آیا او (خدا) برای بنده اش کافی نیست؟ (قران کریم)
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه تعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز
دانلود پروژه تعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز

دانلود پروژه تعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز

تعمیرات سیستم های هوای ورودی و تجهیرات سیستم توربین گاز

فهرست مطالب

توري ورودي (INLET SCREEN) 5
(سپراتورهاي اينرسي) 5
پيش فيلترهاي مياني (MEDIA PRE- FILTERS) 6
درب باي پاس (BY PASS – DOOR ) 9
کوپه وردي کانال ورودي و صداگيرها(SILENCERS  ) 10
« جداکننده هاي رطوبت» 10
خنک کننده هاي تبخيري(EVAPORATIVE- COOLERS ) 11
کارکرد پمپ در وضعيت شان دان واحد 12
صفحه 13
MS 9001 19
فشارها (PAIG) 23
مقادير اوليه در محاسبه کارائي 25
چک هاي کرنکنيگ( تنظيمات نهائي) 28
اندازه گيريهاي کليرنس نازل( در صورت نياز) 30
جدول (1-4) 34
تجهيزات مورد نياز 36
برنامه ريزي بازرسي با بورسکوپ 37
روش بازرسي 39
NOTE 41
دمونتاژ(DISASSEMBLY ) 42
(a دمونتاژ والو: 53
جدول(CI-1) – 62
مونتاژ مجدد 65
1) چک فلوي هواي نازل سوخت 69
عمل 12- بازرسي لاينرهاي احتراق 71
حدهاي بازرسي در لاينرهاي از نوع (SLOT-COOLED) 75
درپوش کرکره اي احتراق(LOUVERD COMBUSRION CAP) 81
NOTE 84
حدهاي بازرسي ترانزيشين پيس MS-9001 85
جدول (CI-6) 86
جدول(GI-7 ) 90
حدهاي بازرسي جرقه زن 90
NOTE 92
NOTE 98
چکهاي راه اندازي (START UP) 104
كليات 109
عواملي كه بر مقدار و حجم تعميرات اثر مي گذارند: 110
سوخت Fuel 111
ميزان تكرار استارت (راه اندازي) Starting frequency 112
محيط Environment 113
انواع بازرسي 115
بازرسي احتراق (Combuston inspection) 118
بازرسي مسير گاز داغ 119
بازرسي اساسي (Major Inspection) 120
فواصل بازرسي (Inspection Intervals) 121
(peak load) توسط متخصصين مربوطه داده خواهد شد. 121
تعمير و نگهداري سيستم ها 123
سيستم روغنكاري 123
پمپ هاي روغن روغنكاري 123
تانك روغن روغنكاري 123
خواص روغن روغنكاري 124
مبدل هاي حرارتي 124
مجموعه هاي رادياتور و هدر (HEADER) 125
هيترهاي غوطه ور در روغن روغنكاري 126
كوپلينگهاي (DRESSER) 126
سيستمهاي آب خنك كننده 127
چكهاي فلو (ميزان جريان) 128
فلو در سرعت نامي * ـــــــــــــــــــــــــ = فلو در سرعت واقعي 129
فلو نسبت به افت فشار FLOW VERSUS PRESSURE DROP 131
تانك آب 132
پمپ آب خنك كننده كه با گيربكس بكار مي افتد Gear- driven 133
سيستم فورواردينگ سوخت مايع 134
سيستم گازوئيل 135
استاپ والوگازوئيل 136
پمپ اصلي سوخت 136
سلكتور والو (والو انتخاب كننده (selector-valve) نوزل سوخت 137
والوهاي درين استارت ناموفق (False start) 137
سيستم سوخت گاز (در صورت مصداق) 137
والو Stop ratio و كنترل والو سوخت 138
سيستم روغن كنترلي فشار قوي- تغذية هيدروليك 139
پمپ كمكي تغذية هيدروليك 139
مانيفولدهاي تغذيه هيدروليك 140
والوهاي هواگيري (Air bleed valves) 141
آكومولاتور (انباره) 141
سيستم هواي خنك كننده و سيل كننده 142
سيستم لوله كشي 142
سيستم هواي اتمايزينگ 143
كمپرسورهاي اتمايزينگ (در On-base يا off-base) 144
پيش خنك كن هواي اتمايزينگ 145
جدا كننده هاي هوا (Air separators) 147
سيستم استارتينگ (راه انداز) 147
گيربكس اكسسوري (Accessory- gear- train) 147
سيستم حفاظتي اوراسپيد (مكانيكي) 148
مجموعه تريپ اوراسپيد 148
Caution 149
مجموعة بولت اوراسپيد 150
Caution 152
Caution 154

 

تعميرات سيستم هاي هواي ورودي و تجهيرات سيستم توربين گاز ً
توري ورودي (INLET SCREEN)
تور هاي ورودي درست در بالاي سپراتورهاي( جداکننده هاي) اينرسي
(INRETIAL – SEPRATORS ) قرار دارند تا از ورود پرندگان، برگها، ترکها، کاغذها، و ديگر اشياء مشابه جلوگيري شود. در اين توربينها بايد از تجمع زياد آشغالها ممانعت کرد تا ا زجريان آزاد هوا اطيمنان حاصل شود.
(سپراتورهاي اينرسي)
سپراتورهاي اينرسي معمولاً( خودتميز کننده) (SELE CLEANING ) بوده و برخلاف فيلترهاي هوا که ذرات گردوغبار راجمع کرده و نگه مي دارند به سرويس روتين نياز ندارند هر چند در فواصل زماني منظم سيستم فوق از نظر صحت اتصالات سيل يا آسيب اتفاق، بايد بازديد شود سالي يک بار اطاقک هاي(CELLS) سپراتورهاي اينرسي از نظر تجمع رسوبات بايد مورد امتحان قرار گيرد. پوشش نازک از غبار، طبيعي بوده و کارکرد يا راندمان اطاقک ها را خراب نخواهد کرد. هر چند در برخي واحدها ممکن است در اطاقک به علت وجود بخار روغن(OIL MIST ) يا بخارات مشابه ديگر در هوا رسوبات ضخيم تري از کثافت قشري تجمع کنند. چنين تجمع در سپراتور سبب  کاهش راندمان تميزکنندگي يا تنگي مسير عبور هوا يا هر دو مورد مي شود در چنين سطوح تيغه ها و(يا) وزيدن هواي فشرده مي تواند تميز کرد. سپراتورهاي اينرسي قابل جداشدن(دراوردن) را مي تواند در محلول دترژنت يا جدول مناسب ديگري تميز کرد. وزنده هاي تخليه به بيرون(BELLD- BLOWERS) وقتي که توربين در حال کار باشند روشن باشد. اگر وزنده هاي فوق در موقع کار توربين در حال عمل نباشد سپراتورهاي اينرسي داراي راندمان تميز کاري نخواهند بود.

پيش فيلترهاي مياني (MEDIA PRE- FILTERS)
ممکن است يک رديف از پيش فيلترهاي مياني در پائين دست(DONSTREAM) سپراتورهاي اينرسي و در ست در بالا دست  فيلترهاي مياني با راندمان بالا واقع باشد. مقصود از پيش فيلترهاي مياني طولاني کردن عمر مفيد فيلترها با راندمان بالا ميباشد.  واحد بايد فقط با فيلترهاي نصب شده تميز با راندمان بالا کار کند. اختاف فشار بايد اندازه گيري و ثبت شود. سپس فيلترها مي بايست نصب شده و افت فشار دوباره ثبت شود اين مقدار مجموع افت فشار در طول همه طبقات فيلتراسيون مي باشد. وقتي افزايش نشان داده شده توسط گيج فشار متناظر با مقداير توصيه شده توسط توليدکننده فيلترباشد پيش فيلترها بايد تعويض شود و دور انداخته شوند قبل از نصب پيش فيلترهاي نو افت فشار در فيلترهاي با راندمان بالا بايد ثبت و با مقدار اوليه
(ORIGINAL) مقايسه شود. روش فوق بايد تکرار شود تا موقعي که افت فشار در طول فيلترهاي با راندمان بالا به حدهاي يقين شده توسط توليدکننده فيلتر برسد، در اين موقع فيلترهاي با راندمان بالا (HIGH-EFFECIENCY – FILTERS ) بايد تعويض شود.
**                     **

«در موقع کارکردن توربين گاز، اختلاف فشار در دو طرف درب کويه فيلتر وروي ممکن است سبب بسته شدن سريع درب يا اشکال در بازکردن درب از طرف داخل کويه شود در موقع کار توربين نبايد وارد کويه فيلتر شد مگر آنکه پيش بيني هاي خاص از نظر ورود ايمن و بي خطر(SAFE-ENTRY ) انجام شده باشد».
پيش فيلترهاي مياني را در حين كار توربين گاز مي توان تعويض کرد در موقع اجراي چنين کاري:
1- (WARNING )ذکر شده در فوق را ملاحظه کنيد.
2- تمام چيزهاي شل را از جبيبها د رآورده، عينک و کلاه ايمني را محکم کنيد.
3- پيش فيلترها را درآوريد اين کار را با رديف بالائي فيلترها شروع کنيد.
4- اول از همه تمام پيش فيلترهاي کثيف را درآورده و سپس شروع به نصب فيلترهي تميز کنيد.
5- نصب فيلترهاي تميز را با رديف پائين فيلترها آغاز کنيد.
« فيلترهاي مياني با راندمان بالا»
فيلترهاي با راندمان بالا در پائين دست سپراتورهاي اينرسي واقع شده و مرحله آخري فيلتراسيون را شامل مي شود. راندمان آنها حدود 7/99 درصد درتست غبار ظريفA-C مي باشد. دقيقترين روش براي تعيين زمان نياز فيلترهاي فوق به تعويض اندازه گيري افزايش تنگي ناشي از تجمع آلوده کننده ها در اين بخش مي باشد. براي تعيين اين موضوع واحد بايد فقط با فيلترهاي با راندمان بالا در حال کار باشد. اختلاف فشار بايد اندازه گيري و ثبت شود اين مقدار مجموع افت فشار در طول همه مراحل فيلتراسيون مي ياشد. موقعيکه افزايش در افت فشار که توسط گيج فشار نشان داده ميشود متناظر با مقدار توصيه شده توسط توليدکننده فيلتر باشد فيلترها بايد درآورده شده و بجاي آنها فيلترهاي نو نصب شود. در موقع نصب فيلترهاي نو بايد دقت شود تا اطمينان حاصل شود که همه واشرها در وضعيت و موقعيت صحيحي باشند. از لبه فيلترها و قاب نگهدارنده  نبايد هيچگونه نشتي موجود باشد.
**                     **
« نبايد در حين کار کردن توربين گاز مبادرت به تعويض المانهي فيلتر با راندمان بالا نمود.»
درب باي پاس (BY PASS – DOOR )
در پائين دست المانهاي فيلتر درب( با دربهاي) باي باس واقع است. دربهاي فوق طوري طراحي شده اند تا موقع کاهش فشارات استاتيک به مقدار معين شده از قبل بطور شاخص  ، باز شوند دربه بطور نرمال نبايد باز شوند. در بهاي فوق به عنوان وسيله اي ايمني براي جلوگيري از شات دان توربين و (يا) از داخل ترکيدن
(IMPLOSTON ) کانال ورودي در اثر بلوکه شدن ناگهاني يا غير نرمال سيستم ورودي طراحي شدند. بنابراين اهميت دارد که قبل از آنکه تنزل فشار استاتيک به مرحله اي برسد که درب باي باس باز کند سيستم تميز کننده هوا سرويس شود.موقعي که درب باي باس بازشد توربين غير حفاظت شده بوده و هواي غير فيلتر خواهد بلعيد. دريچه باي باس واشرگذاري شده تا از نشتي هاي هوا جلوگيري شود. اين واشرها بطور متناوب بايد چک شده و در صورت مشاهده ليک هاي احتمالي تعمير شود. جهت درب باي باس سوئيچي فراهم شده که همراه با بازشدن درب، آلارم ميدهد درصورت وقوع چنين آلارمي مي بايست فوراً جهت تعيين و برطرف کردن علت، اقدام شود. سالي يکبار بايد ليميت سوئيچ(LIMIT SWITCH) بطور دستي بکا رانداخته شود تا کارکد صحيح مدار چک شود.
کوپه وردي کانال ورودي و صداگيرها(SILENCERS  )
در موقع شات  دادن سپراتورهاي اينرسي در حال کار نمي باشندو اين موضوع اجازه مي دهد که هر نوع گردوعبار ز داخل آنها عبور کرده ووارد  کوبه ورودي شود.
قبل از استارت واحد و پس از پريود  شات دادن کوپه بايد بازرسي شده و در صورت نياز تميز شود. حداقل سالي يکبار، کانال ورودي و صداگيرها بايد از نظر نشتي يا مواد خارجي وارد شده بازرسي شود. ليک ها را بايد با يک ماده درزگيري( بتونه کاري)(CAULKING) مناسب، سيل کرد. مواد خارجي وارد شده بايد درآورده شوند هرگونه لکه هاي زنگ يا اکسيداسيون روي ماتريال غيرکورتني(COR-TENMATERIAL ) بايد تراشيده و دوباره رنگ زده شود.
« جداکننده هاي رطوبت»
در واحدهاي مجهز شده با جداکننده هاي رطوبت، جداکننده ها نوعاًًًًًًًًَََ بين سپراتورهاي اينرسي و فيلترهاي مياني با راندمان بالا قرار مي گيرند.

خنک کننده هاي تبخيري(EVAPORATIVE- COOLERS )
موقعي که درجه حرارت محيطي(DRY-BULB) بالاي   بوده و تقرباً نيم ساعت قبل از استارت توربين گاز، کنترل هاي پمپ کولر تبخيري بايد بطور دستي بکار انداخته شود بعد از بسته شدن بويکرهاي ژنراتور، سوئيچ کنترلها بايد روي اتوماتيک(AUTOMATIC) قرار داده شود در اين روش قبل از جراين يافتن هوا تمامي قسمت مياني مرطوب شده درنتيجه مانع وردي آب ايع از محيط خشک بداخل هوا مي شود.
NOTE
« در پايان فصل سرما، تانکها را تميز کرده محوطه کولر(MEDIA ) را با آب بشوئيد»
« تنظيم فلوي آب »
والوهاي کنترل کننده فلو آب به هدر(HEADER) را تقريباً سه دور ا ز حالت کاملاً بسته(FULLY- CLOSED ) باز  کنيد. در حالي که توربين کار مي کند محوطه کولر را چک کنيد اگر محوطه فوق کاملاً مرطوب نباشد( نوعاً در طرف مقابل پمپ) والو را نيم دور نيم دور باز کنيد تا موقعي که محوطه مياني کاملاً مرطوب شود. پنج دقيقه بين تنظيمات والو صبر کيند تا عمل مرطوب شدن انجام شود . موقعي که والوها تنظيم شده باشد تنظيمات ديگري جز چک کردن تناوبي رطوبت قسمت مياني در طي کارکرد روزانه لازم نمي باشد. در برخي کولرها سيستم توزيع آب ممکن است اجازه ندهند که آب به 12 اينچ انتهايي از سمت مياني در جت دور از پمپها در هر وضعيتي برسد اين موضوع نرمال بوده و سبب هيچگونه افتي در عملکرد نمي شود.
کارکرد پمپ در وضعيت شان دان واحد
حدوداًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً نيم ساعت قبل از شات دان توربين گاز سوئيچ کنترل هاي پمپ را خاموش کنيد اين کار به قسمت مياني اجازه مي دهد که بطور کامل خشک شده و از کندانسه شدن احتمالي در کانال هاي ورودي در موقع توقف توربين جلوگيري شود.
بخش 4 (4 TAB)
« تعميرات برنامه ريزي شده توربين »
فهرست مطالب
شرح صفحه
بازرسي هاي در حين کار(RUNINHG – INSPECTION )
نگهداري واحد(HOUSE KEEPING )
ثبت اطلاعات (DATA- RECORDING)
بازرسي ويژه
اندازه گيريهاي کليرنسي نازل(3F1, 2F1 )
ادي کارنت (EDDY CURRENT)
بورسکوپ(BORSCOPE )
بخش چهار
تعميرات برنامه ريزي شده توربين
بازرسي هاي در حين کار واحد
بازرسي هاي در حين کار واحد شامل مشاهدات انجام شده در حين کار واحد مي باشد توربين مي بايست طبق يک جدول برنامه ريزي شده که بايد بعنوان قسمتي از برنامه تعميراتي واحد در ارتباط با لازمه هاي اپراتور تلقي شود مورد بازرسي قرار گيرد.
نگهداري از واحد
علاوه بر روشهاي جزء به جزء تعميراتي که ذکر خواهد شد ملاحظه روزانه( يا کوتاه مدت) کارکرد و ظاهر توربين گاز بايد مورد توجه قرار گيرد.چک ليست(check list ) ذيل در موقع تعيين برنامه هاي روتين تعميراتي جهت توربين هاي گاز به ما کمک خواهد کرد.
کابينت کنترل(control cab )
« در موقع کار با کابينت کنترل واحد کليه توجهات و هشدارهاي ايمني را مورد توجه قرار دهيد.»
1) وضعيت پانل کنترل توربين ژنراتور و لامپ هاي مرکز کنترل موتور را چک کنيد.
NOTE :«  تعويض حبابها(BULBS ) در موقع کار واحد مي تواند منجر به شات دان غيرعمدي واحد شود.
2) دقت کنيد که همه وسايل(INSTRUMETS) ، فعال(FUNCTIONAL ) و قابل خواندن باشند، سطوح شيشه اي را در صورت کثيف بودن تميز کنيد و شيشه هاي شکسته را تعويض کنيد.
3) المان فيلتر در قسمت تهويه مطبوعAIR CONDITIONER)) کوپه را بطور تناوبي چک کنيد در صورت لزوم آنرا تميز کنيد.
4) بازرسي لازم از نظر وجود سيم هاي شل يا کثيف بعمل آورد و در صورت لزوم جهت برطرف کردن عيوب، برنامه ريزي لازم را انجام دهيد.
5) کف کوپه را تميز کنيد.
6) به مقدار خروجي شارژر باطري توجه کنيد.
کوپه توربين
« موقع کارکردن در کوپه توربين تمام ملاحظات ايمني را رعايت کنيد».
1) هر دو سيستم DC,AC روشنايي کوپه را مورد توجه قرار دهيد. لامپهاي سوخته شده را تعويض کنيد.
2) آيتم هاي ذيل را از نظر نشتي هوا، دود خروجي، روغن، روغنکاري، سوخت يا آب مورد بازرسي قرار دهيد.
a ) تيوبهاي (TUBING ) گازوئيل
(b تورک کنورتور( مبدل گشتاور)
(c فيلتر روغن روغنکاري
(f گيربکس اکسسوري
(g پانل گيج(GAUGE PANEL )
(h مانيفولد هيدروليک
(I فيلترهاي هيدروليک
3) به وضعيت پانل گيج توجه کنيد. وسائل اندازه گيري کثيف را تميز کرده. جهت تعمير گيج هاي صدمه ديده برنامه ريزي کرده و در صورتي که گيج ها مقاير معقول را نشان نمي دهند کالبيراسيون آنها را در شات دان چک کنيد.
4) کف کوپه را از کثافات آب و روغن و ديگر آشغالها پاک کنيد. منشاء مايعات ريخته شده در کوپه را پيدا کنيد.
5) به پاپنيگ، مجاري برقي(CONDULT ) يا ديگر فيتينگ هاي شل يا لرزش دار توجه کنيد و در صورت لزوم جهت تعمير آنها برنامه ريزي کنيد.
6) سطوح کلاچ را از نظر تميزي يا صدمه احتمالي چک کنيد تميزکردن يا برنامه‌ريزي تعميراتي لازم را انجام دهيد.
7) از نظر اور هيت شده اجزاء اکسسوري(مثل تغيير رنگ، و رنگ آميزي آن) بازرسي لازم را انجام داده و جهت بازديد تعميراتي يا تست اجزاء مشکوک برنامه ريزي کنيد
سيستم هاي آف بيش(OFF-BASE )
1) به پاپينگ مجاري يا اتصالات شل يا لرزش دار توجه کنيد. در صورت نياز جهت امور تعميراتي برنامه ريزي لارم را انجام دهيد.
2) کف ها( FLOORS) رااز کثافات آب ، سوخت يا روغن روغنکاري پاک کنيد.
کلي GENERAL
1) سيلهاي درب ها را از نظر خرابي چک کنيد. در صورت لزوم جهت تعويض آنها برنامه ريزي کنيد.
2) در وضعيت شات دان سطوح روغن در توربين کمپرسور هواي اتمايزينگ و کمپرسور کمکي(BOOSTER ) هواي اتمايزينگ  را ملاحظه کنيد. به اختلافها توجه کرده و علت را تحقيق کنيد و در صورت لزوم تمام اجزاء را تا سطح صحيح روغن دوباره پر کنيد.

ثبت اطلاعات
اطلاعات کاري رااز نظر ارزيابي عملکر و تجهيزات و نياز منديهاي تعميراتي مي بايست ثبت کرد. اطلاعات شاخص شامل باد، درجه حرات اگزوز، لرزش، فلو، و فشار سوخت کنترل و تغييرات درجه حرارت اگزوز و زمان استارت مي باشد. توجه قرار دارد فشارهاي سوخت در سيستم بايد مورد مطالعه قرار گيرد. تغييرات درفشار سوخت ممکن است حاکي از کيپ شدگي( کثيفي) راهگاههاي نازل سوخت يا صدمه ديدگي يا خارج از کالبيراسيون بودن المانهاي اندازه گيري سوخت باشد. تغيير در درجه حرارت اگزوز توربين بايد اندازه گيري شود. افزايش در گستره(SPREAD ) در جه حرارت دلالت بر اجزاي سيستم احتراق يا مشکلات توزيع سوخت مي کند در صورتي که موضوع فوق تصحيح نشود کم شدن عمر قطعات پائين دست را ميتوان انتظار داشت. يکي از مهمترين کارکردهاي کنترل که بايد مورد ملاحظه قرار گيرد سيستم کنترل درجه حرارت اگزوز و مدار حفاظتي تريپ درجه حرارت بيش از
(OVER TEMPERATURE) مي باشد.
رسيدگي روتين کارکرد و کالبيراسيون اين سيستم ها سايش در قطعات ميسر گاز داغ را به حداقل خواهد رساند. زمان استارت( در موقعي که توربين گاز نو مي باشد) مرجعي عالي مي باشد که پارامترهاي کاري بعدي را مي توا با آن مقايسه کرده و ارزيابي کرد. يک سخن از پارامترهاي استارت از سرعت سيگنال VCE سوخت درجه حرارت اگزوز و نقاط بحراني توالي((CRITICAL SEQUENCE BENCHMARKSبرحسب زمان از موقع سيگنال اوليه استارت علامت خوبي از دقت سيستم کنترل سيستم سوخت نازل هاي سوخت،جرقه زدن، و سيستم احتراق مي ياشد. انحراف از وضعيت نرمال در تعيين مشکلات احتمالي تغيير در کالبيراسيون يا آسيب ديدگي اجزاء به ما کمک خواهد کرد. اطلاعات کاري بايد ثبت شود تا امکان ارزيابي عملکرد  تجهيزات و نيازهاي تعميراتي فراهم شود اطلاعات مي بايست پس از آنکه توربين گاز در هر شرايط باري به وضعيت پايدار رسيد ثبت شود. وضعيت پايدار
(STEADY- STATE ) به وضعيتي اطلاق ميشود که تغيير در درجه حرارت ويل اسپيس در طول مدت 15 دقيقه، بيش از  نباشد. لاک شيت هاي (LOG SHEETS) ( برگه هاي اطلاعاتي) پيشنهادي براي کار واحدهاي MS 9001 در ذيل ليست شده اند.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است