اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه سری استانداردهای کنترل کیفیت
دانلود پروژه سری استانداردهای کنترل کیفیت

دانلود پروژه سری استانداردهای کنترل کیفیت

سری استانداردهای کنترل کیفیت واعمال آن در آذین خودرو

در دنیای رقابتی امروز ، کیفیت به مهمترین موضوع مورد توجه تولید کنندگان و تامین کنندگان تبدیل شده است . از ویژگی های مهم سالهای اخیر ، جهانی شدن امور و پیشرفت و حرکت د رجهت به استاندارد در آوردن نظامها و فعالیتهاست . این روند بویژه با اقدام سال ۱۹۸۷ سازمان بین المللی استاندارد در تهیه و تدوین استانداردهای موسوم به سری ISO 9000 شدت یافته است . از ویژگی این استانداردها ، تمرکز و دقت کافی آنها به ایجاد هماهنگی کامل بین تکنیکها و مفاهیم کنترل کیفی در سطحی جامع و فراگیر است . در این ارتباط علاقه شرکتهای صنعتی و بازرگانی به سری استانداردهای ISO 9000 که در اصل شامل استانداردهای مدیریت و تضمین کیفیت است ، دال بر افزایش آگاهی شرکتها در این زمینه است . این استانداردها ، مدیران سازمانها را در اتخاذ و اجرای مجموعه تغییراتی که با هدف افزایش کیفیت اعمال    می شوند ، یاری می دهند .
سری ISO 9000 آنچنان وسیله جوامع و شرکتهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است که اساس و بنیان استانداردهای ملی آنها را دچار تحول و دگرگونی وسیعی نموده است . شاید یکی از عواملی که موجب پذیرش همه جانبه این استاندارها شده است . ناشی پذیرش آنها توسط جامعه اروپا است . بعلاوه گات یا سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز ایجاد استانداردهای بین المللی و ویژه ISO 9000 را توصیه می کند . از سوی دیگر سری استانداردهای ISO 9000 به طور جامع و فراگیر کلیه مفاهیم مدیریت و راهبردهای کیفی و نیز مدلهای مناسب برای تضمین کیفیت را شامل میگردد . این استانداردها با برخورداری از ساختاری مناسب به گونه ای ترکیب یافته اند که میتوان آنها بر اساس یک روش ساده شماره گذاری به خاطر سپرد . این ویژگی استانداردهای سری ISO 9000 پیامدهای جالب توجهی برای بازارهای تجاری ـ صنعتی جهان داشته است .

دانلود پروژه سری استانداردهای کنترل کیفیت واعمال آن در آذین خودرو

فهرست مطالب
مقدمه : ۷
فصل اول ۱۲
استاندارد : ۱۳
۲٫ کنترل کیفیت ۱۵
۳٫ کیفیت ۱۷
فصل دوم ۱۹
تعاریف کیفیت : ۲۰
۱٫ نگرش فلسفی به کیفیت : ۲۰
۲٫ نگرش کیفیت بر مبنای محصول گرایی : ۲۰
۳٫ نگرش کیفیت بر مبنای کاربرد : ۲۱
۴٫ نگرش کیفیت بر مبنای تولید : ۲۱
۵٫ نگرش کیفیت بر مبنای ارزش : ۲۱
« تعاریف کیفیت از دیدگاه های مختلف » ۲۲
۲٫ از دیدگاه استاندارد ایزو ۸۴۰۲ : ۲۲
در درک واژه کیفیت ملاحضات دیگری ؛ مثل درجه و طبقه : ۲۲
کیفیت و قیمت ۲۳
ویژگیهای کیفیت محصول ۲۴
قابلیت دستیابی ۲۴
انتشار ۲۴
قابلیت حمل ۲۴
قابلیت انبارش ۲۴
ظاهر ۲۴
اشتغال پذیری ۲۴
تولید پذیری ۲۴
مزه ۲۴
سازگاری ۲۴
قابلیت کاربری ۲۴
تعمیرپذیری ۲۴
قابلیت ردیابی ۲۴
پاکیزگی ۲۴
انعطاف پذیری ۲۴
پایایی ۲۴
قابلیت آزمون ۲۴
مصرف ۲۴
تعویض پذیری ۲۴
ایمنی ۲۴
سمّی بودن ۲۴
دوام ۲۴
قابلیت نگهداری ۲۴
امنیت ۲۴
قابلیت حمل و نقل ۲۴
قابلیت امحاء ۲۴
بو ۲۴
اندازه ۲۴
آسیب پذیری ۲۴
قابلیت دسترسی ۲۴
عملیاتی بودن ۲۴
حساسیت ۲۴
وزن ۲۴
ویژگی های کیفیت خدمت ۲۴
قابلیت دستیابی ۲۴
لیاقت ۲۴
اثربخشی ۲۴
جوابگوئی ۲۴
صحت ۲۴
اعتبار ۲۴
انعطاف پذیری ۲۴
پایایی ۲۴
نزاکت ۲۴
قابلیت اتکاء ۲۴
صداقت ۲۴
امنیت ۲۴
راحتی ۲۴
کارایی ۲۴
به موقع رسیدن ۲۴
کیفیت ، پایایی و ایمنی : ۲۵
عوامل کیفیت : ۲۵
کیفیت انطباق ۲۵
کیفیت کاربرد : ۲۶
«دستیابی ، تداوم و بهبود کیفیت» ۲۶
کنترل کیفیت (QC) 26
بهبود کیفیت (QI) : 27
اهداف کیفیت ۲۸
«سیستم های کیفیت» ۲۹
«مراحل استقرار سیستم کیفیت» ۳۰
دلایل نیاز به استقرار سیستم مدیریت کیفیت : ۳۱
خواسته های نظام کیفیت : ۳۲
خط مشی کیفیت : ۳۳
۲٫ سازماندهی : ۳۴
۳٫ نظام نامه کیفیت: ۳۵
مستند سازی در سری استانداردها : ۳۶
نظام نامه کیفیت : ۳۶
۲ـ تعریف برنامه کنترل : ۳۶
۳ـ تعریف رویه ها : ۳۷
۴٫ تعریف سوابق و مدارک ۳۷
متفکران دانش مدیریت کیفیت ۳۸
جوزف جورانJoseph m.Juran (1904) 39
آرماند فیگنباومArmand v.Fegenbaum (1920) 40
فیلیپ کرازبیPhilip B.Crosby (1926) 40
کااورایشی کاواKaora  IshiKawa (1989ـ۱۹۱۵) ۴۱
کن ایچی تاگوچیCenichi Taguchi (1924) 42
فصل سوم ۴۵
سری استانداردهای ISO 9000 45
ایزو به شما امتیازی برای رقابت کردن اعطاء می کند : ۴۹
ایزو مستلزم چیزی بیش از مستند سازی است : ۵۱
منابع اخذ گواهی : ۵۲
ـ ارسطو ـ ۵۳
ایزو ۹۰۰۰ تا ۹۰۰۳ : ۵۳
ایزو ۹۰۰۴ : ۵۴
سری های ایزو ۹۰۰۰ : از ۹۰۰۱ تا ۹۰۰۳ ۵۵
ایزو ۹۰۰۲ : ۵۵
کدامیک از استانداردهای ایزو را برگزینیم : ۵۷
نتیجه : ۵۸
جان اف . واچ . مدیر اجرایی ارشد جنرال الکتریک ۵۸
الزامهایISO 9000     ۱۹۹۴ ۵۹
۱ـ۴ مسئولیت مدیریت :                      ۲ـ۴ سیستم کیفیت : ۵۹
۱ـ۱ـ۴ خط مشی کیفیت                        ۱ـ۲ـ۴ کلیات ۵۹
۲ـ۱ـ۴ سازمان                                   ۲ـ۲ـ۴ روشهای اجرایی سیستم کیفیت ۵۹
۹ـ۴ کنترل فرآیند ۶۰
۱۳ـ۴ کنترل محصول نامنطبق ۶۱
الزامات استاندارد ISO 9000        ۲۰۰۰ ۶۲
QS 9000 چیست ؟ ۶۵
تفاوتهای بین ISO 9000 و QS 9000 67
استاندارد ۶۸
تاریخ ۶۸
عنوان ۶۸
عناصر ۶۹
بندها ۶۹
بایدها یا معادل آن ۶۹
بایدها شامل فهرستها ۶۹
روش های اجرایی الزام شده ۶۹
سوابق کیفیت الزام شده ۶۹
– تفاوت در سبک : ۷۰
– تفاوت در رویکرد ارزیابی : ۷۰
– تفاوت در نیازمندیها : ۷۲
اعمال QS –۹۰۰۰ ۷۳
مواد تولیدی ۷۴
دامنه اخذ گواهی : ۷۵
فواید اخذ گواهی : ۷۶
نیازمندی اساسی : ۷۷
نیازمندی های اساسی QS 9000 78
مسئولیت مدیریت : ۷۸
سیستم کیفیت : ۷۸
کنترل طراحی : ۷۹
کنترل مدارک و داده ها : ۷۹
خرید : ۷۹
محصول تامین شده از سوی مشتری : ۸۰
شناسایی و ردیابی محصول : ۸۰
کنترل فرآیند : ۸۰
بازرسی و آزمون : ۸۱
تجهیزات بازرسی ، اندازه گیری و آزمون : ۸۱
وضعیت بازرسی و آزمون : ۸۱
کنترل محصول نا منطبق : ۸۱
اقدام اصلاحی و پیش گیرانه : ۸۲
جابجایی انبارش ، بسته بندی ، نگه داری و تحویل : ۸۲
کنترل سوابق کیفیت : ۸۲
ممیزی های داخلی کیفیت : ۸۲
آموزش : ۸۳
ارائه خدمات : ۸۳
فنون آماری : ۸۳
تأیید قطعه تولیدی : ۸۴
بهبود مستمر : ۸۴
قابلیت ساخت : ۸۴
QS 9000 89
سال اولین انتشار ۸۹
چاپ سوم ۸۹
فورد ۸۹
فصل چهارم ۹۰
تجزیه و تحلیل اطلاعات : ۹۱
مشخصات جامعه آماری : ۹۱
تاریخ دریافت گواهینامه : ۹۲
جدول ۱ رشد گواهینامه های اخذ شده در سالهای مختلف ۹۳
سال اخذ گواهینامه ۹۳
تعداد ۹۳
متوسط درماه ۹۳
رشدنسبت به سال قبل ۹۳
درصدرشد ۹۳
سطح سازمانی : ۹۳
مدت زمان صرف شده : ۹۴
هزینه های صرف شده : ۹۵
دلایل اخذ گواهینامه : ۹۵
دلایل اخذ گواهی ۹۶
تعداد ۹۶
میانگین ۹۶
واریانس ۹۶
سیستم دهی به کارها ۹۶
رضایت بیشتر مشتریان ۹۶
افزایش بهره وری ۹۶
افزایش کیفیت ۹۶
توسعه صادرات ۹۶
دستورمدیریت ۹۶
افزایش انگیزه کارکنان ۹۶
افزایش سهم بازار ۹۶
کسب اعتبار و پرستیژ ۹۶
رقابت با فشار بازار ۹۶
اثرات اخذ گواهینامه : ۹۷
جدول ۳ میانگین و واریانس تاثیر اخذ گواهینامه ۹۷
تاثیر اخذ گواهینامه ۹۷
میانگین ۹۷
واریانس ۹۷
آگاهی بیشتر به کیفیت ۹۷
شناسایی مشکلات فرآیند ۹۷
کنترل بهتر مدیریت ۹۷
افزایش رضایت مشتریان ۹۷
کیفیت برتر محصولات ۹۷
برانگیختن نیروی کار ۹۷
افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها ۹۷
افزایش صادرات ۹۷
افزایش فروش ۹۷
موانع ومشکلات استقرار سیستم: ۹۸
جدول ۴ میانگین و واریانس موانع و مشکلات موجود ۹۹
موانع و مشکلات ۹۹
رضایت از گواهینامه : ۱۰۰
مقایسه تحقیق انجام شده با تحقیقات مشابه : ۱۰۱
جدول ۵ مقایسه دلایل اخذ گواهینامه ۱۰۲
جدول ۶ اثرات و مزایای بکارگیری سیستم کیفیت ایزو۹۰۰۰ ۱۰۳
جدول ۷ مشکلات و موانع در راه استقرار نظام ایزو۹۰۰۰ ۱۰۴
نتیجه ۱۰۴
فصل پنجم ۱۰۸
تزریق : ۱۱۰

مقدمه

در دنیای رقابتی امروز ، کیفیت به مهمترین موضوع مورد توجه تولید کنندگان و تامین کنندگان تبدیل شده است . از ویژگی های مهم سالهای اخیر ، جهانی شدن امور و پیشرفت و حرکت د رجهت به استاندارد در آوردن نظامها و فعالیتهاست . این روند بویژه با اقدام سال ۱۹۸۷ سازمان بین المللی استاندارد در تهیه و تدوین استانداردهای موسوم به سری ISO 9000 شدت یافته است . از ویژگی این استانداردها ، تمرکز و دقت کافی آنها به ایجاد هماهنگی کامل بین تکنیکها و مفاهیم کنترل کیفی در سطحی جامع و فراگیر است . در این ارتباط علاقه شرکتهای صنعتی و بازرگانی به سری استانداردهای ISO 9000 که در اصل شامل استانداردهای مدیریت و تضمین کیفیت است ، دال بر افزایش آگاهی شرکتها در این زمینه است . این استانداردها ، مدیران سازمانها را در اتخاذ و اجرای مجموعه تغییراتی که با هدف افزایش کیفیت اعمال    می شوند ، یاری می دهند .
سری ISO 9000 آنچنان وسیله جوامع و شرکتهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است که اساس و بنیان استانداردهای ملی آنها را دچار تحول و دگرگونی وسیعی نموده است . شاید یکی از عواملی که موجب پذیرش همه جانبه این استاندارها شده است . ناشی پذیرش آنها توسط جامعه اروپا است . بعلاوه گات یا سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز ایجاد استانداردهای بین المللی و ویژه ISO 9000 را توصیه می کند . از سوی دیگر سری استانداردهای ISO 9000 به طور جامع و فراگیر کلیه مفاهیم مدیریت و راهبردهای کیفی و نیز مدلهای مناسب برای تضمین کیفیت را شامل میگردد . این استانداردها با برخورداری از ساختاری مناسب به گونه ای ترکیب یافته اند که میتوان آنها بر اساس یک روش ساده شماره گذاری به خاطر سپرد . این ویژگی استانداردهای سری ISO 9000 پیامدهای جالب توجهی برای بازارهای تجاری ـ صنعتی جهان داشته است .
استانداردهای ISO 9000  در ارتباط با نظام کیفیت ، مبنای مناسبی را برای اجرای نگرش مدیریت کیفیت جامع (IQM) فراهم می آورند . با این حال ، اجرای این استانداردها ، مستلزم آن است که تولید کنندگان و تامین کنندگان یک نظام مدون و سازمان یافته کیفی را به عنوان وسیله ای برای تضمین تطابق فرآورده یا خدمات خود با مشخصات تعیین شده ،‌به مورد اجرا بگذارند و با ابزارهای لازم که یکی از آنها ممیزی کیفیت است از صحت آن مطمئن شوند . استفاده از سری استانداردهای ISO 9000 به عنوان یک استاندارد بین المللی در اجرای نظامهای کیفی ، با وجود آنکه به علاقه و خواست شرکتها و جوامع بستگی دارد ، اما از روحیه ای بازار گرایانه نیز برخوردار است .
در این میان نباید فراموش کرد که تنها اکتفا به تولید فرآورده ها یا خدمات با کیفیت ، کافی نیست ، بلکه سازمانها باید بتوانند به مشتریان خود نشان بدهند که کیفیت فرآورده ها و خدماتی که آنها تولید می کنند ، چگونه تضمین میگردد . بنابراین مستند سازی روشهای تضمین کیفیت ، مهمترین اصل در افزایش توان نظام کیفی سازمانهاست . از اینرو ، عناصر نظام کیفی را باید مستند نمود . بر اساس یک روش مناسب و سازگار با مدل انتخاب شده ، برای تضمین کیفیت فرآورده ها و خدمات آنها را به کار گرفت ، راهنماهای اصول کیفیت ، روشهای کاری ، شرح مشاغل ، ارزیابی گزارشات و سایر مدارک مربوط به کیفیت فرآورده را شامل می گردد که باید دقیقاً مورد توجه قرار بگیرند .
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان ، معتقدند که ISO 9000  ، توطئه ای از پیش طراحی شده برای جلوگیری از ورود کالاهای تولیدی کشورهای در حال توسعه به بازار کشورهای پیشرفته صنعتی است .
در اروپا استفاده از استانداردهای ISO 9000 با هدف تدارک یک مجموعه واحد از استانداردهای کیفی واحد ، برای تسهیل اتحاد اقتصادی در میان کشورهای جامعه اروپا مطرح است . این واقعیت ، شرکتهای ایرانی و شرکتهای جوامع در حال توسعه را با چالشی بزرگ مواد ساخته و از سوی دیگر فرصتی مناسب برای افزایش حجم تجارت بین المللی رافراهم آورده است . زیرا از میان دو تامین کننده که همگی مطابق با مفاد یک قرارداد مشابه فعالیت میکنند ،‌آنکه از استانداردهای تعیین شده وسیله سازمان بین المللی استانداردها تبعیت میکند ، نسبت به سایر رقبای خود توان رقابتی بیشتری برخوردار خواهد بود . بنابراین می توان ادعا نمود که رعایت استانداردهای سری ISO 9000 برای شرکتهای ایرانی فرصتی استثنایی جهت ورود به بازارهای جهانی رافراهم می آورند ، بطوریکه عدم رعایت آنها بخت موفقیت در صحنه رقابتهای بین المللی را از اینگونه شرکتها سلب کرده و آنها را با مشکلات جدی مواجه می سازد .
        در حقیقت توجه به اینگونه استانداردها و تلاش ، برای تامین پیش شرطهای آنها برای شرکتهایی مثل شرکتهای ایرانی ، مشکلات بسیاری را به آنها تحمیل می کند. با وجود این ، حرکت در جهت خصوصی سازی و تلاش برای ورود به بازارهای جهانی و مطرح شدن مجدد عضویت ایران درگات ، تمهیداتی است که می توان با استفاده از آنها با پیامدها و اثرات ناشی از رقابتهای جهانی به مقابله برخاست . زیرا سیاستهای حمایت از بازارهای داخلی و محدودیتهای گمرکی که تا به امروز اعمال میشدند را دیگر نمی توان بیش از این ادامه داد . در این ارتباط ، شرکتهای ایرانی نباید پیش از این حمایت های دولتی متکی باشند . بر عکس باید به طور جدی در پی افزایش کیفیت و ارتقاء توان نظامهای کیفی خود باشند .
        از اینرو ، در اینجا باید تاکید نمود که مدیریت کیفیت جامع ، بدون اینکه در پی بهبود مستمر و پایدار باشد به سفری بدون مقصد می ماند که جزء اتلاف انرژی سازمانها ره آورد دیگری نخواهد داشت . در شرایطی که مدیریت کیفیت جامع هدف تلقی شود ، ISO 9000  می تواند به عنوان نقطه آغازین این مسافرت به کمک مدیران بیاید .
        امروزه ، تعداد بسیار زیادی از استانداردهای مربوط به تولید فرآورده در سراسر جهان مورد توجه و استفاده شرکتهای تولیدی قرار میگیرند . اما اشکال اساسی اینجاست که همه این استانداردها ، پس از تکمیل و ساخت فرآورده در پایان هر مرحله و قسمت کاری و در مرحله آزمایش آن بکار گرفته می شوند . در این ارتباط عملکرد واقعی فرآورده ، اندازه ، مشخصات ، ایمنی و سایر ویژگی هایی که یک فرآورده باید داشته باشد ، وسیله همین استاندارد مورد ارزیابی قرار می گیرند . حال آنکه ISO 9000 بیشتر در پی آن است که مشخص کند چند تعداد از این  استانداردها ، در حصول اطمینان از اینکه خدمات ، مواد و یا یک فرآورده در ارضای نیازهای کارکردی مشتری موفق بوده اند نقش داشته اند . با این حال بین ارزیابی وضعیت شرکت براساس نظام کیفی ISO 9000 و تایید کیفی فرآورده نهایی تولید شده ، تفاوت اساسی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد .
فصل اول
نگاهی به تاریخچه شکل گیری :
۱٫استاندارد
۲٫کنترل کیفیت
۳٫کیفیت
استاندارد :
        اختراع ماشین بخار توسط جیمز وات انگلیسی و آغاز انقلاب صنعتی در پایان قرن ۱۸ ، شالوده های تولید را بشدت دگرگون ساخت ؛ زیرا از این طریق ، نیروی محرکه صنعت را از انسان و حیوانات به نیروی ماشینی وابسته کرد . قبل از انقلاب صنعتی که محصول به فروش می رسید ، مشتری می توانست در صورت یافتن عیب در آن ، مستقیماً به فروشنده مراجعه و کالای معیوب را تعویض نماید . امری که بعد از انقلاب صنعتی دیگر میسر نبود . پس از وقوع انقلاب صنعتی با پیشرفت تمدن و فرهنگ جوامع ، بر تعداد کالاها و نیازهای مردم افزوده شد و تولید کنندگان برای موفقیت در اداره امور تولید خود با رعایت ، اصل تقسیم کار به روش تولید انبوه روی آوردند . در چارچوب این روش تولیدی لزوم تشکیل بخشهای مختلف کاری که هر یک مسئول انجام یک بخش از فعالیتهای شرکت بودند به شدت احساس می شد ، بطوری که سرانجام بخشهای مختلفی شامل بخش تولید ، فروش ، خرید ، بازاریابی ، نگهداری و تعمیرات تحقیق و توسعه ، خدمات بعد از فروش ، اداری مالی و … در درون سازمان ها تشکیل می شدند . به این ترتیب با رشد و توسعه روز افزون جوامع و به وجود آمدن مجموعه ای از عوامل فروش واسطه ای شبکه گسترده ای از فعالیتهای توزیعی بین تولید کننده و مصرف کننده حایل گردید . به این معنی که مثلاً هنگام خرید تلویزیون ، دیگر بدون آنکه ارزمی به مراجعه مستقیم بین تولید کننده آن باشد می توان با مراجعه به نزدیک ترین فروشگاه لوازم خانگی ، تلویزیون مورد نظر را خریداری کرد . تولید انبوه نیازمند مستقیم وظایف بین کارگران بود زیرا مسافت یک محصول بوسیله یک نفر حقیقتاً احتیاج به زمان زیادی داشت و این در حالی بوده که دیگر روشهای سنتی کنترل کیفیت جوابگوی نیاز به بازار نبود . از این رو تولیدکنندگان بر اساس اصل تقسیم وظایف مبتکر ایجاد یک خط مونتاژ که قطعات کلیه محصولات روی آن به هم متصل شده و نهایتاً محصول ساخته شده را به وجود آورد . افتادند و برای کنترل فعالیتهای انجام شده واژه ای بنام استاندارد نیز در صنایع متداول شد . استاندارد در آن زمان مفاهیم زیر را در بر می گرفت :
ـ تناسب در ساخت محصول .
ـ میزان عملکرد کاری محصول .
ـ بازرسی محصولات از نظر تطبیقی با استانداردهای تعیین شده .
ـ واحد مقیاس اندازه گیری .
۲٫ کنترل کیفیت
        در آغاز قرن حاضر، بر اساس مطالعات مربوط به زمان سنجی افرادی مانند فردریک تیلور ، فرانک بی گیلبرت و هارواد بی منیارد روش های متعددی برای بهبود مستمر کارایی فعالیتهای تولیدی ابداع گردید . در دهه ۱۹۲۰ مفهوم کنترل کیفیت در کتب و مقالات علمی دانشمندان مطرح شد . مجموعه ای از مقالات مربوط به کاربرد آمار در کنترل کیفیت از سوی فردی بنام دکتر والتر شروارت از شرکت بل در سال ۱۹۲۴ منتشر شد . در پیگیری فعالیتهای دکتر شروارت در سال ۱۹۲۹ دو نفر بنامهای دوج و رومیگ جداول بازرسی کیفی محصولات را بر اساس روشهای نمونه گیری منتشر کردند . کمی بعد از سال ۱۹۳۵ آمار دان انگلیسی ای اس پیرسون کتاب خود را تحت عنوان کاربرد روش های آماری استاندارد کردن فعالیتهای صنعتی و کنترل کیفیت منتشر کرد . بااین ترتیب استفاده جدی و پیگیری از روشهای کنترل کیفیت آماری در ایالات متحده ملی سالهای جنگ جهانی دوم آغاز شد ، و در این میان ، ارتش آمریکا به عنوان بزرگترین خریدار تولیدات صنعتی ، ویژگیها و مشخصات کیفی هر یک از تسهیلات نظامی را که باید بوسیله تولید کنندگان آنها رعایت می شد تعیین و اعلام نمود و به این منظور ارتش ایالات متحده استانداردهای سه گانه کنترل کیفی ویژه زمان جنگ را به صورت زیر تعیین نموده بود :
۱٫ راهنمای کنترل کیفیت (Z1.1)
۲٫ روشهای استفاده از نمودارهای کنترل کیفیت برای کنترل مستمر کیفیت فرآیند تولید (Z1.3)
۳٫ روش استفاده از نمودارهای کیفیت برای تجزیه و تحلیل داده ها (Z1.2)
        همزمان با تشکیل هر یک از استانداردها ، کلاسهایی نیز برای آشنایی شرکتهای تولید با هر یک از آنها تشکیل شد . به این ترتیب ارتش ایالات متحده ، خود نیز با استفاده از روشهای بازرسی کیفی محصولات براساس نمونه گیری فقط کالای شرکتهایی را خریداری می کرد که نتیجه این بازرسیها بر روی محصولات تولیدی آنها مثبت بود . نتیجتاً با توجه به این اصل که کیفیت هر محصول نتیجه کیفیت فرآیند تولید و ساخت آن محصول است . اقدام به تجویز استانداردهای متعدد کیفی و از مجله MIL-Q-9808 نمود که شرکتهای تولیدی را ملزم می کرد در روشهای تولیدی خود از این استانداردها پیروی کنند .

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۱۴

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است