کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
خانه » پروژه » عمران » دانلود پروژه سدهای قوسی
دانلود پروژه سدهای قوسی

دانلود پروژه سدهای قوسی

سدهای قوسی

فهرست مطالب
سدهای قوسی ۱
۱ـ طبقه بندی سدهای قوسی ۱
تئوری سیلندر در طراحی ۲
۲ـ تئوری عمل سیلندر ۲
۳ـ مثال ۱ ،شعاع ثابت ۵
b) بهترین زاویه مرکزی ۵
C ـ طرح ریزی اولیه سد ۶
d) انحراف از بهترین شکل ۸
۴ ـ مثال ۲ ، زاویه ثابت ۹
a – تئوری زاویه ثابت ۹
۵ـ مثال ۳ـ شعاع متغیر ۱۲
a) تئوری شعاع متغیر ۱۲
b)طراحی اولیه سد ۱۳
تئوری الاستیک در طراحی ۱۵
۶ـ لزوم تحلیل الاستیکی ۱۵
a)تغییر شکل الاستیکی ۱۵
b)تغییر دما و انقباض بتن ۱۶
c)باز دهی تکیه گاههای انتهایی . ۱۶
d)بار کنش ها و اشکال قوسی متغیر ۱۶
۷ـ اصول تئوری الاستیک ۱۷
۸ـ واکنش های نا معین از نظر ایستایی ۱۷
۹ـ معادلات مرتبط با خمش طاق ۱۹
C) تغییر شکلهای ناشی از رانش . ۲۳
d )تغییر شکلهای برشی . ۲۵
e)اثرتغییر دما . ۲۶
۱۰ـ تغییر شکل پی ۲۸
a)اصول اولیه و اساس ۲۸
b )معادلات مرتبط با عکس العمل های متعارف و عادی ۲۹
C)تعیین  در ارتباط با پی سد . ۳۱
d)معادلات واکنشهای مایل ۳۴
(eمؤلفه های عرضی تغییر اشکال ۳۶
f ) مجموع معادلات پی ۳۸
g)جابه جایی های طاق (کلید) ۳۹
h)محدودیت دقت ۴۰
۱۱٫خلاصه معادلات قوس ۴۰
۱۲٫حذف فاکتور E/1 41
۱۳٫ثابت های فیزیکی ۴۲
a)دماها ۴۲
b)مقدار F 43
C)مقدار   ۴۴
d)ضریب انبساط گرمایی بتن : ۴۵
e)افت محیطی : ۴۶
f)ضریب یانگ بتن : ۴۶
g)جریان پلاستیک : ۴۷
h)نسبت poisson مرتبط با بتن ۴۸
i)ویژگیهای سنگها : ۴۸
j) بارگیری زلزله : ۴۸
k)نیروهای بارکنشی آب : ۵۰
مثالهایی از آنالیز قسمتجاعی ۵۰
( b ) طرح قوس : ۵۲
(f ) تجمع ضرایب: ۶۲
(g  ) محاسبه نیروهای مهره طاق : ۶۷
(h ) محاسبه تنش ها : ۶۸
( i ) خط فشارها : ۶۹
(j ) اهمیت جملات فونداسیون (پی): ۶۹
( C ) عملکردهای جبری : ۷۳
( e ) توابع برش و رانش : ۸۰
صحت تطبیقی و مقایسه ای : ۸۵
(c) نادیده گرفتن انعطاف پذیری پی : ۸۹
۱۷-اهمیت فشارهای دمایی: ۹۳
۱٨- قوس متقارن: ۹۶
١٩- قوس دایره ای ضخامت یکنواخت: ۹۹
نا دیده گرفتن فاکتور بنیادی ((F 103
(d) فرمول ویژه و نمودار: ۱۰۴
۲٠- قوس های fillet: 107
(b )نمونه ٨ و قوس  fillet : 109
تعیین ابعاد یک طاق الاستیک ۱۱۴
طاق : ۱۱۵
(f)   اهمیت ترک خوردگی . ۱۲۰
محاسبه بار آزمایشی برای سدهای قوسی ۱۲۲
۲۴٫ خلاصه نظریه بار آزمایشی . ۱۲۲
برای محاسبات پیچش کانتیلور ۱۲۸
۳۰٫ تقسیم‌ بار نمونه ۱۲۹
۳۱: مثال ۱۰، اطلاعات ۱۳۰
۳۲٫ دیمانسیون یا بعدهای مقدماتی ۱۳۲
۳۳٫ انتخاب واحدها برای فراکافت و محاسبه ۱۳۵
۳۴٫ اولین تقسیم‌ آزمایشی بارهای شعاعی ۱۳۵
۳۵ ـ محاسبه و آنالیز تیر سرآزاد برای بارهای عمودی و شعاعی ۱۳۶
(b) خمیدگی‌ها، مخزن خالی ۱۴۱
(C) بار و نیروی عمودی آب ۱۴۳
(d) بالابرنده نرمال ۱۴۴
(e) بارهای افقی ۱۴۵
(f) مشخص کردن و تعیین کردن محل برآیند ۱۴۷
(g) تیرهای سرآزاد متصل و منقطع ۱۴۸
(h) خمیدگی‌های ترکیب شده ۱۵۳
(i) تغییر شکل های فیزیکی در ساختمان پی ۱۵۴
(j) تأثیر تیر سرآزاد روی تغییر شکل فیزیکی پی قوسی ۱۵۸
(k) تفسیر نتایج ۱۶۰
۳۶٫ اولین مجموعه کامل بارهای آزمایشی ۱۶۰
۳۷٫ روش‌های آنالیز و محاسبه قوس ۱۶۱
۳۸٫ آنالیز قوسی نمونه ۱۶۱
۳۹٫ بارهای مماسی ۱۷۷
۴۰٫ تاب برداشتن تیرهای سرآزاد ۱۸۵
۴۱٫ تاب برداشتن قوس ها ۱۹۱
۴۲٫ تنظیم برای ضریب پواسون ۱۹۶
۴۳٫ تنش‌های اصلی ۱۹۸
۴۴٫ الگوهای باری واحد برای قوس ها ۲۰۰
۴۵٫ بارهای واحد برای تیرهای سرآزاد ۲۰۴
۳۲٫ دیمانسیون یا بعدهای مقدماتی ۲۰۸
۳۳٫ انتخاب واحدها برای فراکافت و محاسبه ۲۱۱
۳۴٫ اولین تقسیم‌ آزمایشی بارهای شعاعی ۲۱۱
۳۵ ـ محاسبه و آنالیز تیر سرآزاد برای بارهای عمودی و شعاعی ۲۱۲
۳۷٫ روش‌های آنالیز و محاسبه قوس ۲۳۶
۳۸٫ آنالیز قوسی نمونه ۲۳۶
۳۹٫ بارهای مماسی ۲۵۰
۴۰٫ تاب برداشتن تیرهای سرآزاد ۲۵۹
۴۱٫ تاب برداشتن قوس ها ۲۶۵
۴۲٫ تنظیم برای ضریب پواسون ۲۷۰
۴۳٫ تنش‌های اصلی ۲۷۲
۴۴٫ الگوهای باری واحد برای قوس ها ۲۷۵
۴۵٫ بارهای واحد برای تیرهای سرآزاد ۲۷۹
۴۶٫ تکرار رئوس مطالب روش‌ باری آزمایشی ۲۷۹
۴۷٫ تحلیلهای مدلی برای سدهای قوسی ۲۸۱
۴۸٫ مثال هائی از سدهای قوسی ۲۸۵
 سدهای قوسی
۱ـ طبقه بندی سدهای قوسی
در یک سد وزنی ، با استفاده از مقاومت برشی و اتصال ، نیروی آب توسط وزن سنگ مهار
 می شود . تاب گسیختگی (مقاومت خرد شدن ) سنگ ، فقط در سدهای بسیار مرتفع اهمیت دارد. در سدهای قوسی ، به مقاومت مواد خیلی بیشتر و کاملتر پرداخته می شود .
سدهای قوسی را می توان به دو گروه تقسیم کرد : یعنی سدهای قوسی وزنی عظیم که یک دیوار قوسی مجزا (معمولا به صورت عمودی یا چیزی نزدیک به آن است )کاملا عرض بین تکیه گاههای کناری را در بر می گیرد و سدهای قوسی چند گانه شامل تعدادی سد قوسی کوچکتر که معمولا مورب هستند و توسط ستونها پشت بندها و پشتیبانی می شوند . فصل حاضر تنها به سدهای قوسی وزنی عظیم
می پردازد و سدهای قوسی چند گانه در فصل ۱۴ مورد بحث قرار گرفته اند .
بر اساس تئوری بکار رفته در محاسبه تنشها ، سدهای قوسی وزنی را می توان به سدهای مرتبط با
 « تئوری سیلندر»  و سدهای مرتبط با « تئوری الاستیک »  تقسیم کرد . هر کدام از این انواع را می توان به انواع فرعی شعاع ثابت ، زاویه ثابت و شعاع متغیر تقسیم کرد و بر اساس جامعیت تحلیل تنش ، سدهای تئوری الاستیک می توانند حتی مورد طبقه بندی بیشتر هم قرار گیرند .
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است