دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي

جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي

فهرست
فصل اول
1-1-) بيان مسأله
2-1) اهداف پژوهش
1-2-1) هدف اصلی پژوهش
2-2-1) اهداف فرعي
3-1) فرضيه ها وسؤالات پژوهش
1-3-1) فرضيه هاي پژوهش
2-3-1) سؤالات پژوهش
4-1) تعريف اصطلاحات
1-4-1) جو سازمانی
2-4-1) مشارکت
3-4-1) تصمیم گیری
4-4-1) مشارکت در تصمیم گیری
5-1) تعاریف عملیاتی
فصل دوم
2) مبانی نظری پژوهش
1-2)  جو سازماني
1-1-2) مفهوم جو سازمانی
2-1-2) تعاریف جو سازمانی
3-1-2) نظریه ها ومطالعات در زمينه جو سازمانی
1-3-1-2) جو سازمانی از نگاه تاجی یوری
2-3-1-2) جو سازمانی از منظر استرن  و استینهوف
3-3-1-2) جو سازمانی از نگاه هاجتس
4-3-1-2) جو سازماني از نگاه هريسون
5-3-1-2) جو سازمانی از منظر هالپین و کرافت
1-5-3-1-2) انواع جو سازماني طبق مدل هالپين و كرافت
6-3-1-2) مطالعات رنسيس ليكرت
4-1-2) رويکردهاي جوّ سازماني
1-4-1-2) رويکرد ساختاري
2-4-1-2) رويکرد ادراکي
3-4-1-2) رويکرد تعاملي
4-4-1-2) رويکرد فرهنگي
5-1-2) ابعاد جو سازماني
6-1-2) شاخص‌هاي جوّ سالم سازماني
7-1-2) بررسي ارتباط بين جو سازماني با شاخص هاي سازماني
1-7-1-2) ساختار سازمان و جو سازماني
2-7-1-2) شاخصهاي روابط انساني و جو سازماني
3-7-1-2) مديران و جو سازماني
4-7-1-2) انگيزش و جو سازماني
5-7-1-2) رهبري و جو سازماني
6-7-1-2) بهداشت رواني و جو سازماني
7-7-1-2) عملكرد و جو سازماني
8-1-2) جو سازماني چگونه عمل مي كند ؟
9-1-2) تفاوت جو سازماني با فرهنگ سازماني
10-1-2) مراحل بهبود جو سازماني
2-2) مشاركت در تصميم گيري
1-2-2) مفهوم مشاركت
2-2-2) فلسفه مشاركت
3-2-2) ريشه هاي مشاركت
4-2-2) فرايند مشاركت
5-2-2) شرايط مشاركت
6-2-2) برنامه هاي مشاركت
1-6-2-2) مديريت مشورتي
2-6-2-2) مديريت مردم سالاري
3-6-2-2) حلقه هاي كيفيت
4-6-2-2) نظام پذيرش پيشنهادها
5-6-2-2) شوراهاي مديريتي
6-6-2-2) مردم سالاري سازماني
7-6-2-2) طرح مالكيت كاركنان
7-2-2)  طرفداران مشاركت
8-2-2) منتقدين مشاركت
9-2-2) تصميم‌گيري
10-2-2) الگوها و مدل‌هاي تصميم‌گيري
1-10-2-2) الگوي تصميم‌گيري عقلاني (كلاسيك)
2-10-2-2) الگوي تصميم‌گيري رفتاري (اداري)
3-10-2-2) مدل باز تصميم‌گيري
4-10-2-2) الگوي ديوان سالاري
5-10-2-2) الگوي سياسي
6-10-2-2) الگوي فرايندي
7-10-2-2) الگوي آشفته
8-10-2-2) مدل استاندارد وروم ـ يتون (الگوي تصميم‌گيري مشارکتي)
2-8-10-2-2) روش‌هاي تصميم‌گيري مشارکتي
الف) تكنيك طوفان مغزي
ب) تكنيك گروه اسمي
ج) تكنيك دلفي
11-2-2) مشارکت در تصميم‌گيري
12-2-2) درجات مشاركت در تصميم گيري
13-2-2)  سطوح مشاركت در تصميم گيري
14-2-2) اثرات مشاركت در تصميم گيري
15-2-2) مدلهاي فرآيند مشاركت
1-15-2-2) مدل عاطفي
2-15-2-2) مدل شناختي
3-15-2-2) مدلهاي وابستگي
2-2) مرور پژوهش ‌هاي انجام شده
1-2-2) پژوهش‌هاي انجام شده در زمينه جو سازماني
2-2-2) پژوهش‌هاي انجام شده داخلي در زمينه جو سازماني
3-2-2) پژوهش‌هاي انجام شده خارجي در زمينه مشاركت در تصميم گيري
4-2-2)پژوهش هاي داخلي انجام شده در زمينه مشاركت در تصميم گيري
5-2-2) استنتاج كلي
6-2-2) الگوي نظري پژوهش
فصل سوم
1-3) روش تحقيق
2-3) جامعه آماري
3-3) نمونه مورد مطالعه(حجم نمونه و روش نمونه گيری)
4-3) ابزار تحقيق
الف)پرسشنامه توصيف جو سازمانی  OCDQ
ب )پرسشنامه ميزان تمايل كاركنان به مشاركت در تصميم گيري
5-3) پايايي و روايی  ابزار تحقيق
6-3) روش تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4) بررسي توصيفي و استنباطي يافته هاي پژوهش
2-4) توصيف يافته ها
فصل چهارم
3-4) فرضيه هاي پژوهش
1-3-4) فرضيه اول پژوهش
2-3-4) فرضيه دوم پژوهش
4-4) سؤالات پژوهش
1-4-4) سؤال پژوهش شماره 1
2-4-4) سؤال پژوهش شماره 2
3-4-4) سؤال پژوهش شماره 3
4-4-4) سؤال پژوهش شماره 4
5-4-4) سؤال پژوهش شماره 5
فصل پنجم
5) بحث و نتيجه گيري
1-5) فرضيه هاي پژوهش
1-1-5) فرضيه اول پژوهش
2-1-5) فرضيه دوم پژوهش
2-5) سؤالات پژوهش
1-2-5) سؤال پژوهش شماره 1
2-2-5) سؤال پژوهش شماره 2
3-2-5) سؤال پژوهش شماره 3
4-2-5) سؤال پژوهش شماره 4
5-2-5) سؤال پژوهش شماره 5
3-5) بحث و تفسير پاياني
4ـ5) پيشنهادات
1ـ4ـ5) پيشنهادات برگرفته از يافته‌اي پژوهش
2ـ4ـ5) پيشنهادات براي محققين ديگر
5ـ5) محدوديت‌هاي پژوهش
دانلود پروژه جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد