امام حسين(ع):اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد.
خانه » لیست » پروژه » متالوژی » دانلود پروژه خوردگی داغ
دانلود پروژه خوردگی داغ

دانلود پروژه خوردگی داغ

خوردگی داغ
فهرست مطالب
فصل اول مقدمه ای بر توربین هایGE,MS5001-25MW-Frame5…………
۱-۱مقدمه
فصل دوم- مقدمه ای برخوردگی داغ
۲-۱ خوردگی داغ
۲-۲ واکنشهای مربوط به تشکیل مواد خورنده در فرایندهای احتراق…………………………
۲-۲-۱ گوگرد……………………………………………………………………………………………….
۲-۲-۲ سدیم………………………………………………………………………………………………….
۲-۲-۳ وانادیوم……………………………………………………………………………………………….
۲-۳ تشکیل رسوب………………………………………………………………………
۲-۴ تأثیر ناخالصیها بر خوردگی داغ……………………………………………………..
۲-۴-۱ اثر ترکیبات وانادیوم……………………………………………………………………………….
۲-۴-۲ اثر سولفات سدیم………………………………………………………………………………….
۲-۴-۳ اثر کلرید…………………………………………………………………………………………….
۲-۴-۴ اثر گوگرد……………………………………………………………………………………………
۲-۵ روشهای مطالعه خوردگی داغ………………………………………………………
۲-۵-۱ روش مشعلی(Burner Rig Test) …………………………………………………………..
۲-۵-۲ روش کوره ای (Furnace Test) …………………………………………………………..
۲-۵-۳ روش بوته ای(Crucible Test) ……………………………………………………………..
۲-۵-۴ روشهای جدید در بررسی آلیاژهای مقاوم به خوردگی داغ………………………………..
۲-۶ مکانیزم های خوردگی داغ……………………………………………………
۲-۶-۱ مرحلۀ شروع خوردگی داغ……………………………………………………………………….
۲-۶-۲ مراحل پیشرفت خوردگی داغ……………………………………………………………………
۲-۶-۲-۱ روشهای انحلال نمکی(Fluxing) …………………………………………………………..
۲-۶-۲-۲ خوردگی ناشی از جزء رسوب………………………………………………………………
۲-۷ خوردگی نیکل تحت اثر یون سولفات
(Sulphate- Induced Corrosin of Nickel) ……………………………………………………..
۲-۷-۱ خوردگی نیکل ناشی از سولفات در اتمسفرهای اکسیژن حاویSO3……………………
۲-۷-۲ خوردگی نیکل ناشی از سولفات ……………………………………………………………….
۲-۸ خوردگی آلیاژهای پایه نیکل و کبالت ناشی از سولفات در حضور اکسیژن حاوی SO3
۲-۸-۱-۱ خوردگی آلیاژهای نیکل – کرم ناشی از یون سولفات در محیط اکسیژن حاویSO3
۲-۸-۱-۲ خوردگی آلیاژ “Co-Cr” در مقایسه با آلیاژ “Ni-Cr” در محیط یون سولفات در محیط اکسیژن حاوی SO3
۲-۸-۱-۳ خوردگی آلیاژهای(M=Ni,Cr,..)M-Al در محیط سولفات در حضور
۲-۸-۲ فلاکسینگ Al2 O3 Cr2 O3 …………………………………………………………………..
۲-۸-۳ تأثیرات MoO3,WO3 ………………………………………………………………………….
۲-۸-۳ تأثیرات مخلوط سولفات………………………………………………………………………….
۲-۹ خوردگی داغ ناشی از وانادات………………………………………………..
۲-۹-۱ مثالهای از مطالعات ترموگراویمتریک …………………………………………………………
۲-۹-۲ روش مشعلی…………………………………………………………………………………………
۲-۹-۳ خوردگی داغ ناشی از مخلوط سولفاتها و وانادتها……………………………………………
۲-۹-۴ کنترل ناشی از سولفات و وانادات………………………………………………………………
۲-۱۰ خوردگی ناشی از نمکهای دیگر ………………………………………………
۲-۱۰-۱ تأثیر کلرید………………………………………………………………………………………..
۳-۱ پوششهای محافظ در برابر خوردگی داغ………………………………………………………..
۳-۲ تاریخچه بکارگیری پوشش های محافظ…………………………………………………………..
۳-۲-۱ پوشش های نفوذی…………………………………………………………………………………
۳-۲-۲ پوششهای آلومینیدی ساده………………………………………………………………………..
۳-۲-۳ پوششهای آلومینیدی اصلاح شده………………………………………………………………..
۳-۳ تخریب پوششهای نفوذی……………………………………………………………………………..
۳-۳-۱ تخریب پوششهای آلومینیدی ساده………………………………………………………………
۳-۳-۲ تخریب پوششهای آلومینیدی اصلاح شده……………………………………………………..
۴-۱ مقدمه ای بر اکسیداسیون و سولفیداسیون ……………………………………………………..
۴-۲ محیطهای حاوی واکنشگرهای مخلوط…………………………………………………………..
۴-۳ تأثیر مراحل آغازین فرآیند اکسیداسیون بر روند کلی………………………………………
۴-۴ تشکیل لایه اکسید روی آلیاژهای دوتایی ………………………………………………………
۴-۴-۱ اکسیداسیون انتخابی یک عامل آلیاژی ………………………………………………………..
۴-۴-۲ تشکیل همزمان اکسیدهای عامل آلیاژی در پوسته بیرونی ………………………………….
۴-۴-۲-۱ محلولهای جامد اکسید ………………………………………………………………………..
۲-۴-۲-۲ تشکیل متقابل اکسیدهای غیر محلول………………………………………………………..
۴-۴-۳ رفتار اکسیداسیون آلیاژهای حاوی کرم، نیکل و کبالت…………………………………….
۴-۴-۳-۱ فرایند اکسیداسیون آلیاژهایCo-Cr ………………………………………………………
۴-۴-۳-۲ فرایند اکسیداسیون آلیاژهای Ni-Cr ………………………………………………………
۴-۴-۳-۳ فرایند اکسیداسیون آلیاژهای Fe-Cr ……………………………………………………..
۴-۵ مکانیزم اکسیداسیون آلیاژهای چند جزئی……………………………………………………..
۴-۶ تأثیر بخار آب بر رفتار اکسیداسیون………………………………………………………………
۴-۷ واکنشهای سولفیداسیون …………………………………………………………………………….
۴-۷-۱ سولفید آلیاژهای دوتاییNi-Cr ,Co-Cr ,Fe-Cr ………………………………………
۴-۷-۱-۱ مکانیزم سولفیداسیون آلیاژهای Co –Cr ………………………………………………..
۴-۷-۱-۲ مکانیزم سولفیداسیون آلیاژهای Ni-Cr ,Fe-Cr ………………………………………
۴-۷-۱-۳ تأثیر عنصر اضافی آلومینیوم بصورت عنصر سوم آلیاژی……………………………….
۴-۷-۱-۳ تأثیر سولفیداسیون مقدماتی روی رفتار اسیداسیون بعدی………………………………..
۴-۸ روند سولفیداسیون دمای بالای فلزات در SO2+O2+SO2 …………………………………
۴-۸-۱ دیاگرام های پایداری فاز اکسیژن – گوگرد ………………………………………………….
۴-۸-۲ خوردگی نیکل در SO2………………………………………………………………………….
۴-۸-۲-۱ مکانیزم واکنش در دماهای ۵۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتی گراد…………………………..
۴-۸-۲-۲ مکانیزم واکنش در بالای دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد ………………………………….
۴-۸-۲-۳ وابستگی واکنش سیستم Ni-SO2 به دما ………………………………………………….
۴-۸-۳ خوردگی نیکل در SO3+SO2+O2 ………………………………………………………..
۴-۸-۴ خوردگی کبالت در SO2+O2+SO2 ………………………………………………………
۴-۸-۵ خوردگی آهن در SO2+O2+SO2 …………………………………………………………
۴-۸-۶ خوردگی منگنز در SO2 …………………………………………………………………………
۴-۸-۷ خوردگی کرم در SO2 ………………………………………………………………………….
۴-۸-۸ تأثیرات پوسته های اکسید های تشکیل شده اولیه بر رفتار بعدی قطعه در اتمسفر گازهای محتوی سولفور
۴-۸-۸-۱-نفوذ سولفور از میان پوسته های آلومینا(Al2 O3) و کرمیا (Cr2O3) ………………
۴-۸-۹ مثالهایی از رفتار خوردگی درجه حرارت بالای آلیاژهای نیکل در محیط های حاویSO2+O2 , SO2
۴-۸-۹-۱ رفتار واکنش آلیاژ Cr % 20-Ni در SO2+O2+SO2………………………………
فصل اول
مقدمه ای بر توربین های
GE,MS5001-25MW-Frame5
واحد های نیروگاه گازی از نوع GE ,MS5001-25MW Frame 5 ساخت کشور آمریکا می باشند که هر واحد آن از اجزاء کمپرسور ، اتاق احتراق ، قطعات انتقال ، توربین ، اگزوز، گیربکس و ژنراتور تشکیل می گردند.
توربین گازی یکی از انواع مولد قدرت که بدلیل کاربرد وسیع آن در تولید انرژی در نیروگاههای زمینی و نیز عامل حرکت کشتیهای در حمل و نقل تجاری و نظامی در زندگی انسان اهمیت فراوان یافته است . توربین  گاز در حقیقت نوعی از موتورهای احتراق داخلی محسوب می شود .
در این دستگاه بعوض اینکه اعمال اصلی تراکم ،احتراق و انبساط در داخل عضو واحدی رخ می دهد بصورت متناوب و یکی بعد از دیگری در محفظه های خاصی صورت می گیرد . سه عضو اصلی هر نیروگاه عبارتند از : کمپرسور که جریان پیوسته ماده را فراهم میسازد ، اتاق احتراق که بر انرژی جنبشی گازهای در حال حرکت می افزاید و ماشین انبساط(توربین)که گاز در آن انبساط یافته و انرژی مکانیکی تولید می کند [۱] .
هوای محیط مطابق شکل ۱-۱ بافشار جو از نقطه ۱ وارد کمپرسور می شود و در طبقات مختلف آن متراکم و فشار آن بالا می رود ، تا به نقطه ۲ برسد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است