کامیابی تنها در این است که بتوانی زندگی را به شیوه خودسپری کنی.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی
دانلود پروژه روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

دانلود پروژه روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

روشهای ایجاد ارتباط موثر با کودکان کار و خیابانی

فهرست مطالب
فصل اول    ۲
مقدمه پژوهش    ۲
مقدمه:    ۲
برای چه تحقیق    ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق    ۵
بیان مسئله    ۵
هدف تحقیق    ۶
تعاریف نظری    ۷
تعاریف عملیاتی    ۸
فص دوم    ۹
پیشینه پژوهش    ۹
مقدمه:    ۹
تعاریف کودکان کار و خیابانی    ۱۰
ویژگی های روانی و اجتماعی کودکان خیابانی    ۱۷
علل پیدایش کودکان خیابانی    ۱۹
ارتباط چیست    ۲۱
شناخت فراگرد (فرایند)    ۲۲
مدلهای فراگرد ارتباط    ۲۳
مبانی ارتباط اثر بخش    ۲۸
موانع ارتباطی    ۳۰
دسته پاسخهای  نامطلوب قضاوت :    ۳۰
دسته پاسخ های نامطلوب ارائه راه حل :    ۳۰
مهارت های روابط انسانی    ۳۲
مراحل بهبود ارتباط    ۳۳
نظریه نیاز و ارتباط موثر    ۳۶
مبانی خاص نظری در تدوین پرسشنامه جهت مربیان    ۳۷
محل ارتباط سیستم های ( سازش پذیر ) فرهنگی هستی گرا    ۳۷
مدل ارتباطی گربنر    ۳۸
مدل ارتباطی NLP    ۳۹
برقراری ارتباط روشن    ۴۶
روبرو شدن با مقاومت    ۵۱
راههای برخورد با مقاومت:    ۵۱
فصل سوم    ۵۴
روش تحقیق    ۵۴
مکقدمه:    ۵۴
مراحل تحقیق    ۵۴
جامعه آماری    ۵۵
نمونه و رشو نمونه گیری    ۵۶
ابزار اندازه گیری    ۵۷
روش جمع اوری اطلاعات    ۵۸
روش آماری    ۵۸
پرسشنامه    ۶۱
فصل چهارم    ۶۴
نتیجه گیری    ۶۴
مقدمه    ۶۴
نتایج حاصل از مصاحبه با کودکان    ۶۵
نتایج بخش اول پرسشنامه در زمینه برقراری ارتباط روشن با کودک    ۷۱
نتیجه گیری کلی از نتایج بخش اول پرسشنامه در زمینه برقراری ارتباط روشن با کودک    ۸۰
فصل پنجم    ۱۰۱
بحث    ۱۰۱
محدودیتهای پژوهش    ۱۰۹
چکیده:    ۱۱۰
پیشنهادات:    ۱۱۱
جدول شماره (۱۵) مولفه های ارتباط روشن    ۱۱۳
جدول شماره (۱۶) تکنیکهای متقاعدسازی    ۱۱۶
جدول شماره (۱۷) مولفه های متقاعدسازی    ۱۱۹
جدول شماره (۱۸) تکنیکهای شکستن مقاومت    ۱۲۲
جدول شماره (۱۹) مولفه های شکستن مقاومت    ۱۲۵
جدول شماره (۱۴) تکنیکهیا ارتباط روشن    ۱۲۸

 

چکیده:
از آنجایی که موضوع مودکان خیابانی و چگونگی ارتباط برقرارکردن با آنها یکی از مسائل مهم و معضلات اساسی افرادی است که با آنها ارتباط دارند. بررسی حاضر، تحلیل اطلاعات جمع آوری شده مربوط به کودکان خیابانی و مددکارانی که در ارتباط با آنها می باشند است. جامعه آماری این پژوهش ۲۶ نفر از کودکان خیابانی خانه کودک ناصرخسرو. بوده که بصورت کاملاً تصادفی انتخاب شده اند. این کودکان بعنواذن گروه نمونه انتخاب شده و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته و توسط سوالاتی خاص مددکاران برتر را از ساتیر مددکاران تمیز داده و پرسشنامه ای در زمینه برقراری ارتباط موثر در اختیار کلیه مددکاران Ngo قرار داده که پاسخ سوالات کدگذاری شده و برای تجزیه و تحلیل نتایح استفاده شده است.
روش تحقیق توصیفی بوده و از ابزارهای مصاحبه نیمه ساختار یافته، پرسشنامه باز پاسخ و محقق ساخته شده استفاده شد. مصاحبه انتخاب مددکار برتر شامل ۵ سوال و پرسشنامه تکنیکها و مولفه های مهم برقراری ارتباط موثر شامل ۹ سوال در سه زمینه برقراری ارتباط روشن، متقاعدسازی، شکستن مقاومت مطرح گردیده است.
این تحقیق در قالب ۲۲ جدول یک بعدی و ۲۳ نمودار همراه پرسشنامه مربوطه ارائه شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که مددکاران برتر بیش از سایر مددکاران بعوامل درونی و روحیات کودکان توجه می کنند و تاکید زیادی به نقاط مثبت و قوی در کودکان دارند در صورتی که سایر مددکاران به عوامل بیرونی و محیطی توجه می کنند و تاکید بیشتری به مشکلات و نقاط ضخف کودکان دارند.
در پایان نکات و پیشنهاداتی از طرف پژوهشگر مطرح گردیده که شامل برگزاری کلاسهای آموزشی در ایجاد برقراری ارتباط برای مددکاران و تحقیق در این زمینه توسط پژوهشگران دیگر می باشد.

پیشنهادات:
۱-در صورت امکان، در جهت تهیه و تدوین پرسشنامه ای استاندارد متناسب با ویژگیهای کودکان کار و خیابانی جهت گزینش مددکاران برتر تلاش شود.
۲-با توجه به ویژگیهای ایرانیان در صدد این برآییم تا پرسشنامه ای برای شناسایی مولفه ها و تکنیکهای برقراری ارتباط موثر در بین مددکاران تهیه شود و اقدامات لازم صورت گیرد.
۳-شناسایی ویژگیهای روحی و روانی و درونی کودکان و شیوه ادراکی آنها و نحوه برقراری ارتباط کودکان، به مددکاران در برقراری ارتباط با کودکان کار و خیابانی می تواند کمک شایان و قابل توجه‌ای کند.
۴-باتوجه به نتایج این پژوهش می توان با ایجاد همایش و کلاسهای خاص، عوامل مؤثر در ارتباط و بهترین شیوه های ارتباطی و مهارتهای ارتباطی را به مددکارانی که با کودکان کار و خیابانی در ارتباط می باشند، توسط افراد متخصص و باتجربه آموخت.
۵-این پژوهش ممکن است برای اولین بار مورد توجه قرار گرفته باشد درنتیجه می توان از زوایا و دیدگاههای دیگر مورد پژوهش قرار گیرد، که این توصیه را به پژوهشگران آینده می کنم.
۶-این پژوهش  در خانه کودک ناصرخسرو و شوش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است درنتیجه برای تعمیم و مقایسه آن با مراکز دیگری می تواند این پژوهش را در مراکز و Ngoهای دیگر نیز مورد بررسی قرار داد.
مقدمه:
انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را کسب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید.هرفردی،برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛مودبتر،صمیمی تر،بیریاتر،آزاد اندیش تر،صریح ترو عینی تر رفتار کند ، از ظرفیت بالایی برخوردار است . ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش ، اطلاعات لازم را بدست آورد. کنش های متقابل و هماهنگ با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می شوند.ارتباط ،از طریق پیامهای خود،مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می کند و متقابلاً از طریق پس خورد پیامها، اطلاعات مروط ه عکس العمل های محیط و نیاز های متغیر آن را به سیستم می رساند. اندیشمندانی چون ارسطو، گربنر هدف اصلی ارتباط را تاثیر گذاری بر مخاطبان معرفی می کند.
اصولاًمددکاران  کسانی که با کودکان کار و  خیابانی در ارتباط می باشنداز این موضوع شکایت می کنند که نمی توانندبا این کودکان ارتباط موثری برقرار کنند و اطمینان آنها را جلب کنندو کمک کنند تا از بحران ها جان سالم به در برند.
ما بواسطه این پژوهش و به کمک مجموعه مستحکمی از دانش نظری ، الگوی مناسب و فرصتهای تجربه شخصی ،می توانیم فرایند انسان کاملتر شدن را تا حدزیادی تسریع نماییم.و سعی برآن داریم تا بتوانیم ارتباط موثر و بهتری را با کودکان  کار و خیابان برقرار کنیم تا بدین طریق در راستای اهداف خود کمک شایانی به مدد کاران و این کودکان کرده باشیم.
در این پژوهش پس از بیان مسئله و اهداف و اهمیت موضوع ارتباط با کودکان خیابانی به پیشینه و تاریخچه پیدایش آنها می پردازیم و همچنین تاملی ر نظریه های ارتباط می کنیم و راهکارهای مفیدی را رای ایجاد ارتباط موثر با این کودکان عنوان می کنیم و سپس در بخش سوم به وسیله پرسشنامه و مصاحبه به جایگاه عملی می رسیم و نتیجه گیری حاصل از این پژوهش را عنوان خواهیم کرد.
موثر با کودکان کار و خیابانی در NGOها طراحی شده و این راه کارها و مولفه ها د سه زمینه (ایجاد) ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، شکستن مقاومت)مد نظر می باشد

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است