SEQUENCE BENCHMARKSبرحسب زمان از موقع سیگنال اولیه استارت علامت خوبی از دقت سیستم کنترل سیستم سوخت نازل های سوخت،جرقه زدن، و سیستم احتراق می یاشد. انحراف از وضعیت نرمال در تعیین مشکلات احتمالی تغییر در کالبیراسیون یا آسیب دیدگی اجزاء به ما کمک خواهد کرد. اطلاعات کاری باید ثبت شود تا امکان ارزیابی عملکرد  تجهیزات و نیازهای تعمیراتی فراهم شود اطلاعات می بایست پس از آنکه توربین گاز در هر شرایط باری به وضعیت پایدار رسید ثبت شود. وضعیت پایدار
(STEADY- STATE ) به وضعیتی اطلاق میشود که تغییر در درجه حرارت ویل اسپیس در طول مدت ۱۵ دقیقه، بیش از  نباشد. لاک شیت های (LOG SHEETS) ( برگه های اطلاعاتی) پیشنهادی برای کار واحدهای MS 9001 در ذیل لیست شده اند.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است