کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
خانه » لیست » پروژه » متالوژی » دانلود پروژه تولید فروسیلیسیم
دانلود پروژه تولید فروسیلیسیم

دانلود پروژه تولید فروسیلیسیم

فرآیند تولید فروسیلیسیم
فهرست مطالب
فصل اول: ویژگیهای عمومی ۵
۱-۱- مقدمه ۵
۲-۱- خواص فیزیکی و شیمیایی سیلیسیم ۵
۳-۱- سیلیسیم و صنعت ۸
۱-۳-۱- صنایع متالورژی ۸
۲-۳-۱- صنایع الکترونیکی ۱۶
۳-۳-۱- سایر صنایع ۱۶
فصل دوم: مواد اولیه ۱۷
۲-۲- مواد حاصل سیلیسیم ۱۹
۳-۲- کوارتز ، کوارتزیت و به میزان کمی کالسه دوان (‌Chalcedony)‌ ۲۱
۴-۲- کوارتزیت ۲۳
۵-۲- کالسه دوان (‌Chalcedony) 25
6-2- مواد حامل کربن ۲۵
۷-۲- کک نفتی و کک قیری ۳۰
۸-۲- کک متالورژی ۳۰
۹-۲- زغال چوب ۳۲
۱۰-۲- زغال سنگ ۳۳
۱۱-۲- تراشه چوب ۳۷
۱۲-۲- مواد حامل آهن ۴۰
۱۵-۲- عملیات بر روی مواد اولیه بار آرایی ۴۳
دانه بندی مواد اولیه ۴۶
خشک کردن و کاهش میزان رطوبت مواد اولیه ۴۹
۱۶-۲- میزان مصرف مواد اولیه و محاسبه شارژ ۵۱
مقدار کوارتز مصرفی ۵۲
مقدار گندله سنگ آهن مصرفی ۵۳
مقدار مواد احیاء کننده مصرفی ۵۴
فصل سوم: کوره های تولید فروسیلیسم ۵۷
۲-۳- انواع کوره های قوس الکتریکی تولید فرو آلیاژها ۵۸
۳-۳- سیستم الکتریکی ۵۸
نوع الکترود ۵۹
استقرار الکترودها ۵۹
۴-۳- وضعیت بوته ۶۰
وضعیت سقف کوره ۶۱
۵-۳- نحوه تولید حرارت ۶۳
فصل چهارم: ترمودینامیک و شیمی فیزیک تولید فرو سیلیسیم ۶۵
۲-۴- مشخصات فیزیکی ، ‌شیمیائی و ترمودینامیکی فرو سیلیسیم ۶۸
۱-۲-۴- سیستم های دوتایی سیلیسیم ۶۹
۳-۴- ترمودینامیک واکنش ها ۷۸
۴-۴- عملیات تصفیه و حذف ناخالصی ها ۸۹
۱-۴-۴- تصفیه اکسایشی ۹۲
۲-۴-۴- تصفیه کلرایشی ۹۴
فصل پنجم: مهندسی تولید ۹۸
۲-۵- تکنیک های علمی در پیشرفت فرآیند ۱۰۱
۳-۵- ترکیب صحیح مواد خام ۱۰۲
۴-۵- موقعیت الکترود ۱۰۵
جلوگیری از تنوره ۱۰۶
بارگیری ۱۰۸
توقف کوره ۱۱۰
توقف های پیش بینی شده ۱۱۰
توقف های غیر منتظره ۱۱۲
راه اندازی مجدد بعد از توقف کوره ۱۱۲
۵-۵- تغییر رژیم کوره ۱۱۶
فصل ششم: الکترود ۱۱۸
۲-۶- الکترودهای زودر برگ ۱۲۰
۳-۶- خواص خمیر الکترود ۱۲۶
۴-۶- اصول کار الکترودهای زودر برگ ۱۲۷
1-1- مقدمه
فروسیلیسیم یکی از آمیژان های مورد مصرف در صنایع مختلف بخصوص صنایع متالورژی ست و از این نظر اهمیت نسبتاً بالایی یافته است .چگونگی کاربرد این ماده در صنعت تا حدود زیادی به نسبت آهن و سیلیسیم موجود در آن و همچنین ناخالصیهای متعارف بستگی دارد .فروسیلیسیم در صنایع متالورژی به عنوان عنصر آلیاژی ، جوانه زا و اکسیژن زدا و سیلیسیم تقریباً خالص در صنایع الکترونیکی به عنوان نیمه هادی و یکسو کننده به کار می رود . علاوه بر آن مشتقات ترکیبی آن رد ساخت رزین های سیلیسیمی ، لعاب ها ، لاستیک و.. مصرف می شود .
دستیابی به تکنولوژی تولید فروسیلیسیم بدون شناسائی خواص هریک از عناصر آهن و یا سیلیسیم و یا محصول ترکیبی آن ها میسر نخواهد بود و از این نظر در این فصل مسائل عمده کاربر فروسیلیسیم با توجه به خواص وویژگی های آن مورد بحث قرار می گیرد .
۲-۱- خواص فیزیکی و شیمیایی سیلیسیم :
سیلیسیم عنصری است در تناوب چهارم جدول عناصر شیمیایی که در مدار آخر خود ۴ الکترون دارد و به همین دلیل و بر خلاف کربن در تمام ترکیبات شیمیایی با ظرفیت ۴ ظاهر می شود مانند : ، حضور سیلیسیم در ترکیبات با ظرفیت ۲ نیز ثابت شده است ، ولی این ترکیبات ناپایدار بوده و به سرعت به ترکیبات با ظرفیت ۴ تبدیل می شوند  و فقط بر حسب شرایط ترکیبی نقش واسطه را دارند.
گرمای تشکیل یک مول سیلیس «Sio2» بر حسب شرایط تشکیل کوارتز  یا کربوسیتوبالیت () متفاوت و به صورت زیر است :
در حالی که گرمای تشکیل منواکسید سیلیسیم وسیلیس به صورت زیر گزارش شده است :
گاز Sio در کمتر از C º۱۵۰۰ تجزیه شده و به سیلیسیم و سیلیس تبدیل می شود .
نقطه ذوب سیلیسیم  درجه سانتیگراد است که با توجه به میل ترکیبی شدید آن با اکسیژن و سایر مواد اکسید کننده ، در طبیعت به صورت آزاد یافت نمی شود . ترکیب عمده آن ، شکل های مختلف سیلیس است که به صورت تقریباً‌خالص وبا درجه خلوط بیش از ۹۸ درصد و همچنین به صورت اسپینل ( اکسید مضاعف با آلومینیوم ) یا سیلیکات ها به نسبت های مختلف در طبیعیت وجود دارد سیلیسیم بعد از اکسیژن مهمترین ماده تشکیل دهنده پوسته زمین بوده و مقدار آن ۲۸ درصد برآورد شده است ، درحالی که مقدار اکسیژن در پوسته زمین برابر ۴۹ درصد ، آلومینیوم ۲/۷ درصد و آهن ۶/۵ درصد تخمین زده شده است .
سیلیسیم در سه شکل( پلی مرفی ) وجود دارد که عبارتند از :
الف – سیلیسیم بی شکل ، به صورت گرد قهوه ای رنگ با چگالی  است این ماده به سرعت اکسید شده ودر مجاورت هوا به سیلیس تبدیل می شود احیاء پودر سیلیس توسط پودر منیزیم در دمای حدود Cº ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ عموماً منجر به تشکیل سیلیسیم بی شکل یا سیلیسیم قهوه ای می گردد .
ب- سیلیسیم گرافیتی (‌متورق )‌، سیلیسیمی است که از احیاء سیلیس توسط کربن در دمای بالاتر از ۱۴۰۰ درجه سانتیگراد تشکیل می شود علاوه بر آن از حرارت دادن سیلیسیم قهوه ای در محیط بسته عاری از اکسیژن ) نیز این ماده تولید می شود عموماً به صورت لایه ای و پولک سیاه و براق است و مقاومت بیشتری در مقابل هوا و محلول های اسیدی نشان می دهد چگالی آن حدود است و در اکثر مواردی که اضافه کردن سیلیسیم خالص به مذاب ضرورت می یابد از این نوع سیلیسیم استفاده نمی شود .
پ- سیلیسیم «‌متبلور » یا سیلیسیم تکه ای ، که عنوان سیلیسیم فلزی نیز شناخته شده است ، عموماً از افزایش دما در کوره احیاء سیلیس و یا حرارت دادن سیلیسیم گرافیتی در محیط بسته ، تولید می شود در اکثر موارد و در کاربردهای سیلیسیم خالص در صنایع الکترونیکی ، این نوع سیلیسیم مورد استفادهق رار می گیرد و چگالی آ»  گزارش شده است .
سیلیسیم تکه ای و سیلیسیم گرافیتی به دلایل تشابه در چگونگی تولید در اغلب موارددر کنار هم وجود دارند که نوع گرافیتی آن به دلیل قابلیت انحلال بهتر در مواد مذاب ، در صنایع متالورژیکی کاربرد بیشتری دارد ، ولی از نوع سیلیسیم تکه ای نیز می توان در مقاصد متالورژیکی استفاده نمود و اختلاف عمده ، کندتر بودن سرعت واکنش آن ، نسبت به نوع قبلی است
سیلیسم متبلور در ساختار مکعبی الماس و با ثابت شبکه  گزارش شده است .
۳-۱- سیلیسیم  و صنعت
سیلیسیم به طور خالص و یا به صورت ترکیبی در صنعت کاربردهای مختلفی یافته است  که اهم آ» به شرح زیر طبقه بندی یم شود :
۱-۳-۱- صنایع متالورژی
الف – اکسیژن زدا :سیلیسیم نسبت به بسیاری از فلزات اصلی در صنایع ، متالورژی (آهن ،‌مس ، نیکل ، کرم و …) قابلیت اکسایش بیشتری دارد (شکل ۱-۱- جدول ریچاردسون ) و از این رو برای بسیاری از آلیاژهای صنعتی به عنوان اکسیژن زدا به کار می رود که از آن جمله می توان به کاربر این عنصر در صنایع فولاد سازی و ریخته گری فولاد اشاره نمود .
سیلیسیم به عنوان اکسیژن زدا ، در فولادها ، عموماً به صورت خالص به کار نمی رود و اغلب ترکیبات آمیژانی ف روسیلیسیم ، فروسیلیکو منگنز ، فروسیلیکو آلومینیوم و یا سیلیکو کلسیم مورد استفاده قرار می گیرد .
مهمترین عامل در انتخاب سیلیسیم (‌همراه و یا بدون آلومینیوم ) به عنوان اکسیژن زدا در فولادها آن است که :
۱-   چگالی سیلیس ، حدود ۲ تا ۴/۲ بوده و از این رو با توجه به رابطه استوک
به سرعت در سطح مذاب جمع می شود که در آن :
V: سرعت شناوری
:r اندازة  ذره یا سیلیس تشکیل شده
: چگالی مذاب
: چگالی سیلیس
: ویسکوزیته مذاب
است .
۲-  پسماند سیلیسیم در مقادیر کمتر از ۱/۰ درصد در فولاد و چدن اثرات مضر بحرانی ندارد ، در حالی که مقدار آلومینیوم در فولادها باید در حدود ۰۱/۰ درصد کنترل شود
۳-  سیلیسیم حاصل در دمای ذوب فولاد ، می تواند با جذب اکسیدهای دیگر نظیر آهن ، کلسیم و… ترکیبات سیلیکاته تشکیل داده و حالت شلاکه ای آن ، باعث حذف بهرت آن اکسیدها شود ………..

فرمت : WORD | صفحات :125

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است