دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه رابطه بين خلاقيت با جنسيت در دانشگاه آزاد اسلامي

چکيده

پژوهش حاضر به بررسي رابطه جنسيت و خلاقيت پرداخته است. جامعه آماري پژوهش شامل همه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل است. گروه نمونه نيز شامل 50 نفر دانشجوي دختر و 50 نفر دانشجوي پسر بود که به صورت تصادفي و مستقل انتخاب شده اند.

سنجش خلاقيت بر اساس آزمون خلاقيت ژان – لوئي سيله شامل سه قسمت، خلاقيت کلامي، خلاقيت تکميل تصاوير، خلاقيت تفسير تصاوير است که پس از انجام و بررسي با استفاده از روش آماري t براي دو گروه مستقل مورد تحليل قرار گرفت و نتيجه زير حاصل شد : پس از جمع آوري اطلاعات و بررسي گروه ها مشخص شد که بين خلاقيت با جنسيت رابطه معناداري وجود ندارد.

مقدمه

هدف نخستين هر انساني توانايي بخشيدن به خرد و انديشه است. نعمت آموزش و پرورش پذيري در بهينه سازي انسان و سازندگي تن و روان تموج آن دو آدمي را به خداوند که سرچشمه خرد و انديشه و نظام آفرين هستي است پيوند مي دهد. آموزش و پرورش کارسازترين و نيرومندترين ابزار انسان است.

آفريننده جان و خرد بدو توان آموختن بخشيد که تا با علم و عمل در راه سازندگي قيام کنند. زندگي بدون آفرينندگي خاموش و به گورستان ماننده است. واژه خلاقيت مترادف با ابداع، توانايي پيش بيني و ايجاد ايده است. مي خواهيم رابطه بين خلاقيت و جنسيت را مورد مکالمه و بررسي قرار دهيم و اما مطلبي که اين رابطه از اهميت خاصي برخوردار نموده. نقش جنسيت ر تفکر خلاق است و اينکه جنسيت آدمي در ميزان خلاقيت او موثر است يا خير.

در مسئله خلاقيت علاوه بر عامل هوش و جنسيت، مسئله شخصيت و فرهنگ اجتماعي و خانوادگي افراد را هم بايستي مدنظر قرار داده و اهميت زيادي براي آن قائل شد، چرا که بسياري از استعدادهاي خلاق به صورت بالقوه باقي مي ماند و اجازه بروز به آن داده نميشود که اين مسئله ناشي از همان فرهنگ خانوادگي و اجتماعي است.

نتيجه تحقيق نشان داد که ميزان خلاقيت در پسران نوجوان بيشتر از دختران نيست، به عبارت ديگر رابطه معني داري ميان ميزان خلاقيت و جنسيت مشاهده نميشود.

بيان مسئله :

تصور عامه بر اين است که زنان نسبت به مردان از خلاقيت کمتري برخوردارند. اما بايد گفت ممکن است زنان از نظر قدرت جسمي ضعيفتر از مردان باشند، اما نه در قدرت تصور، در حقيقت آزمايش هاي متعدي نشان داده است که در زمينه خلق ايده هاي بديع زنان استعداد بيشتر از خود بروز مي دهند. اغلب زنان تصور خود را به مقياس وسيعي بيشتر از شوهرانشان مورد استفاده قرار مي دهند، چه بسا کار مردان يکنواخت و معمولي است در حالي که زن هر ساعتي از روزبايد به تنهايي به عمل بپردازد و تصميماتي اتخاذ کند. زنان کساني هستند که وسعت قدرت خلاقيت انان روز به روز رو به افزايش است. (تورنس، 1375)

در طي تحقيقي که پال تورنس انجام داده زنان و مردان در خلاقيت تفاوت خاصي دارند. تفکر خلاق مستلزم بيش از حد مي باشد که در جامعه خصلت کاملاً زنانه و عدم وابستگي به غير و اتکا به خدا خصلتي کاملاً مردانه است. ازاين رو يک پسر بسيار خلاق نسبت به همجنسان خود بيشتر داراي صفات زنانه و يک دختر بسيار خلاق در مقايسه با همجنسان خود بيشتر داراي صفاتي مردانه به نظر مي رسد.

موضوع پژوهش :

 رابطه بين خلاقيت، جنسيت در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل

 سوال پژوهش :

 آيا بين خلاقيت و جنسيت رابطه وجود دارد؟

ضرورت و اهميت پژوهش

فراهم کردن امکانات آموزشي و رشد کودکان تيزهوش به ويژه تيزهوشاني که از بهره هوشي بالاتر برخوردارند يکي از وظايف اصلي مسئولان است زيرا اين قشر به عنوان يکي از مهمترين منابع رشد و خوکفايي هر جامعه و در واقع تضمين کننده پيشرفت آينده کشور خواهد بود. و يکي از پربهاترين سرمايه هاي کشور محسوب ميشود. لذا بي توجهي و عدم رسيدگي به اين نيروي عظيم ضربه و خسارتي جبران ناپذير به قدرت جامعه زده و موجبات عقب ماندگي را فراهم مي سازد. پرورش نيروي متخصص جهان رابطه تنگاتنگي با آهنگ رشد و برنامه ريزي هر کشور دارد اين مسئله بخصوص براي کشور ما که در مراحل اوليه رشد و خودکفايي ره مي پيمايد حائز اهميت بوده و امري حياتي محسوب ميشود (صميمي به نقل از کاظمي، مجله رشد، 1369).

به علت واقع جوامع بشري به مسائل پيچيده فزاينده وابستگي متقابل بين کشورها، تحليل رفتن منابع طبيعي سرعت فزاينده تغييرات ونياز به ابداع خلاقيت، اجتناب ناپذير است و از سوئي نياز به يافتن تصويري هر چه جامع تر، غني تر و دقيق تر از آينده براي هر جامعه از ضروريات است.

– لذا هر جامعه اي براي رسيدن به بقاء و توسعه خويش بايد خود را به استعدادهاي درخشان مجهز کنند.

هدف کلي پژوهش :

– هدف پژوهشگر از اين تحقيق عبارت است از پي بردن به رابطه ميان جنسيت و خلاقيت. تحقيق مي خواهد بررسي کند که اصولاً آيا رابطه اي ميان اين دو متغير وجود دارد يا خير؟

فرضيه هاي پژوهش :

1- خلاقيت در پيران بيشتر از دختران است.

2- بين خلاقيت کلامي دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

3- بين تفسير تصاوير دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

4- بين تکميل تصاوير دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

دانلود پروژه رابطه بين خلاقيت با جنسيت در دانشگاه آزاد اسلامي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد