دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری و سود

دانلود پروژه رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری و سود شرکت

فهرست مطالب

  فصل اول ـ كليات

1-1) مقدمه طرح

2-1) تبيين موضوع

3-1) اهميت موضوع

4-1)هدف تحقيق

5-1) استفاده كنندگان از تحقيق

6-1) فرضيه هاي تحقيق

7-1) قلمرو تحقيق

8-1) ويژگيهاي نمونة تحقيق

9-1) روش تحقيق

10-1) تعريف عملياتي متغيرها

فصل دوم ـ مباني نظري

1-2)مقدمه

2-2)فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)

1-2-2)فرآيند اندازه‌گيري فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)

2-2-2)فرآيند ايجاد فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)

3-2-2)فرآيند اجرايي و استفاده از فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)

4-2-2)شناسائي فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)

5-2-2)برآورد و ارزيابي جريانات نقدي فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)

6-2-2)ارزيابي فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)

7-2-2)تصويب اجراي فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS) پذيرفته شده‌

8-2-2)نظارت و كنترل فرصتهاي سرمايه‌گذاري (IOS)

3-2)سود

4-2) مفهوم سود در گزارشگري مالي

1-4-2)مفاهيم سود در سطوح مختلف تئوري

2-4-2)مفاهيم سود در سطح تئوري ساختاري

3-4-2)مفاهيم سود در سطح تئوري تفسيري

4-4-2)مفاهيم سود در سطح تئوري انعكاسي

5-2) اهداف گزارشگري سود

6-2) مزاياي سود حسابداري

7-2) انتقادات و ايرادات وارد بر سود حسابداري

8-2) اهميت سود براي سرمايه‌گذاران

9-2)علت اهميت سود براي تصميم گيري سرمايه‌گذاران

10-2) اهداف و دلايل سنجش سود

11-2)نقش سود در شركت

12-2)نگرش كارگزاران نسبت به سود

13-2) فوايد سود براي سرمايه‌گذاران

بخش دوم – پيشينه تحقيق

1-2) تحقيقات انجام شده در داخل كشور

خلاصه تحقيق

خلاصه نتايج تحقيق

استنتاج تحقيق

فرضيه اصلي

فرضيه فرعي اول

فرضيه فرعي سوم

فرصتهاي سرمايه‌گذاري موجود

بازده مورد انتظار حاصل از فرصتهاي سرمايه‌گذاري

2-2) تحقيقات انجام شده در خارج از كشور

فصل سوم : روش تحقيق

1-3)مقدمه

2-3)معرفي فرضيه‌هاي تحقيق

3-3)تعريف عملياتي متغيرها

1-3-3)فرصتهاي سرمايه‌گذاري

2-3-3)رشد سود

4-3)جامعه آماري و اتخاب نمونه

5-3)فرآيند استخراج اطلاعات

6-3)روشهاي آماري:

1-6-3)مؤلفه‌هاي اصلي و ماتريس همبستگي

2-6-3)مدل رگرسيون

3-6-3)تحليل رگرسيون استنباط آماري

4-6-3)همبستگي

 5-6-3)آزمون معني‌دار بودن r

7-3)خلاصه فصل:

فصل چهارم – تجزيه و تحليل آماری

مقدمه :

آمار استنباطي

اندازه گيري فرصتهاي سرمايه گذاري (IOS)

آمار توصيفي:

جدول همبستگي پيرسن

آزمون فرضيات

خلاصه فصل

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

مقدمه :

خلاصه تحقيق

خلاصةنتايج تحقيق

استنتاج نتايج

محدوديتهاي تحقيق

پيشنهادات

پيشنهاداتي در ارتباط با موضوع تحقيق

پيشنهادات در ارتباط با تحقيقات آتي

منابع فارسي…………

فرمت : قابل ویرایش | WORD| صفحات : 83

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

پروژه رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری و سود
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد