دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه جوشکاری لیزری در صنایع خودروسازی

   جوشكاري ليزري در صنايع خودروسازي

فهرست مطالب

فصل اول لیزر(25-11)
مقدمه 12
تاریخچه لیزر 13
    همدوسی لیزر 15
    تولید اشعه لیزر 17
    اصول فرایند جوشکاری با لیزر 21
    موارد کاربرد جوش لیزر23
    فصل دوم تقسیم لیزرها (36-26)
    لیزر حالت جامد 27
    لیزرهای گازی 32
    دیود لیزرها 36
    فصل سوم متغیر های فرایند جوشکاری با لیزر.(44-37)
    3-1توان پرتو لیزر38
    3-2 قطر پرتو لیزر 39
    3-3 قابلیت جذب پرتو41
    3-4 سرعت عبور پرتو 43
    3-5 گاز محافظ 44
    فصل چهارم انتخاب لیزرجهت جوشکاری.(51-45)
    عوامل موثر در انتخاب لیزر مناسب 46
    جوشکاری فولادها 49
    جوشکاری آ لومینیم و آلیاژهای آن50
    جوشکاری تیتانیم و آلیاژهای آن 51
    فصل پنجم لیزرهای توان پایین (55-52)
    عوامل موثر در انتخاب لیزرهای توان پایین 53
    نکات مهم دراستفاده از لیزرهای توان پایین 54
    فصل ششم جوشكاري ورق ST14 مورد استفاده در ساخت
     بدنه خودرو با استفاده از ليزر Nd YAG پالسي (66-56)
چکیده57
چیدمان آزمایش57
بررسی نتایج آزمایش59
فصل هفتم بررسي بيناب نشري پر پلاسما در جوشكاري ورق
فلز st14 بوسيله ليزر Nd YAG پالسي(77-67)
چکیده.68
مقدمه68
مواد و وسایل و روش های آزمایش69
نتایج و بحث71
فصل هشتم مزایا و محدودیت جوشکاری لیزری در مقایسه با
سایر روشها(82-78)
مزایای فرایند جوشکاری با اشعه لیزر79
معایب فرایند جوشکاری با اشعه لیزر81
مسائل ایمنی استفاده از لیزر82
فصل نهم تحلیل المان محدود(99-83)
تعیین المان و خواص مواد84
مدل سازی هندسی84
مش زنی ( ساختن مدل اجزا محدود)86
اعمال شرایط مرزی و نیروها88
تنظیمات حل و گرفتن نتایج مورد نیاز89
نتیجه گیری و پیشنهادات.(102-100)
فهرست شکل ها
1 – نور همدوس و ناهمدوس 15
2 – اجزای اصلی لیزر ساده19
3 – تابش تحریک شده فوتونها که با یک اتم تحریک شده برخورد
می کند و منجر به آزادی فوتون قبل از تابش خود به خودی می شود20
4 – بازتاب فوتونها توسط آینه ها به منظور افزایش طول مسیر برای تابش
تحریک شده و در نتیجه افزایش توان پرتو لیزر20
5 – مقطع مدهای اصلی پرتوی لیزری21
6- یاتاقان هیدرولیکی قسمت جلو برنده موشک که با اشعه لیزرجوش
کاری میشود. 25
7- وقتی که نور در دستگاه لیزر توسط کوانتومها تولید شد با رفت و برگشت
بین آینه ها متمرکز می شود.28
8- طرح شماتیک لیزر Nd YAG32
9- طرح شماتیک یک لیزر CO2  با جریان محوری 34
10- طرح شماتیک یک لیزر CO2  با جریان متقاطع35
11- تصویر چیدمان آزمایشگاهی مورد استفاده در جوشکاری لیزری58
12- تغییرات عمق نفوذ جوش بر حسب پهنای پالس لیزر60
13- عمق نفوذ جوش در پهنای پالس لیزر 61
14- تصویر همپوشانی پالسهای لیزر 64
15- نتایج آزمایشهای تنش – کرنش65
16- تصویر نمونه ای قطعه ای که تحت آزمایش تنش-کرنش قرار گرفته است.66
17- تصویری از چیدمان استفاده شده در آزمایش های جوش لیزری71
18- نمونه ای از بیناب نشری پر پلاسمای ناشی از جوش لیزری72
19- تغییرات دما و انحراف معیار دما بر حسب تغییرات پهنای پالس74
20- تغییرات دما و انحراف معیار دما بر حسب تغییرات گاز محافظ74
21- تغییرات دما و انحراف معیار دما بر حسب تغییرات شارش گاز76
22-مدل سازی هندسی85
23-مش زنی86
24- اعمال شرایط مرزی و نیروها89
25- حالت های مختلف کرنش در اثر اعمال شرایط مرزی و نیروها90
26- حالت های مختلف تنش در اثر اعمال شرایط مرزی و نیروها 95
فهرست جداول
1- تاثیر توان پرتو برعمق نفوذ با سرعتهای مختلف جوشکاری در فولاد 30439
2- ترکیب شیمیایی نمونه ورق فلز ST1459
3- شرایط و مقادیر پارامترهای آزمایش60
4- عناصر تشکیل دهنده ST14  بر حسب درصد وزنی69
5-شرایط کاری استفاده شده در آزمایش های جوش لیزری70
6- مشخصات خطوط تابشی انتخابی برای محاسبه دمای الکترون اتم آهن خنثی 73

دانلود پروژه جوشکاری لیزری در صنایع خودروسازی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد