کیش خوب همانند فوتبال خوب است، حرف نمی زند ، عمل می کند.
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود پروژه ساماندهي بازارقدیم تويسركان
دانلود پروژه ساماندهي بازارقدیم تويسركان

دانلود پروژه ساماندهي بازارقدیم تويسركان

دانلود پروژه ساماندهي بازارقدیم تويسركان

فهرست مطالب

فصل اول

1- كليات تحقيق 1

چكيده 1

1-1 سوال تحقيق 1

1-2 بيان مسأله 2

1-3 اهميت وضرورت تحقيق 3

1-4 سابقه‌ي تحقيق 3

1-5 اهداف تحقيق 4

1-6 فرضيه تحقيق 4

1-7 روش تحقيق 4

1-8 روش كسب داده‌ها 4

1-9 مباني نظري تحقيق 4

فصل دوم

2- مبانی نظری6

2-1- تعاریف6

2-2-ارزشها واهمیت بافت تاریخی10

2-3- معرفی بازار12

2-4- مطالعات تاریخی در مورد بازار14

2-4-1-پیدایش بازار14

2-4-1-1-شناخت بازار14

2-4-1-2-پیدایش بازار در سکونت گاههای پیش از تاریخ14

2-4-1-3-ویژگی های کالبدی ومعماری بازارها21

2-4-1-3-1- برخی از ویژگی های فضایی وکالبدی بازارها24

2-4-1-3-2-مصالح وفن بنا27

2-5-نقش اجتماعی بازارها29

2-6- چگونگی توزیع فضایی ووجه تسمیه32

2-6-1- ویژگی های فضایی وموقعیت شهری راسته ها وفضاهای گوناگون بازار32

2-6-2- جاذبه وکشش مراکز وراسته های تخصصی33

2-6-3 – همجواری فعالیتهای سازگار

-6-4- امنیت ، نظارت وکنترل 34

2-6-5- عوامل موثر در تجمع بازرگانان35

2-7-معماری بازار ویژگیهای آن37

2-7-1- سقف بازار وعلت وجودآن39

2-8- بازارها در ایران 42

2-9-فضاهای تشکیل دهنده بازارها در ایران43

2-10- انواع بازار43

2-11-بازار هسته ی اصلی شهر44

2-12- مورفولوژی بازار45

2-13- کارکرد بازار45

2-14- مسجد47

2-15- توقفگاهها48

2-16- بررسی انبارها 48

2-17- عملکرد عناصر کالبدی 49

2-18- عناصر کالبدی ونیاز های شهروندان50

2-19-رابطه فیزیکی عناصر کالبدی با بازار51

2-20- سیر تحول فیزیکی عناصر کالبدی 52

2-20-1- دوره نوجوانی عناصر کالبدی52

2-20-2- دوره بلوغ عناصر کالبدی53

2-20-3- دوره پیری عناصر کالبدی 53

2-21- عوامل جغرافیایی وتوزیع زمان فعالیتهای تجاری54

2-21-1- توزیع زمانی فعالیتهای تجاری در طول شبانه روز 54

2-21-2- توزیع زمانی فعالیتهای تجاری در طول سال55

2-22-ویژگی های عمده بخش مرکزی (بازار)شهرها56

2-23- مفاهیم وتعاریف مراکز خرید58

2-24- تاریخچه وسیر تکاملی خرید58

2-25- جذابیت برای مراجعه کنندگان60

2-26- کیفیات بازار63

فصل سوم

3- نمونه موردی جهان وایران71

3-1- سابقه ساماندهی بافتهای تاریخی در مراکز شهری دنیا71

1-1-3 – شهر موستار

3-1-2- ایالات متحده امریکا 73

3-1-3- لس آنجلس 74

3-1-4- ایتالیا77

3-2-نتیجه گیری 79

3-3- سابقه ساماندهی درایران 80

3-3-1- نمونه مورد تبریز80

فصل چهارم

4- بررسی وشناخت شهر 87

4-1- وجه تسمیه 87

4-2- شناخت تاریخچه ، علل پیدایش ، چگونگی توسعه شهر وروند رشد آن88

4-3- تحولات شهر تویسرگان د رمعاصر91

4-4- خصوصیات جغرافیایی 94

4-4-1- موقعیت ریاضی 94

4-4-2- موقعیت جغرافیایی94

4-4-3- تقسیمات سیاسی 95

4-4-4- توپوگرافی 95

4-4-5- شیب95

4-4-6- عوامل محدودکننده توسعه شهر96

4-4-7- زمین شناسی97

4-4-8- خاک شناسی 97

4-4-9- زلزله 99

4-4-10- مسائل هواشناسی 99

4-5-خصوصیات اجتماعی شهر ومحلات مختلف آن104

4-5-1- تعیین محدوده محله های مختلف در شهر وچگونگی روابط آنها با یکدیگر106

4-6- بافت وسازمان شهر108

4-7- ساختار شهر تاریخی توسرگان110

4-8- عملکرد بازار وتحولات آن111

4-9- شناخت عناصر وفضاهای مهم وبا ارزش تاثیر گذار115

4-9-1- بازار سرپوشیده 116

4-9-2- قیصریه123

4-9-3 –مسجد جامع124

 4-9-4- چنار مسجد باغوار

4-9-5- مدرسه شیخ علی خانی 126

4-9-6- حمام خان127

4-9-7- خیابان شهیدباهنر127

4-9-8 میدان امام128

4-9-9- مراکز تجاری جدید129

4-10- بررسی وویژگی های کالبدی بازار130

4-11- بررسی ویژگیهای شبکه شهری پیرامون بازار131

4-11-1- ویژگیهای شبکه اصلی ارتباطی بازار132

4-12- میزان عبور ومرور در بازار وجمعیت استفاده کننده136

4-13- بررسی روحیات اجتماعی مردم واقع در بافت قدیمی وپیرامون بازار137

4-13-1- محل ها وچگونگی برگزاری مراسم اجتماعی بازار139

4-13-1-1- تکایا ومساجد بافت تاریخی 139

4-13-1-2- برگزاری مراسم ایام محرم139

4-13-1-3- برگزاری مراسم نماز جمعه140

4-14- بررسی ویژگیهای اقتصادی بازار141

4-14-1- برآورد تعدادشاغلین در بازار141

4-14-2- بررسی میزان وانواع مشاغل ومغازه های موجود ومتروکه141

4-14-3- بررسی مشاغل واصناف قدیمی در بازار تویسرگان 144

4-15- بررسی و شناخت عناصر ساختاری در بازار تویسرکان144

4-15-1- کرسی چینی 144

4-15-2- دیورهای باربر145

4-15-3- ستون ها147

4-15-4- پوشش ها 148

4-15-5- تویزه ها149

4-15-6- کف 150

4-15-7- نورگیرها151

4-16- ورودی ها 152

4-17- تاثیر اقلیم در ساخت بازار158

4-17- تاثیر تابش آفتاب در حرارت داخلی بازار158

4-17-1- 1ه رسانش 158

4-17-2- 2 ه تابش 158

2-17-4 – باد

4-17-3- برف و باران و رطوبت هوا159

4-18- شناخت مصالح بکار رفته در بازار160

4-18-1- گل 160

4-18-2- خشت160

4-18-3- کاهگل 161

4-18-4- گچ 161

4-18-5- گچ و خاک161

4-18-6- آجر162

4-19 -کاربرد مصالح در عناصر ساختاری بازار162

4-19-1- پی ها162

4-19-2- ستونها162

4-19-3- پوشش های سقف163

5-19-4- پوشش لنگه پوش با بام سطح163

4-19-5- دیوارها163

4-19-6- جرزها 164

4-19-7- دیوارهای جدا کننده 164

4-19-8- بام 164

4-20- آسیب شناسی بازار تویسرکان166

4-20-1- بررسی آسیب های فرهنگی ،اجتماعی و جمعیتی در بافت تاریخی و تاثیر آن بر بازار 167

4-21- بررسی آسیب شناسی کالبدی بازار تویسرکان168

4-21-1 تاثیر عوامل جوی و اقلیمی بر شالوده کلی بنا170

4-21-1-1- تاثیر بارش بر شالوده کلی بنا170

4-21-1-2- تاثیر باد بر شالوده کلی بنا171

4-21-1-3- تاثیر خورشید و نوسانات دما بر شالوده کلی بنا173

4-21-1-4- تاثیر زلزله بر شالوده کلی بنا173

4-21-1-5- تاثیر عوامل زیستی یا بیولوژیک بر شالوده کلی بنا174

4-21-1-6- تاثیر عوامل زمان بر شالوده کلی بنا174

4-21-1-7- تاثیر عوامل انسانی بر شالوده کلی بنا174

4-22- تاثیر عوامل فرسایش بخش بر عناصر اصلی (سقف ،کف،دیوارهای داخلی و خارجی ).. 175

4-22-1- ناحیه محاور پی ها 176

4-22-2- نقاطی از بنا که در شیب قرار دارند(پوشش ها)176

3-22-4 – منافذ و ترکها

4-22-4- نقاطی که در نبش ها قرار دارند176

4-22-5- سطح خارجی بازار176

4-23- تاثیر عوامل مخرب و فرسایش بخش بر مصالح مورد استفاده در بازار تویسرکان177

4-24- هوازدگی مصالح177

4-24-1- هوازدگی شیمیایی178

4-24-2- هوازدگی فیزیکی 178

4-24-3- هوازدگی زیست شناختی 179

4-25- فرسایش آجرها و ملات ها 179

فصل پنجم

5- طرح و پیشنهاد 195

5-1- پیشنهاداتی برای برنامه ریزی شهری در بافت قدیم بازار195

5-2- توصیه هایی در زمنینه های اجرایی طرح ساماندهی ،مشارکت بازاریان و ادامه مشاغل
سنتی 202

5-2-1 چگونگی مراحل مشارکت بازاریان در اجرای طرح ساماندهی 203

5-2-2- زمینه مشارکت مردم و کسبه در طرح های ساماندهی 205

5-2-3- محورهای مشارکت 206

5-2-4- روش های مشارکت در بازار207

5-3- میزان مداخله 208

5-3-1- پیشگیری از فرسایش 209

5-3-2- حفاظت 209

5-3-3 -استحکام بخشی 209

5-3-4- ساماندهی 210

5-3-5- احیاء210

5-3-6-بازآفرینی210

5-3-7- بازسازی 211

5-4- مبانی طراحی ساماندهی بازار تویسرکان 211

5-5- طرح ساماندهی بازار212

5-6- نحوه در مان در بازار تویسرکان217

فهرست جداول

جدول 4-1- پارامترهای مربوط به آب و هوای شهر تویسرکان در یک دوره 10 ساله 102

جدول 4-2- درجه حرارت و میزان بارندگی در شهر تویسرکان طی ماه های مختلف 103

جدول 4-3- مشخصات مقاطع خیابان ها و حول بازار تویسرکان113

جدول 4-4- کیفیت ابنیه در بلوک های اطراف بازار114

جدول 4-5 تعداد طبقات در بلوکهای اطراف بازار114

جدول 4-6- ویژگی های مشاغل رایج در بازار تویسرکان143

فهرست تصاوير

3-1 – نحوه ساماندهي و بازسازي در راسته بازار تبريز 84

3-2- حجره‌ها پس از بازسازي 85

3-3-نحوه ساماندهي و بازسازي در راسته بازار تبريز 85

3-4- نحوه ساماندهي و بازسازي در سراها – بازار تبريز 85

1-تصویر راسته شمالی 118

2- تصویر سقف گالوانیزه 118

3- تصویر راسته جنوبی 119

4- تصویر راسته شرقی 120

5-تصویر راسته غربی 121

6- تصویر راسته مستوفی 122

7- تصویر قیصریه 123

8- تصویر مسجد جامع تویسرکان124

9- تصویر ورودی مسجد جامع از راسته بازار125

10- تصویر خیابان شهید باهنر128

11- تصویر میدان امام129

12- تصویر خیابان حافظ غربی 133

13- تصویر خیابان شهدا134

14- تصویر خیابان شهید باهنر135

15- دیوارهای باربر146

16- تصویر ستون ها 147

17- تصویر پوشش ها 149

18- تصویر کف 150

19- تصویر نورگیرها151

20- ورودی شمالی 152

21- ورودی جنوبی 153

22- ورودی شرقی 154

23- ورودی غربی 155

24- ورودی جنوبی غربی

25- تصویر مستوفی 157

26- جنس بام165

27- جنس بام 165

تصاوير آب شناسي

28- كف سازي 180

29- جدول كاري 181

30- سقف راسته شمال 182

31- دفع آب 183

32- روكش ديوار 184

33- كشيدن ملات 185

34- نورگير 186

35- مشكلات وجود كارگران 187

36- كنده كاري جلوي ورودي‌ها 188

37- سردر نامناسب 189

38- عدم وجود پاركينگ 190

39- عدم وجود سردر مناسب 191

40- امتداد صف ايستگاه تاكسي 192

41- دست فروشان 193

فهرست نقشه‌ها

1-    موقعيت بازار

2-    كاربري‌هاي اطراف بازار

3-    بلوك‌هاي اطراف

4-    قدمت ابنيه

5-    تراكم

6-    معابر مرتبط با بازار

7-    جزئيات

8-    جمعيت توسعه‌ي شهر

9-    قيمت سرقفلي

10- جهت باد

11- جنس بازشو

12- تصوير ورودي‌ها

13- شيب‌بندي

14- موقعيت پاركينگ

15- عناصر تأثير گذار

16- آسيب شناسي

17- كف سازي

18- ساماندهي بدنه راسته‌ها

19- جانمايي

فرمت : ورد | صفحات:80

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است