آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند .
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود پروژه سد ارواک
دانلود پروژه سد ارواک

دانلود پروژه سد ارواک

سد ارواک

فهرست مطالب
عنوان
چکیده
فصل اول – کلیات
۱-۱-  مقدمه
۱-۲-  اهداف و اهمیت موضوع
۱-۳-  مختصات جغرافیایی ساختگاه سد
۱-۴-  مشخصات فنی
۱-۵-  راههای دسترسی به سد
۱-۶-  بررسی آب و هوایی منطقه و محل پروژه
۱-۷-  مطالعات و بررسی های قبلی
۱-۸-  روش مطالعه
۱-۸-۱- مطالعات زمین شناسی
۱-۸-۲- مطالعات لیتپولوژیکی
۱-۸-۳- مطالعات زمین شناسی ساختمانی
۱-۸-۴- مطالعات ژئوتکنیکی
۱-۸-۵- نقشه های زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی
فصل دوم – بررسی روشهای تحقیق و لزوم اجرای طرح
۲-۱- مقدمه
۲-۲- اهمیت احداث سد و انتخاب نوع آن
۲-۳- سدهای خاکی
۲-۴- انواع سدهای خاکی
۲-۵- ساختگاه سد سنگهای کربناتی
۲-۵-۱- سنگ آهک
۲-۵-۲- بررسی خصوصیات مهندسی سنگ آهک
۲-۵-۳- برخی از پارامترهای سنگهای آهکی
۲-۵-۴- بررسی انحلال پذیری سنگ آهک
۲-۶- روش تحقیق
۲-۶-۱- زمین شناسی
۲-۶-۲- ویژگی های ژئوتکنیکی سنگ بکر
۲-۶-۳- طبقه بندی مهندسی توده سنگ
۲-۶-۳-۱- طبقه بندی RMR و Q
۲-۶-۳-۲- طبقه بندی اندیس مقاومت زمین شناسی ( GSI )
۲-۶-۴- ویژگی های ژئوتکنیکی توده سنگی
۲-۶-۵- مطالعه خواص ژئوتکنیکی آبرفت محل پی
فصل سوم – زمین شناسی
۳-۱- مقدمه
۳-۲- زمین شناسی عمومی منطقه
۳-۲-۱- ژئومورفولوژی
۳-۲-۲- سنگ چینه شناسی
۳-۲-۲-۱- ژوراسیک
۳-۲-۲-۱-۱- سازند کشف رود
۳-۲-۲-۱-۲- سازند چمن بید
۳-۲-۲-۱-۳- سازند مزدوران
۳-۲-۲-۲- کر تا سه
۳-۲-۲-۲-۱- سازند شورجه
۳-۲-۲-۲-۲- سازند تیرگان
۳-۲-۲-۲-۳- سازند سرچشمه
۳-۲-۲-۲-۴- سازند سنگانه
۳-۲-۲-۲-۵- سازند آیتامیر
۳-۲-۲-۲-۶- سازند آبدراز
۳-۲-۲-۷- سازند آبتلخ
۳-۲-۲-۲-۸- سازند نیزار
۳-۲-۲-۲-۹- سازند کلات
۳-۲-۲-۲-۱۰- سازند نفته
۳-۲-۳- پالئوژن
۳-۲-۳-۱- سازند پسته لیق
۳-۲-۳-۲- سازند چهل کمان
۳-۲-۳-۳- سازند خانگیران
۳-۲-۳-۴- نئوژن
۳-۲-۴- نهشته های کواترنر ( رسوبات جوان )
۳-۲-۵- زمین ساخت منطقه ای
۳-۳- زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد
۳-۳-۱- ژئومورفولوژی محل سد
۳-۳-۲- زمین ساخت محل سد
۳-۳-۳- ناپیوستگی های تکیه گاه سد
۳-۳-۳-۱- بررسی ویژگی های مهندسی درزه ها
۳-۴- هیدروژئولوژی ساختگاه سد
۳-۴-۱- بررسی سطح آب زیر زمینی در گمانه های اکتشافی
۳-۴-۲- بررسی میزان نفوذ پذیری در توده سنگی و مصالح آبرفتی ساختگاه سد
فصل چهار – بررسی خواص ژئوتکنیکی آبرفت ساختگاه سد
۴-۱- مقدمه
۴-۲- بررسی ویژگی های خاکها
۴-۳- طبقه بندی رسوبات آبرفتی ساختگاه سد
۴-۴- بررسی خواص هیدرولیکی مصالح آبرفتی
۴-۴-۱- آزمایش نفوذ پذیری لونران
۴-۴-۲- قطعه لوفران پایین تر از سطح آب زیر زمین ( GWL)
۴-۴-۲-۱- آزمایش با بارخیزان
۴-۴-۲-۲- آزمایش با بار ثابت
۴-۴-۲-۳- آزمایش با بار افتان
۴-۴-۳- محاسبه ضریب نفوذ پذیری
۴-۴-۳-۱- محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار خیزان
۴-۴-۳-۲- محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار ثابت
۴-۴-۳-۳- محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار افتان
۴-۴-۴- نفوذ پذیری مصالح آبرفتی ساختگاه سد
۴-۵- بررسی نفوذ پذیری گروههای مختلف رسوبات مصالح آبرفتی ساختگاه سد
۴-۶- بررسی پارامترهای مقاونتی و تراکمی مصالح آبرفتی ساختگاه سد
۴-۶-۱- آزمون نفوذ استاندارد ( SPT )
۴-۶-۲- آزمون نفوذ مخروطی ( CPT )
۴-۶-۳- رابطه بین
فصل پنجم – بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی توده سنگ
۵-۱- مقدمه
۵-۲- آزمایشات برجای مکانیک سنگ
۵-۳- ارزیابی کیفی توده سنگ براساس ضریب RQD
۵-۴- بررسی خصوصیات هیدرولیکی توده سنگ
۵-۴-۱- مسیرهای هیدرولیکی سنگ
۵-۴-۲- آزمایش فشار آب
۵-۴-۳- آزمایش لوژان
۵-۴-۳-۱- روشهای مختلف تعیین عدد لوژان
۵-۴-۳-۲- حساسیت آزمایش لوژن
۵-۴-۵- نفوذ پذیری توده سنگی ساختگاه سد
فصل ششم – بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی سنگ بکر و طبقه بندی مهندسی توده های سنگی
۶-۱- مقدمه
۶-۲- بررسی های آزمایشگاهی
۶-۲-۱- ویژگی های فیزیکی
۶-۲-۱-۱- تخلخل
۶-۲-۱-۲- میزان جذب آب
۶-۲-۱-۳- وزن واحد حجم سنگها
۶-۲-۲- ویژگیهای مکانیکی
۶-۲-۲-۱- مقاومت فشاری تک محوری
۶-۲-۲-۱- زاویه اصطکاک داخلی
۶-۲-۲-۲-مقاومت چسبندگی
۶-۳- طبقه بندی مهندسی سنگ بکر
۴-۶- رده بندی مهندسی توده سنگ ساختگاه سد ارواک
۶-۴-۱- انواع مختلف طبقه بندی
۶-۴-۱-۱- طبقه بندی ژئو مکانیکی RMR
۶-۴-۱-۲- طبقه بندی Q
۶-۴-۱-۳- طبقه بندی GST
فصل هفتم – نتیجه گیری و پیشنهادات
۷-۱- نتیجه گیری
۷-۲- پیشنهادات
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین
چکیده :
یه مورد مطالعه در استان خراسان رضوی در شمال شرق ایران واقع شده است . سد ارواک در فاصله ۷۰ کیلومتری شمال غرب شهر مشهد و در فاصله ۵/۲ کیلومتری ارواک ، در طول جغرافیایی  و عرض جغرافیایی  بر روی رودخانه ارواک واقع می گردد . این سد یک سد خاکی با هسته رسی به ارتفاع ۵/۵۵ متر از بستر رودخانه و طول تاج ۴۱۵ متر و حجم کل مخزن ۳۰ میلیون متر مکعب می باشد . هدف از ساخت این سد ، تأمین آب شرب شهر مشهد و کشاورزی اراضی پایین دست می باشد .
در این تحقیقات بررسی های زمین شناسی و ژئوتکنیکی برای ساختگاه سه صورت گرفته است . ساختگاه سد ارواک و مخزن را آهک و آهکهای مارنی سازند مزدوران و چمن و رسوبات کواترنری تشکیل می دهند . توده های سنگی محل سد براساس رده بندی های مهندسی Q ، RMR و GSI مورد ارزیابی قرار گرفته است براساس این رده بندی ها توده های سنگی محل سد ، در رده سنگهای مناسب قرار دارند . برای جلوگیری از هدر رفتن آب و بهسازی توده سنگی و پی آبرفتی و ساختگاه سد از نتایج آزمایشهای لوژان و لفران صورت گرفته استفاده شده است و ارائه راهکار مناسب و ارزیابی عملیات تزریق در تکیه گاه چپ سد ارواک مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است که نتیجه موفقیت عملیات تزریق می باشد ………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است