دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه خواص مکانیکی پارچه

دانلود پروژه خواص مکانیکی پارچه

چكيده
يكي از مهمترين خواص مكانيكي پارچه استحكام آن مي باشد . همچنين ازدياد طول تا حد پارگي نيز حائز اهميت مي باشد عوامل مختلف روي اين خواص  مي توانند تاثير گذار باشند از جمله جنس نخ ، نمره نخ ، نوع نخ و تراكم و غيره .در اين پروژه كارهاي ذيل انجام شده است :
– بررسي استحكام پارچه هاي تاري پودي با تراكم هاي تار و پود مختلف در سه طرح بافت متفاوت
– بررسي ازدياد طول تا حد پارگي پارچه هاي تاري پودي با تراكم هاي تار و پود مختلف در سه طرح بافت متفاوت
– مقايسه بين استحكام و ازدياد طول تا حد پارگي در پارچه هاي مورد آزمايش
آزمايشات بر روي پارچه ها با تراكم هاي مختلف انجام شد و نتايج بدست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه در نهايت در مورد استحكام پارچه مباني تئوري و نتايج عملي مورد انطباق قرار گرفت ولي در مورد ازدياد طول روند خاصي ملاحظه نشد و به نظر مي رسد بررسي بيشتر و دقيق تري مورد نياز مي باشد .
نتايج حاصله عبارتند از :
– در مورد تاثير تراكم تار بر روي استحكام در جهت تار و تراكم پود بر روي استحكام در جهت پود مي توان پيش بيني نمود با n برابر شدن تراكم هم در تار و هم در پود استحكام نيز n برابر خواهد شد .

فهرست مطالب

چكيده 4
فصل اول 6
تعاريف و كليات 7
1-1- تنش 7
2-1- كرنش 7
3-1- نمودار تنش – كرنش 7
شکل 1-1. منحني تنش کرنش آلومينيوم]1[ 8
4-1- مدول الاستيسه (مدول اوليه) 8
5-1- رفتار الاستيك – پلاستيك ماده 9
6-1- نسبت پواسن 9
7-1- انرژي كرنشي 9
8-1- منحني تنش – كرنش پارچه 10
9-1- استحكام كششي : 10
10-1- استحكام تا حد پارگي : 10
11-1-  روش هاي مختلف تست كشش : 11
12-1- روش هاي اندازه گيري استحكام پارچه : 12
13-1- روش نمونه گيري استاندارد پارچه : 12
فصل دوم 13
روش‌هاي مطالعه  خواص مکانيکي پارچه 14
1-2- مقدمه 14
2-2- تعيين مدل هندسي 15
3-2- مدل هندسيPeirce 16
شکل 1-2. واحد ساختماني بافت تافته ]6[ 17
4-2- آزمايش تغييرات ابعادي در پارچه کرباس: 20
5-2- مدل هندسي با مقطع بيضوي 20
شکل3-2. هندسه پارچه‌هاي بافته شده تافته با نخ‌هاي با مقطع بيضي]5[ 21
6-2- مدل هندسي پيرس با مقطع‌هاي نخ مسطح شده 21
تعيين مدل مکانيکي 21
7-2- روش انرژي Hearl , Shanahan 21
شکل 9-2. پارچه به صورت چهارگوش تحت تنش دو محوري]4[ 22
8-2- اصلاح مدل ساختماني پيرس 26
شکل12-2. هندسه پارچه بافته شده سرژه 2/2 ]8[ 28
شکل 13-2. پيشگويي منحني‌هاي تنش _ کرنش براي پارچه پنبه‌اي]8[ 31
شکل14-2. شکل عمومي منحني تنش-کرنش پارچه‌ها تحت کشش‌هاي پايين]9[ 33
شکل16-2. منحني‌هاي تنش-کرنش پارچه‌هاي فاستوني در جهت پود]9[ 34
فصل سوم 35
1-3- آزمايشات 36
فصل چهارم 49
1-4- مقدمه : 50
2-4- بررسی استحکام در جهت تار نمونه ها با تراکم های مختلف 51
3-4- تجزيه و تحليل نتايج : 69
– بررسي استحكام در جهت تار نمونه ها با تعداد سر نخ مساوي 71
جدول ذیل پارامترهاي آماري مربوط به استحکام پارچه سرژه با تراکم پود 73
جدول ذیل پارامترهاي آماري مربوط به استحکام پارچه سرژه با تراکم پود 85
4-4- تجزيه و تحليل نتايج : 91
جدول فوق پارامترهاي آماري مربوط به ازديادطول در تراکمهاي مختلف نخ تار را نشان ميدهد. 117
جدول فوق پارامترهاي آماري مربوط به ازديادطول در تراکمهاي مختلف نخ تار را نشان ميدهد. 123
5-4- تجزيه وتحليل داده ها : 145
6-4- طرح پيشنهادي جهت ارائه پروژه 146

