دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه روشنايي زير گذرها و تونلها

دانلود پروژه روشنايي زير گذرها و تونلها

فهرست مطالب
فصل (( 1 ))
ميدان روشنايي يک چراغ
1-1 ) سيستم مختصات
1-2 ) سيستمهاي مختصات كاربردي
1-3 ) تبديل سيستمهاي مختصات
1-4) زاويه فضايي
1-5 ) شار روشنايي، شدت روشنايي و روشنايي
1-6 ) دياگرام توزيع شدت روشنايي
1-7 ) محاسبه شار روشنايي
فصل (( 2 ))
جدول شدت روشنايي و ابزارهاي كامپيوتري مربوطه
2-1 ) مقدمه
2 – 2 ) طرح بندي جدول I
2-3 ) درون يابي در جدول I
2-4 ) چرخش چراغ حول محورهاي نوري در سيستم مختصات (γ ،C ‌)
2-5 ) چرخش چراغ حول محورهاي نوري درسيستم مختصات
2-6) محاسبات شار روشنايي با استفاده از جدول I
2-7 ) شكل فايل‌ها براي انتقال الكترونيكي اطلاعات نورسنج چراغ
فصل (( 3 ))
روشنايي مسقيم از نقطه ، خط و منابع فضايي
3-1 ) روشنايي به عنوان يك كميت برداري
3-2 ) روشنايي روي يك سطح مورب
3-3 ) روشنايي و درخشندگي خروجي
3-4 ) يك مورد خاص-توزيع يکنواخت
3-5 ) يك اصل مهم: قوانين هم ارزي
3-6 ) منابع توزيع همگن
3-7 ) منابع سطحي انتشار ناهمگن نور
3-8 ) روشنايي غيرمسطح
3-9 ) حاصلضرب عددي
3-10) مثالها
فصل (( 4 ))
انتقال شار
4-1 ) مقدمه
4-2 ) انعكاسات
4-3) انتقال شار از يك منبع نقطه‌اي
4-4) انتقال شار از يك منبع خطي
4-5) انتقال شار بين سطوح قائم الزاويه موازي متقابل
4-6) انتقال شار به يک سطح عمودي
4-7) عبورشار از محوطه استوانه اي
4-8 )حفره ها
فصل (( 5 ))
انعكاس داخلي نور
5-1 ) مقدمه
5-2) راديوسيتي
5-3) نور افکنها
5-4) نو رگير ها
5-5) انعكاسهاي داخلي در اتاقها
فصل ((6))
طراحي نور پردازي
6-1 ) مقدمه
6-2 ) روش‌هاي طراحي نورپردازي
6-3 ) منبع نور
6-4 ) اصول كلي
6-5 ) سيستم‌هاي منعكس كننده
6-6 ) هديت‌هاي نور فلزي با استفاده از بازتا‌ب‌هاي طيفي
6-7 ) بازتاب و انتقال پراكنده
6-8 ) سيستم‌هاي عدسي نورشكن
فصل (( 7 ))
روشنايي تونل
7-1 ) مقدمه
7-2) بحث جانبي اثر حفرة سياه و سطح تطابق
7-3) نواحي تونل
7-4) انواع روشنايي
7-5) طبقه بندی تونل‏ها
7-6) روشنايي ورود به ناحية آستانه تونل
7-7) روشنايي در ناحية آستانه
7-8) روشنايي ناحيه داخلي
7-9) روشنايي ناحيه واسط
7-10) روشنايي در ناحية خروجي
7-11) ساير نيازمندي‏
11-7) كاهش روشنايي ناحيه دسترس به وسيله پرده‏ها
7-13) تغييرات سطوح روشنايي با سطوح روشنايي روز
7-14) تونل‏هاي كوتاه

دانلود پروژه روشنايي زير گذرها و تونلها
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد