كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود پروژه سد ارواک
دانلود پروژه سد ارواک

دانلود پروژه سد ارواک

سد ارواک

فهرست مطالب
عنوان
چکيده
فصل اول – کليات
1-1-  مقدمه
1-2-  اهداف و اهميت موضوع
1-3-  مختصات جغرافيايي ساختگاه سد
1-4-  مشخصات فني
1-5-  راههاي دسترسي به سد
1-6-  بررسي آب و هوايي منطقه و محل پروژه
1-7-  مطالعات و بررسي هاي قبلي
1-8-  روش مطالعه
1-8-1- مطالعات زمين شناسي
1-8-2- مطالعات ليتپولوژيکي
1-8-3- مطالعات زمين شناسي ساختماني
1-8-4- مطالعات ژئوتکنيکي
1-8-5- نقشه هاي زمين شناسي و زمين شناسي مهندسي
فصل دوم – بررسي روشهاي تحقيق و لزوم اجراي طرح
2-1- مقدمه
2-2- اهميت احداث سد و انتخاب نوع آن
2-3- سدهاي خاکي
2-4- انواع سدهاي خاکي
2-5- ساختگاه سد سنگهاي کربناتي
2-5-1- سنگ آهک
2-5-2- بررسي خصوصيات مهندسي سنگ آهک
2-5-3- برخي از پارامترهاي سنگهاي آهکي
2-5-4- بررسي انحلال پذيري سنگ آهک
2-6- روش تحقيق
2-6-1- زمين شناسي
2-6-2- ويژگي هاي ژئوتکنيکي سنگ بکر
2-6-3- طبقه بندي مهندسي توده سنگ
2-6-3-1- طبقه بندي RMR و Q
2-6-3-2- طبقه بندي انديس مقاومت زمين شناسي ( GSI )
2-6-4- ويژگي هاي ژئوتکنيکي توده سنگي
2-6-5- مطالعه خواص ژئوتکنيکي آبرفت محل پي
فصل سوم – زمين شناسي
3-1- مقدمه
3-2- زمين شناسي عمومي منطقه
3-2-1- ژئومورفولوژي
3-2-2- سنگ چينه شناسي
3-2-2-1- ژوراسيک
3-2-2-1-1- سازند کشف رود
3-2-2-1-2- سازند چمن بيد
3-2-2-1-3- سازند مزدوران
3-2-2-2- کر تا سه
3-2-2-2-1- سازند شورجه
3-2-2-2-2- سازند تيرگان
3-2-2-2-3- سازند سرچشمه
3-2-2-2-4- سازند سنگانه
3-2-2-2-5- سازند آيتامير
3-2-2-2-6- سازند آبدراز
3-2-2-7- سازند آبتلخ
3-2-2-2-8- سازند نيزار
3-2-2-2-9- سازند کلات
3-2-2-2-10- سازند نفته
3-2-3- پالئوژن
3-2-3-1- سازند پسته ليق
3-2-3-2- سازند چهل کمان
3-2-3-3- سازند خانگيران
3-2-3-4- نئوژن
3-2-4- نهشته هاي کواترنر ( رسوبات جوان )
3-2-5- زمين ساخت منطقه اي
3-3- زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد
3-3-1- ژئومورفولوژي محل سد
3-3-2- زمين ساخت محل سد
3-3-3- ناپيوستگي هاي تکيه گاه سد
3-3-3-1- بررسي ويژگي هاي مهندسي درزه ها
3-4- هيدروژئولوژي ساختگاه سد
3-4-1- بررسي سطح آب زير زميني در گمانه هاي اکتشافي
3-4-2- بررسي ميزان نفوذ پذيري در توده سنگي و مصالح آبرفتي ساختگاه سد
فصل چهار – بررسي خواص ژئوتکنيکي آبرفت ساختگاه سد
4-1- مقدمه
4-2- بررسي ويژگي هاي خاکها
4-3- طبقه بندي رسوبات آبرفتي ساختگاه سد
4-4- بررسي خواص هيدروليکي مصالح آبرفتي
4-4-1- آزمايش نفوذ پذيري لونران
4-4-2- قطعه لوفران پايين تر از سطح آب زير زمين ( GWL)
4-4-2-1- آزمايش با بارخيزان
4-4-2-2- آزمايش با بار ثابت
4-4-2-3- آزمايش با بار افتان
4-4-3- محاسبه ضريب نفوذ پذيري
4-4-3-1- محاسبه ضريب نفوذ پذيري آزمايش با بار خيزان
4-4-3-2- محاسبه ضريب نفوذ پذيري آزمايش با بار ثابت
4-4-3-3- محاسبه ضريب نفوذ پذيري آزمايش با بار افتان
4-4-4- نفوذ پذيري مصالح آبرفتي ساختگاه سد
4-5- بررسي نفوذ پذيري گروههاي مختلف رسوبات مصالح آبرفتي ساختگاه سد
4-6- بررسي پارامترهاي مقاونتي و تراکمي مصالح آبرفتي ساختگاه سد
4-6-1- آزمون نفوذ استاندارد ( SPT )
4-6-2- آزمون نفوذ مخروطي ( CPT )
4-6-3- رابطه بين
فصل پنجم – بررسي خصوصيات ژئوتکنيکي توده سنگ
5-1- مقدمه
5-2- آزمايشات برجاي مکانيک سنگ
5-3- ارزيابي کيفي توده سنگ براساس ضريب RQD
5-4- بررسي خصوصيات هيدروليکي توده سنگ
5-4-1- مسيرهاي هيدروليکي سنگ
5-4-2- آزمايش فشار آب
5-4-3- آزمايش لوژان
5-4-3-1- روشهاي مختلف تعيين عدد لوژان
5-4-3-2- حساسيت آزمايش لوژن
5-4-5- نفوذ پذيري توده سنگي ساختگاه سد
فصل ششم – بررسي ويژگي هاي ژئوتکنيکي سنگ بکر و طبقه بندي مهندسي توده هاي سنگي
6-1- مقدمه
6-2- بررسي هاي آزمايشگاهي
6-2-1- ويژگي هاي فيزيکي
6-2-1-1- تخلخل
6-2-1-2- ميزان جذب آب
6-2-1-3- وزن واحد حجم سنگها
6-2-2- ويژگيهاي مکانيکي
6-2-2-1- مقاومت فشاري تک محوري
6-2-2-1- زاويه اصطکاک داخلي
6-2-2-2-مقاومت چسبندگي
6-3- طبقه بندي مهندسي سنگ بکر
4-6- رده بندي مهندسي توده سنگ ساختگاه سد ارواک
6-4-1- انواع مختلف طبقه بندي
6-4-1-1- طبقه بندي ژئو مکانيکي RMR
6-4-1-2- طبقه بندي Q
6-4-1-3- طبقه بندي GST
فصل هفتم – نتيجه گيري و پيشنهادات
7-1- نتيجه گيري
7-2- پيشنهادات
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع لاتين
چکيده :
يه مورد مطالعه در استان خراسان رضوي در شمال شرق ايران واقع شده است . سد ارواک در فاصله 70 کيلومتري شمال غرب شهر مشهد و در فاصله 5/2 کيلومتري ارواک ، در طول جغرافيايي  و عرض جغرافيايي  بر روي رودخانه ارواک واقع مي گردد . اين سد يک سد خاکي با هسته رسي به ارتفاع 5/55 متر از بستر رودخانه و طول تاج 415 متر و حجم کل مخزن 30 ميليون متر مکعب مي باشد . هدف از ساخت اين سد ، تأمين آب شرب شهر مشهد و کشاورزي اراضي پايين دست مي باشد .
در اين تحقيقات بررسي هاي زمين شناسي و ژئوتکنيکي براي ساختگاه سه صورت گرفته است . ساختگاه سد ارواک و مخزن را آهک و آهکهاي مارني سازند مزدوران و چمن و رسوبات کواترنري تشکيل مي دهند . توده هاي سنگي محل سد براساس رده بندي هاي مهندسي Q ، RMR و GSI مورد ارزيابي قرار گرفته است براساس اين رده بندي ها توده هاي سنگي محل سد ، در رده سنگهاي مناسب قرار دارند . براي جلوگيري از هدر رفتن آب و بهسازي توده سنگي و پي آبرفتي و ساختگاه سد از نتايج آزمايشهاي لوژان و لفران صورت گرفته استفاده شده است و ارائه راهکار مناسب و ارزيابي عمليات تزريق در تکيه گاه چپ سد ارواک مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته است که نتيجه موفقيت عمليات تزريق مي باشد ………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است