دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه رابطه هوش هيجاني با رضايت زناشويي

دانلود پروژه رابطه هوش هيجاني با رضايت زناشويي 
فهرست مطالب
چكيده       8
فصل اول / كليات / پژوهش         9
مقدمه      10
بيان مسأله               12
اهميت و ضرورت پژوهش           13
اهداف پژوهش          15
فرضيه پژوهش          15
تعاريف عملياتي         15
فصل دوم / ادبيات مربوط به تحقيق/            16
مقدمه      17
هيجان و هوش هيجاني             17
رابطه هيجان با تفكر   18
تاريخچه هوش هيجاني              19
هوش هيجاني چيست؟             20
نظريات مطرح شده در حوزه هوش هيجاني                 24
تئوري هوش هيجاني گلمن        25
تئوري هوش هيجاني از ديدگاه بار- اون        27
شناسايي حالت هاي هيجاني   33
رضايت زناشويي        35
بررسي علل نارضايتي از زندگي زناشويي   37
رضايت زناشويي و هوش هيجاني               43
هوش عاطفي و نقش آن در تحكيم پيوند زناشويي       45
تحقيقات انجام شده در زمينه هوش هيجاني و رضايت زناشويي   47
فصل سوم (طرح تحقيق)           50
مقدمه      51
جامعه پژوهش           51
نمونه آماري              51
ابزار پژوهش              52
روش تجزيه و تحليل داده ها       52
روايي و اعتبار آزمون هوش هيجاني            52
پايايي و اعتبار آزمون در ايران      53
روايي و اعتبار پرسشنامه رضايت زناشويي                 55
روايي و اعتبار پرسشنامه در ايران              57
فصل چهارم (تجزيه و تحليل توصيفي و استنباطي داده ها)          59
مقدمه      60
توصيف داده ها           61
بررسي و آزمون فرضيه ها          65
فصل پنجم: (خلاصه و نتيجه گيري)             67
بحث و نتيجه گيري    68
خلاصه تحقيق           69
پيشنهادهاي پژوهش                 69
محدوديت هاي پژوهش              70
فهرست منابع           71
پيوست ها                 72
فهرست جداول
جدول 4-1 توزيع فراواني نمرات رضايت زناشويي          61
جدول 4-2 شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي رضايت زناشويي             62
جدول 4-3 توزيع فراواني نمرات هوش هيجاني            63
جدول 4-4 شاخص هاي گرايش مركزي و پراكندگي هوش هيجاني               64
جدول 4-5 ضريب همبستگي بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي              65
____________________________________________

دانلود پروژه رابطه هوش هيجاني با رضايت زناشويي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد