دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه خوردگی داغ

خوردگی داغ
فهرست مطالب
فصل اول مقدمه ای بر توربین هایGE,MS5001-25MW-Frame5…………
1-1مقدمه
فصل دوم- مقدمه ای برخوردگی داغ
2-1 خوردگی داغ
2-2 واکنشهای مربوط به تشکیل مواد خورنده در فرایندهای احتراق…………………………
2-2-1 گوگرد……………………………………………………………………………………………….
2-2-2 سدیم………………………………………………………………………………………………….
2-2-3 وانادیوم……………………………………………………………………………………………….
2-3 تشکیل رسوب………………………………………………………………………
2-4 تأثیر ناخالصیها بر خوردگی داغ……………………………………………………..
2-4-1 اثر ترکیبات وانادیوم……………………………………………………………………………….
2-4-2 اثر سولفات سدیم………………………………………………………………………………….
2-4-3 اثر کلرید…………………………………………………………………………………………….
2-4-4 اثر گوگرد……………………………………………………………………………………………
2-5 روشهای مطالعه خوردگی داغ………………………………………………………
2-5-1 روش مشعلی(Burner Rig Test) …………………………………………………………..
2-5-2 روش کوره ای (Furnace Test) …………………………………………………………..
2-5-3 روش بوته ای(Crucible Test) ……………………………………………………………..
2-5-4 روشهای جدید در بررسی آلیاژهای مقاوم به خوردگی داغ………………………………..
2-6 مکانیزم های خوردگی داغ……………………………………………………
2-6-1 مرحلۀ شروع خوردگی داغ……………………………………………………………………….
2-6-2 مراحل پیشرفت خوردگی داغ……………………………………………………………………
2-6-2-1 روشهای انحلال نمکی(Fluxing) …………………………………………………………..
2-6-2-2 خوردگی ناشی از جزء رسوب………………………………………………………………
2-7 خوردگی نیکل تحت اثر یون سولفات
(Sulphate- Induced Corrosin of Nickel) ……………………………………………………..
2-7-1 خوردگی نیکل ناشی از سولفات در اتمسفرهای اکسیژن حاویSO3……………………
2-7-2 خوردگی نیکل ناشی از سولفات ……………………………………………………………….
2-8 خوردگی آلیاژهای پایه نیکل و کبالت ناشی از سولفات در حضور اکسیژن حاوی SO3
2-8-1-1 خوردگی آلیاژهای نیکل – کرم ناشی از یون سولفات در محیط اکسیژن حاویSO3
2-8-1-2 خوردگی آلیاژ “Co-Cr” در مقایسه با آلیاژ “Ni-Cr” در محیط یون سولفات در محیط اکسیژن حاوی SO3
2-8-1-3 خوردگی آلیاژهای(M=Ni,Cr,..)M-Al در محیط سولفات در حضور
2-8-2 فلاکسینگ Al2 O3 Cr2 O3 …………………………………………………………………..
2-8-3 تأثیرات MoO3,WO3 ………………………………………………………………………….
2-8-3 تأثیرات مخلوط سولفات………………………………………………………………………….
2-9 خوردگی داغ ناشی از وانادات………………………………………………..
2-9-1 مثالهای از مطالعات ترموگراویمتریک …………………………………………………………
2-9-2 روش مشعلی…………………………………………………………………………………………
2-9-3 خوردگی داغ ناشی از مخلوط سولفاتها و وانادتها……………………………………………
2-9-4 کنترل ناشی از سولفات و وانادات………………………………………………………………
2-10 خوردگی ناشی از نمکهای دیگر ………………………………………………
2-10-1 تأثیر کلرید………………………………………………………………………………………..
3-1 پوششهای محافظ در برابر خوردگی داغ………………………………………………………..
3-2 تاریخچه بکارگیری پوشش های محافظ…………………………………………………………..
3-2-1 پوشش های نفوذی…………………………………………………………………………………
3-2-2 پوششهای آلومینیدی ساده………………………………………………………………………..
3-2-3 پوششهای آلومینیدی اصلاح شده………………………………………………………………..
3-3 تخریب پوششهای نفوذی……………………………………………………………………………..
3-3-1 تخریب پوششهای آلومینیدی ساده………………………………………………………………
3-3-2 تخریب پوششهای آلومینیدی اصلاح شده……………………………………………………..
4-1 مقدمه ای بر اکسیداسیون و سولفیداسیون ……………………………………………………..
4-2 محیطهای حاوی واکنشگرهای مخلوط…………………………………………………………..
4-3 تأثیر مراحل آغازین فرآیند اکسیداسیون بر روند کلی………………………………………
4-4 تشکیل لایه اکسید روی آلیاژهای دوتایی ………………………………………………………
4-4-1 اکسیداسیون انتخابی یک عامل آلیاژی ………………………………………………………..
4-4-2 تشکیل همزمان اکسیدهای عامل آلیاژی در پوسته بیرونی ………………………………….
4-4-2-1 محلولهای جامد اکسید ………………………………………………………………………..
2-4-2-2 تشکیل متقابل اکسیدهای غیر محلول………………………………………………………..
4-4-3 رفتار اکسیداسیون آلیاژهای حاوی کرم، نیکل و کبالت…………………………………….
4-4-3-1 فرایند اکسیداسیون آلیاژهایCo-Cr ………………………………………………………
4-4-3-2 فرایند اکسیداسیون آلیاژهای Ni-Cr ………………………………………………………
4-4-3-3 فرایند اکسیداسیون آلیاژهای Fe-Cr ……………………………………………………..
4-5 مکانیزم اکسیداسیون آلیاژهای چند جزئی……………………………………………………..
4-6 تأثیر بخار آب بر رفتار اکسیداسیون………………………………………………………………
4-7 واکنشهای سولفیداسیون …………………………………………………………………………….
4-7-1 سولفید آلیاژهای دوتاییNi-Cr ,Co-Cr ,Fe-Cr ………………………………………
4-7-1-1 مکانیزم سولفیداسیون آلیاژهای Co –Cr ………………………………………………..
4-7-1-2 مکانیزم سولفیداسیون آلیاژهای Ni-Cr ,Fe-Cr ………………………………………
4-7-1-3 تأثیر عنصر اضافی آلومینیوم بصورت عنصر سوم آلیاژی……………………………….
4-7-1-3 تأثیر سولفیداسیون مقدماتی روی رفتار اسیداسیون بعدی………………………………..
4-8 روند سولفیداسیون دمای بالای فلزات در SO2+O2+SO2 …………………………………
4-8-1 دیاگرام های پایداری فاز اکسیژن – گوگرد ………………………………………………….
4-8-2 خوردگی نیکل در SO2………………………………………………………………………….
4-8-2-1 مکانیزم واکنش در دماهای 500 و 600 درجه سانتی گراد…………………………..
4-8-2-2 مکانیزم واکنش در بالای دمای 600 درجه سانتیگراد ………………………………….
4-8-2-3 وابستگی واکنش سیستم Ni-SO2 به دما ………………………………………………….
4-8-3 خوردگی نیکل در SO3+SO2+O2 ………………………………………………………..
4-8-4 خوردگی کبالت در SO2+O2+SO2 ………………………………………………………
4-8-5 خوردگی آهن در SO2+O2+SO2 …………………………………………………………
4-8-6 خوردگی منگنز در SO2 …………………………………………………………………………
4-8-7 خوردگی کرم در SO2 ………………………………………………………………………….
4-8-8 تأثیرات پوسته های اکسید های تشکیل شده اولیه بر رفتار بعدی قطعه در اتمسفر گازهای محتوی سولفور
4-8-8-1-نفوذ سولفور از میان پوسته های آلومینا(Al2 O3) و کرمیا (Cr2O3) ………………
4-8-9 مثالهایی از رفتار خوردگی درجه حرارت بالای آلیاژهای نیکل در محیط های حاویSO2+O2 , SO2
4-8-9-1 رفتار واکنش آلیاژ Cr % 20-Ni در SO2+O2+SO2………………………………
فصل اول
مقدمه ای بر توربین های
GE,MS5001-25MW-Frame5
واحد های نیروگاه گازی از نوع GE ,MS5001-25MW Frame 5 ساخت کشور آمریکا می باشند که هر واحد آن از اجزاء کمپرسور ، اتاق احتراق ، قطعات انتقال ، توربین ، اگزوز، گیربکس و ژنراتور تشکیل می گردند.
توربین گازی یکی از انواع مولد قدرت که بدلیل کاربرد وسیع آن در تولید انرژی در نیروگاههای زمینی و نیز عامل حرکت کشتیهای در حمل و نقل تجاری و نظامی در زندگی انسان اهمیت فراوان یافته است . توربین  گاز در حقیقت نوعی از موتورهای احتراق داخلی محسوب می شود .
در این دستگاه بعوض اینکه اعمال اصلی تراکم ،احتراق و انبساط در داخل عضو واحدی رخ می دهد بصورت متناوب و یکی بعد از دیگری در محفظه های خاصی صورت می گیرد . سه عضو اصلی هر نیروگاه عبارتند از : کمپرسور که جریان پیوسته ماده را فراهم میسازد ، اتاق احتراق که بر انرژی جنبشی گازهای در حال حرکت می افزاید و ماشین انبساط(توربین)که گاز در آن انبساط یافته و انرژی مکانیکی تولید می کند [1] .
هوای محیط مطابق شکل 1-1 بافشار جو از نقطه 1 وارد کمپرسور می شود و در طبقات مختلف آن متراکم و فشار آن بالا می رود ، تا به نقطه 2 برسد

دانلود پروژه خوردگی داغ
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد