دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش

سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس (5S) بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش ایران خودرو

فهرست مطالب
فصل اول 1
1-1- مقدمه 2
2-1- بيان ضرورت تحقيق 3
3-1- موضوع تحقيق 5
4-1- بهره‌وري در ايران 6
5-1- لزوم توجه به بهره‌وري در ايران 7
6-1- سازمان بهره‌وري ملي ايران 8
7-1- بهره‌وري در صنايع كشور و صنعت خودرو 9
8-1- شواهد پايين بودن بهره‌وري در ايران و نازل بودن اكثر عوامل مرتبط با پنج‌اس 10
9-1- تاريخچه پنج‌اس 11
10-1- اهميت موضوع تحقيق 12
11-1- نوع تحقيق 13
12-1- قلمرو تحقيق 14
13-1- فرضيات تحقيق 15
14-1- تعريف متغير مستقل و وابسته 15
15-1- واژه هاي كليدي مورد استفاده 16
فصل دوم 17
1-2- بهره‌وري به عنوان يك نظريه جامع 18
2-2- مفهوم عام بهره‌وري 18
3-2- مولفه هاي بهره‌وري 20
4-2- اهميت موضوع 24
5-2- تاريخچه بهره‌وري 26
6-2- روشهاي ارتقاء بهره‌وري 33
1-6-2- الگوي ماهواره‌اي 33
2-6-2- سيستم (PRICE) 34
3-6-2- مدل وروم (Vroom) 39
7-2- شيوه هاي تحليل بهره‌وري 40
8-2- فنون بهبود بهره‌وري 40
1-8-2- بهبود بهره‌وري ارزش افزوده از طريق مديريت مالي 43
2-8-2- رويكرد سينك كيفيت در بهره‌وري Sink 44
3-8-2- چرخه بهره‌وري 46
4-8-2- روش نظام مند در بهبود بهره‌وري (Systematic) 47
5-8-2- دواير بهبود بهره‌وري (PIC) 52
9-2- راهبردهاي بهره‌وري 58
1-9-2- راهبرد تحول و نوآوري 58
2-9-2- راهبرد بهبود 59
10-2- عوامل موثر بر بهره‌وري 61
1-10-2- عوامل مطرح شده توسط سومانس (Sumanth-1989) 61
2-10-2- عوامل مطرح شده توسط پروكپنكو (Prokopenko-1987) 62
11-2- عوامل موثر بر بهره‌وري يك سازمان 63
12-2- اندازه گيري بهره‌وري 67
1-12-2- اندازه گيري بهره‌وري كل 70
2-12-2- اندازه گيري بهره‌وري عامل سرمايه 72
3-12-2- اندازه گيري بهره‌وري عامل كار 74
13-2- اثر نوآوري بر بهره‌وري 75
14-2- فرهنگ بهره‌وري ملي و سازماني 78
15-2- مشخصات حركت بهره‌وري 80
16-2- مشكلات بهره‌وري 81
17-2- سيستم پنج‌اس 82
1-17-2- تحول پنج‌اس 84
2-17-2- مفهوم پنج‌اس 86
3-17-2- پنج‌اس كاربردي 96
4-17-2- درك درست براي درك درست پنج‌اس بايد به موارد ذيل توجه شود 96
5-17-2- تكنيكهاي كاربردي در پنج‌اس 98
6-17-2- فعاليتهاي جامع و بهم پيوسته 100
7-17-2- فوايد اجراي پنج‌اس 100
8-17-2- روش عملي اجراي پنج‌اس 101
9-17-2- نكات مهم و اساسي اجراي پنج‌اس 103
18-2- هفت سين صنعتي 104
19-2- پنج‌اس يا «پنج ت»؟ 111
20-2- تاريخچه بهره‌وري در ايران خودرو 112
1-20-2- نحوه اجراي سيستم پنج‌اس در ايران خودرو (دستورالعمل) 115
2-20-2- سلسله مراتب 118
3-20-2- ملاحظات در خط كشي محل ورود و خروج كالا و پرسنل 119
4-20-2- استفاده از دستورالعمل برچسب قرمز (Red Tag) 121
5-20-2- سيستم هدفگذاري هوشين 128
6-20-2- سيستم پيشنهادات (SS) 131
7-20-2- سيستم T.T.ROOM 132
8-20-2- اهداف و رسالتها 133
21-2- توسعه بهره‌وري در ساپكو 134
22-2- كمي راجع به شركت ايساكو 140
فصل سوم 141
1-3- مقدمه 142
2-3- روش تحقيق پژوهش حاضر 142
3-3- تعريف جامعه 143
4-3- آشنايي با جامعه آماري 144
1-4-3- تاريخچه ايران خودرو 144
2-4-3- نحوه نمونه گيري و انتخاب شركتهاي مورد نظر 146
5-3- حجم نمونه و روش نمونه گيري 149
6-3- ابزار جمع آوري داده‌ها 150
7-3- پرسشنامه 150
8-3- روشهاي آماري مورد استفاد جهت تجزيه و تحليل داده‌ها 152
9-3- مراحل آزمون تحليل واريانس 153
10-3- همبستگي 154
11-3- بررسي اعتبار ابزار سنجش 155
12-3- روايي ابزار سنجش 155
فصل چهارم 157
1-4- نتايج آزمون تحليل رگرسيون 158
1-1-4- آزمون فرضيه اصلي 158
2-1-4- آزمون فرضيه هاي فرعي 1 تا 5 160
3-4- نتايج ضمني تحقيق 161
4-4- آزمون تحليل واريانس فريدمن 163
5-4- بررسي همبستگي بين اجزاء سيستم 5S و بهره‌وري 164
فصل پنجم 165
1-5- نتايج بدست آمده 166
2-5- پيشنهادها 168
چكيده:
امروزه بهره‌وري مفهومي بحث‌انگيز و موضوعي باب روز است كه در كتابها، مجلات و مقالات و روزنامه‌ها دائماً به چشم مي‌خورد. مورد استفاده آن وقتي است كه هدف، ايجاد بهبود در ارائه كالا و خدمات باشد و ساده‌ترين رابطه تعريف شده براي آن نسبت به محصول نهايي (ستاده) با وسايل به كار رفته براي توليد آن (داده‌ها) است.
فن خانه تكاني صنعتي، آراستگي،‌ هفت سين صنعتي. پنج‌اس و يا پنج ت (كه با هر عنواني ناميده شود، ماهيتاً تفاوتي نخواهند كرد.) كه از اساسي‌ترين شيوه‌هاي بهبود بهره‌وري است كه اخيراً در كشور ما از كارخانه‌هاي ژاپني الگوبرداري شده است و ژاپني‌ها پس از جنگ جهاني دوم آن را از فرهنگ صنعتي آمريكا اقتباس كرده‌اند. اما با فرهنگ ملي و سنتي خود ممزوج نموده و پديده‌اي بومي از آن پديد آورده‌اند كه در تمامي صنايع‌شان به كار گرفته مي‌شود.
به طور مختصر اين اصول عبارتند از:
1- سوا كردن و تفكيك وسايل ضروري كار از غيرضروري‌ها (ساماندهي) 2- سرو سامان دادن و مرتب چيدن وسايل ضروري (نظم و ترتيب) 3- سپيدي و پاكيزگي محيط كار (نظافت) 4- سلامتي، بهداشت و ايمني در محيط كار (استانداردسازي) 5- سازمان يافتگي و انضباط كاري(انضباط)
در برخي واحدهاي توليدي اصول ششم و هفتمي كه عبارتند از :
6- سخت كوشي و با تمام نيرو كار كردن و 7- سماجت در انجام كارهاي خوب براي تبديل آن به عادت. به پنج اصل سابق افزوده و به كار گرفته مي‌شود.
ادعا مي‌شود در سيستمهايي كه مديريت كيفيت جامع (TQM) را اعمال نموده‌اند. اجراي فن «پنج اس» بهترين راه براي ارتقاء بهره‌وري است. اجراي اين تكنيك مي‌تواند مديران را در بكارگيري فنون مديريت نوين مانند مديريت ديداري Visual Management، عمليات بهبود مستمر يا كايزن KAIZEN برچسب قرمز Red Tug سيستم پيشنهادات Suggestion System و سيستم هدف گذاري هوشين C&J system ياري دهد.
صنايع خودروسازي كشور امروزه بالاترين درصد نقدينگي را در قياس با ساير صنايع به خود جذب مي‌كند. لذا توليد به صرفه، بهره‌وري و سودآور بودن آن هم براي اين صنعت و هم براي افتصاد كشور اهميت بالايي دارد.
گروه صنعتي ايران خودرو به عنوان اولين سازندة اتومبيل در كشور موسسه‌اي كه در حال حاضر دو سوم از توليد اتومبيل و بازار داخل كشور آنرا به خود اختصاص داده است، از سال 1373 با استقرار گروه جديد مديريتي، توجه خاصي به فنون امروزي مديريت و رويكردهاي ارتقاء بهره‌وري مبذول داشته است. در اين راستا از سال 1375 فن 5S  را در كارنجات تحت پوشش خود به اجرا درآورده كه نتايج چشمگيري هم از بكارگيري اين سيستم، عايد اين شركت شده است.
در گوشه و كنار صنايع ما مديران و واحدهايي هستند كه با هدف توسعه،‌ بهبود و بهره‌وري، سيستم 5S و با ديگر رويكردهاي نوين مديريت را در كارگاه و كارخانه خود اجرا مي‌كنند. اما ايران خودرو به عنوان شركتي بزرگ و موفق در بين شركتهاي ايراني، توانسته نتايج بهتر و دلگرم كننده‌تري از اجراي اين سيستم كسب كند.
تصور ما از واحدهاي صنعتي يك محيط روغني ، چرب و كثيف با فضايي مملو از دوده. براده فلزات و ديگر آلودگي‌هاست. امادر كارخانه‌هايي كه به طور موفق اين سيستم را اجرا كرده اند، چنين چيزي به چشم نمي‌خورد و به كارگيري اصطلاح كارخانه‌هايي كه به طور موفق اين سيستم را اجرا كرده‌اند، چنين چيزي به چشم نمي‌خورد و به كارگيري اصطلاح كارخانه‌هاي اتاق نشيمن براي آنها دور از واقعيت نيست.
به اعتقاد من، ما ايرانيان ذاتاً مردمي پاكيزه هستيم و آنچه بايد متوجه آن باشيم صنعتي كردن اين مفاهيم ملي/ مذهبي و از خانه به كارخانه بردن آنهاست، تا خود را باور كنيم و دريابيم هيچكدام از اين اس‌ها واقعاً مطلب جديد و بديعي نيستند.
در استفاده از اين رويكرد، آموزش و فرهنگ‌سازي اولين عامل مهم محسوب مي‌شود، چون «انسان با كيفيت، محصول با كيفيت توليد مي‌كند.» و در كارخانه‌هايي كه خط توليد وجود دارد هر ايستگاه يا واحد توليدي،‌ ايستگاه قبلي است. به كارگيري سيستم 5S مي‌تواند موجب بالارفتن روحية كاركنان و علاقمندي آنها به كار، بهبود ايمني، كاهش آلودگي محيط كار، كاهش نرخ خرابي ماشين آلات و دستگاهها، بهبود روش كنترل مديريتي،‌ كمك مشاركت جمعي و تقويت خود كنترلي همه كاركنان و در يك كلمه افزايش بهر‌ه‌وري مي‌باشد.
كلمات كليدي مورد استفاده در اين پژوهش عبارتند از:
بهره‌وري. 5S پنج اس. ساماندهي، نظم و ترتيب،‌ پاكيزه‌سازي، استاندارد سازي و انضباط
1-1 مقدمه:
در روند پرشتاب توسعة اقتصادي، توجه به بهبود در مؤسسات توليدي و اقتصادي رو به فزوني است و هر تشكلي كه خواهان ادامة ‌حيات و حضور در عرصه‌هاي رقابتي باشد ناگزير از برنامه‌ريزي براي بهبود مستمر بهره‌وري است. به تبع اين امر، درك صحيح نيازها، استقرار و ايجاد سيستم‌ها و استفاده بهينه مداوم از آنها، سه گام اصلي در تحقق اوليه بهبود بهره‌برداري بهينه و استفاده صحيح از امكانات و توانايي‌هاي موجود است.
رسالت خطير مديريت به عنوان در اختيار دارندة‌ اصلي منابع، به اجرا درآوردن مراحل علمي بهبود است. در قدم اوليه آموزش مفاهيم علمي و كارشناسي متناسب با نيازها به طور يكپارچه به عنوان اصل اول و مهم اين برنامه‌ريزي تلقي مي‌شود و در حقيقت مي‌توان آن را به عنوان حلقة مفقوده‌اي در نظر گرفت كه نقشي كليدي ايفا مي‌كند و از عمده‌ترين ابزارهاي مورد نياز براي هدايت امر بهبود بهره‌وري در مجاري صحيح است.
علي الاصول وظيفه سخت سازگار كردن شرايط مجموعه كاري با امكانات و محدوديت‌هاي دروني و بيروني به عهده مديريت است و او بايد خواهان دستيابي به بهترين شكل بهره‌برداري از منابع و كنترل مصرف باشد. بنابراين فراگيري صحيح مفاهيم بهره‌وري و تكميل سطح آن مي‌تواند به توسعة بينش و دانش مديران حال و آينده ياري رساند و با تجديد قواي ذهني، خوني تازه در رگهاي مجموعه جاري سازد. طبق بررسي‌هاي به عمل آمده 75 درصد راه‌حل‌ها در به كارگيري هر يك از عوامل: سرمايه، كار، مواد اوليه و فن‌آوري به مديريت برمي‌گردد؛ چرا كه اگر به طور مديريت براي استقرار استاندارد توجيه شده و بينش داشته باشد. 85 درصد كار انجام گرفته است.
آگاهي و بينش مديراين در سطوح مختلف به كمك آموزش فراگير و منسجم مفاهيم بهره‌وري بطور جامع ارتقاء مي‌يابد و به تبع آن، شفافيت ذهنيت ها حاصل مي شود. فنون جديد و طرح‌هاي نو، بهبود بهره‌وري،  كيفيت و … نمي‌توانند بدون اطلاعات نوين تداومي مستمر داشته باشند.
2-1 بيان ضرورت تحقيق:
هر شركت براي حركت در جهت بهبود بهره‌وري و كيفيت، ناگزير بايد به اقداماتي اساسي دست زند. يكي از اين اقدامام پنج اس مي‌باشد، يعني فعالتيهايي كه هدف از آنها مرتب كردن، پاكيزه ساختن و سامان دادن محل كار و ايجاد و حفظ شرايط استاندارد و انضباط لازم براي انجام بهينة كارهاست.
نام پنج‌اس از اولين حروف واژه‌هاي ژاپني سازمانهاي (سئي ري Sein) نظم و ترتيب (سئي تون Seiton)، پاكيزه سازي (سئي سو Seiso)، استاندارد سازي (سئي كتسو Seiketsu) و انضباط (شيتسوكه Shitsuke) گرفته شده است. به كارگيري اين پنج‌اس در تمامي سطوح شركت مي‌تواند نتايجي بسيار چشمگير به همراه داشته باشد كه از آن جمله مي‌توان به پيشگيري از حوادث، كاهش ميزان وقفة كاري، تقويت كنترل عملي فرآيندها و ايجاد جوي سالمتر در محيط كار اشاره نمود.
نكته قابل ذكر اين است كه مي توان روشهايي چون سيستم پيشنهادات (SS) ،‌ داوير كنترل كيفيت (QCC ،‌ مديريت كيفيت جامع (TQM) را از جمله روشهاي ارتقا دهنده بهره‌وري به شمار آورد.  تجربه نشان داده است كه به منظور اجراي موفق روشهاي مذكور بهتراست ابتدا روش پنج‌اس اجرا شود.
لازم به توضيح است كه به منظور اجراي صحيح روش پنج‌اس مشاركت تمام كاركنان لازم است و مي‌توان گفت فعاليت پنج‌اس بين مديران و كاركنان مشترك است….
دانلود پروژه سنجش تاثیر اجرای سیستم پنج اس بر بهره‌وری شرکتهای تحت پوشش
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد