سعادت عادت است آنرا پرورش دهید.
خانه » پروژه » حقوقی و قضائی » دانلود پروژه جامعه مدني و مشاركت نوجوان
دانلود پروژه جامعه مدني و مشاركت نوجوان

دانلود پروژه جامعه مدني و مشاركت نوجوان

جامعه مدني و مشاركت نوجوان
فهرست مطالب
1-1جامعه مدني و مشاركت نوجوان 1
1-1فصل اول : 1
1-1 2
1-21- مقدمه 4
1-33-1 اهميت و ضرورت مسئله 7
1-44-1 اهداف پژوهش 8
1-56-1 تحليل تحقيقات انجام شده پيرامون مسئله مورد نظر : 9
1-67-1 جامعه آماري 10
1-7نمونه وروش نمونه گيري 10
1-89-1 روش تحقيق 11
1-91 -1 مشكلات تحقيق 11
1-1012-1 ارائه پيشنهادات 12
فصل دوم 13
1-112- تعريف جامعه مدني 14
1-121-2 مفهوم نظري جامعه مدني 15
1-132-2 موضوعيت بحث جامعه مدني 16
1-143- ديدگاه هاي مورد بررسي در تعريف جامعه مدني 19
1-151-3 جامعه مدني از ديدگاه جانعه شناختي عام 20
1-162-3 جامعه مدني از ديدگاه فلسفه 21
1-173-3  تعريف جامعه مدني در رابطه با مفهوم حقوقي آن 21
1-184-3 جامعه مدني از ديدگاه جامعه شنا سي خاص 22
1-194 تاريخچه ومفاهيم جامعه مدني 23
1-201-4 جامعه مدني افلاطون 23
1-212-4-جامعه مدني ارسطو 25
1-223-4-جامعه مدني توماس هابس 25
1-234-4-جامعه مدني لاك 26
1-24ويژگي هاي جامعه مدني : 29
1-256-ابزارهاي جامعه مدني در قانون اساسي 30
1-267- ساختار جامعه مدني 31
1-278- شاخصه هاي جامعه مدني 32
1-281-8-تكثرگرايي بنيادي 32
1-292-8 حاكميت روح تسالم و تسامح 34
1-30-8- قانون گرايي و نهادينه شدن قانون 36
1-319- جامعه مدني، دين و حاكميت ديني 36
1-32-9 شالوده جامعه مدني از ديدگاه قرآن و احاديث ائمه (ع) 38
1-332-9 جايگاه دين در جامعه مدني 42
1-341-2-9 سيماي جامعه مدني در حكومت پيامبر اسلام 45
1-352-2-9-جامعه اسلامي نمونه پيشگام و راهنما 51
1-36-10 جامعه مدني پيش از دوران مدرنيسم 52
1-372-10-مدرنيته، ما و آموزش 53
1-383-10 جامعه مدني پس از مدرنيسم 58
1-3911-نوجوان كيست؟ 60
1-402-11-ويژگي هاي دوره نوجواني 60
1-413-11 صحبت هاي آقاي خاتمي در رابطه با جوانان 63
1-42- مشاركت نوجوان 65
1-431-12 انواع مشاركت نوجوان 68
1-442-1-12 مشاركت و ارائه اطلاعات 69
1-455-1-12-مشاركت كاركردي 70
1-46-7-1-12 بسيج خود جوش: 71
1-47-13- نقش آموزش و پرورش در جامعه مدني: 72
1-48-1-13- مشاركت نوجوان در آموزش و پرورش 73
1-49-2-13- نظر مصاحبه شوندگان در رابطه با مشاركت نوجوان 75
1-50-پرسش مهر 77
1-51-15-مجلس دانش آموزي ايران در يك نگاه 82
1-52-16-انتخابات نوجوانان 95
1-53-17-مشاركت دانش آموزان و جوانان در فعاليت هاي عمراني 96
1-54نقش نيروي انساني در توسعه جامعه مدني 105
1-55تأثير مشاركت افراد در توسعه اقتصادي 107
1-56ميزان مشاركت فكري نوجوانان در پروژه مهر 109
1-57ميزان تأثير مشاركت نوجوانان در مجلس شوراي دانش آموزي 111
1-58ميزان مشاركت نوجوانان در پيشرفت مدرسه 112
1-59تيجه گيري 113
1-60فهرست منابع و مآخذ 115
1-2ضمائم 117
 1-2 1- مقدمه
كشور ما ايران يكي از بالا ترين ميزانهاي رشد جمعيت در دنيا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعيت زير هفده سال از جوانترين كشورهاي دنيا محسوب مي‌شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسي مسائل ومشكلات آنها از حياتي ترين وظايف افراد در جامعه به شمار ميرود . تأمين نيازمنديهاي مختلف اين قشر عظيم كار ساده اي نيست و قدر مسلم در آينده اي نه چندان دور كشور ما با مشكلاتي كه زائيده رشد بالاي جمعيت است روبرو خواهد بود .
جامعه مدني از دير باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل آن از ديدگاهاي مختلف توسط محققين علوم انساني و فلاسفه مورد برسي قرار گرفته است وبا توجه به تغيرات جوامع لزوم ادامه واستمرار اين تحقيقات همچنان باقي است . در اين تحقيق نيز سعي شده مشاركت نوجوانان را در جامعه مدني مورد برسي قرار داده تا انشا الله بتوان نوجوانان را به شركت در جامعه مدني تشويق كرد و باعث پيشرفت و توسعه همه جانبه جامعه شد .
 2-1 بيان مسئله
آيا نوجوان وجوانان در جامعه مدني مشاركت دارند ؟
آيا مشاركت نوجوانان در جامعه مدني رو به افزايش است يا كاهش ؟
آيا با افزايش مشاركت نوجوانان در جامعه مدني احتمال پيشرفت و توسعه كشور است يا خير ؟
مشاركت نوجوانان در فعاليتهاي عمراني و فرهنگي مورد برسي قرار گرفته است؟
 1-3 3-1 اهميت و ضرورت مسئله
از آنجا كه جامعه مدني طرحي پويا وساختاري جديد در كشور ما محسوب مي‌شود لذا پرداختن به ابعاد و زواياي مختلف آن نيازمند توجه و زمان زياد است . هر چند تا كنون بيشتر جنبه هاي سياسي وتا حدودي اقتصادي آن مركز بسياري از پژوهش ها و تأليفات درجامعه ما قرار گرفته است . اما از آنجا كه شناخت بيشتر جامعه مدني و اهداف و نيز راه هاي رسيدن به آن ها در تحقق يافتن هر چه بهتر و كامل تر آن در جامعه مؤثر است در سالهاي اخير سعي بر آن شده تا جايگاه اقشار مختلف مردم در غالب گروه هاي سني متفاوت در جامعه مورد برسي قرار گيرد .همين طور نقش آنها در پيشرفت همه جانبه كشور . افكار بسياري از نظريه پردازان و صاحب نظران جامعه مدني را به خود مشغول كرده است چرا كه پيشرفت مستلزم همكاري تمام اقشار و آحاد جامعه است . در اين ميان خصوصأ كشور ما گروه نوجوان وجوان يكي از شرط هاي اصلي تحقق اهداف جامعه هستند وبايد دقت و توجه بيشتري صرف اين قشر جامعه شود . مسئولان بايد جايگاه جوانان و نوجوانان در جامعه را براي آنها به تفصيل شرح داده و از افكار پويا ودر حال رشد آنها در راه نيل به اهداف كشور سود ببرند وبه نوعي آنها را در آينده و سرنوشت كشور سهيم نمايند .
 1-4 4-1 اهداف پژوهش
1- هدف از تشكيل جامعة مدني چيست ؟
2- نقش نوجوانان در جامعه مدني چيست ؟
3- مشكل مشاركت نوجوانان در جامعه مدني .
4- بررسي مشاركت نوجوانان در قالب پرسش مهر ،مجلس دانش آموزي ، انتخابات و فعاليتهاي عمراني
گرد آوري اين تحقيق از آنجا كه قشر نوجوان و جوان ما به نوعي اميد آيند كشور محسوب مي شود بايد براي پذيرش نقشهاي مختلف در آينده آماده شود . اما آغاز بحث در همين قسمت است زيرا مي توان در اين مورد علاوه بر آماده كردن نوجوان براي ايفاي نقشها در آينده از افكار خلاق و انديشه هاي سبز در راه پيشبرد اهداف جامعه اشتفاده كرد حال كه در جامعه اي زندگي مي كنيم كه قصد داريم روزي آن را جامعه مدني بناميم .بايد نوجوان كشور را آگاه كنيم واز او بخواهيم كه در محيطي صميمي و با حفظ حريم و احترام متقابل افكار عقايد و راه حلهاي خود را بيان كند و نيز او را در تمام مراحل ياري كرده و بطور مستمر نتيجه كارهايش را جويا باشيم . اين تحقيق نيز با هدف ارزيابي فعاليتهاي اخير مسئولين كشور و اهداف آنان در اين زمينه گرد آوري شده شايان ذكر است كه به دليل ذيغ
وقت امكان استفاده از بسياري از ابزار  و طرح هاي آماري دقيق ميسر نگرديد .
 1-5 6-1 تحليل تحقيقات انجام شده پيرامون مسئله مورد نظر :
 درزمينه جامعه مدني تحقيقات زيادي بعمل آمده خصوصأ فلاسفه مهم ازجمله ارسطو، افلاطون ، هابس جان لاك و…. كه ميتوان از نظرات آنها استفاده كرد وحتي تاريخچه اي از جامعه مدني كه تاريخ اسلام در دوره پيامبر ارائه ميشده است ولي در زمينه مشاركت نوجوانان تحقيقات زيادي بعمل نيامده و بشكل مطلوب منابعي در دسترس نبوده حال سعي ما جوانان ونوجوانان در اين تحقيق بر اين است كه مشاركت نوجوان را درجامعه مدني مورد برسي قراردهيم . با توجه باينكه موضوعي تازه ميباشد شايد نواقصي  داشته باشد كه از تمامي عزيزان كه اين تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهند خواهانيم كه مساعدت لازم را درجهت پيشبرد بيشتر تحقيق درمراحل آينده بعمل آورند قبلا ازهمكاري همه شما عزيزان متشكريم .
 1-6 7-1 جامعه آماري
نوجواناني كه در مدرسه شاهد مشغول تحصيل ميباشند ومدرسه نيز دخترانه مي‌باشد .
  1-7 نمونه وروش نمونه گيري
كل نمونه مورد بررسي پيش ازحذف پرسش نامه هاي ناقص 50 نفر است كه همگي از بين دانش آموزان دختر در دبيرستان شاهد عصمت مي باشند و بطور تصادفي انتخاب شدند .
  1-8 9-1 روش تحقيق
براساس مطالعات كتابخانه اي جمع آوري اطلاعات در زمينه تئوري ونظري خصوصأ جامعه مدني و ويژگيهاي آن وشكلهاي متفاوت آن از طريق مطالعات كتابخانه اي صورت گرفته است وبخش عمل آن از طريق مصاحبه با افرادي در مدرسه ومحيط خارج از مدرسه صورت گرفته وقسمتي ديگركه پرسشنامه مي باشد در درون مدرسه توسط پرسش گران پرسش شده است .
 10-1 مراحل اجراي تحقيق
مصاحبه در داخل مدرسه توسط مصاحبه كنندگان صورت گرفته و پرسشنامه بعد از تهيه و تنظيم وبررسي آن در اختيار دانش آموزان دختر دبيرستان شاهد عصمت قرار گرفته بعد از پرشدن پرسشنامه كد گذاري شده واطلاعات آن استخراج شد وبعد از طريق كامپيوتر بشكل نرم افزاري در آمد و درصد فراواني ترسيم شد.
 1-9 11 -1 مشكلات تحقيق
ازجمله مشكلات اين تحقيق ، عدم وجود كتب وتحقيقات كافي وجديد درزمينه مشاركت نوجوانان در جامعه مدني بود.كتب موجود بيشتر در رابطه با جامعه مدني خصوصا فلاسفه بود مشكل ديگر با توجه به ذيغ وقت تعداد نمونه آماري 50 پرسشنامه ( بعد از حذف پرشسنامه هاي ناقص ) مي باشد .
براي كسب اطلاعات جديد روز شناخت زيادي روي سايتهاي اينترنتي نبود فقط از چند سايت استفاده شده است .
1-10 12-1 ارائه پيشنهادات
ضمن تشكر از معلم راهنما ، خانم زارع پيشه ومدير مدرسه خانم بهمن پور كه در اين تحقيق كمال همكاري را با ما داشتند .
ازعزيزاني كه تحقيق را بررسي مي كنند تقاضا داريم كه تحقيقات را در اختيار مسئولين قرار دهند تا موجبات مطالعات گسترده تر در اين زمينه وخدمت به نوجوانان كه 50% جامعه را شامل ميشوند فراهم گردد به اميد روزي كه نوجوانان عزيز همه در جامعه مدني مشاركت فعال داشته باشند و باعث توسعه و پيشرفت كشور شوند .
1-11 2- تعريف جامعه مدني
جامعه مدني حوزه اي از نهادهاي مستقل تحت حمايت قانون است كه در آن افراد واجتماعات از ارزش و اعتقادات متنوعي بر خوردارند وگروه هاي خودگردان كه در آن در هم زيستي مسالمت آميز با يكديگر به سر مي برند وبه صورت نهادهاي واسطه وداوطلبانه ميان دولت وافراد عمل مي كنند . از زماني كه براي اولين بار مفهوم جامعه مدني (sociefscivils   (   توسط سپسرون درسالهاي پيش از آغاز مسيحيت بيان شد تا به امروز شاهد جدال انديشه فرا مدرنيته با تفكر مدرن هستيم اين مفهوم معاني وتعابير متعددي را به خود ديده است .
نظر ديگري معتقد است با رويكرد تاريخي مي توان سه تعبير كلي از آن استخراج كرد .
1- جامعه مدني به معناي رهايي از وضع طبيعي به مفهوم مدنيت وجامعه متمدن كه همزمان با تكوين دولت عملي شده است .
2- جامعه مدني به مفهوم نقطه مقابل وضد دولت .
3- جامعه مدني به معناي حوزه رقابت تكثر گرايانه احزاب ، گروه ها ، اصناف ونهادهاي سياسي واجتماعي سازمان يافته  .
دامنه دارترين تعريف رايج جامعه مدني اين است كه آن را ‏‎(قلمرو عام ) يا (بخش سوم ) حكومت يك كشور مكمل دولت وبخش بازرگاني يا (بخش خصوصي) جامعه مي دانند . نهادهاي جامعه مدني سازمان هايي هستند ( غير دولتي ) به اين معنا كه مردم داوطلبانه آنها را ساخته اند وخود آنها را مستقل از دولت ها اداره مي كنند وغيرانتفاعي هستند به اين معنا كه انگيزه سود آوري براي يك فرد يا گروهي از افراد ندارند . برخي بخش سوم را بخشي از ساختار جامعه مي شناسند كه آن دو بخش ديگر – يعني دولت وبخش خصوصي – جوابگوي آن هستند آن گونه از كارها وفعاليت هاي دولت ها و مؤسسات بازرگاني قابل دوام وديرپا هستند كه نمايانگر نيازمنديها و آرمانهاي مردم باشند وبه اعضاي جامعه گوش فرا دهند وخواسته هاي آن‌ها را بر آورند .
 1-12 1-2 مفهوم نظري جامعه مدني
مفهوم جامعه مدني تنها در چارچوب يك نظام فكري معين قابل طرح ودرك است زيرا جزئي از يك كل وسيع تر را تشكيل مي دهد كه عبارت است از : تجدد يا مدرنيته اگرچه اصلاح جامعه مدني همانند بسياري مفاهيم ديگر مانند آزادي ، دموكراسي ، و…. در گذشته وبه خصوص در يونان باستان مطرح بوده است اما بايد دقت نمود كه اين اصطلاحات در انديشه مدرن معنا ومفهوم متفاوت وگاه متبايني از مفاهيم قديم پيدا مي كنند. خصلت اصلي انديشه مدرن عبارت است از : نوميناليسم فلسفي در نظريه شناخت در عصر جديد انسان ديگر مانند عصرقديم مدعي توانائي شناخت حقايق مطلق و رسوخ در ذات اشياء واعيان نيست نكته مهمي كه بايد برآن تاكيد ورزيد اين است كه نومنيالسم فلسفي و آزادي تفكر فردي به عنوان يك ارزش متعالي همگي در درون مباحث كلامي و فلسفي متألهين بزرگي چون (  دان اسكات ) و (ويليام اكام ) بودند نه انديشه ورزان ضد ديني يا غيرديني تذكر اين مطلب از اين لحاظ اهميت دارد كه در جامعه ما اغلب تصور بر اين است كه در آن گويا انسان جاي خدا نشسته وانسان محوري جايگزين خدا محوري شده است .
1-13 2-2 موضوعيت بحث جامعه مدني
به دنبال درماندگي هاي مشهود نظري و عملي كشورهاي سوسياليستي از يك سو وناكامي هاي پي درپي دولت هاي رفاه در غرب از سوي ديگر بحث دربارة اهميت اقتصاد بازار و نيز جامعه مدني از اواخر 1970 محافل آكادميك و روشنفكري غرب را فرا گرفت . جامعه مدني مبتني بر شالودة اقتصادي است . تا اين شالوده قوام نيابد وانسان‌ها آزادي اقتصادي پيدا نكنند دست يافتن به ديگر آزادي ها و حقوق مدني در عمل امكان پذير نخواهد بود براي پي بردن به اين موضوع بهتر است مدل يك جامعه توتاليته را در نظر بگيريم كه كاملأ در نقطه مقابل يك جامعه آزاد قرار دارد و در واقع مقابل حكومت و جامعه مدني است بنابراين كوتاه ترين و مطمئن ترين راه براي اينكه يك حكومت توتاليسم بتواند تمام آحاد جامعه را تحت انتقاد خود در آورد عبارت است چنگ انداختن بر فعاليت هاي اقتصادي افراد . طرفداران سوسياليسم و اقتصاد دولتي در توجيه اقتصادي متمركز و تخصيص اداري منابع اين گونه استدلال مي كنند كه گويا در اقتصاد آزاد يا نظام بازار رقابتي كه آنها نظام سرمايه داري مي نامند يك اقليت ثروتمند با در اختيار داشتن مالكيت وسايل توليدي حاكم ير سرنوشت اقتصادي اكثريت مردم است وطبقه سرمايه دار صرفاً بر اساس منافع خود اقتصاد جامعه را سازمان دهي كرده ومنابع را تخصيص مي دهند بنابراين تخصيص منابع نه بر اساس منابع عمومي بلكه بر مبناي خواسته ها و اميال يك اقليت محض صورت مي‌گيرد واقعيت اين است كه در يك نظام اقتصادي آزاد فرد از لحاظ اقتصادي تحت سلطه هيچ كس نيست زيرا وجود رقابت مانع از ايجاد روابط سلطه مي شود. اگر يكي از ويژگي هاي جماعه مدني را حكومت قانون و شفاف بودن روابط اقتصادي و مالي در جامعه بدانيم اقتصاد دولتي درست در نقطه مقابل جامعه مدني قرار مي گيرد زيرا در آن نه از حكومت قانوني خبري است و نه از شفافيت رابطه ها. عنصر اصلي و اولية تشكيل دهندة جامعه مدني آزادي فردي است جامعه مدني عبارت است از مساحتي از زندگي اجتماعي افراد كه توسط قانون حفاظت مي شود. و در آن هركس مي تواند فارغ از هر ترس و بيمي اراده آزاد و قدرت و تشخيص فردي خود را در چارچوب قانون، ملاك تصميم گيري ها و داوريهاي خود قرار دهد. كساني كه جامعه را نهادهايي خارج از حيطه دولت از يك سو وبيرون از حيطه اقتصاد بازار از سوي ديگر تعريف مي كنند راه بر خطا مي روند زيرا فرد يا بايد مستخدم دولت باشد يا براي خود كار كند يعني در چارچوب نظام بازار فعاليت نمايد. با توجه به پيوند دروني ميان نظام بازار رقابتي حكومت ،قانون و آزادي فردي مي توان گفت كه شعار استراتژيك و فوق‌‌العاده مهم براي تأ سيس وتحكيم جامعه مدني است اما نكات مبهمي در اين خصوص وجود دارد كه پرداختن به آنهاضروري بنظر مي رسد شعار حكومت قانون وقانونمند كردن روابط سياسي اقتصادي واجتماعي به دو صورت قابل طرح وفهم است كه بايد از هم تفكيك شود جامعه مدني مانند همه پديده هاي اجتماعي محصول اعتقادات و ارزش هاي فرهنگي معين است . اعتقاد به شئون و حقوق فردي كه مظهر آن اقتصاد آزاد است مبناي اصلي تشكيل دهنده جامعه مدني است . زمان آن فرا رسيده است كه روشنفكران ما در اين فرصت تاريخي كه بدست آمده بدان انديشه ورزند واز آب گل آلود ماهي نگيرند اگر آنها از پذيرفتن ارزشهاي فردگرايانه اقتصاد آزاد شرم دارند ودر دفاع خود از جامعه مدني دچار تناقض شده اند بهتر است به جاي ايجاد هياهو براي گريز از اين تناقض آن را با صراحت و صداقت به بحث بگذارند شايد بتوان گفت كه مبرم ترين نياز فرهنگ امروز ما شفافيت گفتارها ورويارويي شجاعانه با واقعيت هاست ”
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است