باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه سيستم GSM برق
دانلود پروژه سيستم GSM برق

دانلود پروژه سيستم GSM برق

 سيستم GSM برق

به نام خدا    1
سيستم GSM    1
1 .3 تاريخچه    1
2 .3 خصوصيات سيستم GSM    2
خصوصيات عمده سيستم GSM عبارتند از :    2
3 .3 ساختار سيستم GSM    3
3 .3 .1 سيستم راديويي    4
3. 3. 1 .1 واحد سيار    4
اطلاعاتي كه بطور دائم در SIM  كارت قرار مي گيرند، عبارتند از:    5
يكسري اطلاعات پويا نيز در SIM  تعريف شده است كه هنگام روشن شدن واحد سيار مدام بروز مي شوند. اين اطلاعات عبارتند از:    5
PIN    6
PUK    6
BTS    7
3 .3 . 2 سيستم سوئيچينگ و شبكه (NSS )    7
ثبات موقعيت خانگي (HLR )    8
ثبات موقعيت ديد(VLR )    9
3 .3 . 3 سيستم عملياتي (OSS )    9
وظايف اين بخش عبارتند از :    9
مديريت عمليات وپشتيباني شبكه    10
مديريت تجهيزات واحد سيار    10
3 .3 .3 . 1 مركز عمليات  و پشتيباني (OMC )    11
3 .3 .3 2 مركز تصديق صحت (AuC ) .    11
3 .3 .3 .3 ثبات شناسه تجهيزات ( EIR )    12
3. 3. 4 آدرس ها و شناسه ها    12
MSISDN    13
IMSI    13
MSRN    13
TMSI    14
LAI    14
3 .4 رابط هاي سيستم GSM    15
رابط كاربر در واحد سيار    15
بطور كلي سه نوع پايانه سيار( MT ) تعريف شده است.    15
رابط O ( رابط BSC/MSC-OMC  در نقطه مرجع o )    16
رابط A ( رابط BSS-MSC در نقطه مرجع A )    16
رابط Abis ( رابط BTS-MSC در نقطه مرجع Abis)    16
رابط Um ( رابط راديويي MS-BTS  در نقطه مرجع Um )    16
3 .5 رابط Um    17
3 .5 .1 ساختمان مولتي پلكس    17
3 .5 .1 .1 مولتي پلكس تقسيم فركانسي (FDM )    17
3 .5 .1 .2 مولتي پلكس تقسيم زماني (TDM )    18
انواع قطارهاي داده    18
3. 5. 2 كانالهاي منطقي    19
3. 5. 2. 1 كانال ترافيكي (TCH )    20
كانال Bm    20
كانال Lm    20
3 .5. 2. 2 كانالها كنترلي (CCH )    20
اين گروه به سه كانال كنترلي تقسيم مي شود:    21
كانال كنترل پخش (BCCH )    21
كانال تصحيح فركانسي (FCCH )    22
كانال سنكرون سازي(SCH )    22
كانال سنكرون سازي (SCH )    22
گروه كانالهاي كنترلي مشترك (CCCH )    22
كانال فراخواني (PCH )    22
كانال دستيابي تصادفي( RACH )    23
كانال پذيرش دستيابي (AGCH )    23
گروه كانالهاي كنترلي تخصيصي (DCCH )    23
كانال كنترلي تخصيص به تنهايي ايستا(SDCCH )    23
كانال كنترلي تخصيص متحد كند (SACCH )    24
كانال  كنترلي تخصيصي متحد سريع(FACCH )    24
3 .5 .3 ساختمان سلسله مرابتي قاب ها    24
3 .5. 4 كد كردن كانال و عمل جاگذاري    26
3. 5. 5 كد كردن صدا جهت انتقال    29
1-درجه بندي بيت ها براساس اهميت آنها    30
2-اعمال CRC  به با ارزشترين 50 بيت (كلاس a1‌)    30
3-كد كردن با ارزشترين 185 بيت با كد كانولوشن (كلاس b1 يا a1)    30
3 .5 .6 كد كننده تمام نرخ پيشرفته ( EFR ) صدا    31
3 .5 .7 متعادل كردن تطبيقي سيگنال راديويي    32
3 .5. 8 آغاز به كار واحد سيار و تشخيص كانال BCCH    33
سنكرون سازي زماني    34
3. 5 .9 تشخيص آرايش كانالها در يك سلول    35
3. 5. 10 سنكرون كردن واحد سيار با ايستگاه پايگاه    36
3. 6 مدل لايه اي در سيستم GSM    36
3. 6. 1 لايه فيزيكي    37
وظايف اصلي اين لايه عبارتند از:    38
3. 6. 2 لايه پيوند داده    38
3. 6. 3 لايه شبكه    40
ايجاد خط مكالمه    40
3. 6. 3.1 سرويس هاي زيرلايه RR    42
3. 6. 3. 2 زير لايه MM    43
 تخصيص TMSI جديد    43
 تصديق صحت    44
 تعيين هويت    44
 حذف IMSI    44
زيربرنامه هاي ويژه MM    44
 بروز كردن موقعيت (LU)    44
 اتصال IMSI    45
زيربرنامه هاي مديريت يك اتصال MM    45
2. 6. 3. 3 زيرلاي CM    45
زيرلايه CC    46
3. 7 فرايند تحويل دهي در سيستم GSM    46
3. 7 .1 معيارهاي عمل تحويل دهي    47
1- اندازه گيري قدرت فرستنده    47
2- اندازه گيري هايي كه توسط واحد سيار بصورت زمان واقعي    47
4- اندازه گيري پارامترهاي ترافيكي    48
گزارش اندازه گيري كانال ارتباطي    49
گزارش اندازه گيري كانالهاي سلولهاي مجاور    49
3. 7. 2 اندازه گيري ها    51
3. 7. 2. 1 قدرت سيگنال    51
3. 7. 2. 2 كيفيت سيگنال    51
3. 7. 2. 3 فاصله    52
3. 7. 2. 4 انتقال گزارش از طريق بلوك SACCH    53
3 .7 .3 انواع تحويل دهي    55
3 .7 .3 .1 عمل تحويل دهي بين BSC ها در داخل يك MSC    56
تشخيص نياز به عمل تحويل دهي    56
تخصيص منابع    57
اجراي عمل تحويل دهي    60
3 .8 كنترل توان    62
3 . 9 سرويس ها  در شبكه راديويي سيار GSM    63
زمان بندي پياده سازي سرويس ها در GSM    64
در سيستم GSM سرويس هاي مخابراتي راه دور به چهار گروه عمده تقسيم مي شوند:    65
1-سرويس هاي حامل    65
2-تله سرويس ها    65
3-سرويس هاي تكميلي    65
4-پشتيباني سرويس هاي افزوده    65
3 .9 .1 سرويس هاي حامل    65
سرويس هاي حامل شفاف    66
سرويس حامل غير شفاف    67
3 .9 .1. 2 سرويس هاي حامل سنكرون و آسنكرون    67
سرويس ارسال داده در سوئيچينگ خط، دو طرف آسنكرون    68
سرويس ارسال داده در سوئيچينگ خط، دوطرفه سنكرون    68
سرويس سوئيچينگ خط جهت دستيابي به PAD    68
سرويس هاي انتقال داده ،‌سوئيچينگ بسته، دو طرفه سنكرون    69
3 .9 .2 تله سرويس ها    69
تله سرويس هاي زير در سيستم GSM  استاندارد شده اند :    69
سرويس تلفني    70
سرويس هاي تلفن اورژانسي    70
سرويس پيغام كوتاه (SMS )    70
سرويس دستيابي Videotex    71
سرويس هاي Facsimile    72
سرويس Facsimile شفاف    72
سرويس Facsimile غير شفاف    73
3 .9 .3 سرويس هاي تكميلي    74
شناسايي مشترك:    74
تغيير مسير خط ارتباطي:    74
پيش راندمان مكالمه:    75
پشت خط نگهداشتن:    75
مكالمه كنفرانسي:    75
گروه كاربران محدود شده :    75
محدوديت مكالمه:    75
بستن مكالمات خروجي( امكان قطع مكالمات خارج از كشور)    75
3 .9 .4 .1 ساختار دنباله USSD    77
3 .9. 4. 2 اجراي USSD    78
3 .9 .5 تطبيق كننده هاي نرخ داده در سيستم GSM    78
3 . 10 توسعه سرويس هاي داده و صدا در سيستم GSM    80
سرويس داده سوئيچينگ خط با نرخ بيتي بالا    81
سرويس داده مبتني بر بسته با نرخ بيتي متغير    83
سرويس داده چند رسانه اي    84
3-10-1 ASCI    85
سرويس پخش گسترده صدا (VBS)    86
3- 10-2 سرويس مكالمات گروهي صوتي (VGCS)    87
گروه هاي مخاطب VGCS به دو شكل زير تقسيم مي شوند:    87
3-11 عملگرهاي بين شبكه اي (IWF)    88
3-11-1 دروازه اي براي ارتباط با شبكه هاي تلفن عمومي PSTN    88
3-12 جنبه هاي امنيتي    92
تصديق صحت (AuC)    92
3-13 بروز كردن موقعيت    95
3- 14 فرايند آماده سازي جهت برقراري ارتباط    96
ارتباط واحد سيار با مشترك شبكه PSTN    97
سرويس هاي پيشرفته GSM    98

1 .3 تاريخچه
در اوايل دهه 1980 تعداد زيادي شبكه راديويي مستقل با استانداردهاي مربوط به خود در كشورهاي مختلف اروپايي توسعه يافته بودند. از نظر مشتركين سرويس هاي اين شبكه ها گران و از كيفيت خوبي برخوردار نبودند. بطوريكه CEPT در سال 1982 تصميم گرفت يك شبكه سلولي راديويي را در سطح اروپا پياده سازي كند. بدين منظور يك گروه كاري تحت عنوان گروه مخصوص سيار(GSM) زير نظر CEPT تشكيل شد. تصميم بر اين بود كه گروه GSM يك شبكه سلولي تحت عنوان GSM را با تكنولوژي هاي جديد مخابراتي معرفي و به استاندارد سازي آن بپردازد. گروه GSM تعدادي سيستم راديويي سلولي ديجيتالي را مورد آزمايش قرار داد و در سال 1987 به اين نتيجه رسيد كه استانداردي را معرفي كند كه تركيبي از مشخصات سيستم هاي مختلف را در بر گرفته است. در اين راستا يك جدول زمانبندي جهت اجراي طرح ها مشخص گرديد. در همان سال با امضاء Mou  ، سيزده كشور مشاركت كننده در طرح، تعهد خود را جهت پايه گذاري يك سيستم راديويي براساس توصيه هاي GSM تائيد كردند. با تاسيس موسسه ETSI در سال 1988 كه هدف ان بهبود و گسترش استانداردهاي مخابراتي در اروپا بود، گروه كاري GSM نيز تحت نظارت ETSI قرار گرفت و سرانجام در سال 1990 اولين مجموعه جامع از مشخصات سيستم GSM معرفي گرديد.
2 .3 خصوصيات سيستم GSM
خصوصيات عمده سيستم GSM عبارتند از :
1-سيستمي كاملا ديجيتالي در باند فركانسي MHz 900 .
2-بازه فركانسي MHz 935 تا MHz 980 براي لينك رو به پايين يعني براي ارسال اطلاعات از ايستگاه پايگاه به واحد سيار و بازده فركانسي MHz 890 تا MHz 915 براي لينك رو به بالا، يعني براي ارسال اطلاعات از واحد سيار به ايستگاه پايگاه .
3-پهناي باند KHz 200 براي كانالهاي فركانسي يعني قرار گرفتن حاملهاي فركانسي به فواصل KHz 200 .
4-تقسيم زماني هر كانال مخابراتي (شكاف زماني) به هشت قسمت .
5-كد كردن صوت و داده در مسير راديويي .
6-توانايي تحرم پذيري وسيع واحد سيار.
7-امكان سرويس هاي داده سرعت پايين .
8-سازگار بودن با ISDN  و امكان سرويس پيغام كوتاه .
…….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است