دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت
چكيده :
جاوااسكريپت يك زبان اسكريپتي كه بوسيلة مرورگر وب تفسير ياintepret مي شود. بطور گسترده در دنياي وب مورد استفاده قرار مي گيرد.اين زبان توسط شركتNetscape به وجود آمد.در ابتدا نامش Live  script بودكه بعدها با حمايت شركت Sun به نام  Java scriptدرآمد.بيشتر دستورات خود را ازجاوا گـرفته است.جاوااسكريپت داراي قابليتهاي زيادي است كه در طول تحقيق ذكر شده است.
فهرست مطالب
چكيده 5
1.جاوااسكريپت چيست؟  6
1ـ1. اصول اسكريپت نويسي در صفحات وب 6
2ـ1. اسكريپتها و برنامه ها 6
3ـ1. معرفي جاوااسكريپت 7
4ـ1. قابليتهاي جاوااسكريپت 7
5ـ1.جاوااسكريپت در مقابل جاوا 7
6ـ1.چگونه جاوااسكريپت در صفحات وب قرار ميگيرد؟8
2.خلق يك اسكريپت 8
1ـ2.ابزار اسكريپت نويسي 9
2ـ2.آغاز خلق اسكريپت 9
3. بررسي قابليتهاي جاوااسكريپت 9
1ـ3. زيباتر كردن صفحات وب به كمك جاوااسكريپت 10
1ـ1ـ3 .استفاده از نوار وضعيت 10
2ـ3.كاربابرنامه هاي اتصالي 10
4. برنامه هاي جاوااسكريپت چگونه كار ميكنند. 11
1 ـ4. توابع درجاوااسكريپت 11
2ـ4. اشياءدر جاوااسكريپت 13
1ـ2ـ4 . جاوااسكريپت از سه نوع شيء پشتيباني مي كند13
3ـ4.كنترل حوادث 13
4ـ4. مخفي كردن اسكريپتها از مرورگرهاي قديمي 14
5. استفاده از مقادير و ذخيره سازي آن 15
1 ـ 5. انتخاب نام براي متغييرها 15
2ـ 5. تعيين مقدار براي متغيير ها. 15
1ـ2ـ5. انواع اساسي داده ها در جاوااسكريپت 16
3ـ 5. انواع داده جاوااسكريپت16
6 . آرايه ها و رشته ها 16
1ـ6 .خلق يك شيء String17
7. بررسي و مقايسه متغييرها 17
1ـ7 . دستورIf17
2ـ7 . دستورEles 18
8 . تكرار دستورات باكمك حلقه ها 18
1ـ 8 . حلقه هاي For18
2ـ 8 . حلقه هاي While19
3ـ 8 . حلقه هاي Do…while 19
9. اشياء درون ساخت مرورگر19
1ـ 9 . اشياء چيستند؟ 19
1ـ 1ـ 9.خلق اشياء 19
2ـ 9 . خاصيتهاي اشياء و مقادير20
3ـ 9 . گـرد كردن اعداد 20
4ـ 9 . خلق اعداد تصادفي 21
5 ـ 9. كـار با تاريخها 21
10 . مدل شيئي سند (DOM)
1ـ 10 . درك مدل شيئي سند 21
2ـ 10 . دسترسي به تاريخچه مرورگـر 22
11. خلق اشياء اختصاصي 23
1ـ11 . استفاده از اشياء براي ساده كردن اسكريپتها 23
2ـ11 . اختصاصي كردن اشياء درون ساخت 24
12 . پنجره ها و زير صفحه ها 24
1ـ 12 . كنترل پنجره ها با استفاده از اشياء 24
2ـ12 . ايجاد وقفه هاي زماني 25
3ـ 12 . استفاده از اشياء جاوا اسكريپت براي كار با زير صفحه ها 25
14. دريافت اطلاعات به كمك پرسشنامه ها 26
1ـ 14. اصول طراحي پرسشنامه ها درHTML  26
2ـ 14 . شيءfrom در جاوااسكريپت 26
3ـ 14 . وروديهاي متن 26
4ـ 14 . وروديهاي چند خطي متن 26
5ـ 14 . كـار با متن در پرسشنامه ها 26
6ـ14 . دكمه ها 27
7ـ 14 . مربعهاي گـزينش 27
8 ـ 14 . دكـمه هاي راديوئي 27
15 . تصاوير گـرافيكي و انيميشن 28
1ـ 15 . استفاده از جاوااسكريپت براي كار با نقشه هاي تصويري 28
2ـ 15 . تصاوير ديناميك در جاوااسكريپت 28
16 . اسكريپتهاي فرامرور گري 29
1ـ 16 . دريافت اطلاعات مرورگر 29
2ـ 16 . حل مشكل ناسازگاري مرورگرها 29
3ـ 16 . خلق يك صفحه چند منظوره 29
4ـ16 . هدايت كاربران به صفحات وب 29
5ـ16 . خلق يك صفحه چند منظوره 29
17 . كـار با شيوه نامه ها 30
1ـ 17 . معرفيHTML ديناميك 30
2ـ 17 . شيوه و ظاهرصفحات 31
3ـ17 . تعريف و استفاده از شيوه هايCSS 31
4ـ 17 . تنظيم مكـان متن 31
5ـ 17 . تغيير رنگ و تصاوير زمينه 32
6ـ 17 . كـار با فوتنهـا 32
7ـ 17 . كنترل شيوه ها بكمك جاوااسكريپت 32
18 .  استفاده از لايه ها براي خلق صفحات ديناميك 33
1ـ 18 . لايه ها چگونه كار ميكنند؟ 33
2ـ 18 . دو استاندارد براي خلق لايه ها 33
3ـ 18 . خلق لايه هاي CSS 34
4ـ 18 . تعريف خواص لايه ها 34
19 . استفاده از جاوااسكريپت براي توسعه يك سايت وب 34
1ـ 19 . خلق سند HTML   34
2ـ 19 . استفاده از ليستهاي بازشونده براي تسهيل هدايت كاربران 35
3ـ 19 . خلق دستوراتHTML ،وايجاد ساختارداده اي 35
4ـ 19 . افزودن توضيحاتي در مورد پيوندها 36
5ـ 19 . استفاده از پيوندهاي گـرافيكي 36
20 . نتيجه 37
21 . خلاصه 38
22 . فهرست منابع 39
مقدمه :
انتخاب موضوع جاوااسكريپت،به معني ورودبه دنياي طراحي و برنامه نويسي صفحات وب است. وب جهاني كه در ابتدا تنها بعنوان مخزني از اطلاعات مختلف كه درقالب صفحاتي ساكن تنظيم شده بودند در نظر گرفته ميشد. با رشد سريع خود توانست به يكي ازمهمترين وسايل آموزشي ،ارتباطي ،تجاري و تفريحي تبديل شود. به موازات رشد سريع اين رسانه، ابزارهاوروشهاي توسعه آن نيز رشد كرده و متحول شده است . گـر چه جـاوااسكـريپت يك زبان برنامه نويسي است،اما فراگيري آن بسيار ساده است. برخلاف اكثر زبانهاي برنامه نويسي،براي آموختن اين زبان به دانش زيادي نياز نداريد.سادگي ودر عين حال تواناييهاي فوق العاده اين زبان آنرا به يك ابزار مشهور وپر طرفدار براي برنامه نويسي در صفحات وب تبديل كرده است . در واقع امروزه كمتر صفحه وبي را مي يابيد كه در آن از جاوااسكريپت استفاده نشده باشد.
جاوااسكريپت چيست؟
وب جهاني (WWW)،درابتدا رسانه اي محسوب مي شد كه چيزي بيش از متن در خود داشت.
نسخة اوليه HTMLحتي قابليت تعريف يك تصوير گرافيكي را نيزدرصفحه نداشت.سـايتهاي وب امروزي مي توانند شامل قابلـيتهاي  بسياري ازجمله تصاويرگرافيكي،صوت،انيميشن،ويديو وسايرمطالب چندرسانه اي باشند.زبانـهاي اسكـريپت نويسي وب، مانندجـاوااسكـريپت ، يكي ازساده ترين روشهاي ايجاد رابطة متقابل باكاربران وخلق جلوه هاي ديناميك محسوب ميشوند.
1ـ1)اصول اسكريپت نويسي درصفحات وب :
اساساً انسانها براي انتقال دادن دستورات خود به كامپيوتر از زبانهايC,Basic وجاوا استفاده ميكنند.اگرشما باHTML آشنا باشيد بايدگفت حداقل يك زبان كـامپيوتري رامي شناسيد.به كمك دستورات زبانHTML مي توان با ساختار يك صفحه وب را تعريف كرد.مرورگر با اطـاعت از اين دستورات ظاهر صفحه رابراساس ساختار مورد نظر تنظيم مي نمايد.
HTML يك زبان علامتگذاري ساده متن مي باشد،نمي تواند با كاربران رابطة متقابل ايجاد كندويا ازآنجايي  كه براساس شروط خاصي تصميماتي رااتخاذ كند. براي انجام اعمالي ازاين قبيل بايد از زبانهاي پيـچيده تري كمك گرفت. چنين زباني مي تواند يك زبان برنامه نويسي ويا يك زبان اسكريپت باشد.
اكثرزبانهاي برنامه نويسي پيچيده هستند.درمقابل، زبانهاي اسكريپتي معمولاً ازساختاربسيارساده تري برخوردار هستند.دراين زبانها ميتوان به كمك دستوراتي ساده،برخي ازعمليات موردنظررابانجام رساند.زبانهاي اسكريپتي
نداشته مي شوند.چنين سندي ميتواند يك HTML تركيب شده ومجموعه آنها در يك سندHTML  وب با دستورات صفحه ديناميك وب ايجادكند………….

دانلود پروژه جاوا اسکریپت
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد