کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید. (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود پروژه ساماندهی بازارقدیم تویسرکان
دانلود پروژه ساماندهی بازارقدیم تویسرکان

دانلود پروژه ساماندهی بازارقدیم تویسرکان

دانلود پروژه ساماندهی بازارقدیم تویسرکان

فهرست مطالب

فصل اول

۱- کلیات تحقیق ۱

چکیده ۱

۱-۱ سوال تحقیق ۱

۱-۲ بیان مسأله ۲

۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق ۳

۱-۴ سابقه‌ی تحقیق ۳

۱-۵ اهداف تحقیق ۴

۱-۶ فرضیه تحقیق ۴

۱-۷ روش تحقیق ۴

۱-۸ روش کسب داده‌ها ۴

۱-۹ مبانی نظری تحقیق ۴

فصل دوم

۲- مبانی نظری۶

۲-۱- تعاریف۶

۲-۲-ارزشها واهمیت بافت تاریخی۱۰

۲-۳- معرفی بازار۱۲

۲-۴- مطالعات تاریخی در مورد بازار۱۴

۲-۴-۱-پیدایش بازار۱۴

۲-۴-۱-۱-شناخت بازار۱۴

۲-۴-۱-۲-پیدایش بازار در سکونت گاههای پیش از تاریخ۱۴

۲-۴-۱-۳-ویژگی های کالبدی ومعماری بازارها۲۱

۲-۴-۱-۳-۱- برخی از ویژگی های فضایی وکالبدی بازارها۲۴

۲-۴-۱-۳-۲-مصالح وفن بنا۲۷

۲-۵-نقش اجتماعی بازارها۲۹

۲-۶- چگونگی توزیع فضایی ووجه تسمیه۳۲

۲-۶-۱- ویژگی های فضایی وموقعیت شهری راسته ها وفضاهای گوناگون بازار۳۲

۲-۶-۲- جاذبه وکشش مراکز وراسته های تخصصی۳۳

۲-۶-۳ – همجواری فعالیتهای سازگار

-۶-۴- امنیت ، نظارت وکنترل ۳۴

۲-۶-۵- عوامل موثر در تجمع بازرگانان۳۵

۲-۷-معماری بازار ویژگیهای آن۳۷

۲-۷-۱- سقف بازار وعلت وجودآن۳۹

۲-۸- بازارها در ایران ۴۲

۲-۹-فضاهای تشکیل دهنده بازارها در ایران۴۳

۲-۱۰- انواع بازار۴۳

۲-۱۱-بازار هسته ی اصلی شهر۴۴

۲-۱۲- مورفولوژی بازار۴۵

۲-۱۳- کارکرد بازار۴۵

۲-۱۴- مسجد۴۷

۲-۱۵- توقفگاهها۴۸

۲-۱۶- بررسی انبارها ۴۸

۲-۱۷- عملکرد عناصر کالبدی ۴۹

۲-۱۸- عناصر کالبدی ونیاز های شهروندان۵۰

۲-۱۹-رابطه فیزیکی عناصر کالبدی با بازار۵۱

۲-۲۰- سیر تحول فیزیکی عناصر کالبدی ۵۲

۲-۲۰-۱- دوره نوجوانی عناصر کالبدی۵۲

۲-۲۰-۲- دوره بلوغ عناصر کالبدی۵۳

۲-۲۰-۳- دوره پیری عناصر کالبدی ۵۳

۲-۲۱- عوامل جغرافیایی وتوزیع زمان فعالیتهای تجاری۵۴

۲-۲۱-۱- توزیع زمانی فعالیتهای تجاری در طول شبانه روز ۵۴

۲-۲۱-۲- توزیع زمانی فعالیتهای تجاری در طول سال۵۵

۲-۲۲-ویژگی های عمده بخش مرکزی (بازار)شهرها۵۶

۲-۲۳- مفاهیم وتعاریف مراکز خرید۵۸

۲-۲۴- تاریخچه وسیر تکاملی خرید۵۸

۲-۲۵- جذابیت برای مراجعه کنندگان۶۰

۲-۲۶- کیفیات بازار۶۳

فصل سوم

۳- نمونه موردی جهان وایران۷۱

۳-۱- سابقه ساماندهی بافتهای تاریخی در مراکز شهری دنیا۷۱

۱-۱-۳ – شهر موستار

۳-۱-۲- ایالات متحده امریکا ۷۳

۳-۱-۳- لس آنجلس ۷۴

۳-۱-۴- ایتالیا۷۷

۳-۲-نتیجه گیری ۷۹

۳-۳- سابقه ساماندهی درایران ۸۰

۳-۳-۱- نمونه مورد تبریز۸۰

فصل چهارم

۴- بررسی وشناخت شهر ۸۷

۴-۱- وجه تسمیه ۸۷

۴-۲- شناخت تاریخچه ، علل پیدایش ، چگونگی توسعه شهر وروند رشد آن۸۸

۴-۳- تحولات شهر تویسرگان د رمعاصر۹۱

۴-۴- خصوصیات جغرافیایی ۹۴

۴-۴-۱- موقعیت ریاضی ۹۴

۴-۴-۲- موقعیت جغرافیایی۹۴

۴-۴-۳- تقسیمات سیاسی ۹۵

۴-۴-۴- توپوگرافی ۹۵

۴-۴-۵- شیب۹۵

۴-۴-۶- عوامل محدودکننده توسعه شهر۹۶

۴-۴-۷- زمین شناسی۹۷

۴-۴-۸- خاک شناسی ۹۷

۴-۴-۹- زلزله ۹۹

۴-۴-۱۰- مسائل هواشناسی ۹۹

۴-۵-خصوصیات اجتماعی شهر ومحلات مختلف آن۱۰۴

۴-۵-۱- تعیین محدوده محله های مختلف در شهر وچگونگی روابط آنها با یکدیگر۱۰۶

۴-۶- بافت وسازمان شهر۱۰۸

۴-۷- ساختار شهر تاریخی توسرگان۱۱۰

۴-۸- عملکرد بازار وتحولات آن۱۱۱

۴-۹- شناخت عناصر وفضاهای مهم وبا ارزش تاثیر گذار۱۱۵

۴-۹-۱- بازار سرپوشیده ۱۱۶

۴-۹-۲- قیصریه۱۲۳

۴-۹-۳ –مسجد جامع۱۲۴

 ۴-۹-۴- چنار مسجد باغوار

۴-۹-۵- مدرسه شیخ علی خانی ۱۲۶

۴-۹-۶- حمام خان۱۲۷

۴-۹-۷- خیابان شهیدباهنر۱۲۷

۴-۹-۸ میدان امام۱۲۸

۴-۹-۹- مراکز تجاری جدید۱۲۹

۴-۱۰- بررسی وویژگی های کالبدی بازار۱۳۰

۴-۱۱- بررسی ویژگیهای شبکه شهری پیرامون بازار۱۳۱

۴-۱۱-۱- ویژگیهای شبکه اصلی ارتباطی بازار۱۳۲

۴-۱۲- میزان عبور ومرور در بازار وجمعیت استفاده کننده۱۳۶

۴-۱۳- بررسی روحیات اجتماعی مردم واقع در بافت قدیمی وپیرامون بازار۱۳۷

۴-۱۳-۱- محل ها وچگونگی برگزاری مراسم اجتماعی بازار۱۳۹

۴-۱۳-۱-۱- تکایا ومساجد بافت تاریخی ۱۳۹

۴-۱۳-۱-۲- برگزاری مراسم ایام محرم۱۳۹

۴-۱۳-۱-۳- برگزاری مراسم نماز جمعه۱۴۰

۴-۱۴- بررسی ویژگیهای اقتصادی بازار۱۴۱

۴-۱۴-۱- برآورد تعدادشاغلین در بازار۱۴۱

۴-۱۴-۲- بررسی میزان وانواع مشاغل ومغازه های موجود ومتروکه۱۴۱

۴-۱۴-۳- بررسی مشاغل واصناف قدیمی در بازار تویسرگان ۱۴۴

۴-۱۵- بررسی و شناخت عناصر ساختاری در بازار تویسرکان۱۴۴

۴-۱۵-۱- کرسی چینی ۱۴۴

