دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه خشونت خانوادگی

دانلود پروژه خشونت خانوادگی

مقدمه

خشونت خانوادگي[1]پديده اي جديد نيست اما توجه به آن به عنوان مسئله اجتماعي جديد است .در كشورهاي غربي از حدود سي سال پيش و در ايران از چند  سال پيش نگاه افراد متخصص به اين پديده جلب شده است .در حال حاضر در ايران بسياري از مسائل و آسيبهاي اجتماعي در رابطه با خانواده وجود دارد .مي توان از مشكل دختران فراري و افزايش خودكشي و خودسوزي در ميان زنان و افزايش طلاق و خشونت خانوادگي نام برد .به احتمال زياد شرايط زندگي در خانواده ها مشكلاتي براي اعضاي خود به وجود مي آورد براي حل مشكلات خانوادگي نمي توان تنها به پند و نصيحت يا نظارت بر رفتار افراد اكتفا كرد بلكه در عين حال بايد به رابطه متقابل ميان جامعه و خانواده نيز توجه داشت اگر ساختار جامعه بر اساس اقتدار و نابرابري ميان اعضا شكل گرفته باشد قوانين[2] آداب[3] و رسوم،
باورها[4] و نگرشهاي اجتماعي سلسله مراتب موجود را تاييد مي كنند و بازتاب آن در خانواده نيز مشاهده مي شود و اقتدار و نابرابري و استفاده از خشونت براي پيشبرد اميال فرد مقتدر در خانواده به عنوان رفتاري طبيعي در نظر گرفته مي شود.  نتيجه خشونت خانوادگي نه فقط باعث ايجاد مشكلات اجتماعي و تشديد روابط اقتداري در جامعه خواهد شد كه بار ديگر در خانواده ها انعكاس خواهد يافت .از آنجا كه خشونت عليه زنان به ويژه در محيط خانواده پيامدهاي جدي و جبران ناپذيري در خانواده و جامعه بر جاي مي گذارد لذا توجه به زنان جهت كاهش آسيبهاي اجتماعي به روشهاي مختلف لازم و ضروري به نظر مي رسد خشونت عليه زنان از موانع جدي براي دستيابي به اهداف توسعه و صلح است و بررسي آن ضروري است .

نتايج[5] بررسي ها نمايشگر اين امر بوده اند كه خشونت هاي خانگي در جوامع مختلف از گستردگي زيادي برخوردارند و در ميان كليه طبقات اجتماعي و فرهنگ هاي مختلف ديده مي شود و عواملي مانند فشارها و تنشهاي اجتماعي يا بحرانهاي خانوادگي نيز در ظهور آنها دخالت دارند زيرا خشونت فقط در ميان خانواده هاي مساله دار مشاهده نمي شود .

فصل اول

مقدمه

موضوع تحقيق

مساله تحقيق

هدفهاي تحقيق

اهميت و فايده تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

خشم در انسان وجود دارد اما اگر در مسير صحيح هدايت نشود امنيت خانواده را مختل مي كند و موجب بروز رفتارهايي از قبيل كودك آزاري و زن آزاري خواهد شد زن آزاري اغلب در خانواده بصورت رقابت، حمله كلامي و آسيب بدني است كه باعث در هم كوبيدن شخصيت زن و در نتيجه عكس العمل هاي نابهنجار بر كودكان مي شود .

زن آزاري ( همسر آزاري ) يكي از آفتهايي است كه از گذشته تا كنون متوجه جوامع بوده و يكي از مخربترين عواملي است كه كانون خانواده را مورد هجوم قرار مي دهد .

زنان ايران در ميان انواع 9 گانه خشونت خانگي بيشتر تحت خشونتهاي رواني و كلامي قراردارند .

7/52 درصد از كل پاسخگويان در پژوهش ملي بررسي خشونت خانگي دقيقاً اعلام كرده اند كه از اول زندگي مشترك تا كنون قرباني اين نوع خشونت كه شامل به كاربردن كلمات ركيك ، دشنام و داد و فرياد، بهانه گيري هاي پي درپي بوده  اند (اعزازی، 1380 : 30) .

ميانگين وقوع اين نوع خشونت براي زناني كه درگير آن بوده اند 10 بار است .رتبه بعدي از آن خشونت فيزيكي از نوع دوم است كه 8/37 درصد از زنان ايراني از اول زندگي مشترك خود آن را تجربه كرده اند كه شامل سيلي زدن زدن با مشت يا چيز ديگر، لگدزدن و…است. متوسط ميزان تجربه اين نوع خشونتها براي زنان درگير درخشونت خانگي برابر با 46/2 بار است. رتبه[6] سوم با رقم 7/ 27 درصد متعلق به خشونتهایی است که مانع از رشد اجتماعي و فكري و آموزشي است كه شامل ايجاد محدوديت در ارتباطهاي فاميلي – دوستانه و اجتماعي، كاريابي و اشتغال و ايجاد محدوديت در ادامه تحصيل و مشاركت در انجمنهاي اجتماعي است كه 3/72 درصد از زنان اظهار كرده اند كه از اول زندگي مشترك تا كنون در معرض اين نوع از خشونتهاي همسران خود نبوده اند .خشونت جنسي و ناموسي كه شامل مجبور كردن به ديدن عكسها و فيلمهاي مبتذل يا اجبار به روابط زناشويي نا خواسته يا غير متعارف مي شود با رقم 2/ 10 درصد رتبه پايئني را به خود اختصاص داده است .آمارهايي كه ابعاد ميزان وقوع خشونت خانگي را در سطح ملي نشان مي دهد حاكي است كه 8 /89  درصد از زنان ايراني گفته اند در طول زندگي مشترك تا كنون در معرض اين نوع خشونت همسران خود نبوده اند (اعزازی، 1380 : 74).

بنابراين نتايج پژوهش بررسي خشونت خانگي [7]در28 مركز استان نشان مي دهد كه وقوع خشونتهاي جنسي و ناموسي در سطح ملي در مقايسه با خشونتهاي ديگر كمتر گزارش شده است .ميانگين مرتب شده دوره هاي زندگي در بين پاسخگويان در سطح ملي بر حسب ميزان وقوع خشونت خانگي نشان مي دهد كه دوره هاي زير به ترتيب پرخشونت ترين دوره ها براي زنان ايران محسوب مي شوند .

[1] Family violence

[2] – هنجارهای رسمی هستند که به وسیله نمایندگان مجلس وضع می شوند و بخش اعظم کارهای اجتماعی وفرهنگی و اقتصادی و اداری و سازمانی براساس آن انجام می گیرند.

[3] – هنجارهایی که توسط فرد یا افرادی وضع نشده، بلکه خود به خود و به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارد.

[4] – باروها (Belief) مفاهیمی کلی و مبهم درباره جهان و ماهیت جامعه هستند که مردم درستی آنها را به عنوان واقعیت قبول دارند.(ستوده، 1384: 31-28).

[5] – در بخارا زنان تا چهل روز بعد از وضع حمل ناپاک شناخته می شوند و تا وقتی که این اصطلاح ناپاکی ادامه دارد، زن حتی یارای راز و نیاز به درگاه خداوند را نیز ندارد.(رنجبر و ستوده، 1383: 148).

[6] – در میان اقوام ابتدایی، از لحاظ تحریم (تابو)، زن رتبه اول را داشته و در هر آن ، با هزاران خرافه علتی می تراشیده اند، که زن را «نجس» و خطرناک و غیرقابل لمس مصرفی کنند (رنجبر و ستوده، 1383 : 148) .

 منابع :

اعزازی ، شهلا (1376) ، جامعه شناسی خانواده (تهران : انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ، چاپ اول).

اعزازی ، شهلا (1377) ، خشونت خانوادگی بازتاب ساختار جامعه (تهران : مجله زنان ، سال هفتم ، ش 50).

اعزازی ، شهلا (1380) ، خشونت خانوادگی (تهران ، نشرسالی ، چاپ اول).

بگرضایی ، پرویز (1382)، بررسی عوامل موثر بر میزان خشونت مردان نسبت به زنان در خانواده (تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه طباطبائی).

بستان نجفی ، حسین (1383) ، اسلام و جامعه شناسی خانواده (تهران : پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، چاپ اول).

برنارد ، جان (1384) ، درآمدی به مطالعات خانواده ، ترجمه حسین قاضیان (تهران : انتشارات نی ، چاپ اول).

توکلی ، نیره (1379) ، جامعه شناسی خشونت در خانواده (تهران : نشر توسعه ، چاپ اول).

درویش پور ، مهرداد (1378) ، چرا مردان به اعمال خشونت آمیز علیه زنان ترغیب می شوند؟ (تهران : مجله زنان سال هشتم ، شماره 56).

دادستان، پریرخ (1382)، روانشناسی جنایی ( تهران: انتشارات سمت، چاپ اول).

رفیع پور، فرامرز (1374)، کندوکاوها و پنداشته ها (تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول)

رسانی نیا، ناصر(1379)، حقوق خانواده (تهران : انتشارات بهینه، چاپ اول)

روی ، ماریا(1377)، زنان کتک خورده ، ترجمه مهدی قراچه داغی (تهران: نشر علمی، چاپ اول)

رنجبر، محمود و ستوده ، هدایت الله (1383)، مردم شناسی ایران ( تهران: انتشارات ندای آریانا، چاپ دوم).

ساروخانی ، باقر(1375)، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده (تهران: نشر سروش، چاپ اول).

ساروخانی ، باقر(1375)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (تهران: نشر موسسات مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم).

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 192+ پرسشنامه

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای دیدن سایر عناوین روانشناسی و اجتماعی بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

روانشناسی و اجتماعی

 

دانلود پروژه خشونت خانوادگی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد