عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه خشونت خانوادگی
دانلود پروژه خشونت خانوادگی

دانلود پروژه خشونت خانوادگی

دانلود پروژه خشونت خانوادگی

مقدمه

خشونت خانوادگی[۱]پدیده ای جدید نیست اما توجه به آن به عنوان مسئله اجتماعی جدید است .در کشورهای غربی از حدود سی سال پیش و در ایران از چند  سال پیش نگاه افراد متخصص به این پدیده جلب شده است .در حال حاضر در ایران بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی در رابطه با خانواده وجود دارد .می توان از مشکل دختران فراری و افزایش خودکشی و خودسوزی در میان زنان و افزایش طلاق و خشونت خانوادگی نام برد .به احتمال زیاد شرایط زندگی در خانواده ها مشکلاتی برای اعضای خود به وجود می آورد برای حل مشکلات خانوادگی نمی توان تنها به پند و نصیحت یا نظارت بر رفتار افراد اکتفا کرد بلکه در عین حال باید به رابطه متقابل میان جامعه و خانواده نیز توجه داشت اگر ساختار جامعه بر اساس اقتدار و نابرابری میان اعضا شکل گرفته باشد قوانین[۲] آداب[۳] و رسوم،
باورها[۴] و نگرشهای اجتماعی سلسله مراتب موجود را تایید می کنند و بازتاب آن در خانواده نیز مشاهده می شود و اقتدار و نابرابری و استفاده از خشونت برای پیشبرد امیال فرد مقتدر در خانواده به عنوان رفتاری طبیعی در نظر گرفته می شود.  نتیجه خشونت خانوادگی نه فقط باعث ایجاد مشکلات اجتماعی و تشدید روابط اقتداری در جامعه خواهد شد که بار دیگر در خانواده ها انعکاس خواهد یافت .از آنجا که خشونت علیه زنان به ویژه در محیط خانواده پیامدهای جدی و جبران ناپذیری در خانواده و جامعه بر جای می گذارد لذا توجه به زنان جهت کاهش آسیبهای اجتماعی به روشهای مختلف لازم و ضروری به نظر می رسد خشونت علیه زنان از موانع جدی برای دستیابی به اهداف توسعه و صلح است و بررسی آن ضروری است .

نتایج[۵] بررسی ها نمایشگر این امر بوده اند که خشونت های خانگی در جوامع مختلف از گستردگی زیادی برخوردارند و در میان کلیه طبقات اجتماعی و فرهنگ های مختلف دیده می شود و عواملی مانند فشارها و تنشهای اجتماعی یا بحرانهای خانوادگی نیز در ظهور آنها دخالت دارند زیرا خشونت فقط در میان خانواده های مساله دار مشاهده نمی شود .

فصل اول

مقدمه

موضوع تحقیق

مساله تحقیق

هدفهای تحقیق

اهمیت و فایده تحقیق

فرضیه های تحقیق

خشم در انسان وجود دارد اما اگر در مسیر صحیح هدایت نشود امنیت خانواده را مختل می کند و موجب بروز رفتارهایی از قبیل کودک آزاری و زن آزاری خواهد شد زن آزاری اغلب در خانواده بصورت رقابت، حمله کلامی و آسیب بدنی است که باعث در هم کوبیدن شخصیت زن و در نتیجه عکس العمل های نابهنجار بر کودکان می شود .

زن آزاری ( همسر آزاری ) یکی از آفتهایی است که از گذشته تا کنون متوجه جوامع بوده و یکی از مخربترین عواملی است که کانون خانواده را مورد هجوم قرار می دهد .

زنان ایران در میان انواع ۹ گانه خشونت خانگی بیشتر تحت خشونتهای روانی و کلامی قراردارند .

۷/۵۲ درصد از کل پاسخگویان در پژوهش ملی بررسی خشونت خانگی دقیقاً اعلام کرده اند که از اول زندگی مشترک تا کنون قربانی این نوع خشونت که شامل به کاربردن کلمات رکیک ، دشنام و داد و فریاد، بهانه گیری های پی درپی بوده  اند (اعزازی، ۱۳۸۰ : ۳۰) .

میانگین وقوع این نوع خشونت برای زنانی که درگیر آن بوده اند ۱۰ بار است .رتبه بعدی از آن خشونت فیزیکی از نوع دوم است که ۸/۳۷ درصد از زنان ایرانی از اول زندگی مشترک خود آن را تجربه کرده اند که شامل سیلی زدن زدن با مشت یا چیز دیگر، لگدزدن و…است. متوسط میزان تجربه این نوع خشونتها برای زنان درگیر درخشونت خانگی برابر با ۴۶/۲ بار است. رتبه[۶] سوم با رقم ۷/ ۲۷ درصد متعلق به خشونتهایی است که مانع از رشد اجتماعی و فکری و آموزشی است که شامل ایجاد محدودیت در ارتباطهای فامیلی – دوستانه و اجتماعی، کاریابی و اشتغال و ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل و مشارکت در انجمنهای اجتماعی است که ۳/۷۲ درصد از زنان اظهار کرده اند که از اول زندگی مشترک تا کنون در معرض این نوع از خشونتهای همسران خود نبوده اند .خشونت جنسی و ناموسی که شامل مجبور کردن به دیدن عکسها و فیلمهای مبتذل یا اجبار به روابط زناشویی نا خواسته یا غیر متعارف می شود با رقم ۲/ ۱۰ درصد رتبه پایئنی را به خود اختصاص داده است .آمارهایی که ابعاد میزان وقوع خشونت خانگی را در سطح ملی نشان می دهد حاکی است که ۸ /۸۹  درصد از زنان ایرانی گفته اند در طول زندگی مشترک تا کنون در معرض این نوع خشونت همسران خود نبوده اند (اعزازی، ۱۳۸۰ : ۷۴).

بنابراین نتایج پژوهش بررسی خشونت خانگی [۷]در۲۸ مرکز استان نشان می دهد که وقوع خشونتهای جنسی و ناموسی در سطح ملی در مقایسه با خشونتهای دیگر کمتر گزارش شده است .میانگین مرتب شده دوره های زندگی در بین پاسخگویان در سطح ملی بر حسب میزان وقوع خشونت خانگی نشان می دهد که دوره های زیر به ترتیب پرخشونت ترین دوره ها برای زنان ایران محسوب می شوند .

[۱] Family violence

[۲] – هنجارهای رسمی هستند که به وسیله نمایندگان مجلس وضع می شوند و بخش اعظم کارهای اجتماعی وفرهنگی و اقتصادی و اداری و سازمانی براساس آن انجام می گیرند.

[۳] – هنجارهایی که توسط فرد یا افرادی وضع نشده، بلکه خود به خود و به صورت تدریجی از اتفاقات روزمره زندگی سرچشمه گرفته و خاستگاهی جز کل جامعه ندارد.

[۴] – باروها (Belief) مفاهیمی کلی و مبهم درباره جهان و ماهیت جامعه هستند که مردم درستی آنها را به عنوان واقعیت قبول دارند.(ستوده، ۱۳۸۴: ۳۱-۲۸).

[۵] – در بخارا زنان تا چهل روز بعد از وضع حمل ناپاک شناخته می شوند و تا وقتی که این اصطلاح ناپاکی ادامه دارد، زن حتی یارای راز و نیاز به درگاه خداوند را نیز ندارد.(رنجبر و ستوده، ۱۳۸۳: ۱۴۸).

[۶] – در میان اقوام ابتدایی، از لحاظ تحریم (تابو)، زن رتبه اول را داشته و در هر آن ، با هزاران خرافه علتی می تراشیده اند، که زن را «نجس» و خطرناک و غیرقابل لمس مصرفی کنند (رنجبر و ستوده، ۱۳۸۳ : ۱۴۸) .

 منابع :

اعزازی ، شهلا (۱۳۷۶) ، جامعه شناسی خانواده (تهران : انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ، چاپ اول).

اعزازی ، شهلا (۱۳۷۷) ، خشونت خانوادگی بازتاب ساختار جامعه (تهران : مجله زنان ، سال هفتم ، ش ۵۰).

اعزازی ، شهلا (۱۳۸۰) ، خشونت خانوادگی (تهران ، نشرسالی ، چاپ اول).

بگرضایی ، پرویز (۱۳۸۲)، بررسی عوامل موثر بر میزان خشونت مردان نسبت به زنان در خانواده (تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه طباطبائی).

بستان نجفی ، حسین (۱۳۸۳) ، اسلام و جامعه شناسی خانواده (تهران : پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، چاپ اول).

برنارد ، جان (۱۳۸۴) ، درآمدی به مطالعات خانواده ، ترجمه حسین قاضیان (تهران : انتشارات نی ، چاپ اول).

توکلی ، نیره (۱۳۷۹) ، جامعه شناسی خشونت در خانواده (تهران : نشر توسعه ، چاپ اول).

درویش پور ، مهرداد (۱۳۷۸) ، چرا مردان به اعمال خشونت آمیز علیه زنان ترغیب می شوند؟ (تهران : مجله زنان سال هشتم ، شماره ۵۶).

دادستان، پریرخ (۱۳۸۲)، روانشناسی جنایی ( تهران: انتشارات سمت، چاپ اول).

رفیع پور، فرامرز (۱۳۷۴)، کندوکاوها و پنداشته ها (تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول)

رسانی نیا، ناصر(۱۳۷۹)، حقوق خانواده (تهران : انتشارات بهینه، چاپ اول)

روی ، ماریا(۱۳۷۷)، زنان کتک خورده ، ترجمه مهدی قراچه داغی (تهران: نشر علمی، چاپ اول)

رنجبر، محمود و ستوده ، هدایت الله (۱۳۸۳)، مردم شناسی ایران ( تهران: انتشارات ندای آریانا، چاپ دوم).

ساروخانی ، باقر(۱۳۷۵)، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده (تهران: نشر سروش، چاپ اول).

ساروخانی ، باقر(۱۳۷۵)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (تهران: نشر موسسات مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم).

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۹۲+ پرسشنامه

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای دیدن سایر عناوین روانشناسی و اجتماعی بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

روانشناسی و اجتماعی

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است