۴-۱۵-۲- دیورهای باربر۱۴۵

۴-۱۵-۳- ستون ها۱۴۷

۴-۱۵-۴- پوشش ها ۱۴۸

۴-۱۵-۵- تویزه ها۱۴۹

۴-۱۵-۶- کف ۱۵۰

۴-۱۵-۷- نورگیرها۱۵۱

۴-۱۶- ورودی ها ۱۵۲

۴-۱۷- تاثیر اقلیم در ساخت بازار۱۵۸

۴-۱۷- تاثیر تابش آفتاب در حرارت داخلی بازار۱۵۸

۴-۱۷-۱- ۱ه رسانش ۱۵۸

۴-۱۷-۲- ۲ ه تابش ۱۵۸

۲-۱۷-۴ – باد

۴-۱۷-۳- برف و باران و رطوبت هوا۱۵۹

۴-۱۸- شناخت مصالح بکار رفته در بازار۱۶۰

۴-۱۸-۱- گل ۱۶۰

۴-۱۸-۲- خشت۱۶۰

۴-۱۸-۳- کاهگل ۱۶۱

۴-۱۸-۴- گچ ۱۶۱

۴-۱۸-۵- گچ و خاک۱۶۱

۴-۱۸-۶- آجر۱۶۲

۴-۱۹ -کاربرد مصالح در عناصر ساختاری بازار۱۶۲

۴-۱۹-۱- پی ها۱۶۲

۴-۱۹-۲- ستونها۱۶۲

۴-۱۹-۳- پوشش های سقف۱۶۳

۵-۱۹-۴- پوشش لنگه پوش با بام سطح۱۶۳

۴-۱۹-۵- دیوارها۱۶۳

۴-۱۹-۶- جرزها ۱۶۴

۴-۱۹-۷- دیوارهای جدا کننده ۱۶۴

۴-۱۹-۸- بام ۱۶۴

۴-۲۰- آسیب شناسی بازار تویسرکان۱۶۶

۴-۲۰-۱- بررسی آسیب های فرهنگی ،اجتماعی و جمعیتی در بافت تاریخی و تاثیر آن بر بازار ۱۶۷

۴-۲۱- بررسی آسیب شناسی کالبدی بازار تویسرکان۱۶۸

۴-۲۱-۱ تاثیر عوامل جوی و اقلیمی بر شالوده کلی بنا۱۷۰

۴-۲۱-۱-۱- تاثیر بارش بر شالوده کلی بنا۱۷۰

۴-۲۱-۱-۲- تاثیر باد بر شالوده کلی بنا۱۷۱

۴-۲۱-۱-۳- تاثیر خورشید و نوسانات دما بر شالوده کلی بنا۱۷۳

۴-۲۱-۱-۴- تاثیر زلزله بر شالوده کلی بنا۱۷۳

۴-۲۱-۱-۵- تاثیر عوامل زیستی یا بیولوژیک بر شالوده کلی بنا۱۷۴

۴-۲۱-۱-۶- تاثیر عوامل زمان بر شالوده کلی بنا۱۷۴

۴-۲۱-۱-۷- تاثیر عوامل انسانی بر شالوده کلی بنا۱۷۴

۴-۲۲- تاثیر عوامل فرسایش بخش بر عناصر اصلی (سقف ،کف،دیوارهای داخلی و خارجی ).. ۱۷۵

۴-۲۲-۱- ناحیه محاور پی ها ۱۷۶

۴-۲۲-۲- نقاطی از بنا که در شیب قرار دارند(پوشش ها)۱۷۶

۳-۲۲-۴ – منافذ و ترکها

۴-۲۲-۴- نقاطی که در نبش ها قرار دارند۱۷۶

۴-۲۲-۵- سطح خارجی بازار۱۷۶

۴-۲۳- تاثیر عوامل مخرب و فرسایش بخش بر مصالح مورد استفاده در بازار تویسرکان۱۷۷

۴-۲۴- هوازدگی مصالح۱۷۷

۴-۲۴-۱- هوازدگی شیمیایی۱۷۸

۴-۲۴-۲- هوازدگی فیزیکی ۱۷۸

۴-۲۴-۳- هوازدگی زیست شناختی ۱۷۹

۴-۲۵- فرسایش آجرها و ملات ها ۱۷۹

فصل پنجم

۵- طرح و پیشنهاد ۱۹۵

۵-۱- پیشنهاداتی برای برنامه ریزی شهری در بافت قدیم بازار۱۹۵

۵-۲- توصیه هایی در زمنینه های اجرایی طرح ساماندهی ،مشارکت بازاریان و ادامه مشاغل
سنتی ۲۰۲

۵-۲-۱ چگونگی مراحل مشارکت بازاریان در اجرای طرح ساماندهی ۲۰۳

۵-۲-۲- زمینه مشارکت مردم و کسبه در طرح های ساماندهی ۲۰۵

۵-۲-۳- محورهای مشارکت ۲۰۶

۵-۲-۴- روش های مشارکت در بازار۲۰۷

۵-۳- میزان مداخله ۲۰۸

۵-۳-۱- پیشگیری از فرسایش ۲۰۹

۵-۳-۲- حفاظت ۲۰۹

۵-۳-۳ -استحکام بخشی ۲۰۹

۵-۳-۴- ساماندهی ۲۱۰

۵-۳-۵- احیاء۲۱۰

۵-۳-۶-بازآفرینی۲۱۰

۵-۳-۷- بازسازی ۲۱۱

۵-۴- مبانی طراحی ساماندهی بازار تویسرکان ۲۱۱

۵-۵- طرح ساماندهی بازار۲۱۲

۵-۶- نحوه در مان در بازار تویسرکان۲۱۷

فهرست جداول

جدول ۴-۱- پارامترهای مربوط به آب و هوای شهر تویسرکان در یک دوره ۱۰ ساله ۱۰۲

جدول ۴-۲- درجه حرارت و میزان بارندگی در شهر تویسرکان طی ماه های مختلف ۱۰۳

جدول ۴-۳- مشخصات مقاطع خیابان ها و حول بازار تویسرکان۱۱۳

جدول ۴-۴- کیفیت ابنیه در بلوک های اطراف بازار۱۱۴

جدول ۴-۵ تعداد طبقات در بلوکهای اطراف بازار۱۱۴

جدول ۴-۶- ویژگی های مشاغل رایج در بازار تویسرکان۱۴۳

فهرست تصاویر

۳-۱ – نحوه ساماندهی و بازسازی در راسته بازار تبریز ۸۴

۳-۲- حجره‌ها پس از بازسازی ۸۵

۳-۳-نحوه ساماندهی و بازسازی در راسته بازار تبریز ۸۵

۳-۴- نحوه ساماندهی و بازسازی در سراها – بازار تبریز ۸۵

۱-تصویر راسته شمالی ۱۱۸

۲- تصویر سقف گالوانیزه ۱۱۸

۳- تصویر راسته جنوبی ۱۱۹

۴- تصویر راسته شرقی ۱۲۰

۵-تصویر راسته غربی ۱۲۱

۶- تصویر راسته مستوفی ۱۲۲

۷- تصویر قیصریه ۱۲۳

۸- تصویر مسجد جامع تویسرکان۱۲۴

۹- تصویر ورودی مسجد جامع از راسته بازار۱۲۵

۱۰- تصویر خیابان شهید باهنر۱۲۸

۱۱- تصویر میدان امام۱۲۹

۱۲- تصویر خیابان حافظ غربی ۱۳۳

۱۳- تصویر خیابان شهدا۱۳۴

۱۴- تصویر خیابان شهید باهنر۱۳۵

۱۵- دیوارهای باربر۱۴۶

۱۶- تصویر ستون ها ۱۴۷

۱۷- تصویر پوشش ها ۱۴۹

۱۸- تصویر کف ۱۵۰

۱۹- تصویر نورگیرها۱۵۱

۲۰- ورودی شمالی ۱۵۲

۲۱- ورودی جنوبی ۱۵۳

۲۲- ورودی شرقی ۱۵۴

۲۳- ورودی غربی ۱۵۵

۲۴- ورودی جنوبی غربی

۲۵- تصویر مستوفی ۱۵۷

۲۶- جنس بام۱۶۵

۲۷- جنس بام ۱۶۵

تصاویر آب شناسی

۲۸- کف سازی ۱۸۰

۲۹- جدول کاری ۱۸۱

۳۰- سقف راسته شمال ۱۸۲

۳۱- دفع آب ۱۸۳

۳۲- روکش دیوار ۱۸۴

۳۳- کشیدن ملات ۱۸۵

۳۴- نورگیر ۱۸۶

۳۵- مشکلات وجود کارگران ۱۸۷

۳۶- کنده کاری جلوی ورودی‌ها ۱۸۸

۳۷- سردر نامناسب ۱۸۹

۳۸- عدم وجود پارکینگ ۱۹۰

۳۹- عدم وجود سردر مناسب ۱۹۱

۴۰- امتداد صف ایستگاه تاکسی ۱۹۲

۴۱- دست فروشان ۱۹۳

فهرست نقشه‌ها

۱-    موقعیت بازار

۲-    کاربری‌های اطراف بازار

۳-    بلوک‌های اطراف

۴-    قدمت ابنیه

۵-    تراکم

۶-    معابر مرتبط با بازار

۷-    جزئیات

۸-    جمعیت توسعه‌ی شهر

۹-    قیمت سرقفلی

۱۰- جهت باد

۱۱- جنس بازشو

۱۲- تصویر ورودی‌ها

۱۳- شیب‌بندی

۱۴- موقعیت پارکینگ

۱۵- عناصر تأثیر گذار

۱۶- آسیب شناسی

۱۷- کف سازی

۱۸- ساماندهی بدنه راسته‌ها

۱۹- جانمایی

فرمت : ورد | صفحات:۸۰

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است