منابع 150

چكيده
يكي از مهمترين خواص مكانيكي پارچه استحكام آن مي باشد . همچنين ازدياد طول تا حد پارگي نيز حائز اهميت مي باشد عوامل مختلف روي اين خواص  مي توانند تاثير گذار باشند از جمله جنس نخ ، نمره نخ ، نوع نخ و تراكم و غيره .
در اين پروژه كارهاي ذيل انجام شده است :
– بررسي استحكام پارچه هاي تاري پودي با تراكم هاي تار و پود مختلف در سه طرح بافت متفاوت
– بررسي ازدياد طول تا حد پارگي پارچه هاي تاري پودي با تراكم هاي تار و پود مختلف در سه طرح بافت متفاوت
– مقايسه بين استحكام و ازدياد طول تا حد پارگي در پارچه هاي مورد آزمايش
آزمايشات بر روي پارچه ها با تراكم هاي مختلف انجام شد و نتايج بدست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه در نهايت در مورد استحكام پارچه مباني تئوري و نتايج عملي مورد انطباق قرار گرفت ولي در مورد ازدياد طول روند خاصي ملاحظه نشد و به نظر مي رسد بررسي بيشتر و دقيق تري مورد نياز مي باشد .
نتايج حاصله عبارتند از :
– در مورد تاثير تراكم تار بر روي استحكام در جهت تار و تراكم پود بر روي استحكام در جهت پود مي توان پيش بيني نمود با n برابر شدن تراكم هم در تار و هم در پود استحكام نيز n برابر خواهد شد .
– همچنين بين طرح بافتهاي سرژه ، تافته و تركيبي از سرژه و تافته ، طرح سرژه داراي بيشترين استحكام و تافته داراي كمترين استحكام مي باشد .
– با تغيير عرض نمونه هاي آزمايش شده با تراكم هاي تار مختلف به نحوي كه تعداد سرنخ نمونه ها مساوي باشد تغيير خاصي از لحاظ آماري روي استحكام ايجاد نمي شود ولي از لحاظ عددي با افزايش تراكم تار و كاهش عرضي ، استحكام بايستي كاهش يابد .
فصل اول
تعاريف و كليات
1-1- تنش
تنش در هر مقطع به صورت نسبت نيرو وارده به آن مقطع به سطح آن تعريف مي شود :
(1-1)
كه   تنش ، p نيروي وارده و A سطح مقطع مورد نظر مي باشد .
2-1- كرنش
كرنش يا ازدياد طول عبارت است از نسبت تغيير طول به طول اوليه يك ماده .
(2-1)
كه   كرنش ،   تغيير طول و L طول اوليه مي باشد .
3-1- نمودار تنش – كرنش
خروجي اصلي دستگاههائي كه آزمايشات كشش توسط آنها انجام مي شود اين نمودار مي باشد .
البته اين نمودار براي مواد مختلف بسيار متنوع و متفاوت مي باشد . ضمنا آزمايشات متعدد كشش بر روي يك نوع ماده ، ممكن است و به نتايج و نمودارهاي مختلفي منجر شود كه اين تفاوت به خاطر عوامل موثر بر روي آزمايش از جمله دماي آزمايش و سرعت بارگذاري مي باشد .
مواد مختلف با توجه به نمودار تنش – كرنش به دو گروه عمده مواد نرم و مواد شكننده يا ترد تقسيم بندي مي شوند .
در نمودار مربوط به مواد نرم ابتدا يك خط مستقيم با شيب تند وجود دارد سپس به مرحله تنش بحراني ( ) مي رسد كه تسليم از آنجا آغاز مي شود . سپس تنش نهايي ( ) در اثر حداكثر بار اعمال شده بر روي نمونه به وجود مي آيد . تنش گسيختن ( ) تنشي است كه در زمان گسيختن يا بريدن بوجود مي آيد و همان طور كه در شكل 1-1 مشخص مي باشد در مواد نرم قبل از گسيخته شدن يك مرحله باريك شدن ماده نيز وجود دارد .

شکل 1-1. منحني تنش کرنش آلومينيوم]1[
در مواد ترد و شكننده مثل چدن گسيختن يك باره و بدون مشاهده تفاوت در نرخ ازدياد طول رخ مي دهد . اين موضوع در شكل 2-1 مشخص است .
شکل 2-1. منحني تنش کرنش مواد‌ترد]1[
4-1- مدول الاستيسه (مدول اوليه)
رابطه بين تنش ( ) و كرنش ( ) به صورت زير مي باشد
(3-1)
E ، مدول الاستيسم ناميده مي شود .
اكثرا طراحي سازه هاي مهندسي به گونه اي است كه تغيير شكل در آنها نسبتا كم باشد به همين دليل همواره بخش خطي نمودار تنش – كرنش را در نظر مي گيرند . رابطه (3-1) با توجه به همين موضوع عنوان مي شود .
5-1- رفتار الاستيك – پلاستيك ماده
اگر در يك آزمون كششي ، كرنش هاي ايجاد شده در اثر بارگذاري پس از برداشتن بار از بين بروند ماده آزمايش شده را الاستيك گويند و در مواد پلاستيك پس از برداشت بار بر روي جسم مقدار كرنش به صفر بر نمي گردد و مقداري از اين تغيير در جسم باقي مي ماند .
6-1- نسبت پواسن
نسبت كرنش عرضي به كرنش طولي يا محوري به صورت قدر مطلق نسبت پواسن ناميده مي شود .
(4-1)
7-1- انرژي كرنشي
كار انجام شده از طريق اعمال بار P بر يك جسم و ازدياد طول آرام آن بايد موجب افزايش نوعي انرژي در رابطه با تغيير شكل جسم گردد كه اين انرژي را انرژي كرنشي گويند . اين موضوع در شكل 3-1 نشان داده شده است .
شکل 3-1. سطح زير منحني تنش – کرنش]1[
(5-1)
كه u انرژي كرنشي و p نيروي وارده مي باشد .
8-1- منحني تنش – كرنش پارچه
مقدار استحكام مورد نياز نخ يا پارچه به مصرف نهايي آن بستگي دارد . اين كه نخ يا منسوخ مورد نظر در صنعت استفاده مي شود يا به عنوان پوشاك به كار مي رود نقش تعيين كننده اي دارد.
همچنين خواص يك ساختار نساجي مثل نخ يا پارچه به ارتباطات دروني و پيچيده بين آرايش الياف و خواص آنها بستگي دارد .
تمام مفاهيمي كه در بخش هاي قبلي عنوان شد ، براي منسوجات نيز قابل تعريف و تقسيم مي باشد اما در مورد منسوجات به جهت افزايش دقت در اندازه گيري‌ها تعاريف جديدي از جمله استحكام كششي و استحكام پارگي نيز ارائه شده است .
9-1- استحكام كششي :
ماكزيمم نيروي ثبت شده در آزمايش كشش در مورد يك نمونه تا نقطه پاره شدن مي باشد . اين نيرو به صورت مستقيم با سطح مقطع نمونه متناسب مي باشد .
10-1- استحكام تا حد پارگي :
همان طور كه در شكل 4-1 مشاهده مي شود مقدار استحكام در لحظه پارگي . كمتر از ماكزيمم استحكام مي باشد . اين مقدار نيرو در لحظه پارگي به عنوان استحكام تا حد پارگي معرفي مي شود . البته مقدار نيروي پارگي مي تواند بعد از ماكزيمم نيروي تنشي نيز ادامه پيدا كند .
شکل 4-1. يک منحني نيرو-ازديادطول براي مواد نساجي]2[
11-1-  روش هاي مختلف تست كشش :
بديهي است منحني نيرو – ازدياد طول براي هر نمونه را مي توان با تحت كشش قرار دادن نمونه و اندازه گيري نيرو براي هر مقدار طول نمونه به دست آورد . از آنجا كه ازدياد طول نمونه و نقطه پارگي نمونه هاي پليمري بستگي به زمان آزمايش دارد ، طريقه اعمال ازدياد طول يا همان كشش عامل بسيار مهمي در نتايج بدست آمده مي باشد .
به طور كلي سه نوع دستگاه تست كشش وجود دارد .
1- دستگاههائي كه با نرخ ثابت ازدياد طول كار مي كنند .
C.R.E ياConstant Rate af Elongadion
2- دستگاههايي كه با نرخ ثابت ازدياد نيرو كار مي كنند :
C.R.L ياConstant Rate af loading
3- دستگاههائي كه با نرخ ثابت تراورس كار مي كنند :
C.R.T ياConstant Rate af Travers
12-1- روش هاي اندازه گيري استحكام پارچه :
از آنجا كه استحكام پارچه به عنوان يك منسوخ ، مقاومت آن در برابر نيروي كششي مي باشد مي توان براي اندازه گيري اين پارامتر از هر سه روش تست كششي كه قبلا عنوان شد استفاده نمود .
13-1- روش نمونه گيري استاندارد پارچه :
يكي از مهمترين پارامترهاي تاثير گذار بر روي نتايج آزمايشات نحوه نمونه گيري از پارچه مورد نظر مي باشد كه طبيعتا بايستي استانداردهائي را مد نظر قرار داد :
1- جهت تار و پود در پارچه تعيين گردد .
2- نمونه ها نبايد از   عرض پارچه به حاشيه نزديك تر باشند .
3- نمونه ها را مي توان در امتداد خطي مورب نسبت به قطر انتخاب نمود .
4- در انتخاب و برداشت نمونه بايد دقت شود نمونه هاي تاري و پودي داراي تار يا پود مشترك نباشند ولي در صورت محدود بودن پارچه مي توان نمونه ها را طوري انتخاب نمود كه تعدادي تار يا پود مشترك باشند .
بهتر است ابتدا پارچه روي سطح صاف پهن شود . سپس تقسيمات لازم صورت گيرد و سپس با استفاده از قيچي نمونه ها به دقت از پارچه جدا شوند.

فصل دوم
روش‌هاي مطالعه  خواص مکانيکي پارچه
1-2- مقدمه
ارتباط بين خواص مکانيکي نخ و پارچه و پيش‌بيني رفتار مکانيکي پارچه با توجه به دانستن خواص مکانيکي نخ، داراي اهميت بسيار زيادي مي‌باشد. به عنوان مثال در صورتي که رابطه‌اي بين استحکام نخ و استحکام پارچه تعريف شود، مي‌توان در صورت در دسترس نبودن شرايط بافت قبل از توليد پارچه، از روي خواص مکانيکي نخ، خواص مکانيکي پارچه را پيش‌بيني نمود.
تا‌کنون تلاش‌هاي بسيار زيادي براي پيش‌بيني خواص مکانيکي پارچه‌ها انجام شده است. تکنيک‌هاي ساخت پارچه نيز تاکنون پيشرفت‌هاي زيادي کرده است،اما با همه‌اين اوصاف هنوز دانش بشر از پيش بينی رفتار مکانيکي پارچه، خيلي محدود است]3[
در دهه‌هاي گذشته پارچه‌ها علاوه‌بر کاربرد لباسي، مصارف گوناگون صنعتي نيز پيدا کرده‌اند.  بنابراين از آنجايي که هنگام استفاده از انواع منسوجات، خصوصا موارد صنعتي آن، استحکام خاصيت بسيار مهمي‌مي‌باشد؛ اهميت مطالعه رفتار مکانيکي منسوجات مشخص مي‌شود.
يکي از اهداف در مطالعه هندسه پارچه‌ها نيز رسيدن به يکنواختي و دقت بيشتر در محاسبات مي‌باشد. جدا از کاهش اشتباهات، استفاده از امکاناتي که استانداردها در اختيار مي‌گذارند مزيت بزرگي مي‌باشد. همچنين استفاده از روش‌هايي که هم براي نخ‌ها و هم براي ساختارهاي پيچيده پارچه قابل استفاده باشد همواره مورد توجه مي‌باشد ]4[
روش‌هايي که براي مطالعه ساختار و خواص ابعادي پارچه‌ها و خواص مکانيکي آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است را به طور کلي مي‌توان به شش دسته تقسيم کرد:
1- تحليل هندسي
2- مکانيکي
3-  هندسي-مکانيکي
4-  پردازش تصوير
5- تصويربرداري
6- استفاده از مدل‌هاي رياضي
روش‌هاي تحليل هندسي شامل تجويز نسخه‌اي از فرم هندسي براي ساختار ويژه‌اي از پارچه مي‌باشد. در حالي که در روش مکانيکي تلاش بر‌اين است که هندسه و خواص ساختاري پارچه از مشخصات توپولوژي و خواص مکانيکي اجزاي سازنده اش (الياف، نخ و …) به‌دست آيد. البته بين‌اين دو مشي مرزبندي دقيقي وجود ندارد؛ به طوري که بسياري از مواردي که مدل مکانيکي تلقي مي‌شوند شامل عناصر هندسي، و موارد هندسي نيز به‌ايده‌هاي مکانيکي وابسته هستند. مزيت مشي تحليل‌هاي هندسي آن است که مدل‌هاي ساختاري به‌دست آمده ساده‌تر هستند و به محاسبات ساده‌اي نيز احتياج دارند. در مقابل اطلاعات به‌دست آمده نيز محدود مي‌باشد. در حالي که درمدل‌هاي مکانيکي اگر فرض‌هاي انجام شده به اندازه کافي به واقعيت نزديک باشند، اطلاعات بيشتري در اختيار قرار مي‌دهند؛ البته در‌اين حالت پيچيدگي‌هاي موجود و استفاده از کامپيوتر هزينه‌ها را افزايش مي‌دهند. روش‌هاي هندسي-مکانيکي نيز شامل استفاده از روشي مي‌باشد که هر دو تحليل هندسي و مکانيکي به طور نسبتا برابري درآن استفاده شده باشد. ]4[
2-2- تعيين مدل هندسي
هندسه پارچه‌ها تاثير بسياري روي رفتار آن‌ها دارد. به عنوان مثال، وقتي‌که پارچه در جهت تار کشيده مي‌شود، موج پود افزايش مي‌يابد. اهميت مطالعه هندسه پارچه‌ها به خاطر موارد ذيل مي‌تواند مهم باشد:
1- پيش‌بيني ابعاد پارچه‌اي که مي‌بايست بافته شود وخواص ابعادي آن.
2- به ‌دست آوردن ارتباط بين پارامترهاي ابعادي پارچه مثل موج و زاويه بافت.
3- پيش‌بيني خواص مکانيکي با‌ترکيب هندسه پارچه و خواص نخ مثل مدول يانگ، سختي خمشي و سختي پيچشي.
4- کمک براي فهم کارآيي پارچه‌ها مثل زير دست و خواص سطحي آن. ]5[
3-2- مدل هندسيPeirce
تعيين مدل هندسي روشي نسبتا ساده جهت بررسي رفتار مکانيکي پارچه‌ها مي‌باشد. مدل هندسي مشهور Peirce نيز نخستين روشي بود که بر‌اين اساس ارائه شد. وي توانست با فرض يک پارچه بافته شده به عنوان يک قطعه هندسي کاملا ‌ايده‌آل، رفتار تغيير شکل پارچه را تحت بارگذاري از خارج توضيح بدهد ]4[

فرمت : WORD  | صفحات:146

******************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه خواص مکانیکی پارچه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد