دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه سد ارواک

سد ارواک

فهرست مطالب
عنوان
چکيده
فصل اول – کليات
1-1-  مقدمه
1-2-  اهداف و اهميت موضوع
1-3-  مختصات جغرافيايي ساختگاه سد
1-4-  مشخصات فني
1-5-  راههاي دسترسي به سد
1-6-  بررسي آب و هوايي منطقه و محل پروژه
1-7-  مطالعات و بررسي هاي قبلي
1-8-  روش مطالعه
1-8-1- مطالعات زمين شناسي
1-8-2- مطالعات ليتپولوژيکي
1-8-3- مطالعات زمين شناسي ساختماني
1-8-4- مطالعات ژئوتکنيکي
1-8-5- نقشه هاي زمين شناسي و زمين شناسي مهندسي
فصل دوم – بررسي روشهاي تحقيق و لزوم اجراي طرح
2-1- مقدمه
2-2- اهميت احداث سد و انتخاب نوع آن
2-3- سدهاي خاکي
2-4- انواع سدهاي خاکي
2-5- ساختگاه سد سنگهاي کربناتي
2-5-1- سنگ آهک
2-5-2- بررسي خصوصيات مهندسي سنگ آهک
2-5-3- برخي از پارامترهاي سنگهاي آهکي
2-5-4- بررسي انحلال پذيري سنگ آهک
2-6- روش تحقيق
2-6-1- زمين شناسي
2-6-2- ويژگي هاي ژئوتکنيکي سنگ بکر
2-6-3- طبقه بندي مهندسي توده سنگ
2-6-3-1- طبقه بندي RMR و Q
2-6-3-2- طبقه بندي انديس مقاومت زمين شناسي ( GSI )
2-6-4- ويژگي هاي ژئوتکنيکي توده سنگي
2-6-5- مطالعه خواص ژئوتکنيکي آبرفت محل پي
فصل سوم – زمين شناسي
3-1- مقدمه
3-2- زمين شناسي عمومي منطقه
3-2-1- ژئومورفولوژي
3-2-2- سنگ چينه شناسي
3-2-2-1- ژوراسيک
3-2-2-1-1- سازند کشف رود
3-2-2-1-2- سازند چمن بيد
3-2-2-1-3- سازند مزدوران
3-2-2-2- کر تا سه
3-2-2-2-1- سازند شورجه
3-2-2-2-2- سازند تيرگان
3-2-2-2-3- سازند سرچشمه
3-2-2-2-4- سازند سنگانه
3-2-2-2-5- سازند آيتامير
3-2-2-2-6- سازند آبدراز
3-2-2-7- سازند آبتلخ
3-2-2-2-8- سازند نيزار
3-2-2-2-9- سازند کلات
3-2-2-2-10- سازند نفته
3-2-3- پالئوژن
3-2-3-1- سازند پسته ليق
3-2-3-2- سازند چهل کمان
3-2-3-3- سازند خانگيران
3-2-3-4- نئوژن
3-2-4- نهشته هاي کواترنر ( رسوبات جوان )
3-2-5- زمين ساخت منطقه اي
3-3- زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد
3-3-1- ژئومورفولوژي محل سد
3-3-2- زمين ساخت محل سد
3-3-3- ناپيوستگي هاي تکيه گاه سد
3-3-3-1- بررسي ويژگي هاي مهندسي درزه ها
3-4- هيدروژئولوژي ساختگاه سد
3-4-1- بررسي سطح آب زير زميني در گمانه هاي اکتشافي
3-4-2- بررسي ميزان نفوذ پذيري در توده سنگي و مصالح آبرفتي ساختگاه سد
فصل چهار – بررسي خواص ژئوتکنيکي آبرفت ساختگاه سد
4-1- مقدمه
4-2- بررسي ويژگي هاي خاکها
4-3- طبقه بندي رسوبات آبرفتي ساختگاه سد
4-4- بررسي خواص هيدروليکي مصالح آبرفتي
4-4-1- آزمايش نفوذ پذيري لونران
4-4-2- قطعه لوفران پايين تر از سطح آب زير زمين ( GWL)
4-4-2-1- آزمايش با بارخيزان
4-4-2-2- آزمايش با بار ثابت
4-4-2-3- آزمايش با بار افتان
4-4-3- محاسبه ضريب نفوذ پذيري
4-4-3-1- محاسبه ضريب نفوذ پذيري آزمايش با بار خيزان
4-4-3-2- محاسبه ضريب نفوذ پذيري آزمايش با بار ثابت
4-4-3-3- محاسبه ضريب نفوذ پذيري آزمايش با بار افتان
4-4-4- نفوذ پذيري مصالح آبرفتي ساختگاه سد
4-5- بررسي نفوذ پذيري گروههاي مختلف رسوبات مصالح آبرفتي ساختگاه سد
4-6- بررسي پارامترهاي مقاونتي و تراکمي مصالح آبرفتي ساختگاه سد
4-6-1- آزمون نفوذ استاندارد ( SPT )
4-6-2- آزمون نفوذ مخروطي ( CPT )
4-6-3- رابطه بين
فصل پنجم – بررسي خصوصيات ژئوتکنيکي توده سنگ
5-1- مقدمه
5-2- آزمايشات برجاي مکانيک سنگ
5-3- ارزيابي کيفي توده سنگ براساس ضريب RQD
5-4- بررسي خصوصيات هيدروليکي توده سنگ
5-4-1- مسيرهاي هيدروليکي سنگ
5-4-2- آزمايش فشار آب
5-4-3- آزمايش لوژان
5-4-3-1- روشهاي مختلف تعيين عدد لوژان
5-4-3-2- حساسيت آزمايش لوژن
5-4-5- نفوذ پذيري توده سنگي ساختگاه سد
فصل ششم – بررسي ويژگي هاي ژئوتکنيکي سنگ بکر و طبقه بندي مهندسي توده هاي سنگي
6-1- مقدمه
6-2- بررسي هاي آزمايشگاهي
6-2-1- ويژگي هاي فيزيکي
6-2-1-1- تخلخل
6-2-1-2- ميزان جذب آب
6-2-1-3- وزن واحد حجم سنگها
6-2-2- ويژگيهاي مکانيکي
6-2-2-1- مقاومت فشاري تک محوري
6-2-2-1- زاويه اصطکاک داخلي
6-2-2-2-مقاومت چسبندگي
6-3- طبقه بندي مهندسي سنگ بکر
4-6- رده بندي مهندسي توده سنگ ساختگاه سد ارواک
6-4-1- انواع مختلف طبقه بندي
6-4-1-1- طبقه بندي ژئو مکانيکي RMR
6-4-1-2- طبقه بندي Q
6-4-1-3- طبقه بندي GST
فصل هفتم – نتيجه گيري و پيشنهادات
7-1- نتيجه گيري
7-2- پيشنهادات
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع لاتين
چکيده :
يه مورد مطالعه در استان خراسان رضوي در شمال شرق ايران واقع شده است . سد ارواک در فاصله 70 کيلومتري شمال غرب شهر مشهد و در فاصله 5/2 کيلومتري ارواک ، در طول جغرافيايي  و عرض جغرافيايي  بر روي رودخانه ارواک واقع مي گردد . اين سد يک سد خاکي با هسته رسي به ارتفاع 5/55 متر از بستر رودخانه و طول تاج 415 متر و حجم کل مخزن 30 ميليون متر مکعب مي باشد . هدف از ساخت اين سد ، تأمين آب شرب شهر مشهد و کشاورزي اراضي پايين دست مي باشد .
در اين تحقيقات بررسي هاي زمين شناسي و ژئوتکنيکي براي ساختگاه سه صورت گرفته است . ساختگاه سد ارواک و مخزن را آهک و آهکهاي مارني سازند مزدوران و چمن و رسوبات کواترنري تشکيل مي دهند . توده هاي سنگي محل سد براساس رده بندي هاي مهندسي Q ، RMR و GSI مورد ارزيابي قرار گرفته است براساس اين رده بندي ها توده هاي سنگي محل سد ، در رده سنگهاي مناسب قرار دارند . براي جلوگيري از هدر رفتن آب و بهسازي توده سنگي و پي آبرفتي و ساختگاه سد از نتايج آزمايشهاي لوژان و لفران صورت گرفته استفاده شده است و ارائه راهکار مناسب و ارزيابي عمليات تزريق در تکيه گاه چپ سد ارواک مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته است که نتيجه موفقيت عمليات تزريق مي باشد ………….

دانلود پروژه سد ارواک
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد