هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر می رسد.
خانه » لیست » پروژه » متالوژی » دانلود پروژه خوردگی داغ
دانلود پروژه خوردگی داغ

دانلود پروژه خوردگی داغ

خوردگی داغ
فهرست مطالب
فصل اول مقدمه ای بر توربین هایGE,MS5001-25MW-Frame5…………
1-1مقدمه
فصل دوم- مقدمه ای برخوردگی داغ
2-1 خوردگی داغ
2-2 واکنشهای مربوط به تشکیل مواد خورنده در فرایندهای احتراق…………………………
2-2-1 گوگرد……………………………………………………………………………………………….
2-2-2 سدیم………………………………………………………………………………………………….
2-2-3 وانادیوم……………………………………………………………………………………………….
2-3 تشکیل رسوب………………………………………………………………………
2-4 تأثیر ناخالصیها بر خوردگی داغ……………………………………………………..
2-4-1 اثر ترکیبات وانادیوم……………………………………………………………………………….
2-4-2 اثر سولفات سدیم………………………………………………………………………………….
2-4-3 اثر کلرید…………………………………………………………………………………………….
2-4-4 اثر گوگرد……………………………………………………………………………………………
2-5 روشهای مطالعه خوردگی داغ………………………………………………………
2-5-1 روش مشعلی(Burner Rig Test) …………………………………………………………..
2-5-2 روش کوره ای (Furnace Test) …………………………………………………………..
2-5-3 روش بوته ای(Crucible Test) ……………………………………………………………..
2-5-4 روشهای جدید در بررسی آلیاژهای مقاوم به خوردگی داغ………………………………..
2-6 مکانیزم های خوردگی داغ……………………………………………………
2-6-1 مرحلۀ شروع خوردگی داغ……………………………………………………………………….
2-6-2 مراحل پیشرفت خوردگی داغ……………………………………………………………………
2-6-2-1 روشهای انحلال نمکی(Fluxing) …………………………………………………………..
2-6-2-2 خوردگی ناشی از جزء رسوب………………………………………………………………
2-7 خوردگی نیکل تحت اثر یون سولفات
(Sulphate- Induced Corrosin of Nickel) ……………………………………………………..
2-7-1 خوردگی نیکل ناشی از سولفات در اتمسفرهای اکسیژن حاویSO3……………………
2-7-2 خوردگی نیکل ناشی از سولفات ……………………………………………………………….
2-8 خوردگی آلیاژهای پایه نیکل و کبالت ناشی از سولفات در حضور اکسیژن حاوی SO3
2-8-1-1 خوردگی آلیاژهای نیکل – کرم ناشی از یون سولفات در محیط اکسیژن حاویSO3
2-8-1-2 خوردگی آلیاژ “Co-Cr” در مقایسه با آلیاژ “Ni-Cr” در محیط یون سولفات در محیط اکسیژن حاوی SO3
2-8-1-3 خوردگی آلیاژهای(M=Ni,Cr,..)M-Al در محیط سولفات در حضور
2-8-2 فلاکسینگ Al2 O3 Cr2 O3 …………………………………………………………………..
2-8-3 تأثیرات MoO3,WO3 ………………………………………………………………………….
2-8-3 تأثیرات مخلوط سولفات………………………………………………………………………….
2-9 خوردگی داغ ناشی از وانادات………………………………………………..
2-9-1 مثالهای از مطالعات ترموگراویمتریک …………………………………………………………
2-9-2 روش مشعلی…………………………………………………………………………………………
2-9-3 خوردگی داغ ناشی از مخلوط سولفاتها و وانادتها……………………………………………
2-9-4 کنترل ناشی از سولفات و وانادات………………………………………………………………
2-10 خوردگی ناشی از نمکهای دیگر ………………………………………………
2-10-1 تأثیر کلرید………………………………………………………………………………………..
3-1 پوششهای محافظ در برابر خوردگی داغ………………………………………………………..
3-2 تاریخچه بکارگیری پوشش های محافظ…………………………………………………………..
3-2-1 پوشش های نفوذی…………………………………………………………………………………
3-2-2 پوششهای آلومینیدی ساده………………………………………………………………………..
3-2-3 پوششهای آلومینیدی اصلاح شده………………………………………………………………..
3-3 تخریب پوششهای نفوذی……………………………………………………………………………..
3-3-1 تخریب پوششهای آلومینیدی ساده………………………………………………………………
3-3-2 تخریب پوششهای آلومینیدی اصلاح شده……………………………………………………..
4-1 مقدمه ای بر اکسیداسیون و سولفیداسیون ……………………………………………………..
4-2 محیطهای حاوی واکنشگرهای مخلوط…………………………………………………………..
4-3 تأثیر مراحل آغازین فرآیند اکسیداسیون بر روند کلی………………………………………
4-4 تشکیل لایه اکسید روی آلیاژهای دوتایی ………………………………………………………
4-4-1 اکسیداسیون انتخابی یک عامل آلیاژی ………………………………………………………..
4-4-2 تشکیل همزمان اکسیدهای عامل آلیاژی در پوسته بیرونی ………………………………….
4-4-2-1 محلولهای جامد اکسید ………………………………………………………………………..
2-4-2-2 تشکیل متقابل اکسیدهای غیر محلول………………………………………………………..
4-4-3 رفتار اکسیداسیون آلیاژهای حاوی کرم، نیکل و کبالت…………………………………….
4-4-3-1 فرایند اکسیداسیون آلیاژهایCo-Cr ………………………………………………………
4-4-3-2 فرایند اکسیداسیون آلیاژهای Ni-Cr ………………………………………………………
4-4-3-3 فرایند اکسیداسیون آلیاژهای Fe-Cr ……………………………………………………..
4-5 مکانیزم اکسیداسیون آلیاژهای چند جزئی……………………………………………………..
4-6 تأثیر بخار آب بر رفتار اکسیداسیون………………………………………………………………
4-7 واکنشهای سولفیداسیون …………………………………………………………………………….
4-7-1 سولفید آلیاژهای دوتاییNi-Cr ,Co-Cr ,Fe-Cr ………………………………………
4-7-1-1 مکانیزم سولفیداسیون آلیاژهای Co –Cr ………………………………………………..
4-7-1-2 مکانیزم سولفیداسیون آلیاژهای Ni-Cr ,Fe-Cr ………………………………………
4-7-1-3 تأثیر عنصر اضافی آلومینیوم بصورت عنصر سوم آلیاژی……………………………….
4-7-1-3 تأثیر سولفیداسیون مقدماتی روی رفتار اسیداسیون بعدی………………………………..
4-8 روند سولفیداسیون دمای بالای فلزات در SO2+O2+SO2 …………………………………
4-8-1 دیاگرام های پایداری فاز اکسیژن – گوگرد ………………………………………………….
4-8-2 خوردگی نیکل در SO2………………………………………………………………………….
4-8-2-1 مکانیزم واکنش در دماهای 500 و 600 درجه سانتی گراد…………………………..
4-8-2-2 مکانیزم واکنش در بالای دمای 600 درجه سانتیگراد ………………………………….
4-8-2-3 وابستگی واکنش سیستم Ni-SO2 به دما ………………………………………………….
4-8-3 خوردگی نیکل در SO3+SO2+O2 ………………………………………………………..
4-8-4 خوردگی کبالت در SO2+O2+SO2 ………………………………………………………
4-8-5 خوردگی آهن در SO2+O2+SO2 …………………………………………………………
4-8-6 خوردگی منگنز در SO2 …………………………………………………………………………
4-8-7 خوردگی کرم در SO2 ………………………………………………………………………….
4-8-8 تأثیرات پوسته های اکسید های تشکیل شده اولیه بر رفتار بعدی قطعه در اتمسفر گازهای محتوی سولفور
4-8-8-1-نفوذ سولفور از میان پوسته های آلومینا(Al2 O3) و کرمیا (Cr2O3) ………………
4-8-9 مثالهایی از رفتار خوردگی درجه حرارت بالای آلیاژهای نیکل در محیط های حاویSO2+O2 , SO2
4-8-9-1 رفتار واکنش آلیاژ Cr % 20-Ni در SO2+O2+SO2………………………………
فصل اول
مقدمه ای بر توربین های
GE,MS5001-25MW-Frame5
واحد های نیروگاه گازی از نوع GE ,MS5001-25MW Frame 5 ساخت کشور آمریکا می باشند که هر واحد آن از اجزاء کمپرسور ، اتاق احتراق ، قطعات انتقال ، توربین ، اگزوز، گیربکس و ژنراتور تشکیل می گردند.
توربین گازی یکی از انواع مولد قدرت که بدلیل کاربرد وسیع آن در تولید انرژی در نیروگاههای زمینی و نیز عامل حرکت کشتیهای در حمل و نقل تجاری و نظامی در زندگی انسان اهمیت فراوان یافته است . توربین  گاز در حقیقت نوعی از موتورهای احتراق داخلی محسوب می شود .
در این دستگاه بعوض اینکه اعمال اصلی تراکم ،احتراق و انبساط در داخل عضو واحدی رخ می دهد بصورت متناوب و یکی بعد از دیگری در محفظه های خاصی صورت می گیرد . سه عضو اصلی هر نیروگاه عبارتند از : کمپرسور که جریان پیوسته ماده را فراهم میسازد ، اتاق احتراق که بر انرژی جنبشی گازهای در حال حرکت می افزاید و ماشین انبساط(توربین)که گاز در آن انبساط یافته و انرژی مکانیکی تولید می کند [1] .
هوای محیط مطابق شکل 1-1 بافشار جو از نقطه 1 وارد کمپرسور می شود و در طبقات مختلف آن متراکم و فشار آن بالا می رود ، تا به نقطه 2 برسد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است