هر انسانی مرتکب اشتباه می شود ؛اما فقط انسان های احمق اشتباه خود را تکرار می کنند.(سیسرون)
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه سیستم کلینیک جراحی
دانلود پروژه سیستم کلینیک جراحی

دانلود پروژه سیستم کلینیک جراحی

دانلود پروژه سیستم کلینیک جراحی

دانلود پروژه سیستم کلینیک جراحی  در این پروزه بسیار سعی شد، تا از یکی از متدولوژی های تولید نرم افزار  استفاده شود، اما با توجه به دانش اندک مجریان پروژه نسبت به یک متدولوژی واحد و نبود تجربه کافی، مراحل تجزیه و تحلیل پروژه براساس نیاز هایی که مجریان ضروری می دیدند انجام شد. در مراحل تحلیل، ابتدا USE Case های اصلی سیستم دستی جمع آوری شد، سپسBPM(business Process Model) های سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس UseCase ها مازول های برنامه (Form’s) طراحی شدند. کمک دیگر Use Case ها نشان دادن ورودی ها و خروجی های  (گزارشات) سیستم بود که بر اساس آنها ERD منطقی و سپس ERD فیزیکی بنا نهاده شد. شرح فنی ماژول ها نیز در ادامه نوشته شد تا براساس آن نرم افزار به مرحله تولید برسد………………..

دانلود پروژه سیستم کلینیک جراحی

فهرست

چکیده    ۱۱
مقدمه    ۱۲
تکنولوژی های مورد استفاده    ۱۳
۱    معرفی Actor  های سیستم    ۱۴
۱-۱    بیمار    ۱۴
۱-۱-۱    مواردی که باید برای بیمار ثبت شود    ۱۴
۲-۱-۱    فیلد های اطلاعاتی بیمار    ۱۴
۲-۱    مسئول پذیرش    ۱۵
۳-۱    مسئول ترخیص    ۱۵
۱-۳-۱    اعمال انجام شده در زمان ترخیص    ۱۵
۲-۳-۱    ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود    ۱۵
۴-۱    مدیر مرکز    ۱۶
۱-۴-۱    ثبت هایی که باید زیر نظر مدیریت انجام شود.    ۱۶
۲-۴-۱    اطلاعات مهم برای مدیر    ۱۶
۵-۱    اپراتور اتاق عمل    ۱۶
۶-۱    پزشک (تیم پزشکی)    ۱۶
۲    Use Case های سیستم        ……..۱۷
۱-۲    مقدمه    ۱۷
۲-۲    Use Case های تعریفی    ۱۷
۱-۲-۲    Use Case تعریف پزشک     ۱۹
۲-۲-۲    Use Case تعریف گروه های پزشکی     ۱۹
۳-۲-۲    Use Case تعریف بیمه    ۲۰
۴-۲-۲    Use Case تعریف گروه های عمل    ۲۱
۵-۲-۲    Use Case تعریف عمل    ۲۲
۶-۲-۲    Use Case  تعریف بخش    ۲۳
۷-۲-۲    Use Case تعریف دارو    ۲۴
۸-۲-۲    Use Case تعریف نوع پذیرش    ۲۴
۹-۲-۲    Use Case تعریف سرویس    ۲۵
۱۰-۲-۲    Use Case تعریف کمک جراح    ۲۶
۱۱-۲-۲    Use Case تعریف نوع ترخیص    ۲۷
۱۲-۲-۲    Use Case انواع بیهوشی    ۲۸
۱۳-۲-۲    Use Case تعریف واحد های دارویی    ۲۸
۱۴-۲-۲    Use Case تعریف تعرفه ها    ۲۹
۱۵-۲-۲    Use Case تعریف کای عمل    ۳۰
۱۶-۲-۲    Use Case تعریف دارو های یک عمل    ۳۱
۱۷-۲-۲    Use Case تعریف ست های عمل    ۳۱
۱۸-۲-۲    Use Case تعریف استوک اتاق عمل    ۳۲
۱۹-۲-۲    Use Case شرح عمل    ۳۳
۲۰-۲-۲    Use Case تعریف کاربران    ۳۴
۳-۲    Use Case های عملی    ۳۵
۱-۳-۲    Use Case پذیرش بیمار    ۳۵
۲-۳-۲    Use Case درج مشخصات بیمار    ۳۶
۳-۳-۲    Use Case درج مشخصات همراه (هان) بیمار    ۳۷
۴-۳-۲    Use Case اتاق عمل    ۳۸
۵-۳-۲    Use Case بخش    ۴۰
۶-۳-۲    Use Case  ترخیص    ۴۰
۴-۲    Use Case های گزارش گیری    ۴۲
۱-۴-۲    Use Case بیماران بستری شده بیمه    ۴۲
۲-۴-۲    Use Case بیماران سرپایی بیمه    ۴۳
۳-۴-۲    Use Case بیماران بستری شده بیمه تکمیلی    ۴۴
۴-۴-۲    Use Case بیماران سرپایی بیمه تکمیلی    ۴۵
۵-۴-۲    Use Case  همه بیماران    ۴۶
۶-۴-۲    Use Case شخصی پزشک    ۴۶
۷-۴-۲    Use Case مشخصات بیماران بستری شده    ۴۷
۸-۴-۲    Use Case عمل های انجام شده پزشکان    ۴۸
۹-۴-۲    Use Case عمل های یک بیمار    ۴۸
۳    BPM (Business Process Model) های سیستم    ۵۰
۱-۳    پذیرش و ترخیص از دیدگاه بیمار    ۵۰
۱-۱-۳    بیمار در خواست پذیرش می کند    ۵۰
۲-۱-۳    مسئول پذیرش مشخصات بیمار را در سیستم ذخیره می کند    ۵۰
۳-۱-۳    براساس نوع پذیرش به بیمارسرویس داده می شود وموردمعالجه قرارمی گیرد.    ۵۰
۴-۱-۳    صورت حساب بیمار بوسیله مامور ترخیص محاسبه می شود    ۵۰
۵-۱-۳    صورت حساب را پرداخت کرده وترخیص می شود    ۵۱
۲-۳    بررسی  عملکرد از دیدگاه مدیریت مرکز    ۵۱
۳-۳    بررسی گزارشات مالی توسط پزشک    ۵۱
۴    شرح فنی ماژول(Form) ها    ۵۲
۱-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست  پزشکان     ۵۲
۱-۱-۴    امکانات فرم    ۵۲
۲-۱-۴    فیلترهای فرم    ۵۲
۳-۱-۴    دکمه های فرم    ۵۲
۴-۱-۴    مشخصات ظاهری  فرم پزشک    ۵۲
۵-۱-۴    فیلترهای فرم     ۵۳
۶-۱-۴    دکمه های فرم    ۵۳
۲-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست  گروههای پزشکی    ۵۳
۱-۲-۴    فیلترهای فرم     ۵۳
۲-۲-۴    دکمه های فرم    ۵۳
۳-۲-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم گروههای پزشکی    ۵۴
۴-۲-۴    مشخصات ظاهری فرم گروه پزشک    ۵۴
۵-۲-۴    اجزای فرم    ۵۴
۶-۲-۴    فیلترهای فرم    ۵۴
۷-۲-۴    دکمه های فرم    ۵۴
۳-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست بیمه ها    ۵۴
۱-۳-۴    امکانات فرم    ۵۴
۲-۳-۴    فیلترهای فرم    ۵۴
۳-۳-۴    دکمه های فرم    ۵۵
۴-۳-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست بیمه ها    ۵۵
۴-۴    مشخصات ظاهری فرم سازمانها    ۵۵
۱-۴-۴    اجزای فرم    ۵۵
۲-۴-۴    فیلترهای فرم    ۵۵
۳-۴-۴    دکمه های فرم    ۵۶
۴-۴-۴    مشخصات ظاهری فرم اطلاعات بخشها:    ۵۶
۵-۴-۴    فیلترهای فرم    ۵۶
۶-۴-۴    دکمه های فرم    ۵۶
۷-۴-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم اطلاعات بخشها    ۵۶
۵-۴    مشخصات ظاهری فرم بخش    ۵۶
۱-۵-۴    اجزای فرم    ۵۶
۲-۵-۴    فیلترهای فرم    ۵۶
۳-۵-۴    دکمه های فرم    ۵۶
۶-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست داروها     ۵۶
۱-۶-۴    امکانات فرم    ۵۷
۲-۶-۴    فیلترهای فرم    ۵۷
۳-۶-۴    دکمه های فرم    ۵۷
۴-۶-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست داروها    ۵۷
۵-۶-۴    مشخصات ظاهری فرم دارو     ۵۷
۶-۶-۴    فیلترهای فرم     ۵۸
۷-۶-۴    دکمه های فرم    ۵۸
۷-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست واحد های دارو    ۵۸
۱-۷-۴    فیلترهای فرم     ۵۸
۲-۷-۴    دکمه های فرم    ۵۸
۸-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست انواع پذیرش    ۵۸
۱-۸-۴    فیلترهای فرم    ۵۸
۲-۸-۴    دکمه های فرم    ۵۸
۳-۸-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع پذیرش    ۵۹
۴-۸-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست  سرویسها    ۵۹
۵-۸-۴    امکانات فرم    ۵۹
۶-۸-۴    فیلترهای فرم    ۵۹
۷-۸-۴    دکمه های فرم    ۵۹
۸-۸-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست سرویسها    ۵۹
۹-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست کمک جراحان    ۵۹
۱-۹-۴    فیلترهای فرم     ۵۹
۲-۹-۴    دکمه های فرم    ۶۰
۳-۹-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست کمک جراحان    ۶۰
۴-۹-۴    مشخصات ظاهری فرم مشخصات کمک جراحان    ۶۰
۵-۹-۴    فیلترهای فرم     ۶۰
۶-۹-۴    دکمه های فرم    ۶۰
۱۰-۴    مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص    ۶۰
۱-۱۰-۴    فیلترهای فرم    ۶۰
۲-۱۰-۴    دکمه های فرم    ۶۰
۳-۱۰-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص    ۶۰
۴-۱۰-۴    مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج    ۶۱
۵-۱۰-۴    فیلترهای فرم    ۶۱
۶-۱۰-۴    دکمه های فرم    ۶۱
۱۱-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست انواع بیهوشی    ۶۱
۱-۱۱-۴    فیلترهای فرم    ۶۱
۲-۱۱-۴    دکمه های فرم    ۶۱
۳-۱۱-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع بیهوشی    ۶۱
۴-۱۱-۴    مشخصات ظاهری فرم انواع بیهوشی    ۶۱
۵-۱۱-۴    فیلترهای فرم    ۶۱
۶-۱۱-۴    دکمه های فرم    ۶۲
۱۲-۴    مشخصات ظاهری فرم تعریف تعرفه دولتی    ۶۲
۱-۱۲-۴    فیلترهای فرم    ۶۲
۲-۱۲-۴    دکمه های فرم    ۶۲
۳-۱۲-۴    مشخصات ظاهری  فرم تعریف کای جراحی    ۶۲
۴-۱۲-۴    فیلترهای فرم    ۶۲
۵-۱۲-۴    دکمه های فرم    ۶۲
۱۳-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست ستها    ۶۲
۱-۱۳-۴    فیلترهای فرم    ۶۲
۲-۱۳-۴    دکمه های فرم    ۶۲
۳-۱۳-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها    ۶۳
۴-۱۳-۴    مشخصات ظاهری فرم استوک اتاق عمل    ۶۳
۵-۱۳-۴    فیلترهای فرم    ۶۳
۶-۱۳-۴    دکمه های فرم    ۶۳
۱۴-۴    مشخصات ظاهری فرم لیست عملها    ۶۳
۱-۱۴-۴    امکانات فرم    ۶۳
۲-۱۴-۴    فیلترهای فرم    ۶۳
۳-۱۴-۴    دکمه های فرم    ۶۳
۴-۱۴-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها    ۶۴
۵-۱۴-۴    مشخصات ظاهری فرم تعریف کاربر    ۶۴
۶-۱۴-۴    فیلترهای فرم    ۶۴
۷-۱۴-۴    دکمه های فر    ۶۴
۸-۱۴-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها    ۶۴
۱۵-۴    مشخصات ظاهری فرم ورود به برنامه    ۶۴
۱۶-۴    مشخصات ظاهری فرم پذیرش بیمار    ۶۵
۱-۱۶-۴    امکانات فرم    ۶۵
۲-۱۶-۴    دکمه های این فرم    ۶۵
۳-۱۶-۴    مشخصات ظاهری  فرم مشخصات بیمار    ۶۶
۴-۱۶-۴    امکانات فرم    ۶۶
۵-۱۶-۴    فیلترهای فرم    ۶۶
۶-۱۶-۴    دکمه های فرم    ۶۶
۷-۱۶-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات بیمار    ۶۶
۸-۱۶-۴    مشخصات ظاهری  فرم مشخصات همراه بیما    ۶۷
۹-۱۶-۴    امکانات فرم    ۶۷
۱۰-۱۶-۴    فیلترهای فرم     ۶۷
۱۱-۱۶-۴    دکمه های فرم    ۶۷
۱۲-۱۶-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات همراه بیمار    ۶۷
۱۷-۴    مشخصات ظاهری  فرم اتاق عمل    ۶۷
۱-۱۷-۴    امکانات فرم    ۶۷
۲-۱۷-۴    فیلترهای فرم    ۶۸
۳-۱۷-۴    دکمه های فرم    ۶۸
۴-۱۷-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل    ۶۸
۱۸-۴    مشخصات ظاهری  فرم بخش    ۶۹
۱-۱۸-۴    امکانات فرم    ۶۹
۲-۱۸-۴    فیلترهای فرم     ۶۹
۳-۱۸-۴    دکمه های فرم    ۶۹
۱۹-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل    ۶۹
۲۰-۴    مشخصات ظاهری  فرم ترخیص    ۷۰
۱-۲۰-۴    امکانات فرم    ۷۰
۲-۲۰-۴    فیلترهای فرم     ۷۰
۳-۲۰-۴    دکمه های فرم    ۷۰
۴-۲۰-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم ترخیص    ۷۱
۵-۲۰-۴    مشخصات ظاهری  فرم عمل    ۷۱
۶-۲۰-۴    فیلترهای فرم    ۷۲
۷-۲۰-۴    دکمه های فرم    ۷۲
۲۱-۴    کلیه فرمهای مربوط گزارشات مختلف     ۷۲
۱-۲۱-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه    ۷۲
۲-۲۱-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم    ۷۲
۲۲-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه    ۷۳
۱-۲۲-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم    ۷۳
۲۳-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه تکمیلی    ۷۳
۱-۲۳-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم     ۷۳
۲۴-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه تکمیلی    ۷۴
۱-۲۴-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم     ۷۴
۲۵-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری ازهزینه همه بیماران    ۷۴
۱-۲۵-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم    ۷۴
۲۶-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری شده    ۷۴
۱-۲۶-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده    ۷۵
۲۷-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از عملهای انجام شده پرشکان    ۷۵
۱-۲۷-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده    ۷۵
۲۸-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای پزشکان    ۷۵
۱-۲۸-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده     ۷۵
۲۹-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از صورت حساب بیماران سرپایی    ۷۶
۱-۲۹-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده     ۷۶
۳۰-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه اتاق عمل    ۷۶
۱-۳۰-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده     ۷۶
۳۱-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه بیهوشی هر پزشک     ۷۶
۱-۳۱-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه بیهوشی هر پزشک    ۷۶
۳۲-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای اتاق عمل     ۷۷
۱-۳۲-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای اتاق عمل    ۷۷
۳۳-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه سرویسها     ۷۷
۱-۳۳-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه سرویسها    ۷۷
۳۴-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای    ۷۷
۱-۳۴-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای    ۷۷
۳۵-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه کلی داروهای آزاد    ۷۸
۱-۳۵-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی داروهای آزاد    ۷۸
۳۶-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه لباس بیماران    ۷۸
۱-۳۶-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه لباس بیماران    ۷۸
۳۷-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه غذای بیماران    ۷۸
۱-۳۷-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی غذای     ۷۹
۳۸-۴    فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای خاص پزشکان    ۷۹
۱-۳۸-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم حق العملهای خاص پزشکان    ۷۹
۳۹-۴    فرم مربوط به تغییر کلمه عبور    ۷۹
۱-۳۹-۴    فیلترهای فرم    ۷۹
۲-۳۹-۴    دکمه های فرم    ۷۹
۴۰-۴    فرم مربوط به تعویض کاربر    ۷۹
۱-۴۰-۴    فیلترهای فرم    ۷۹
۲-۴۰-۴    دکمه های فرم    ۸۰
۴۱-۴    فرم مربوط به تغییر کلمه عبورپزشکان    ۸۰
۱-۴۱-۴    فیلترهای فرم    ۸۰
۲-۴۱-۴    دکمه های فرم     ۸۰
۳-۴۱-۴    مشخصات گرید یا لیست فرم تغییر کلمه عبورپزشکان     ۸۰
۴۲-۴    فرم مربوط به ماشین حساب    ۸۰
۴۳-۴    فرم مربوط به پشتیبان گیری    ۸۰
۱-۴۳-۴    فیلترهای فرم    ۸۰
۲-۴۳-۴    دکمه های فرم    ۸۱
۴۴-۴    فرم مربوط به تعیین مسیرپشتیبان گیری    ۸۱
۱-۴۴-۴    فیلترهای فرم    ۸۱
۲-۴۴-۴    دکمه های فرم    ۸۱
۴۵-۴    فرم مربوط به بازیابی پشتیبان    ۸۱
۱-۴۵-۴    فیلترهای فرم    ۸۱
۲-۴۵-۴    دکمه های فرم    ۸۱
۴۶-۴    فرم مربوط به تغییر پنل    ۸۱
۱-۴۶-۴    فیلترهای فرم    ۸۲
۲-۴۶-۴    دکمه های فرم    ۸۲
۵    ERD های سیستم    ۸۳
۱-۵    اصلی    ۸۴
۲-۵    عمل ها    ۹۴
۳-۵    روابط میان پزشکان و سرویس ها    ۹۵
۴-۵    شرح حال برای عمل    ۹۵
۵-۵    شرح حال کلی    ۹۸
۶-۵    تخصیص دارو برای عمل    ۹۹
نتیجه گیری        ۱۰۰
منابع و ماخذ        ۱۰۱

منابع و ماخذ

۱- RUP Over View ]محمد بدری[ ]آکادمی تولید نرم افزار[www.software-academy.com][

۳- Software Engineer professional   [Stive McCannel ]

۲- CDM Handbook [Oracle Corporation]

۳- SQL Server Book Online [Microsoft Corporation]

 

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

**************************************************************************

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :۱۵۰

*****************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید

جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است