دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه داور دادگستر

داور دادگستر
فهرست مطالب
داور (دادگستر)
مقدمه: 2
انگيزه هاي دوري در تاريخ حقوق اسلام: 4
بخش اول-داوري در حقوق موضوعه ايران 9
1-تعريف داوري 10
مبحث دوم: 15
انواع داوري 15
داوري سازماني: 16
داوريهاي موردي: 18
مبحث سوم: 21
موارد انتخاب داور از ناحيه دادگاه: 24
3-تفسير توافق طرفين 26
5-قابليت ارجاع به داوري(قابل داوري بودن) 28
5-1-اهليت 30
مبحث پنجم: 45
مبحث ششم 47
رسيدگي وصدور نظريه داوري: 47
طريقه صدور نظريه داور: 48
مبحث دهم: 49
ابلاغ اوراق مربوط به داوري وشروع داوري 49
بخش دوم 60
داوري در حقوق بين المللي 60
تحويل تاريخي داوري: 60
موافقت نامه داوري 62
تعريف موافقت نامه داوري 63
مبحث دوم: شكل موافقت نامه داوري 67
شرط داوري ضمن قرارداد وقرارداد داوري جداگانه 67
مبحث سوم: 69
مبحث چهارم:لازمه كتبي بودن موافقت نامه داوري 74
امكان شفاهي بودن قرارداد داوري 77
مبحث ششم 86
مبحث هفتم 100
مبحث هشتم 105
بسم  الله الرحمن الرحيم
مقدمه:
داور د راصل دادور مي باشد و دادور به معناي حكم. داوري در لغت بمعناي حاكم وكسي است كه ميان نيك وبد حكم مي كند وكسي كه براي قطع وفصل مرافعه دو يا چند نفر انتخاب مي شود ونيز به معناي قضاوت وانصاف درباره نزاع وكشمكش ومرافعه دو يا چند نفر.همچنين داوردرلغت به معناي اسم خداوند تبارك وتعالي است و به معناي روز رسيدگي نيز آمده است.
يكي از عقل مي لافد يكي طامات مي بافد
بيا كاين داوريها را به پيش داور اندازيم
همانطوريكه در شعر بالا نيز اشاره شده داور به معناي خداوند تبارك وتعالي آمده و شعراي پيشين نيز به داوري وداور اعتقاد داشته اند ودرشعر ديگري آمده:
گويا باور نمي دارند روز داوري كاين همه دزد ودغل در كارا مي كند
در قرآن كريم بارها اشاره شده است وخداوند درآيه هاي مبارك فرموده اند:
(فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها فان
يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا (.سوره نسا)
پس اگر بترسد از ناسازنخاري ميانشان پس بفرستيد داوري را ازكسان مرد وداوري را از كسان زن اگر بخواهند سامان آوردن را سازگاري دهد خدا ميانشان به درستي كه خداوند آگاه است.
در اين آيه مبارك سوره نساء خداوند حكم يا داور را ميان مردمان قرار مي دهد تا بين مردمان در مورد اختلافات  مختلف به نيكي و به انصاف حكم كند.
وهمانطوريكه كه از آيه استنباط مي شود خداوند به تمامي كارهاي مادانا است وآگاه.
در اينجا لازم است فوائد داوري را نيز متذكر شوم:
را صرفه جويي در وقت نظر به اينكه داورها در رسيدگي وصدور حكم تابع مقررات آئين دادرسي مدني نيستند وسعي مي كنند دعوي را در مدت كوتاهي خاتمه دهند.
2-صرفه جويي در هزينه خواهان دعوي همانگونه كه د رمبحث دادخواست خوانديم بايستي مطابق با خواسته هزينه دادرسي پرداخت شود ولي داورها يا هزينه دريافت نمي كنند يا اگر هزينه دريافت كنند حق الزحمه بسيار ناچيز مي گيرند طبق ماده 670 به بعد آ.د.م
3-انتخاب داور مورد اعتماد، دادرس دادگاه انتخاب شب خواست اصحاب دعوي نيست وتوسط ضوابط ومراجع داخلي دادگستري تعيين مي شود ولي اختيار انتخاب داور با طرفين دعوي است بهمين دليل هميشه سعي مي كنند شخص مورد اعتمادي را انتخاب كند.
4-مزاياي معنوي، در انتخاب داور براي انتخاب دهنده نوعي رضايت باطني و دروني ايجاد مي شود و داور هم سي مي كند طرفين را در رسيدن به نتيجه بهم نزديك كند ولي در دادگاه چنين مطلبي امكان ندارد.
انگيزه هاي دوري در تاريخ حقوق اسلام:
داوري در بين ملتهاي عرب قبل از اسلام از صورت فوق العاده اي برخوردار است وبوده واعراب بدوي تنها محكمه داوري را به رسميت مي شناخته اند وبا ظهور دين مبين اسلام محكمه داوري نشو ونماي فوق العاده اي داشتند و از نظر بعضي ملتهاي عرب و از نظر بعضي دولتها دادگستري اصلي بشمار مي رفته است.
اسلام سيستم محكمه داوري را به منظور وضع مسالمت آميز اختلافات نه تنها در مورد اختلافات بين المللي مورد تاييد قرار داده بلكه آنرا در سيستم حقوق داخلي معمول داشته است. اكنون سعي وكوشش من بر اين است كه انگيزه داوري را بيان كنم.
مطابق معمول طرفين اختلاف مي توانند شخص مورد اعتماد خود را بعنوان داور انتخاب و از مراجعه به محاكم دادگستري خودداري كنند واين نوع داور قاضي را در اصطلاح اسلام قاضي تحكيم گويند.
از اين نوع داوري در بعضي از اختلافات فيمابين مسلمين وگروههاي غيرمسلمين مورد استفاده شده است واستفاده ا زداوري در جنگهاي صفين مبناي عملي قانون محكمه داوري در اسلام است.
در اسلام شخص را مي توان بعنوان داور انتخاب كردكه اولا مقام قضايي فوق العاده داشته باشد وثانيا برطبق حق و عدالت راي صادركند .مبناي داوري در اسلام بر پايه دو اصل قرار دارد:
الف-قران كريم: خداوند تبارك وتعالي در باره شخصي كه در حال احرام شكار را مي كشد امر به داوري فرموده است.(سوره نسائ آيه 58)
ب-دكترين در مورد داوري:
درتاليفات فقه اسلام داوري در رديف قضايعني قضاوت قرا رگرفته است وراي روشن شدن مطلب اينكه به تجزيه وتحليل هر يك از دكتريها در حقوق اسلام مي پردازيم:
1-شيعه اثي عشري: شيعه از مصدر فعل شايع مي باشد واصولا به كساني كه طرفدار حضرت علي (ع) ميباشد وبه مسلماناني كه مشروعيت دارند گفته مي شود.
ظهور شعيه بعد از فوت پيامبراكرم(ص) ظاهر شده واولين دسته از شيعيان سه نفر مي باشند كه اسلام آورند: سلمان فارسي، ابوذر، المقداد.
امام كه رياست شيعيان جهان را برعهده دارد وشخص برجسته وخارق العاده اي مي باشد و اجراي عدالت خداوند بوسيله طرفداران شيعه انجام ميشود.
2-دكترين صنفي: در تاليفات صنفي بيان شده است كه اگر دو نفر مدعي، شخص ثالثي را براي قضاوت مابين خودشان تعيين كنند عملشان  كاملا موافق با قرآن ع سنت،آئين وروش پيغمبر واجماع علماي اسلام مي باشد و د ربيان و توجيه مطلب مذكور چنين استدلال شده است كه داوري موجب رفع مشكلات وايجاد تسهيلات فراوان ورفاه و اسايش مردم م يشود زيرا مراجعه مردم به بعضي از محاكم دولتي از نظر روانشناسي واخلاق وعرف وعادت مردم غيرقابل تحمل مي باشد.
3-دكترين حنبلي: در اين دكترين اگر دوانسان ثالثي را براي داوري وصدور حكم حكم حكميت بين خودشان معين كنند وشخص سوم هم داراي شايستگي صدور راي داوري وهم مورد اطمينان واعتماد طرفين باشد راي اوداراي اعتبار است وطرفين ناچارند حكم داوري او را به مورد اجرا بگذارند.
4-دكترين شافعي: انتخاب عمربن خطاب دومين خليفه دولت مسلمان بعنوان داوردر يك دعوي وختم دعوي به صلح قابل ذكر است به عقيده اما شافعي طبيعت حكم دارند ملتزم اجبار  واجراي حكم محكمه داوري است كه حكم مذكور مستقل از اراده طرفين از زمان انتخاب داورهاست واساس و پايه اجراي حكم واجبار حكم محكمه داوري بر پايه حديثي است كه از پيغمبر اكرم نقل شده استصدور حكم داور بايد براساس عدالت استوار باشد و در غيراينصورت داوران مستوجب خشم خداون خواهند شد وخداوند تبارك وتعالي داوراني را دوست دارند كه حكم داوري را بر مبناي عدالت صادر كند.
5-دكترين مالكي: در دكترين مالكي صلاحيت محكمه داوري را در اموال وديگر اشيا كه ارتباط مستقيم با ديون واموال منقول وغيرمنقول داشته باشد جايز است.
زيرا نتيجه دعوي منجر به صلح وبرقراري امنيت خواهد شد. بعقيده دكترين مذكور يك شخص مي تواند هم بعنوان داور انتخاب شود هم طرف دعوي قرار گيرد زيرا اراده طرفين نقش اساسي در تنظيم قرار داد دارد، مثلا يكي از طرفين قرارداد به دليل وجود بعضي از مسائل مهم به طرف ديگر اعتماد كامل دارد وطرف مقابل قرارداد را بعنوان داورانتخاب مي كند كه بتوان شخص ثالث براي دعوي راه حل عادلانه اي بيابد وحكم داوري را صادر كند.
بخش اول-داوري در حقوق موضوعه ايران
مبحث اول: داوري عبارت است از رفع اختلاف از طريق حكميت اشخاصي كه اصحاب دعوي انها را به تراضي انتخاب نموده ويا اينكه از طريق مراجع قضايي به قيد استقرا برگزيده شده اند.
در ماده 632 قانون آيين دادرسي مدني آمده: كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي را دارا مي باشند مي توانند منازعه واختلاف خود را اعم اينكه در دادگاههاي دادگستري درج شده يا نشده باشد ودر صورت درج در هر مرحله كه باشد به تراضي به داوري يك يا چند نفر رجوع كنند.
با اينكه قانونگذار 48ماده از مواد قانون آئين دادرسي مدني را به داوري اختصاص داده است مع الوصف امر داوري در ايران مهجور مي باشد وطرفين عقد آگاه به قدرت داوري ومحاسن آن نمي باشند چه اگر متعاملين در ضمن معامله يا به موجب قرارداد جداگانه ملتزم شوند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها رفع اختلاف با داوري به عمل آيد وهمچنين در زمان انعقاد عقد يا به موجب قرارداد داور يا داورهاي خود را قبل از توليد اختلاف تعيين نمايند. احتياجي به طرح دعوي در دادگستري ندارند.
در ماده 623 قانون آئين دادرسي مدني است كه متعاملين مي توانند درضمن معامله يا به موجب قرارداد عليحده ملتزم شوندكه در صورت برزو اختلاف بين آنها رفع اختلاف معين كنند مهذالك در مورد معاملات واقع بين اتباع ايران واتباع خارجه طرف ايراني نمي تواند مادام كه اختلاف توليد نشده است به نحوي از انحاء ملتزم شودكه در صورت بروزاختلاف حل آن را به داوري يك يا چند نفر به داوري هياتي رجوع نمايند كه آن شخص يا  اشخاص و يا آن هيات داراي همان تابعيت باشد كه طرف معامله دارد ودر هر قراردادي كه مخالف دين حكم باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل وبلااثر است.
1-تعريف داوري
بند (الف) از ماده 1 ق.د.ت.ب داوري را چنين تعريف مي نمايد:
داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه بوسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي الطرفين ويا انتصابي
در حاليكه بند (الف) از ماده 2 ق.نمونه بدون اينكه تعريفي از داوري بدست دهد بيان مي دارد كه:
منظور از داوري هر نوع داوري است اعم از اينكه توسط يك موسسه دائمي داوري اداره شود يا نه
در قواعد داوري آنسيترال هم تعريفي از داوري ديده نمي شود.
در قوانين داخلي ايران نيز تا قبل از ق.د.ت.ب تعريفي از داوري ارائه نشده بودلذا نويسندگان حقوقي به تعريف يا بيان مفهوم داوري مبادرت ورزيده اند كه از مفاد مواد مربوط به داوري در ق.ا.د.م برداشت شده است وبنابراين بايد گفت:اين تعاريف ديدگاه سيستم حقوقي ايران از داوري ميباشد و به طبع مي تواند متفاوت از ديگر نظامهاي مختلف حقوقي باشد.از مله اين تعاريف مي توان به موارد زير اشاره نمود: فصل خصومت توسط غيرقاضي (يا توسط يك يا چند نفر) و بدون رعايت تشريفات رسمي رسيدگي دعاوي (يا نه به طريق فصل خصومت توسط قضاوت دادگاههاي رسمي)
حل اختلاف وسيله اشخاص خصوصي با تراضي طرفين دعوي به اين بيان كه به جاي اينكه اختلاف را وسيله دادگاه با تشريفات طولاني حل نمايند، آنرا نزد اشخاص خصوصي مطرح مي كنند كه د رمدت كوتاه و بدون رعايت تشريفات فيصله يابد . داوري يا حكميت عبارت از آن است كه طرفين دعوي به اراده خود با دادگاه درموارد خاص،موضوع مورد اختلاف را به داور يا حكم ارجاع و داوري يا حكميت او را با شرايط خاص قانوني مناط حل اختلاف وقاطع دعوي قرار دهند . به نظر مي رسد اين تعريف با مواد مربوط به داوري در ق.ا.د.م ولذا با سيستم حقوق داوري داخلي ايران نزديكتر و منطبق تر مي باشد.
بايد خاطر نشان كردكه اكثر كنوانسيونها وحتي قوانين ملي راجع به داوري، اصطلاح داوري را تعريف نكرده اند………………..

دانلود پروژه داور دادگستر
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد