دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
زمينه و بيان مسئله
اهميت و ضرئرت پژوهش
سئولات پژوهش
متغيرهاي پژوهش
تعاريف مفهومي
تعاريف عملياتي
فصل دوم:پيشينةنظري وپژوهشي
خلاصه فصل
اسناد
نظريه هاي اسناد
سو گيري هاي اسناد
اسنادهاي اصلي
ابعاد اسناد
اسنادها؛موفقيت وشكست
اسناد وجنسيت
اسناد وپيشرفت تحصيلي
فصل سوم:روش پژوهش
خلاصه فصل
روش تحقيق
جامعه اماري وروش نمونه گيري
ابزار تحقيق
روش نمره گذاري پرسشنامه
روش اجرا
اعتبار وپايايي پرسشنامه
روش آماري
فصل چهارم:يافته هاي پژوهش
خلاصه فصل
يافته هاي توصيفي
يافته هاي تحليلي
بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شكست در دختران وپسران
بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقيت در دختران وپسران
بررسي رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي
بررسي پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقيت وشكست
يافته هاي ديگر
فصل پنجم :بحث ونتيجه گيري
بحث ونتيجه گيري
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات
منابع فارسي
منابع انگليسي

دانلود پروژه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد