دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه سيستم كلينيك جراحي

دانلود پروژه سيستم كلينيك جراحي

فهرست مطالب

چکيده    11
مقدمه    12
تکنولوژي هاي مورد استفاده    13
1    معرفي Actor  هاي سيستم    14
1-1    بيمار    14
1-1-1    مواردي که بايد براي بيمار ثبت شود    14
2-1-1    فيلد هاي اطلاعاتي بيمار    14
2-1    مسئول پذيرش    15
3-1    مسئول ترخيص    15
1-3-1    اعمال انجام شده در زمان ترخيص    15
2-3-1    ثبت هايي که بايد توسط ترخيص گر انجام شود    15
4-1    مدير مرکز    16
1-4-1    ثبت هايي که بايد زير نظر مديريت انجام شود.    16
2-4-1    اطلاعات مهم براي مدير    16
5-1    اپراتور اتاق عمل    16
6-1    پزشک (تيم پزشکي)    16
2    Use Case هاي سيستم        ……..17
1-2    مقدمه    17
2-2    Use Case هاي تعريفي    17
1-2-2    Use Case تعريف پزشك     19
2-2-2    Use Case تعريف گروه هاي پزشكي     19
3-2-2    Use Case تعريف بيمه    20
4-2-2    Use Case تعريف گروه هاي عمل    21
5-2-2    Use Case تعريف عمل    22
6-2-2    Use Case  تعريف بخش    23
7-2-2    Use Case تعريف دارو    24
8-2-2    Use Case تعريف نوع پذيرش    24
9-2-2    Use Case تعريف سرويس    25
10-2-2    Use Case تعريف كمك جراح    26
11-2-2    Use Case تعريف نوع ترخيص    27
12-2-2    Use Case انواع بيهوشي    28
13-2-2    Use Case تعريف واحد هاي دارويي    28
14-2-2    Use Case تعريف تعرفه ها    29
15-2-2    Use Case تعريف كاي عمل    30
16-2-2    Use Case تعريف دارو هاي يك عمل    31
17-2-2    Use Case تعريف ست هاي عمل    31
18-2-2    Use Case تعريف استوك اتاق عمل    32
19-2-2    Use Case شرح عمل    33
20-2-2    Use Case تعريف كاربران    34
3-2    Use Case هاي عملي    35
1-3-2    Use Case پذيرش بيمار    35
2-3-2    Use Case درج مشخصات بيمار    36
3-3-2    Use Case درج مشخصات همراه (هان) بيمار    37
4-3-2    Use Case اتاق عمل    38
5-3-2    Use Case بخش    40
6-3-2    Use Case  ترخيص    40
4-2    Use Case هاي گزارش گيري    42
1-4-2    Use Case بيماران بستري شده بيمه    42
2-4-2    Use Case بيماران سرپايي بيمه    43
3-4-2    Use Case بيماران بستري شده بيمه تكميلي    44
4-4-2    Use Case بيماران سرپايي بيمه تكميلي    45
5-4-2    Use Case  همه بيماران    46
6-4-2    Use Case شخصي پزشك    46
7-4-2    Use Case مشخصات بيماران بستري شده    47
8-4-2    Use Case عمل هاي انجام شده پزشكان    48
9-4-2    Use Case عمل هاي يك بيمار    48
3    BPM (Business Process Model) هاي سيستم    50
1-3    پذيرش و ترخيص از ديدگاه بيمار    50
1-1-3    بيمار در خواست پذيرش مي كند    50
2-1-3    مسئول پذيرش مشخصات بيمار را در سيستم ذخيره مي كند    50
3-1-3    براساس نوع پذيرش به بيمارسرويس داده مي شود وموردمعالجه قرارمي گيرد.    50
4-1-3    صورت حساب بيمار بوسيله مامور ترخيص محاسبه مي شود    50
5-1-3    صورت حساب را پرداخت كرده وترخيص مي شود    51
2-3    بررسي  عملكرد از ديدگاه مديريت مركز    51
3-3    بررسي گزارشات مالي توسط پزشك    51
4    شرح فني ماژول(Form) ها    52
1-4    مشخصات ظاهري فرم ليست  پزشکان     52
1-1-4    امکانات فرم    52
2-1-4    فيلترهاي فرم    52
3-1-4    دکمه هاي فرم    52
4-1-4    مشخصات ظاهري  فرم پزشک    52
5-1-4    فيلترهاي فرم     53
6-1-4    دکمه هاي فرم    53
2-4    مشخصات ظاهري فرم ليست  گروههاي پزشکي    53
1-2-4    فيلترهاي فرم     53
2-2-4    دکمه هاي فرم    53
3-2-4    مشخصات گريد يا ليست فرم گروههاي پزشکي    54
4-2-4    مشخصات ظاهري فرم گروه پزشک    54
5-2-4    اجزاي فرم    54
6-2-4    فيلترهاي فرم    54
7-2-4    دکمه هاي فرم    54
3-4    مشخصات ظاهري فرم ليست بيمه ها    54
1-3-4    امکانات فرم    54
2-3-4    فيلترهاي فرم    54
3-3-4    دکمه هاي فرم    55
4-3-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست بيمه ها    55
4-4    مشخصات ظاهري فرم سازمانها    55
1-4-4    اجزاي فرم    55
2-4-4    فيلترهاي فرم    55
3-4-4    دکمه هاي فرم    56
4-4-4    مشخصات ظاهري فرم اطلاعات بخشها:    56
5-4-4    فيلترهاي فرم    56
6-4-4    دکمه هاي فرم    56
7-4-4    مشخصات گريد يا ليست فرم اطلاعات بخشها    56
5-4    مشخصات ظاهري فرم بخش    56
1-5-4    اجزاي فرم    56
2-5-4    فيلترهاي فرم    56
3-5-4    دکمه هاي فرم    56
6-4    مشخصات ظاهري فرم ليست داروها     56
1-6-4    امکانات فرم    57
2-6-4    فيلترهاي فرم    57
3-6-4    دکمه هاي فرم    57
4-6-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست داروها    57
5-6-4    مشخصات ظاهري فرم دارو     57
6-6-4    فيلترهاي فرم     58
7-6-4    دکمه هاي فرم    58
7-4    مشخصات ظاهري فرم ليست واحد هاي دارو    58
1-7-4    فيلترهاي فرم     58
2-7-4    دکمه هاي فرم    58
8-4    مشخصات ظاهري فرم ليست انواع پذيرش    58
1-8-4    فيلترهاي فرم    58
2-8-4    دکمه هاي فرم    58
3-8-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست انواع پذيرش    59
4-8-4    مشخصات ظاهري فرم ليست  سرويسها    59
5-8-4    امکانات فرم    59
6-8-4    فيلترهاي فرم    59
7-8-4    دکمه هاي فرم    59
8-8-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست سرويسها    59
9-4    مشخصات ظاهري فرم ليست کمک جراحان    59
1-9-4    فيلترهاي فرم     59
2-9-4    دکمه هاي فرم    60
3-9-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست کمک جراحان    60
4-9-4    مشخصات ظاهري فرم مشخصات کمک جراحان    60
5-9-4    فيلترهاي فرم     60
6-9-4    دکمه هاي فرم    60
10-4    مشخصات ظاهري فرم وضعيت خروج هنگام ترخيص    60
1-10-4    فيلترهاي فرم    60
2-10-4    دکمه هاي فرم    60
3-10-4    مشخصات گريد يا ليست فرم وضعيت خروج هنگام ترخيص    60
4-10-4    مشخصات ظاهري فرم وضعيت خروج    61
5-10-4    فيلترهاي فرم    61
6-10-4    دکمه هاي فرم    61
11-4    مشخصات ظاهري فرم ليست انواع بيهوشي    61
1-11-4    فيلترهاي فرم    61
2-11-4    دکمه هاي فرم    61
3-11-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست انواع بيهوشي    61
4-11-4    مشخصات ظاهري فرم انواع بيهوشي    61
5-11-4    فيلترهاي فرم    61
6-11-4    دکمه هاي فرم    62
12-4    مشخصات ظاهري فرم تعريف تعرفه دولتي    62
1-12-4    فيلترهاي فرم    62
2-12-4    دکمه هاي فرم    62
3-12-4    مشخصات ظاهري  فرم تعريف کاي جراحي    62
4-12-4    فيلترهاي فرم    62
5-12-4    دکمه هاي فرم    62
13-4    مشخصات ظاهري فرم ليست ستها    62
1-13-4    فيلترهاي فرم    62
2-13-4    دکمه هاي فرم    62
3-13-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها    63
4-13-4    مشخصات ظاهري فرم استوک اتاق عمل    63
5-13-4    فيلترهاي فرم    63
6-13-4    دکمه هاي فرم    63
14-4    مشخصات ظاهري فرم ليست عملها    63
1-14-4    امکانات فرم    63
2-14-4    فيلترهاي فرم    63
3-14-4    دکمه هاي فرم    63
4-14-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها    64
5-14-4    مشخصات ظاهري فرم تعريف کاربر    64
6-14-4    فيلترهاي فرم    64
7-14-4    دکمه هاي فر    64
8-14-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها    64
15-4    مشخصات ظاهري فرم ورود به برنامه    64
16-4    مشخصات ظاهري فرم پذيرش بيمار    65
1-16-4    امکانات فرم    65
2-16-4    دکمه هاي اين فرم    65
3-16-4    مشخصات ظاهري  فرم مشخصات بيمار    66
4-16-4    امکانات فرم    66
5-16-4    فيلترهاي فرم    66
6-16-4    دکمه هاي فرم    66
7-16-4    مشخصات گريد يا ليست فرم مشخصات بيمار    66
8-16-4    مشخصات ظاهري  فرم مشخصات همراه بيما    67
9-16-4    امکانات فرم    67
10-16-4    فيلترهاي فرم     67
11-16-4    دکمه هاي فرم    67
12-16-4    مشخصات گريد يا ليست فرم مشخصات همراه بيمار    67
17-4    مشخصات ظاهري  فرم اتاق عمل    67
1-17-4    امکانات فرم    67
2-17-4    فيلترهاي فرم    68
3-17-4    دکمه هاي فرم    68
4-17-4    مشخصات گريد يا ليست فرم اتاق عمل    68
18-4    مشخصات ظاهري  فرم بخش    69
1-18-4    امکانات فرم    69
2-18-4    فيلترهاي فرم     69
3-18-4    دکمه هاي فرم    69
19-4    مشخصات گريد يا ليست فرم اتاق عمل    69
20-4    مشخصات ظاهري  فرم ترخيص    70
1-20-4    امکانات فرم    70
2-20-4    فيلترهاي فرم     70
3-20-4    دکمه هاي فرم    70
4-20-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ترخيص    71
5-20-4    مشخصات ظاهري  فرم عمل    71
6-20-4    فيلترهاي فرم    72
7-20-4    دکمه هاي فرم    72
21-4    کليه فرمهاي مربوط گزارشات مختلف     72
1-21-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري براي بيمه    72
2-21-4    مشخصات گريد يا ليست فرم    72
22-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران سرپايي براي بيمه    73
1-22-4    مشخصات گريد يا ليست فرم    73
23-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري براي بيمه تکميلي    73
1-23-4    مشخصات گريد يا ليست فرم     73
24-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران سرپايي براي بيمه تکميلي    74
1-24-4    مشخصات گريد يا ليست فرم     74
25-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري ازهزينه همه بيماران    74
1-25-4    مشخصات گريد يا ليست فرم    74
26-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري شده    74
1-26-4    مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده    75
27-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از عملهاي انجام شده پرشکان    75
1-27-4    مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده    75
28-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري ازحق العملهاي پزشکان    75
1-28-4    مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده     75
29-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از صورت حساب بيماران سرپايي    76
1-29-4    مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده     76
30-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه اتاق عمل    76
1-30-4    مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده     76
31-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه بيهوشي هر پزشک     76
1-31-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه بيهوشي هر پزشک    76
32-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه داروهاي اتاق عمل     77
1-32-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه داروهاي اتاق عمل    77
33-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه سرويسها     77
1-33-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه سرويسها    77
34-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه داروهاي آزاد بيماران بيمه اي    77
1-34-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه داروهاي آزاد بيماران بيمه اي    77
35-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه کلي داروهاي آزاد    78
1-35-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه کلي داروهاي آزاد    78
36-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه لباس بيماران    78
1-36-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه لباس بيماران    78
37-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه غذاي بيماران    78
1-37-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه کلي غذاي     79
38-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري ازحق العملهاي خاص پزشکان    79
1-38-4    مشخصات گريد يا ليست فرم حق العملهاي خاص پزشکان    79
39-4    فرم مربوط به تغيير کلمه عبور    79
1-39-4    فيلترهاي فرم    79
2-39-4    دکمه هاي فرم    79
40-4    فرم مربوط به تعويض کاربر    79
1-40-4    فيلترهاي فرم    79
2-40-4    دکمه هاي فرم    80
41-4    فرم مربوط به تغيير کلمه عبورپزشکان    80
1-41-4    فيلترهاي فرم    80
2-41-4    دکمه هاي فرم     80
3-41-4    مشخصات گريد يا ليست فرم تغيير کلمه عبورپزشکان     80
42-4    فرم مربوط به ماشين حساب    80
43-4    فرم مربوط به پشتيبان گيري    80
1-43-4    فيلترهاي فرم    80
2-43-4    دکمه هاي فرم    81
44-4    فرم مربوط به تعيين مسيرپشتيبان گيري    81
1-44-4    فيلترهاي فرم    81
2-44-4    دکمه هاي فرم    81
45-4    فرم مربوط به بازيابي پشتيبان    81
1-45-4    فيلترهاي فرم    81
2-45-4    دکمه هاي فرم    81
46-4    فرم مربوط به تغيير پنل    81
1-46-4    فيلترهاي فرم    82
2-46-4    دکمه هاي فرم    82
5    ERD هاي سيستم    83
1-5    اصلي    84
2-5    عمل ها    94
3-5    روابط ميان پزشكان و سرويس ها    95
4-5    شرح حال براي عمل    95
5-5    شرح حال كلي    98
6-5    تخصيص دارو براي عمل    99
نتيجه گيري        100
منابع و ماخذ        101

چکيده
در اين پروزه بسيار سعي شد، تا از يکي از متدولوژي هاي توليد نرم افزار  استفاده شود، اما با توجه به دانش اندک مجريان پروژه نسبت به يک متدولوژي واحد و نبود تجربه کافي، مراحل تجزيه و تحليل پروژه براساس نياز هايي که مجريان ضروري مي ديدند انجام شد. در مراحل تحليل، ابتدا USE Case هاي اصلي سيستم دستي جمع آوري شد، سپسBPM(business Process Model) هاي سيستم مورد ارزيابي قرار گرفت. بر اساس UseCase ها مازول هاي برنامه (Form’s) طراحي شدند. کمک ديگر Use Case ها نشان دادن ورودي ها و خروجي هاي  (گزارشات) سيستم بود که بر اساس آنها ERD منطقي و سپس ERD فيزيکي بنا نهاده شد. شرح فني ماژول ها نيز در ادامه نوشته شد تا براساس آن نرم افزار به مرحله توليد برسد.

مقدمه
در کشور ما صنعت نرم افزار يک صنعت نوپا مي باشد، شايد سابقه توليد نرم افزار در ايران به بيش از 15 سال برسد، اما نبايد اين نکته را فراموش کنيم که ما هميشه مصرف کننده بوده ايم. زبان هاي برنامه نويسي، سيستم هاي عامل، بهبود دهنده هاي کامپايلر و چنديدن محصول بنيادين ديگر همه و همه را از ديگران دريافت کرده و استفاده نموده ايم. اگر نيازي به تغيير  در اين محصولات احساس کرده ايم هميشه به انتظار  ارائه نسخه  بعدي از سوي شرکت هاي توليد کننده نشسته ايم. کار هاي نرم افزاري که بصورت تيمي انجام ميشوند به تازه گي رونق گرفته اند.
از اين رو از طرف مجريان پروژه تصميم گرفته شد تا اين پروزه به صورت منفرد اجرا نشود، هر چند دو نفر نمي توانند يک تيم باشند، اين حرکت مي توانست روحيه کار تيمي را حد اقل در مجريان آن پرورش دهد.
از طرفي با آَشنايي قبلي مجريان نسبت به سيستم هاي درماني از جمله کلنيک هاي جراحي تصميم بر آن شد تا بناي اين پروژه برپايه  اين سيستم ها باشد. براي نمود عملي اين طرح تصميم گرفته شد تا از اتتزاع دوري شود و کار عملا بر روي يک مرکز درماني انجام شود. اما متاسفانه هيج يک از مراکز درشهر مشهد حاضر به همکاري در اين زمينه نشدند. و پروژه براساس يک سري فرضيات بنا نهاده شد. البته کمک هايي همه شد که نمي توان از آنها چشم پوشيد. با کامل تر شدن پروژه يک مرکز جراحي در شهر قم حاضر به همکاري شد که برنامه بوسيله سيستم RAS براي آنها نصب و راه اندازي شد و هم اکنون در مرحله آزمايش مي باشد.
با توجه به فراگير شدن صنعت نرم افزار و نياز جامعه جهاني به اين فناوري بالا (High-Tech) دانشجويان رشته نرم افزار مي بايد گام موثري در اين راه بردارند. صنعتي که در کشور ما همچنان رنگ و بوي آماتور دارد.

فرمت : ورد | صفحات:101

*******************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه سيستم كلينيك جراحي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد