دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد

تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد

مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی
انجمن توليدكنندگان كامپيوتر اروپا (ECMA) زبان C#را در سوم اكتبر سال 2001 بعنوان يك  استاندارد پذيرفته (ECMA-334) و بدنبال آن تلاش های وسيعی برای كسب گواهی ISO نيز انجام شده است. زبان فوق در ابتدا توسط شركت مايكروسافت و بعنوان بخشی از دات نت پياده سازی و بلافاصله پس از آن توسط شركت های اينتل، هيوليت پاكارد و مايكروسافت مشتركا، جهت استاندارسازی پيشنهاد گرديد.
زبان C#بگونه ای طراحی شده است كه نه تنها وابستگی به يك Platform خاص را ندارد، بلكه در اغلب موارد وابستگی RunTime نيز ندارد. كامپايلر C#می تواند بر روی هر نوع معماری سخت افزاری طراحی و اجرا گردد. در برخی از نسخه های اوليه كامپايلر زبان فوق كه توسط برخی از شركت های جانبی ارائه شده است، كدهای C#را به بايت كدهای جاوا كمپايل می كنند. يكی از چنين كامپايلرهائی را می توان در سايت Halcyonsoft.com مشاهده نمود. بنابراين كدهای  C#براحتی قابليت حمل بر روی محيط های متفاوت را دارا خواهند بود.
مشخصات تعريف شده زبان C#با ساير استاندارهای تعريف شده ECMA نظير (ECMA-335) CLI (Common Language Infrastructure) بخوبی مطابقت می نمايند. CLI قلب و روح دات نت و CLR(Common Language Runtime) است. اولين نسخه از كامپايلر زبان  C#كه از CLI استفاده می كند، NET Framwork. مايكروسافت است.
با توجه به موارد گفته شده، مشخص می گردد كه اين زبان بسرعت بسمت استاندارد شدن حركت و با تاييد استانداردهای مربوطه از طرف انجمن های معتبر بين المللی و حمايت فراگير شركت های معتبر كامپيوتری در دنيا مسير خود را بسمت جهانی شدن بخوبی طی می نمايد.

دانلود پروژه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : آشنايي با نرم افزارهاي استفاده شده در سيستم حقوق و دستمزد
1-1 مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتي2
2-1 C#چيست ؟ 2
1-2-1 كد مديريت يافته 3
2-2-1 روش يادگيری C# 3
3-2-1 مفاهيم شیء گرايی در C# 4
3-1 شیء چيست؟ 4
1-3-1 کلاسه کردن اشياء مقدمه ای بر ارث بری Inheritance)) 6
2-3-1 سلسله مراتب اشياء (بررسی ارث بری در محيط شیءگرا) 7
3-3-1 انتزاع (Abstraction) 8
4-3-1 اشياء درون اشياء (مقدمه ای بر کپسوله‌کردن يا Encapsulation) 9
5-3-1 اشيائي با رفتارهايي متفاوت (مقدمه بر چند ريختي يا Polymorphism) 11
4-1 .NET چيست و چگونه شكل گرفت؟ 14
1-4-1 يك پلات فرم مناسب براي آينده 15
2-4-1 ايده هاي اوليه 16
3-4-1 تولد دات نت 16
4-4-1 مروري بر Frame work دات نت: 17
5-1 مفاهيم مبنايي پایگاه داده ها : 18
1-5-1منظور از کنترل و مديريت : 19
2-5-1 مفهوم داده : 22
3-5-1 مفاهيم ابتدائي 24
4-5-1 شكل كلي دستور : 25
5-5-1ذخیره تصاویر در SQL Server 25
6-1 آشنايي با نسخه‌هاي SQL Server 2005 27
1-6-1 كدام سيستم عامل؟ 28
2-6-1 آشنايي با محيط Sqlserver management studio………… 30
7-1 انتقال اطلاعات با Replication در SQLserver ………… 34
1-7-1 معرفي Replication …………………………… 34
2-7-1 انتقال اطلاعات به روش ادغام (Merge) …………. 35
3-7-1 تصوير برداري از اطلاعات (snapshot)…………….. 35
4-7-1 انتقال بر اساس فرآيند (Transactional) …………. 36
5-7-1 تعريف ناشر و مشتركين ……………………… 36
6-7-1 طرح يك مسئله……………………………… 37
7-7-1 مراحل ايجاد ناشر …………………………. 37
8-1 مراحل ايجاد مشتركين ………………………… 38
1-8-1 روش pul (از طريق مشترك)…………………….. 38
2-8-1 روش push (از طريق ناشر) …………………… 38
3-8-1 snapshot lsolation level ………………………… 39
4-8-1 باز هم دات نت ……………………………. 38
9-1 ADO.Net وارد مي‌شود………………………….. 40
10-1 تكنولوژي xml………………………………. 41
11-1 سرويس اعلان (Notification) …………………….. 42
12-1 سرويس گزارش گيري ………………………….. 42
13-1 مديريت خطا ……………………………….. 43
فصل دوم : تجزيه و تحليل سيستم
1-2 نمودارER-MODELING. 45
2-2 نمودار دیدهای فرمها و کاربران نسبت به هم 46
3-2 تعاریف 47
4-2 کارکرد نرم افزار حقوق و دستمزد : 47
1-4-2 جدول پرسنلی (Personally) : 48
2-4-2 جدول پایانی (Final) : 48
3-4-2 تصویر اضافه کار (Ezkar) : 49
5-2 گزارش ماهانه : 49
1-5-2 فیش حقوقی : 50
2-5-2 فیلدهای جداول جدول ساعت زنی Time : 50
3-5-2 جدول پرسنلی Personally 50
4-5-2 جدول محاسباتی حقوق 51
5-5-2 تصویر اضافه کار (Ezkar) 51
6-5-2 گزارش ماهانه 51
فصل سوم : طراحي فرم‌ها و چگونگي كاركرد نرم افزار
1-3 فرم شروع 53
1-1-3 فرم ساعت زنی 54
2-1-3 فرم  ثبت کارمندان 56
3-1-3 فرم نمایش همه کاربران 57
4-1-3 محاسبه حقوق 58
2-3 فرمول های محاسبات : 59
فصل چهارم ‌: نحوه پياده سازي سيستم
مقدمه 61
1-4 کلاس add 61
1-1-4 نحوه استفاده از کلاس add در برنامه برای اضافه کردن کارمند جدید به لیست کامندان 62
2-4 نحوه گزارش گیری با کریستال ریپورت 66
فهرست منابع 68
فهرست نمودارها
نمودار1-2 :  ER-MODELING ………………………….. 45
نمودار 2-2 : ديدهاي فرمها و كاربران نسبت به هم ……….. 46
فهرست جداول
جدول 1-2 اطلاعات ورود و خروج كارمندان ………………. 47
جدول 2-2 پرسنلي …………………………………. 48
جدول 3-2 پاياني …………………………………. 49
جدول 4-2 اضافه كار……………………………….. 50
 فهرست اشكال
شكل 1-1 ………………………………………… 29
شكل 2-1…………………………………………. 30
شكل 3-1…………………………………………. 31
شكل 1-3 فرم شروع ………………………………… 53
شكل 2-3 شكل ساعت زني …………………………….. 54
شكل 3-3 فرم ساعت زني …………………………….. 55
شكل 4-3 فرم ثبت كارمندان …………………………. 56
شكل 5-3 فرم نمايش همه كاربران …………………….. 57
شكل 6-3 محاسبه حقوق ……………………………… 58
شكل1-4 فرم كريستال ريپورت  ……………………….. 67
مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتی
انجمن توليدكنندگان كامپيوتر اروپا (ECMA) زبان C#را در سوم اكتبر سال 2001 بعنوان يك  استاندارد پذيرفته (ECMA-334) و بدنبال آن تلاش های وسيعی برای كسب گواهی ISO نيز انجام شده است. زبان فوق در ابتدا توسط شركت مايكروسافت و بعنوان بخشی از دات نت پياده سازی و بلافاصله پس از آن توسط شركت های اينتل، هيوليت پاكارد و مايكروسافت مشتركا، جهت استاندارسازی پيشنهاد گرديد.
زبان C#بگونه ای طراحی شده است كه نه تنها وابستگی به يك Platform خاص را ندارد، بلكه در اغلب موارد وابستگی RunTime نيز ندارد. كامپايلر C#می تواند بر روی هر نوع معماری سخت افزاری طراحی و اجرا گردد. در برخی از نسخه های اوليه كامپايلر زبان فوق كه توسط برخی از شركت های جانبی ارائه شده است، كدهای C#را به بايت كدهای جاوا كمپايل می كنند. يكی از چنين كامپايلرهائی را می توان در سايت Halcyonsoft.com مشاهده نمود. بنابراين كدهای  C#براحتی قابليت حمل بر روی محيط های متفاوت را دارا خواهند بود.
مشخصات تعريف شده زبان C#با ساير استاندارهای تعريف شده ECMA نظير (ECMA-335) CLI (Common Language Infrastructure) بخوبی مطابقت می نمايند. CLI قلب و روح دات نت و CLR(Common Language Runtime) است. اولين نسخه از كامپايلر زبان  C#كه از CLI استفاده می كند، NET Framwork. مايكروسافت است.
با توجه به موارد گفته شده، مشخص می گردد كه اين زبان بسرعت بسمت استاندارد شدن حركت و با تاييد استانداردهای مربوطه از طرف انجمن های معتبر بين المللی و حمايت فراگير شركت های معتبر كامپيوتری در دنيا مسير خود را بسمت جهانی شدن بخوبی طی می نمايد.
2-1 C#چيست ؟
طراحان زبان C#با تاكيد و الگوبرداری مناسب از مزايای زبانهائی نظير ++C، C و جاوا و ناديده گرفتن برخی از امكانات تامل برانگيز و كم استفاده شده در هر يك از زبانهای فوق، يك زبان برنامه نويسی مدرن شی گراء را طراحی كرده اند. در مواردی، برخی از ويژگی های استفاده نشده و درست درك نشده در هر يك از زبانهای گفته شده، حذف و يا با اعمال كنترل های لازم بر روی آنها، زمينه ايجاد يك زبان آسان و ايمن برای اغلب پياده كنندگان نرم افزار بوجود آمده است. مثلا C و ++C می توانند مستقيما با استفاده از اشاره گرها عمليات دلخواه خود را در حافظه انجام دهند. وجود توانائی فوق برای نوشتن برنامه های كامپيوتری با كارائی بالا ضرورت اساسی دارد. اما در صورتيكه عملياتی اينچنين بدرستی كنترل و هدايت نگردند، خود می تواند باعث بروز مسائل (Bugs) بيشماری گردد.
طراحان زبان C#، با درك اهميت موضوع فوق، اين ويژگی را كماكان در آن گنجانده ولی بمنظور ممانعت از استفاده نادرست و ايجاد اطمينان های لازم مسئله حفاظت نيز مورد توجه قرار گرفته است. جهت استفاده از ويژگی فوق، برنامه نويسان می بايست با صراحت و به روشنی خواسته خود را از طريق استفاده از Keyword های مربوطهاعلان نمايند( فراخوانی يك توانائی و استفاده از آن).
C#بعنوان يك زبان شی گراء عالی است. اين زبان First-Class را برای مفهوم Property (Data Member) بهمراه ساير خصائص عمومی برنامه نويسی شی گراء حمايت می كند. در C و  ++C  و جاوا يك متد get/set اغلب برای دستيابی به ويژگی های هر Property استفاده می گردد. CLI  همچنان تعريف Property را به متدهای get/ser ترجمه كرده تا بدين طريق بتواند دارای حداكثر ارتباط متقابل با ساير زبانهای برنامه نويسی باشد  .C#
بصورت فطریEvents ، Declared Value، Reference Type ، Operator Overloading را نيز حمايت می كند…………..

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 75

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود پروژه تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد