بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی.
خانه » پروژه » شیمی و زیست شناسی » دانلود پروژه رنگ و حالت الکترونی مولکولها
دانلود پروژه رنگ و حالت الکترونی مولکولها

دانلود پروژه رنگ و حالت الکترونی مولکولها

رنگ و حالت الکترونی مولکولها
فهرست مطالب
مقدمه : ۳
سولفوریک اسید + آنیلین ۳
فصل ۱ ۵
رنگ و حالت الکترونی مولکولها ۵
۱ – رنگ ۶
فصل ۲ ۸
شیمی رنگ ۸
فصل ۳ ۱۳
انواع رنگدانه ها ۱۳
۱- تیتانیوم دی اکسید ( Tio2  ) ۱۴
حداقل درصد ۱۷
شناسایی دی اکسید تیتانیوم : ۱۸
مشخصات فنی فسفوسیلیکات سرب ( تری بازیک ) ۲۹
رنگدانه های کرومات سرب: ۳۰
– طرز تهیه کروماتهای سرب و سایر نمکهای سرب: ۳۱
سیلیکو کرومات سرب بازی: ۳۳
رنگدانه مولیبدات  (MOLYBDATE): 35
رنگدانه های بر مبنای کادمیم: ۳۶
سمیت رنگدانه های کادمیم : ۳۷
کرومات روی : ۳۸
-نقش کرومات روی در مقابله با خوردگی فلزات ۳۹
تتراکسی کرومات روی : ۴۲
کرومات استرانسیم : ۴۳
اکسید های آهن ۴۴
سیانامید سرب : ۵۷
اکسید کروم : ۵۸
آبی اولترامارین ( ابی لاجورد ) : ۶۰
آهن  آبی ( آبیهای پروس) : ۶۱
سمیت آهن آبی ( آبیهای پروس ) : ۶۲
سرولئان – کرولئان ۶۲
اکسید آهن سیاه: ۶۳
رنگدانه های آلومینیومی : ۶۳
رنگدانه های برنز : ۶۴
فصل ۱ – رنگ و حالت الکترونی مولکولها ۶۵
۱ – رنگ ۶۵
فصل ۲ – شیمی رنگ ۷۱
۱ – طبقه بندی مواد رنگی ۷۱
رنگها ۷۶
فصل ۳ – انواع رنگدانه ها ۷۹
تیتانیوم دی اکسید ( Tio2  ) ۷۹
سمی بودن دی اکسید تیتانیوم ۸۱
حداقل درصد ۸۳
شناسایی دی اکسید تیتانیوم : ۸۴
– مشخصات سشیمیایی کرومات های سرب : ۱۱۴
طرز شناسایی کروماتهای سرب: ۱۲۶
۵-۲-۳-۳- رنگدانه مولیبدات  (MOLYBDATE): 126
۶-۲-۳-۳- رنگدانه های بر مبنای کادمیم: ۱۲۷
کادمیم لیتوپون ۱۲۸
سمیت رنگدانه های کادمیم : ۱۲۹
۷-۲-۳-۳- کرومات روی : ۱۲۹
خواص ضد خورندگی کرومات روی در آب و محلولهای نمکی ۱۴۲
۹-۲-۳-۳- کرومات استرانسیم : ۱۴۴
ه – مشخصات فنی اکسید های آهن :‌ ۱۵۵
سرولئان – کرولئان ۲۰۰
دوده چراغ یا دوده گیاهی : ۲۰۲
خواص ظاهری رنگدانه : ۲۱۸
۲۴-۲-۳-۳-مشخصات فنی اکسید جیوه: ۲۲۷
مقدمه :
        تاریخچه – امروزه از رنگهای طبیعی به ندرت استفاده می گردد زیرا به کمک روشهای سنیتک رنگهای ایده آلی از نظر کمی و کیفی تولید میشوند و چون ساختمان اصلی آنها را آروماتیکها تشکیل میدهند بنابراین ازذغال سنگ و نفت به عنوان مهمترین منابع طبیعی و اولیه برای آنها محسوب میشوند . بیش از یک قرن است که رنگهای آلی و مصنوعی برای بشر شناخته شده است . در سال ۱۸۵۶ وقتی شیمیدان ۱۸ ساله انگلیسی به نام ویلیام هندی پرکین سعی میکرد کینون راسنتز نماید به جای محصول سفید رنگی که او انتظار داشت یک ماده بد  شکل سیاه رنگ تولید نمود که برایش قابل توجه و قابل مطالعه بود . از استخراج این ماده رنگ ارغوانی زیبایی به نام ماوین بدست آمد که بر حسب تصادف کهنه نخی که در کنار میز آزمایش او قرار داشت توسط آن رنگی گردید و این ماده تا آن زمان تنها ماده رنگی بود که از واکنش شیمیایی حاصل شده و جزو رنگهای گیاهی و ظبیعی نبود و بدین سان تحول بزرگی در تهیه مواد رنگی آلی شروع گردید واکنش تهیه رنگ مزبور بصورت زیر است :
سولفوریک اسید + آنیلین
       این رنگ چنانچه بعدا خواهیم دید به دلیل وجود گروه آزین ( Azine  ) جزو این نوع شیمیایی میباشد ولی در آن زمان به دلیل تهیه اش از آنیلین رنگ آنیلین نامش نهادند .
      پرییکن رنگ بالا را در کارخانه ای نزدیک لندن از قطران ذغال سنگ در مقیاس صنعتی تهیه نمود البته قبل از آن در آزمایشگاه از اثر پتاسیم دی کرومات و سولفوریک اسید بر آنیلین ناخالص آنرا سنتز نموده بود از انجائیکه این رنگ در رنگرزی مزایای فراوانی نسبت به دیگر رنگهای طبیعی ، از نظر روشنی و ثبات داشت در اندک زمانی توجه رنگرزها را بخود جلب نمود . پریکن و دوستانش علاوه بر تهیه رنگ بالا فرایند ساده رنگرزی با تانیک اسید را نیز ابداع کردند و بالاخره بعد از مدتها تحقیق و بررسی اولین کارخانه رنگسازی توسط او تاسیس و به مرحله تولید رسید .
        از انجا که در آغاز اغلب رنگهای مصنوعی اولیه از انیلین ساخته میشدند و انیلین در آن زمان فقط از منبع قطران ذغال سنگ تهیه میشد اینگونه رنگها به رنگهای آنیلین و رنگهای قطران ذغال سنگ معروف بودند هر چند که بعضی از این رنگها از آنیلین نیز مشتق نشده بودند . امروزه کلمه رنگهای مصنوعی با سینتیک ترجیح داده میشوند زیرا دیگر امروزه رنگها لزوما از منابع اولیه ذغال سنگ تهیه نمیشوند . بلکه منابع نفتی ( نفت خام و گاز طبیعی ) بجای آن جایگزین شده و این تعویض عمدتا در اثر جایگزینی گاز ذغال با گاز طبیعی در کشورهای صنعتی انجام گرفت .
       در تهیه رنگها از نظر کلی فرایند عمومی زیر دنبال میشود :
                                                                                                     نفت
مواد اولیه (هیدروکربنهای آروماتیک)                                    منابع طبیعی
                                                                                                                     زغال سنگ
                               مواد حد واسط
         رنگها
فصل ۱
رنگ و حالت الکترونی مولکولها
۱ – رنگ
        رنگ نمودی از تاثیر متقابل نور مرئی و ماده است و ماده به این ترتیب رنگی به نظر میرسد . خود پدییده دید نیز نتیجه جذب نور توسط شبکیه چشم میباشد . جذب نور سبب میشود که ساختمان پروتوئینهای چشم در اثر یکسری واکنشهای شیمیایی تغییر یابد و یک ردیف پاسخهای شیمیایی داده شود و درنتیجه ، علامت دریافت شده بوسیله عصب نوری به مغز انتقال می یابد .
       تابش نور سفید به ماده بر حسب ساختمان و حالت سطحی ماده با پدیده های زیر پاسخ داده میشود :
 الف : تمامی پرتوهای تابیده شده بازتاب یا پخش میگردند بدین ترتیب ماده سفید به نظر میرسد .
ب : تمامی پرتوها جذب میشوند ، ماده سیاه به نظر میرسد .
ج : قسمتی از پرتو ها بطور انتخابی جذب میشوند ماده رنگی به نظر میرسد .
        باید تصریح کرد که نور سفید منتشر شده توسط خورشید تابشهای الکترو مغناطیسی در ناحیه ۴۰۰ تا ۸۰۰ n m  را در بر میگیرد . در دو سوی طیف مرئی نور از تابشهای غیر مرئی برای چشم انسان تشکیل یافته است طول موجهای بیشتر از ۸۰۰ n m  نور در ناحیه زیر قرمز (I R  ) و طول موجهای کمتر از ۴۰۰ n m  در ناحیه فرا بنفش ( U V  ) قرار دارد . بنابر این رنگ هر جسم یک حالت ویژه از پدیده ای بسیار عمومی ، یعنی پدیده جذب انتخابی است .
       در داخل حوزه مرئی ، نوارهای خیلی باریک طول موجها به رنگهای کاملا معین مربوط میگردند . این رنگها نه تنها از ایجاد نوری با طول موج کاملا مشخص ناشی میشوند بلکه آنها از نور سفیدی که توسط جذب پرتوی که طول موج رنگ مورد نظر را در بر نداشته باشد نیز حاصل میگردند بدین ترتیب است که بر اثر جذب « رنگهای تکمیلی » ما رنگها یاجسامی که ما را احاطه کرده اند می بینیم جدول زیر رنگهای جذب شده و دریافت شده را نسبت به طوول موج نور جذب شده نشان میدهد .
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است