دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه زمین شناسی

پروژه زمین شناسی فهرست مطالب
مقدمه و هدف
پيشينه مطالعاتي
متدولوژي و روش كار
خلاصه و چكيده گزارش
موقعيت و شرايط جغرافيايي
زمين شناسي عمومي
فتوژئولوژي و تدقيق نقشه زمين شناسي
چينه شناسي و سنگ شناسي
آميزه رنگين CM
نهشته هاي كواترنري Q  
بررسي و ارائه درصد گسترش سازندها در واحداهاي فيزيوگرافي
بررسي تكتونيك ، عناصر ساختاري و لرزه زمين ساخت و ارائه نقشه مربوطه
بررسي فرآيندهاي فرسايشي (معرفي انواع هوازدگي و چهره هاي فرسايشي)
بررسي حساسيت به فرسايش واحدهاي چينه سنگي و ارائه نقشه مربوطه
بررسي منشأ نهشته هاي رسوبي و عوامل جابجائي آنها
بررسي خصوصيات هيدروديناميكي نفوذپذيري و سيل خيزي سازندها و ارائه نقشه هاي مربوطه
بررسي كيفي واحدهاي چينه سنگي از نظر منابع قرضه و ساختگاه و ارائه پروفيل زمين شناسي آبراهه هاي اصلي
بررسي موارد خاص تاثير گذار در حوزه
ژئومورفولوژي
واحدهاي ژئومورفولوژيكي
تيپ هاي ژئومورفولوژيكي
رخساره هاي ژئومورفولوژيكي
پهنه هاي لغزشي _ ريزشي
پيشنهادات اجرائي آبخيز داري از ديدگاه  زمين شناسي
منابع و مآخذ
1-مقدمه و هدف
مطالعات زمين شناسي و ژئومورفولوژي بعنوان مطالعات پايه نقش اساسي را در طرحهاي آبخيزداري دارد زيرا با استفاده از نقاط ضعف و قوت تشخيص داده شده در اين مطالعات ضمن هدايت گروههاي ساير بخش ها طراحان وبرنامه ريزان را براي اتخاذ راهبردها و تصميم هاي مبتني بر شناخت صحيح و حقيقي از عوامل موجود در عرصه آبخيز رهنمون مي سازد .
اين مطالعات با در نظر گرفتن مجموعه عوامل و شرايط اقليمي ، زمين شناسي ، زمين ساخت و زمين ريخت شناسي و … حاكم بر زير حوزه ها و مناطق مورد مطالعه به ارزيابي و بررسي استعداد هاي طبيعي حوزه  و تعيين اولويت بندي هر يك از زير حوزه ها از نطقه نظر مسائل و مشكلات عارض بر آنها نظير فرسايش ، سيل خيزي ، تخريب پوشش گياهي و كم آبي و … مي پردازد .
از طرفي ديگر عوامل زمين شناسي نظير جنس سنگ ، مقاومت آن در برابر بارگذاري ، روند و نوع شكستگيها ، فاصله داري و بازشدگي درزه ها ، موقعيت گسلهاي فعال ، امكان لرزه خيزي منطقه و… نقش اساسي را در تعيين موقعيت مكاني سازه هاي آبخيزداري دارد .
عوامل زمين شناسي سبب ايجاد منابع قرضه سنگي و خرده سنگي در حوزه مي شوند كه شناسايي موقعيت مكاني و كيفيت آنها امري اساسي در تعيين نوع سازه ها و اجراي اقتصادي آنهاست .
نظر به اولويت مناطق روستايي و محروميت زدائي از آنها و به منظور كنترل سيل و فرسايش و رسوب وذخيره سازي بهينه منابع آب و خاك طرح تفضيلي – اجرائي حوزه آبخيز برنطين شهرستان رودان در دستور كار مديريت آبخيزداري سازمان جهادكشاورزي استان هرمزگان قرار گرفته است…………….

دانلود پروژه زمین شناسی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد