آیا می پنداری که جسم کوچکی هستی ؟ولی درون تو جهان بزرگی نهفته است.(امام علی علیه السلام)
خانه » پروژه » مقالات صنایع » دانلود پروژه سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش
دانلود پروژه سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش

دانلود پروژه سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش

سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس (۵S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو

فهرست مطالب
فصل اول ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۲-۱- بیان ضرورت تحقیق ۳
۳-۱- موضوع تحقیق ۵
۴-۱- بهره‌وری در ایران ۶
۵-۱- لزوم توجه به بهره‌وری در ایران ۷
۶-۱- سازمان بهره‌وری ملی ایران ۸
۷-۱- بهره‌وری در صنایع کشور و صنعت خودرو ۹
۸-۱- شواهد پایین بودن بهره‌وری در ایران و نازل بودن اکثر عوامل مرتبط با پنج‌اس ۱۰
۹-۱- تاریخچه پنج‌اس ۱۱
۱۰-۱- اهمیت موضوع تحقیق ۱۲
۱۱-۱- نوع تحقیق ۱۳
۱۲-۱- قلمرو تحقیق ۱۴
۱۳-۱- فرضیات تحقیق ۱۵
۱۴-۱- تعریف متغیر مستقل و وابسته ۱۵
۱۵-۱- واژه های کلیدی مورد استفاده ۱۶
فصل دوم ۱۷
۱-۲- بهره‌وری به عنوان یک نظریه جامع ۱۸
۲-۲- مفهوم عام بهره‌وری ۱۸
۳-۲- مولفه های بهره‌وری ۲۰
۴-۲- اهمیت موضوع ۲۴
۵-۲- تاریخچه بهره‌وری ۲۶
۶-۲- روشهای ارتقاء بهره‌وری ۳۳
۱-۶-۲- الگوی ماهواره‌ای ۳۳
۲-۶-۲- سیستم (PRICE) 34
۳-۶-۲- مدل وروم (Vroom) 39
۷-۲- شیوه های تحلیل بهره‌وری ۴۰
۸-۲- فنون بهبود بهره‌وری ۴۰
۱-۸-۲- بهبود بهره‌وری ارزش افزوده از طریق مدیریت مالی ۴۳
۲-۸-۲- رویکرد سینک کیفیت در بهره‌وری Sink 44
۳-۸-۲- چرخه بهره‌وری ۴۶
۴-۸-۲- روش نظام مند در بهبود بهره‌وری (Systematic) 47
۵-۸-۲- دوایر بهبود بهره‌وری (PIC) 52
۹-۲- راهبردهای بهره‌وری ۵۸
۱-۹-۲- راهبرد تحول و نوآوری ۵۸
۲-۹-۲- راهبرد بهبود ۵۹
۱۰-۲- عوامل موثر بر بهره‌وری ۶۱
۱-۱۰-۲- عوامل مطرح شده توسط سومانس (Sumanth-1989) 61
۲-۱۰-۲- عوامل مطرح شده توسط پروکپنکو (Prokopenko-1987) 62
۱۱-۲- عوامل موثر بر بهره‌وری یک سازمان ۶۳
۱۲-۲- اندازه گیری بهره‌وری ۶۷
۱-۱۲-۲- اندازه گیری بهره‌وری کل ۷۰
۲-۱۲-۲- اندازه گیری بهره‌وری عامل سرمایه ۷۲
۳-۱۲-۲- اندازه گیری بهره‌وری عامل کار ۷۴
۱۳-۲- اثر نوآوری بر بهره‌وری ۷۵
۱۴-۲- فرهنگ بهره‌وری ملی و سازمانی ۷۸
۱۵-۲- مشخصات حرکت بهره‌وری ۸۰
۱۶-۲- مشکلات بهره‌وری ۸۱
۱۷-۲- سیستم پنج‌اس ۸۲
۱-۱۷-۲- تحول پنج‌اس ۸۴
۲-۱۷-۲- مفهوم پنج‌اس ۸۶
۳-۱۷-۲- پنج‌اس کاربردی ۹۶
۴-۱۷-۲- درک درست برای درک درست پنج‌اس باید به موارد ذیل توجه شود ۹۶
۵-۱۷-۲- تکنیکهای کاربردی در پنج‌اس ۹۸
۶-۱۷-۲- فعالیتهای جامع و بهم پیوسته ۱۰۰
۷-۱۷-۲- فواید اجرای پنج‌اس ۱۰۰
۸-۱۷-۲- روش عملی اجرای پنج‌اس ۱۰۱
۹-۱۷-۲- نکات مهم و اساسی اجرای پنج‌اس ۱۰۳
۱۸-۲- هفت سین صنعتی ۱۰۴
۱۹-۲- پنج‌اس یا «پنج ت»؟ ۱۱۱
۲۰-۲- تاریخچه بهره‌وری در ایران خودرو ۱۱۲
۱-۲۰-۲- نحوه اجرای سیستم پنج‌اس در ایران خودرو (دستورالعمل) ۱۱۵
۲-۲۰-۲- سلسله مراتب ۱۱۸
۳-۲۰-۲- ملاحظات در خط کشی محل ورود و خروج کالا و پرسنل ۱۱۹
۴-۲۰-۲- استفاده از دستورالعمل برچسب قرمز (Red Tag) 121
۵-۲۰-۲- سیستم هدفگذاری هوشین ۱۲۸
۶-۲۰-۲- سیستم پیشنهادات (SS) 131
۷-۲۰-۲- سیستم T.T.ROOM 132
۸-۲۰-۲- اهداف و رسالتها ۱۳۳
۲۱-۲- توسعه بهره‌وری در ساپکو ۱۳۴
۲۲-۲- کمی راجع به شرکت ایساکو ۱۴۰
فصل سوم ۱۴۱
۱-۳- مقدمه ۱۴۲
۲-۳- روش تحقیق پژوهش حاضر ۱۴۲
۳-۳- تعریف جامعه ۱۴۳
۴-۳- آشنایی با جامعه آماری ۱۴۴
۱-۴-۳- تاریخچه ایران خودرو ۱۴۴
۲-۴-۳- نحوه نمونه گیری و انتخاب شرکتهای مورد نظر ۱۴۶
۵-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۴۹
۶-۳- ابزار جمع آوری داده‌ها ۱۵۰
۷-۳- پرسشنامه ۱۵۰
۸-۳- روشهای آماری مورد استفاد جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۵۲
۹-۳- مراحل آزمون تحلیل واریانس ۱۵۳
۱۰-۳- همبستگی ۱۵۴
۱۱-۳- بررسی اعتبار ابزار سنجش ۱۵۵
۱۲-۳- روایی ابزار سنجش ۱۵۵
فصل چهارم ۱۵۷
۱-۴- نتایج آزمون تحلیل رگرسیون ۱۵۸
۱-۱-۴- آزمون فرضیه اصلی ۱۵۸
۲-۱-۴- آزمون فرضیه های فرعی ۱ تا ۵ ۱۶۰
۳-۴- نتایج ضمنی تحقیق ۱۶۱
۴-۴- آزمون تحلیل واریانس فریدمن ۱۶۳
۵-۴- بررسی همبستگی بین اجزاء سیستم ۵S و بهره‌وری ۱۶۴
فصل پنجم ۱۶۵
۱-۵- نتایج بدست آمده ۱۶۶
۲-۵- پیشنهادها ۱۶۸
چکیده:
امروزه بهره‌وری مفهومی بحث‌انگیز و موضوعی باب روز است که در کتابها، مجلات و مقالات و روزنامه‌ها دائماً به چشم می‌خورد. مورد استفاده آن وقتی است که هدف، ایجاد بهبود در ارائه کالا و خدمات باشد و ساده‌ترین رابطه تعریف شده برای آن نسبت به محصول نهایی (ستاده) با وسایل به کار رفته برای تولید آن (داده‌ها) است.
فن خانه تکانی صنعتی، آراستگی،‌ هفت سین صنعتی. پنج‌اس و یا پنج ت (که با هر عنوانی نامیده شود، ماهیتاً تفاوتی نخواهند کرد.) که از اساسی‌ترین شیوه‌های بهبود بهره‌وری است که اخیراً در کشور ما از کارخانه‌های ژاپنی الگوبرداری شده است و ژاپنی‌ها پس از جنگ جهانی دوم آن را از فرهنگ صنعتی آمریکا اقتباس کرده‌اند. اما با فرهنگ ملی و سنتی خود ممزوج نموده و پدیده‌ای بومی از آن پدید آورده‌اند که در تمامی صنایع‌شان به کار گرفته می‌شود.
به طور مختصر این اصول عبارتند از:
۱- سوا کردن و تفکیک وسایل ضروری کار از غیرضروری‌ها (ساماندهی) ۲- سرو سامان دادن و مرتب چیدن وسایل ضروری (نظم و ترتیب) ۳- سپیدی و پاکیزگی محیط کار (نظافت) ۴- سلامتی، بهداشت و ایمنی در محیط کار (استانداردسازی) ۵- سازمان یافتگی و انضباط کاری(انضباط)
در برخی واحدهای تولیدی اصول ششم و هفتمی که عبارتند از :
۶- سخت کوشی و با تمام نیرو کار کردن و ۷- سماجت در انجام کارهای خوب برای تبدیل آن به عادت. به پنج اصل سابق افزوده و به کار گرفته می‌شود.
ادعا می‌شود در سیستمهایی که مدیریت کیفیت جامع (TQM) را اعمال نموده‌اند. اجرای فن «پنج اس» بهترین راه برای ارتقاء بهره‌وری است. اجرای این تکنیک می‌تواند مدیران را در بکارگیری فنون مدیریت نوین مانند مدیریت دیداری Visual Management، عملیات بهبود مستمر یا کایزن KAIZEN برچسب قرمز Red Tug سیستم پیشنهادات Suggestion System و سیستم هدف گذاری هوشین C&J system یاری دهد.
صنایع خودروسازی کشور امروزه بالاترین درصد نقدینگی را در قیاس با سایر صنایع به خود جذب می‌کند. لذا تولید به صرفه، بهره‌وری و سودآور بودن آن هم برای این صنعت و هم برای افتصاد کشور اهمیت بالایی دارد.
گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان اولین سازنده اتومبیل در کشور موسسه‌ای که در حال حاضر دو سوم از تولید اتومبیل و بازار داخل کشور آنرا به خود اختصاص داده است، از سال ۱۳۷۳ با استقرار گروه جدید مدیریتی، توجه خاصی به فنون امروزی مدیریت و رویکردهای ارتقاء بهره‌وری مبذول داشته است. در این راستا از سال ۱۳۷۵ فن ۵S  را در کارنجات تحت پوشش خود به اجرا درآورده که نتایج چشمگیری هم از بکارگیری این سیستم، عاید این شرکت شده است.
در گوشه و کنار صنایع ما مدیران و واحدهایی هستند که با هدف توسعه،‌ بهبود و بهره‌وری، سیستم ۵S و با دیگر رویکردهای نوین مدیریت را در کارگاه و کارخانه خود اجرا می‌کنند. اما ایران خودرو به عنوان شرکتی بزرگ و موفق در بین شرکتهای ایرانی، توانسته نتایج بهتر و دلگرم کننده‌تری از اجرای این سیستم کسب کند.
تصور ما از واحدهای صنعتی یک محیط روغنی ، چرب و کثیف با فضایی مملو از دوده. براده فلزات و دیگر آلودگی‌هاست. امادر کارخانه‌هایی که به طور موفق این سیستم را اجرا کرده اند، چنین چیزی به چشم نمی‌خورد و به کارگیری اصطلاح کارخانه‌هایی که به طور موفق این سیستم را اجرا کرده‌اند، چنین چیزی به چشم نمی‌خورد و به کارگیری اصطلاح کارخانه‌های اتاق نشیمن برای آنها دور از واقعیت نیست.
به اعتقاد من، ما ایرانیان ذاتاً مردمی پاکیزه هستیم و آنچه باید متوجه آن باشیم صنعتی کردن این مفاهیم ملی/ مذهبی و از خانه به کارخانه بردن آنهاست، تا خود را باور کنیم و دریابیم هیچکدام از این اس‌ها واقعاً مطلب جدید و بدیعی نیستند.
در استفاده از این رویکرد، آموزش و فرهنگ‌سازی اولین عامل مهم محسوب می‌شود، چون «انسان با کیفیت، محصول با کیفیت تولید می‌کند.» و در کارخانه‌هایی که خط تولید وجود دارد هر ایستگاه یا واحد تولیدی،‌ ایستگاه قبلی است. به کارگیری سیستم ۵S می‌تواند موجب بالارفتن روحیه کارکنان و علاقمندی آنها به کار، بهبود ایمنی، کاهش آلودگی محیط کار، کاهش نرخ خرابی ماشین آلات و دستگاهها، بهبود روش کنترل مدیریتی،‌ کمک مشارکت جمعی و تقویت خود کنترلی همه کارکنان و در یک کلمه افزایش بهر‌ه‌وری می‌باشد.
کلمات کلیدی مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:
بهره‌وری. ۵S پنج اس. ساماندهی، نظم و ترتیب،‌ پاکیزه‌سازی، استاندارد سازی و انضباط
۱-۱ مقدمه:
در روند پرشتاب توسعه اقتصادی، توجه به بهبود در مؤسسات تولیدی و اقتصادی رو به فزونی است و هر تشکلی که خواهان ادامه ‌حیات و حضور در عرصه‌های رقابتی باشد ناگزیر از برنامه‌ریزی برای بهبود مستمر بهره‌وری است. به تبع این امر، درک صحیح نیازها، استقرار و ایجاد سیستم‌ها و استفاده بهینه مداوم از آنها، سه گام اصلی در تحقق اولیه بهبود بهره‌برداری بهینه و استفاده صحیح از امکانات و توانایی‌های موجود است.
رسالت خطیر مدیریت به عنوان در اختیار دارنده‌ اصلی منابع، به اجرا درآوردن مراحل علمی بهبود است. در قدم اولیه آموزش مفاهیم علمی و کارشناسی متناسب با نیازها به طور یکپارچه به عنوان اصل اول و مهم این برنامه‌ریزی تلقی می‌شود و در حقیقت می‌توان آن را به عنوان حلقه مفقوده‌ای در نظر گرفت که نقشی کلیدی ایفا می‌کند و از عمده‌ترین ابزارهای مورد نیاز برای هدایت امر بهبود بهره‌وری در مجاری صحیح است.
علی الاصول وظیفه سخت سازگار کردن شرایط مجموعه کاری با امکانات و محدودیت‌های درونی و بیرونی به عهده مدیریت است و او باید خواهان دستیابی به بهترین شکل بهره‌برداری از منابع و کنترل مصرف باشد. بنابراین فراگیری صحیح مفاهیم بهره‌وری و تکمیل سطح آن می‌تواند به توسعه بینش و دانش مدیران حال و آینده یاری رساند و با تجدید قوای ذهنی، خونی تازه در رگهای مجموعه جاری سازد. طبق بررسی‌های به عمل آمده ۷۵ درصد راه‌حل‌ها در به کارگیری هر یک از عوامل: سرمایه، کار، مواد اولیه و فن‌آوری به مدیریت برمی‌گردد؛ چرا که اگر به طور مدیریت برای استقرار استاندارد توجیه شده و بینش داشته باشد. ۸۵ درصد کار انجام گرفته است.
آگاهی و بینش مدیراین در سطوح مختلف به کمک آموزش فراگیر و منسجم مفاهیم بهره‌وری بطور جامع ارتقاء می‌یابد و به تبع آن، شفافیت ذهنیت ها حاصل می شود. فنون جدید و طرح‌های نو، بهبود بهره‌وری،  کیفیت و … نمی‌توانند بدون اطلاعات نوین تداومی مستمر داشته باشند.
۲-۱ بیان ضرورت تحقیق:
هر شرکت برای حرکت در جهت بهبود بهره‌وری و کیفیت، ناگزیر باید به اقداماتی اساسی دست زند. یکی از این اقدامام پنج اس می‌باشد، یعنی فعالتیهایی که هدف از آنها مرتب کردن، پاکیزه ساختن و سامان دادن محل کار و ایجاد و حفظ شرایط استاندارد و انضباط لازم برای انجام بهینه کارهاست.
نام پنج‌اس از اولین حروف واژه‌های ژاپنی سازمانهای (سئی ری Sein) نظم و ترتیب (سئی تون Seiton)، پاکیزه سازی (سئی سو Seiso)، استاندارد سازی (سئی کتسو Seiketsu) و انضباط (شیتسوکه Shitsuke) گرفته شده است. به کارگیری این پنج‌اس در تمامی سطوح شرکت می‌تواند نتایجی بسیار چشمگیر به همراه داشته باشد که از آن جمله می‌توان به پیشگیری از حوادث، کاهش میزان وقفه کاری، تقویت کنترل عملی فرآیندها و ایجاد جوی سالمتر در محیط کار اشاره نمود.
نکته قابل ذکر این است که می توان روشهایی چون سیستم پیشنهادات (SS) ،‌ داویر کنترل کیفیت (QCC ،‌ مدیریت کیفیت جامع (TQM) را از جمله روشهای ارتقا دهنده بهره‌وری به شمار آورد.  تجربه نشان داده است که به منظور اجرای موفق روشهای مذکور بهتراست ابتدا روش پنج‌اس اجرا شود.
لازم به توضیح است که به منظور اجرای صحیح روش پنج‌اس مشارکت تمام کارکنان لازم است و می‌توان گفت فعالیت پنج‌اس بین مدیران و کارکنان مشترک است….
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است