دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه سري استانداردهاي كنترل كيفيت

سري استانداردهاي كنترل كيفيت واعمال آن در آذين خودرو

در دنياي رقابتي امروز ، كيفيت به مهمترين موضوع مورد توجه توليد كنندگان و تامين كنندگان تبديل شده است . از ويژگي هاي مهم سالهاي اخير ، جهاني شدن امور و پيشرفت و حركت د رجهت به استاندارد در آوردن نظامها و فعاليتهاست . اين روند بويژه با اقدام سال 1987 سازمان بين المللي استاندارد در تهيه و تدوين استانداردهاي موسوم به سري ISO 9000 شدت يافته است . از ويژگي اين استانداردها ، تمركز و دقت كافي آنها به ايجاد هماهنگي كامل بين تكنيكها و مفاهيم كنترل كيفي در سطحي جامع و فراگير است . در اين ارتباط علاقه شركتهاي صنعتي و بازرگاني به سري استانداردهاي ISO 9000 كه در اصل شامل استانداردهاي مديريت و تضمين كيفيت است ، دال بر افزايش آگاهي شركتها در اين زمينه است . اين استانداردها ، مديران سازمانها را در اتخاذ و اجراي مجموعه تغييراتي كه با هدف افزايش كيفيت اعمال    مي شوند ، ياري مي دهند .
سري ISO 9000 آنچنان وسيله جوامع و شركتهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است كه اساس و بنيان استانداردهاي ملي آنها را دچار تحول و دگرگوني وسيعي نموده است . شايد يكي از عواملي كه موجب پذيرش همه جانبه اين استاندارها شده است . ناشي پذيرش آنها توسط جامعه اروپا است . بعلاوه گات يا سازمان تجارت جهاني (WTO) نيز ايجاد استانداردهاي بين المللي و ويژه ISO 9000 را توصيه مي كند . از سوي ديگر سري استانداردهاي ISO 9000 به طور جامع و فراگير كليه مفاهيم مديريت و راهبردهاي كيفي و نيز مدلهاي مناسب براي تضمين كيفيت را شامل ميگردد . اين استانداردها با برخورداري از ساختاري مناسب به گونه اي تركيب يافته اند كه ميتوان آنها بر اساس يك روش ساده شماره گذاري به خاطر سپرد . اين ويژگي استانداردهاي سري ISO 9000 پيامدهاي جالب توجهي براي بازارهاي تجاري ـ صنعتي جهان داشته است .

دانلود پروژه سري استانداردهاي كنترل كيفيت واعمال آن در آذين خودرو

فهرست مطالب
مقدمه : 7
فصل اول 12
استاندارد : 13
2. كنترل كيفيت 15
3. كيفيت 17
فصل دوم 19
تعاريف كيفيت : 20
1. نگرش فلسفي به كيفيت : 20
2. نگرش كيفيت بر مبناي محصول گرايي : 20
3. نگرش كيفيت بر مبناي كاربرد : 21
4. نگرش كيفيت بر مبناي توليد : 21
5. نگرش كيفيت بر مبناي ارزش : 21
« تعاريف كيفيت از ديدگاه هاي مختلف » 22
2. از ديدگاه استاندارد ايزو 8402 : 22
در درك واژه كيفيت ملاحضات ديگري ؛ مثل درجه و طبقه : 22
كيفيت و قيمت 23
ويژگيهاي كيفيت محصول 24
قابليت دستيابي 24
انتشار 24
قابليت حمل 24
قابليت انبارش 24
ظاهر 24
اشتغال پذيري 24
توليد پذيري 24
مزه 24
سازگاري 24
قابليت كاربري 24
تعميرپذيري 24
قابليت رديابي 24
پاكيزگي 24
انعطاف پذيري 24
پايايي 24
قابليت آزمون 24
مصرف 24
تعويض پذيري 24
ايمني 24
سمّي بودن 24
دوام 24
قابليت نگهداري 24
امنيت 24
قابليت حمل و نقل 24
قابليت امحاء 24
بو 24
اندازه 24
آسيب پذيري 24
قابليت دسترسي 24
عملياتي بودن 24
حساسيت 24
وزن 24
ويژگي هاي كيفيت خدمت 24
قابليت دستيابي 24
لياقت 24
اثربخشي 24
جوابگوئي 24
صحت 24
اعتبار 24
انعطاف پذيري 24
پايايي 24
نزاكت 24
قابليت اتكاء 24
صداقت 24
امنيت 24
راحتي 24
كارايي 24
به موقع رسيدن 24
كيفيت ، پايايي و ايمني : 25
عوامل كيفيت : 25
كيفيت انطباق 25
كيفيت كاربرد : 26
«دستيابي ، تداوم و بهبود كيفيت» 26
كنترل كيفيت (QC) 26
بهبود كيفيت (QI) : 27
اهداف كيفيت 28
«سيستم هاي كيفيت» 29
«مراحل استقرار سيستم كيفيت» 30
دلايل نياز به استقرار سيستم مديريت كيفيت : 31
خواسته هاي نظام كيفيت : 32
خط مشي كيفيت : 33
2. سازماندهي : 34
3. نظام نامة كيفيت: 35
مستند سازي در سري استانداردها : 36
نظام نامه كيفيت : 36
2ـ تعريف برنامه كنترل : 36
3ـ تعريف رويه ها : 37
4. تعريف سوابق و مدارك 37
متفكران دانش مديريت كيفيت 38
جوزف جورانJoseph m.Juran (1904) 39
آرماند فيگنباومArmand v.Fegenbaum (1920) 40
فيليپ كرازبيPhilip B.Crosby (1926) 40
كااورايشي كاواKaora  IshiKawa (1989ـ1915) 41
كن ايچي تاگوچيCenichi Taguchi (1924) 42
فصل سوم 45
سري استانداردهاي ISO 9000 45
ايزو به شما امتيازي براي رقابت كردن اعطاء مي كند : 49
ايزو مستلزم چيزي بيش از مستند سازي است : 51
منابع اخذ گواهي : 52
ـ ارسطو ـ 53
ايزو 9000 تا 9003 : 53
ايزو 9004 : 54
سري هاي ايزو 9000 : از 9001 تا 9003 55
ايزو 9002 : 55
كداميك از استانداردهاي ايزو را برگزينيم : 57
نتيجه : 58
جان اف . واچ . مدير اجرايي ارشد جنرال الكتريك 58
الزامهايISO 9000     1994 59
1ـ4 مسئوليت مديريت :                      2ـ4 سيستم كيفيت : 59
1ـ1ـ4 خط مشي كيفيت                        1ـ2ـ4 كليات 59
2ـ1ـ4 سازمان                                   2ـ2ـ4 روشهاي اجرايي سيستم كيفيت 59
9ـ4 كنترل فرآيند 60
13ـ4 كنترل محصول نامنطبق 61
الزامات استاندارد ISO 9000        2000 62
QS 9000 چيست ؟ 65
تفاوتهاي بين ISO 9000 و QS 9000 67
استاندارد 68
تاريخ 68
عنوان 68
عناصر 69
بندها 69
بايدها يا معادل آن 69
بايدها شامل فهرستها 69
روش هاي اجرايي الزام شده 69
سوابق كيفيت الزام شده 69
– تفاوت در سبك : 70
– تفاوت در رويكرد ارزيابي : 70
– تفاوت در نيازمنديها : 72
اعمال QS –9000 73
مواد توليدي 74
دامنه اخذ گواهي : 75
فوايد اخذ گواهي : 76
نيازمندي اساسي : 77
نيازمندي هاي اساسي QS 9000 78
مسئوليت مديريت : 78
سيستم كيفيت : 78
كنترل طراحي : 79
كنترل مدارك و داده ها : 79
خريد : 79
محصول تامين شده از سوي مشتري : 80
شناسايي و رديابي محصول : 80
كنترل فرآيند : 80
بازرسي و آزمون : 81
تجهيزات بازرسي ، اندازه گيري و آزمون : 81
وضعيت بازرسي و آزمون : 81
كنترل محصول نا منطبق : 81
اقدام اصلاحي و پيش گيرانه : 82
جابجايي انبارش ، بسته بندي ، نگه داري و تحويل : 82
كنترل سوابق كيفيت : 82
مميزي هاي داخلي كيفيت : 82
آموزش : 83
ارائه خدمات : 83
فنون آماري : 83
تأييد قطعه توليدي : 84
بهبود مستمر : 84
قابليت ساخت : 84
QS 9000 89
سال اولين انتشار 89
چاپ سوم 89
فورد 89
فصل چهارم 90
تجزيه و تحليل اطلاعات : 91
مشخصات جامعه آماري : 91
تاريخ دريافت گواهينامه : 92
جدول 1 رشد گواهينامه هاي اخذ شده در سالهاي مختلف 93
سال اخذ گواهينامه 93
تعداد 93
متوسط درماه 93
رشدنسبت به سال قبل 93
درصدرشد 93
سطح سازماني : 93
مدت زمان صرف شده : 94
هزينه هاي صرف شده : 95
دلايل اخذ گواهينامه : 95
دلايل اخذ گواهي 96
تعداد 96
ميانگين 96
واريانس 96
سيستم دهي به كارها 96
رضايت بيشتر مشتريان 96
افزايش بهره وري 96
افزايش كيفيت 96
توسعه صادرات 96
دستورمديريت 96
افزايش انگيزه كاركنان 96
افزايش سهم بازار 96
كسب اعتبار و پرستيژ 96
رقابت با فشار بازار 96
اثرات اخذ گواهينامه : 97
جدول 3 ميانگين و واريانس تاثير اخذ گواهينامه 97
تاثير اخذ گواهينامه 97
ميانگين 97
واريانس 97
آگاهي بيشتر به كيفيت 97
شناسايي مشكلات فرآيند 97
كنترل بهتر مديريت 97
افزايش رضايت مشتريان 97
كيفيت برتر محصولات 97
برانگيختن نيروي كار 97
افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها 97
افزايش صادرات 97
افزايش فروش 97
موانع ومشكلات استقرار سيستم: 98
جدول 4 ميانگين و واريانس موانع و مشكلات موجود 99
موانع و مشكلات 99
رضايت از گواهينامه : 100
مقايسه تحقيق انجام شده با تحقيقات مشابه : 101
جدول 5 مقايسه دلايل اخذ گواهينامه 102
جدول 6 اثرات و مزاياي بكارگيري سيستم كيفيت ايزو9000 103
جدول 7 مشكلات و موانع در راه استقرار نظام ايزو9000 104
نتيجه 104
فصل پنجم 108
تزريق : 110

مقدمه

در دنياي رقابتي امروز ، كيفيت به مهمترين موضوع مورد توجه توليد كنندگان و تامين كنندگان تبديل شده است . از ويژگي هاي مهم سالهاي اخير ، جهاني شدن امور و پيشرفت و حركت د رجهت به استاندارد در آوردن نظامها و فعاليتهاست . اين روند بويژه با اقدام سال 1987 سازمان بين المللي استاندارد در تهيه و تدوين استانداردهاي موسوم به سري ISO 9000 شدت يافته است . از ويژگي اين استانداردها ، تمركز و دقت كافي آنها به ايجاد هماهنگي كامل بين تكنيكها و مفاهيم كنترل كيفي در سطحي جامع و فراگير است . در اين ارتباط علاقه شركتهاي صنعتي و بازرگاني به سري استانداردهاي ISO 9000 كه در اصل شامل استانداردهاي مديريت و تضمين كيفيت است ، دال بر افزايش آگاهي شركتها در اين زمينه است . اين استانداردها ، مديران سازمانها را در اتخاذ و اجراي مجموعه تغييراتي كه با هدف افزايش كيفيت اعمال    مي شوند ، ياري مي دهند .
سري ISO 9000 آنچنان وسيله جوامع و شركتهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است كه اساس و بنيان استانداردهاي ملي آنها را دچار تحول و دگرگوني وسيعي نموده است . شايد يكي از عواملي كه موجب پذيرش همه جانبه اين استاندارها شده است . ناشي پذيرش آنها توسط جامعه اروپا است . بعلاوه گات يا سازمان تجارت جهاني (WTO) نيز ايجاد استانداردهاي بين المللي و ويژه ISO 9000 را توصيه مي كند . از سوي ديگر سري استانداردهاي ISO 9000 به طور جامع و فراگير كليه مفاهيم مديريت و راهبردهاي كيفي و نيز مدلهاي مناسب براي تضمين كيفيت را شامل ميگردد . اين استانداردها با برخورداري از ساختاري مناسب به گونه اي تركيب يافته اند كه ميتوان آنها بر اساس يك روش ساده شماره گذاري به خاطر سپرد . اين ويژگي استانداردهاي سري ISO 9000 پيامدهاي جالب توجهي براي بازارهاي تجاري ـ صنعتي جهان داشته است .
استانداردهاي ISO 9000  در ارتباط با نظام كيفيت ، مبناي مناسبي را براي اجراي نگرش مديريت كيفيت جامع (IQM) فراهم مي آورند . با اين حال ، اجراي اين استانداردها ، مستلزم آن است كه توليد كنندگان و تامين كنندگان يك نظام مدون و سازمان يافته كيفي را به عنوان وسيله اي براي تضمين تطابق فرآورده يا خدمات خود با مشخصات تعيين شده ،‌به مورد اجرا بگذارند و با ابزارهاي لازم كه يكي از آنها مميزي كيفيت است از صحت آن مطمئن شوند . استفاده از سري استانداردهاي ISO 9000 به عنوان يك استاندارد بين المللي در اجراي نظامهاي كيفي ، با وجود آنكه به علاقه و خواست شركتها و جوامع بستگي دارد ، اما از روحيه اي بازار گرايانه نيز برخوردار است .
در اين ميان نبايد فراموش كرد كه تنها اكتفا به توليد فرآورده ها يا خدمات با كيفيت ، كافي نيست ، بلكه سازمانها بايد بتوانند به مشتريان خود نشان بدهند كه كيفيت فرآورده ها و خدماتي كه آنها توليد مي كنند ، چگونه تضمين ميگردد . بنابراين مستند سازي روشهاي تضمين كيفيت ، مهمترين اصل در افزايش توان نظام كيفي سازمانهاست . از اينرو ، عناصر نظام كيفي را بايد مستند نمود . بر اساس يك روش مناسب و سازگار با مدل انتخاب شده ، براي تضمين كيفيت فرآورده ها و خدمات آنها را به كار گرفت ، راهنماهاي اصول كيفيت ، روشهاي كاري ، شرح مشاغل ، ارزيابي گزارشات و ساير مدارك مربوط به كيفيت فرآورده را شامل مي گردد كه بايد دقيقاً مورد توجه قرار بگيرند .
از سوي ديگر بسياري از كارشناسان ، معتقدند كه ISO 9000  ، توطئه اي از پيش طراحي شده براي جلوگيري از ورود كالاهاي توليدي كشورهاي در حال توسعه به بازار كشورهاي پيشرفته صنعتي است .
در اروپا استفاده از استانداردهاي ISO 9000 با هدف تدارك يك مجموعه واحد از استانداردهاي كيفي واحد ، براي تسهيل اتحاد اقتصادي در ميان كشورهاي جامعه اروپا مطرح است . اين واقعيت ، شركتهاي ايراني و شركتهاي جوامع در حال توسعه را با چالشي بزرگ مواد ساخته و از سوي ديگر فرصتي مناسب براي افزايش حجم تجارت بين المللي رافراهم آورده است . زيرا از ميان دو تامين كننده كه همگي مطابق با مفاد يك قرارداد مشابه فعاليت ميكنند ،‌آنكه از استانداردهاي تعيين شده وسيله سازمان بين المللي استانداردها تبعيت ميكند ، نسبت به ساير رقباي خود توان رقابتي بيشتري برخوردار خواهد بود . بنابراين مي توان ادعا نمود كه رعايت استانداردهاي سري ISO 9000 براي شركتهاي ايراني فرصتي استثنايي جهت ورود به بازارهاي جهاني رافراهم مي آورند ، بطوريكه عدم رعايت آنها بخت موفقيت در صحنه رقابتهاي بين المللي را از اينگونه شركتها سلب كرده و آنها را با مشكلات جدي مواجه مي سازد .
        در حقيقت توجه به اينگونه استانداردها و تلاش ، براي تامين پيش شرطهاي آنها براي شركتهايي مثل شركتهاي ايراني ، مشكلات بسياري را به آنها تحميل مي كند. با وجود اين ، حركت در جهت خصوصي سازي و تلاش براي ورود به بازارهاي جهاني و مطرح شدن مجدد عضويت ايران درگات ، تمهيداتي است كه مي توان با استفاده از آنها با پيامدها و اثرات ناشي از رقابتهاي جهاني به مقابله برخاست . زيرا سياستهاي حمايت از بازارهاي داخلي و محدوديتهاي گمركي كه تا به امروز اعمال ميشدند را ديگر نمي توان بيش از اين ادامه داد . در اين ارتباط ، شركتهاي ايراني نبايد پيش از اين حمايت هاي دولتي متكي باشند . بر عكس بايد به طور جدي در پي افزايش كيفيت و ارتقاء توان نظامهاي كيفي خود باشند .
        از اينرو ، در اينجا بايد تاكيد نمود كه مديريت كيفيت جامع ، بدون اينكه در پي بهبود مستمر و پايدار باشد به سفري بدون مقصد مي ماند كه جزء اتلاف انرژي سازمانها ره آورد ديگري نخواهد داشت . در شرايطي كه مديريت كيفيت جامع هدف تلقي شود ، ISO 9000  مي تواند به عنوان نقطه آغازين اين مسافرت به كمك مديران بيايد .
        امروزه ، تعداد بسيار زيادي از استانداردهاي مربوط به توليد فرآورده در سراسر جهان مورد توجه و استفاده شركتهاي توليدي قرار ميگيرند . اما اشكال اساسي اينجاست كه همه اين استانداردها ، پس از تكميل و ساخت فرآورده در پايان هر مرحله و قسمت كاري و در مرحله آزمايش آن بكار گرفته مي شوند . در اين ارتباط عملكرد واقعي فرآورده ، اندازه ، مشخصات ، ايمني و ساير ويژگي هايي كه يك فرآورده بايد داشته باشد ، وسيله همين استاندارد مورد ارزيابي قرار مي گيرند . حال آنكه ISO 9000 بيشتر در پي آن است كه مشخص كند چند تعداد از اين  استانداردها ، در حصول اطمينان از اينكه خدمات ، مواد و يا يك فرآورده در ارضاي نيازهاي كاركردي مشتري موفق بوده اند نقش داشته اند . با اين حال بين ارزيابي وضعيت شركت براساس نظام كيفي ISO 9000 و تاييد كيفي فرآورده نهايي توليد شده ، تفاوت اساسي وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد .
فصل اول
نگاهي به تاريخچه شكل گيري :
1.استاندارد
2.كنترل كيفيت
3.كيفيت
استاندارد :
        اختراع ماشين بخار توسط جيمز وات انگليسي و آغاز انقلاب صنعتي در پايان قرن 18 ، شالوده هاي توليد را بشدت دگرگون ساخت ؛ زيرا از اين طريق ، نيروي محركه صنعت را از انسان و حيوانات به نيروي ماشيني وابسته كرد . قبل از انقلاب صنعتي كه محصول به فروش مي رسيد ، مشتري مي توانست در صورت يافتن عيب در آن ، مستقيماً به فروشنده مراجعه و كالاي معيوب را تعويض نمايد . امري كه بعد از انقلاب صنعتي ديگر ميسر نبود . پس از وقوع انقلاب صنعتي با پيشرفت تمدن و فرهنگ جوامع ، بر تعداد كالاها و نيازهاي مردم افزوده شد و توليد كنندگان براي موفقيت در اداره امور توليد خود با رعايت ، اصل تقسيم كار به روش توليد انبوه روي آوردند . در چارچوب اين روش توليدي لزوم تشكيل بخشهاي مختلف كاري كه هر يك مسئول انجام يك بخش از فعاليتهاي شركت بودند به شدت احساس مي شد ، بطوري كه سرانجام بخشهاي مختلفي شامل بخش توليد ، فروش ، خريد ، بازاريابي ، نگهداري و تعميرات تحقيق و توسعه ، خدمات بعد از فروش ، اداري مالي و … در درون سازمان ها تشكيل مي شدند . به اين ترتيب با رشد و توسعه روز افزون جوامع و به وجود آمدن مجموعه اي از عوامل فروش واسطه اي شبكه گسترده اي از فعاليتهاي توزيعي بين توليد كننده و مصرف كننده حايل گرديد . به اين معني كه مثلاً هنگام خريد تلويزيون ، ديگر بدون آنكه ارزمي به مراجعه مستقيم بين توليد كننده آن باشد مي توان با مراجعه به نزديك ترين فروشگاه لوازم خانگي ، تلويزيون مورد نظر را خريداري كرد . توليد انبوه نيازمند مستقيم وظايف بين كارگران بود زيرا مسافت يك محصول بوسيلة يك نفر حقيقتاً احتياج به زمان زيادي داشت و اين در حالي بوده كه ديگر روشهاي سنتي كنترل كيفيت جوابگوي نياز به بازار نبود . از اين رو توليدكنندگان بر اساس اصل تقسيم وظايف مبتكر ايجاد يك خط مونتاژ كه قطعات كليه محصولات روي آن به هم متصل شده و نهايتاً محصول ساخته شده را به وجود آورد . افتادند و براي كنترل فعاليتهاي انجام شده واژه اي بنام استاندارد نيز در صنايع متداول شد . استاندارد در آن زمان مفاهيم زير را در بر مي گرفت :
ـ تناسب در ساخت محصول .
ـ ميزان عملكرد كاري محصول .
ـ بازرسي محصولات از نظر تطبيقي با استانداردهاي تعيين شده .
ـ واحد مقياس اندازه گيري .
2. كنترل كيفيت
        در آغاز قرن حاضر، بر اساس مطالعات مربوط به زمان سنجي افرادي مانند فردريك تيلور ، فرانك بي گيلبرت و هارواد بي منيارد روش هاي متعددي براي بهبود مستمر كارايي فعاليتهاي توليدي ابداع گرديد . در دهه 1920 مفهوم كنترل كيفيت در كتب و مقالات علمي دانشمندان مطرح شد . مجموعه اي از مقالات مربوط به كاربرد آمار در كنترل كيفيت از سوي فردي بنام دكتر والتر شروارت از شركت بل در سال 1924 منتشر شد . در پيگيري فعاليتهاي دكتر شروارت در سال 1929 دو نفر بنامهاي دوج و روميگ جداول بازرسي كيفي محصولات را بر اساس روشهاي نمونه گيري منتشر كردند . كمي بعد از سال 1935 آمار دان انگليسي اي اس پيرسون كتاب خود را تحت عنوان كاربرد روش هاي آماري استاندارد كردن فعاليتهاي صنعتي و كنترل كيفيت منتشر كرد . بااين ترتيب استفاده جدي و پيگيري از روشهاي كنترل كيفيت آماري در ايالات متحده ملي سالهاي جنگ جهاني دوم آغاز شد ، و در اين ميان ، ارتش آمريكا به عنوان بزرگترين خريدار توليدات صنعتي ، ويژگيها و مشخصات كيفي هر يك از تسهيلات نظامي را كه بايد بوسيله توليد كنندگان آنها رعايت مي شد تعيين و اعلام نمود و به اين منظور ارتش ايالات متحده استانداردهاي سه گانه كنترل كيفي ويژه زمان جنگ را به صورت زير تعيين نموده بود :
1. راهنماي كنترل كيفيت (Z1.1)
2. روشهاي استفاده از نمودارهاي كنترل كيفيت براي كنترل مستمر كيفيت فرآيند توليد (Z1.3)
3. روش استفاده از نمودارهاي كيفيت براي تجزيه و تحليل داده ها (Z1.2)
        همزمان با تشكيل هر يك از استانداردها ، كلاسهايي نيز براي آشنايي شركتهاي توليد با هر يك از آنها تشكيل شد . به اين ترتيب ارتش ايالات متحده ، خود نيز با استفاده از روشهاي بازرسي كيفي محصولات براساس نمونه گيري فقط كالاي شركتهايي را خريداري مي كرد كه نتيجه اين بازرسيها بر روي محصولات توليدي آنها مثبت بود . نتيجتاً با توجه به اين اصل كه كيفيت هر محصول نتيجه كيفيت فرآيند توليد و ساخت آن محصول است . اقدام به تجويز استانداردهاي متعدد كيفي و از مجله MIL-Q-9808 نمود كه شركتهاي توليدي را ملزم مي كرد در روشهاي توليدي خود از اين استانداردها پيروي كنند .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 114

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود پروژه سري استانداردهاي كنترل كيفيت
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد