دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه روشهاي ايجاد ارتباط موثر با كودكان كار و خياباني

روشهاي ايجاد ارتباط موثر با كودكان كار و خياباني

فهرست مطالب
فصل اول    2
مقدمه پژوهش    2
مقدمه:    2
برای چه تحقیق    4
اهمیت و ضرورت تحقیق    5
بیان مسئله    5
هدف تحقیق    6
تعاریف نظری    7
تعاریف عملیاتی    8
فص دوم    9
پیشینه پژوهش    9
مقدمه:    9
تعاریف کودکان کار و خیابانی    10
ویژگی های روانی و اجتماعی کودکان خیابانی    17
علل پیدایش کودکان خیابانی    19
ارتباط چیست    21
شناخت فراگرد (فرایند)    22
مدلهای فراگرد ارتباط    23
مبانی ارتباط اثر بخش    28
موانع ارتباطی    30
دسته پاسخهای  نامطلوب قضاوت :    30
دسته پاسخ های نامطلوب ارائه راه حل :    30
مهارت های روابط انسانی    32
مراحل بهبود ارتباط    33
نظریه نیاز و ارتباط موثر    36
مبانی خاص نظری در تدوین پرسشنامه جهت مربیان    37
محل ارتباط سیستم های ( سازش پذیر ) فرهنگی هستی گرا    37
مدل ارتباطی گربنر    38
مدل ارتباطی NLP    39
برقراري ارتباط روشن    46
روبرو شدن با مقاومت    51
راههاي برخورد با مقاومت:    51
فصل سوم    54
روش تحقيق    54
مكقدمه:    54
مراحل تحقيق    54
جامعه آماري    55
نمونه و رشو نمونه گيري    56
ابزار اندازه گيري    57
روش جمع اوري اطلاعات    58
روش آماري    58
پرسشنامه    61
فصل چهارم    64
نتيجه گيري    64
مقدمه    64
نتايج حاصل از مصاحبه با كودكان    65
نتايج بخش اول پرسشنامه در زمينه برقراري ارتباط روشن با كودك    71
نتيجه گيري كلي از نتايج بخش اول پرسشنامه در زمينه برقراري ارتباط روشن با كودك    80
فصل پنجم    101
بحث    101
محدوديتهاي پژوهش    109
چكيده:    110
پيشنهادات:    111
جدول شماره (15) مولفه هاي ارتباط روشن    113
جدول شماره (16) تكنيكهاي متقاعدسازي    116
جدول شماره (17) مولفه هاي متقاعدسازي    119
جدول شماره (18) تكنيكهاي شكستن مقاومت    122
جدول شماره (19) مولفه هاي شكستن مقاومت    125
جدول شماره (14) تكنيكهيا ارتباط روشن    128

 

چكيده:
از آنجايي كه موضوع مودكان خياباني و چگونگي ارتباط برقراركردن با آنها يكي از مسائل مهم و معضلات اساسي افرادي است كه با آنها ارتباط دارند. بررسي حاضر، تحليل اطلاعات جمع آوري شده مربوط به كودكان خياباني و مددكاراني كه در ارتباط با آنها مي باشند است. جامعه آماري اين پژوهش 26 نفر از كودكان خياباني خانه كودك ناصرخسرو. بوده كه بصورت كاملاً تصادفي انتخاب شده اند. اين كودكان بعنواذن گروه نمونه انتخاب شده و جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه نيمه ساختاريافته صورت گرفته و توسط سوالاتي خاص مددكاران برتر را از ساتير مددكاران تميز داده و پرسشنامه اي در زمينه برقراري ارتباط موثر در اختيار كليه مددكاران Ngo قرار داده كه پاسخ سوالات كدگذاري شده و براي تجزيه و تحليل نتايح استفاده شده است.
روش تحقيق توصيفي بوده و از ابزارهاي مصاحبه نيمه ساختار يافته، پرسشنامه باز پاسخ و محقق ساخته شده استفاده شد. مصاحبه انتخاب مددكار برتر شامل 5 سوال و پرسشنامه تكنيكها و مولفه هاي مهم برقراري ارتباط موثر شامل 9 سوال در سه زمينه برقراري ارتباط روشن، متقاعدسازي، شكستن مقاومت مطرح گرديده است.
اين تحقيق در قالب 22 جدول يك بعدي و 23 نمودار همراه پرسشنامه مربوطه ارائه شده است. نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كه مددكاران برتر بيش از ساير مددكاران بعوامل دروني و روحيات كودكان توجه مي كنند و تاكيد زيادي به نقاط مثبت و قوي در كودكان دارند در صورتي كه ساير مددكاران به عوامل بيروني و محيطي توجه مي كنند و تاكيد بيشتري به مشكلات و نقاط ضخف كودكان دارند.
در پايان نكات و پيشنهاداتي از طرف پژوهشگر مطرح گرديده كه شامل برگزاري كلاسهاي آموزشي در ايجاد برقراري ارتباط براي مددكاران و تحقيق در اين زمينه توسط پژوهشگران ديگر مي باشد.

پيشنهادات:
1-در صورت امكان، در جهت تهيه و تدوين پرسشنامه اي استاندارد متناسب با ويژگيهاي كودكان كار و خياباني جهت گزينش مددكاران برتر تلاش شود.
2-با توجه به ويژگيهاي ايرانيان در صدد اين برآييم تا پرسشنامه اي براي شناسايي مولفه ها و تكنيكهاي برقراري ارتباط موثر در بين مددكاران تهيه شود و اقدامات لازم صورت گيرد.
3-شناسايي ويژگيهاي روحي و رواني و دروني كودكان و شيوه ادراكي آنها و نحوه برقراري ارتباط كودكان، به مددكاران در برقراري ارتباط با كودكان كار و خياباني مي تواند كمك شايان و قابل توجه‌اي كند.
4-باتوجه به نتايج اين پژوهش مي توان با ايجاد همايش و كلاسهاي خاص، عوامل مؤثر در ارتباط و بهترين شيوه هاي ارتباطي و مهارتهاي ارتباطي را به مددكاراني كه با كودكان كار و خياباني در ارتباط مي باشند، توسط افراد متخصص و باتجربه آموخت.
5-اين پژوهش ممكن است براي اولين بار مورد توجه قرار گرفته باشد درنتيجه مي توان از زوايا و ديدگاههاي ديگر مورد پژوهش قرار گيرد، كه اين توصيه را به پژوهشگران آينده مي كنم.
6-اين پژوهش  در خانه كودك ناصرخسرو و شوش مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است درنتيجه براي تعميم و مقايسه آن با مراكز ديگري مي تواند اين پژوهش را در مراكز و Ngoهاي ديگر نيز مورد بررسي قرار داد.
مقدمه:
انسان در نتیجه فرآیند اجتماعی شدن ، برخی از مهارتهای ارتباط بین فردی را کسب میکند. اما سطح عملکرد او در این مهارتها را می توان بهبود بخشید.هرفردی،برای آنکه در روابط انسانی خود فهمیده تر؛مودبتر،صمیمی تر،بیریاتر،آزاد اندیش تر،صریح ترو عینی تر رفتار کند ، از ظرفیت بالایی برخوردار است . ارتباط سبب می شود که انسان دربارهء نیازها و شرایط محیط زندگی خودش ، اطلاعات لازم را بدست آورد. کنش های متقابل و هماهنگ با محیط نیز با تبادل اطلاعات ساده می شوند.ارتباط ،از طریق پیامهای خود،مجراهای نفوذ بر محیط را آماده می کند و متقابلاً از طریق پس خورد پیامها، اطلاعات مروط ه عکس العمل های محیط و نیاز های متغیر آن را به سیستم می رساند. اندیشمندانی چون ارسطو، گربنر هدف اصلی ارتباط را تاثیر گذاری بر مخاطبان معرفی می کند.
اصولاًمددکاران  کسانی که با کودکان کار و  خیابانی در ارتباط می باشنداز این موضوع شکایت می کنند که نمی توانندبا این کودکان ارتباط موثری برقرار کنند و اطمینان آنها را جلب کنندو کمک کنند تا از بحران ها جان سالم به در برند.
ما بواسطه این پژوهش و به کمک مجموعه مستحکمی از دانش نظری ، الگوی مناسب و فرصتهای تجربه شخصی ،می توانیم فرایند انسان کاملتر شدن را تا حدزیادی تسریع نماییم.و سعی برآن داریم تا بتوانیم ارتباط موثر و بهتری را با کودکان  کار و خیابان برقرار کنیم تا بدین طريق در راستای اهداف خود کمک شایانی به مدد کاران و این کودکان کرده باشیم.
در این پژوهش پس از بیان مسئله و اهداف و اهمیت موضوع ارتباط با کودکان خیابانی به پیشینه و تاریخچه پیدایش آنها می پردازیم و همچنین تاملی ر نظریه های ارتباط می کنیم و راهکارهای مفیدی را رای ایجاد ارتباط موثر با این کودکان عنوان می کنیم و سپس در بخش سوم به وسیله پرسشنامه و مصاحبه به جایگاه عملی می رسیم و نتیجه گیری حاصل از این پژوهش را عنوان خواهیم کرد.
موثر با کودکان کار و خیابانی در NGOها طراحی شده و این راه کارها و مولفه ها د سه زمینه (ایجاد) ارتباط روشن ، متقاعد سازی ، شکستن مقاومت)مد نظر می باشد

 

دانلود پروژه روشهاي ايجاد ارتباط موثر با كودكان كار و خياباني
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد