ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه سیستم مدیریت خودروهای فرسوده
دانلود پروژه سیستم مدیریت خودروهای فرسوده

دانلود پروژه سیستم مدیریت خودروهای فرسوده

سیستم مدیریت خودروهای فرسوده

فهرست مطالب
سیستم مدیریت خودروهای فرسوده ۱
انتخاب معیار برای گزینش کشورها: ۶
۴-۱- محدودیتها: ۸
۵-۱- متدولوژی ۹
انالیز اطلاعات جمع اوری شده ۹
۶-۱ – ساختار تحقیق ۱۱
۲- سیاست پایدار مواد زائد ۱۲
۱-۲- مدیریت پایدار مواد زائد: ۱۲
۲-۲- ابزارهای سیاست مواد زائد پایدار: ۱۶
روشهای اجباری: ۱۶
روشهای اختیاری و داوطلبانه: ۱۷
ابزارهای قانونی ۱۸
ممنوعیات تولید و محدودیات: ۱۹
گواهی نامه ها: ۱۹
ابزارهای اقتصادی: ۱۹
مالیاتها و هزینه ها: ۱۹
سیستم دفع و بازپس گیری مبلغ: ۲۰
ابزارهای اموزشی: ۲۰
انتخاب ابزارهای سیاست برای دستیابی به اهداف: ۲۱
۳-۲- خصوصیات سیاست پایدار مواد زائد: ۲۱
تاثیرات زیست محیطی: ۲۲
هزینه های اجرا و اداری ۲۲
تحریک نواوری: ۲۳
تطابق با چهارچوبهای قانونی: ۲۳
جنبه های سیاسی و اجتماعی: ۲۳
پایش: ۲۳
شفافیت: ۲۴
۳- تعریف قسمتهای مختلف مدیریت خودروهای فرسوده ۲۴
۱-۱-۳- اجزاء سیستم خودروهای فرسوده ۲۵
۲-۱-۳- اوراق کردن ماشین: ۲۶
۳-۱-۳- تکیه کنندگان ۲۷
۱-۳-۳- عملیات جداسازی در قسمت تکه سازی: ۲۹
دسته اهن های فلزی ۳۰
دسته غیراهنی غیرفلزی: ۳۰
fulff یا ASR سنگین: ۳۱
۴-۱-۳- مواد زائد باقی مانده (ASR) 31
۱-۲-۳- خودروهای متروکه: ۳۲
۲-۲-۳- عملکرد ضعیف اوراق کنندگان ۳۲
۳-۳- روش های مقابله با اثرات زیست محیطی: ۳۴
۱-۳-۳- بازیافت و حذف ترکیبات: ۳۴
حذف مایعات و سیالات و مواد قابل انفجار ۳۵
فلزات: ۳۵
بازیافت پلاستیک: ۳۶
شیشه: ۳۷
کاهنده ها: ۳۸
باتریها: ۳۸
تایرها: ۳۹
استفاده مجدد از تایرهای مجدد ۳۹
بازیافت از طریق ریز کردن: ۴۰
بازیافت از طریق تکنولوژیهای مدرن: ۴۰
بازیافت انرژی: ۴۱
کاهش اثرات زیست محیطی ASR : 41
۲-۳-۳- کاهش در طراحی ۴۱
۴-۳- اولین سیاستهای خودروهای فرسوده: ۴۲
قانون خودروهای فرسوده: ۴۳
جلوگیری از تولید مواد زائد در خودرو ۴۴
۵-۳- توسعه معیارهای ارزیابی سیستم خودروهای فرسوده: ۴۵
پایش: ۴۸
تحریک نواوری: ۴۹
۴- بررسی سیستم های مدیریتی موجود در کشورهای مختلف ۵۱
۱-۴- نظام کلی ۵۱
۱-۲-۴- طراحی سیستم: ۵۳
۲-۱-۲-۴- اوراق کنندگان ۵۵
۳-۱-۲-۴- تکه کردن و بازیافت: ۵۵
بازیافت: ۵۶
۲-۲-۴- نقش قسمتهای کلیدی: ۵۶
۳-۲-۴- یافته ها و مبحثها: ۵۷
تعداد اتومبیل های ثبت شده و از ثبت خارج شده ۵۸
نرخ بازیافت ۶۰
طراحی سیستم برای سرمایه های ناشی از اوراق کردن ۶۰
۲-۳-۴- هزینه های بازیافت در سیستم بازگشت رایگان: ۶۱
۴-۴- نتیجه گیری: ۶۳
اثار زیست محیطی ۶۳
راندمان اقتصادی: ۶۵
پایش: ۶۵
تحریک ابداع و نواوری: ۶۶
۱-۵- چهارچوب قانونی: ۶۷
۱-۱-۲-۵- جمع اوری ۶۹
۱-۲-۵- طراحی سیستم: ۶۹
استانداردهای ARN برای اوراق کنندگان ۷۰
الزامات ARN برای اوراق کنندگان: ۷۱
استانداردها برای بازیافت کنندگان ۷۳
۳-۲-۵- یافته ها: ۷۴
۴-۵- نتیجه گیری ۷۷
سیستم از رده خارج کردن ۸۲
۳-۶- مکانیزم مالی: ۹۰
۴-۶- نتیجه گیری: ۹۱
۱-۲-۷- سیستم MD 95
جریانات مالی در سیستم MD : 96
عوامل مربوط: ۹۶
۳-۷-یافته ها و مباحث: ۹۷
نرخ جمع اوری: ۹۸
نرخ بازیافت: ۹۸
جریان مالی اینده : ۱۰۰
۴-۷- نتیجه گیری ۱۰۱
طراحی سیستم ۱۰۴
مکانیزم مالی: ۱۰۴
۳-۸- عوامل ۱۰۴
اوراق کنندگان ۱۰۴
تکه کنندگان: ۱۰۵
مسئولین دولتی: ۱۰۷
۴-۸- یافته ها ۱۰۷
نرخ بازیافت ۱۰۸
۵-۸- نتیجه گیری ۱۰۸
نرخ جمع اوری: ۱۱۴
نرخ بازیافت و استفاده مجدد ۱۱۵
۳-۸- مکانیزم مالی: ۱۱۶
۴-۸- نتیجه گیری: ۱۱۷
راندمان اقتصادی ۱۱۸
یافته ها ۱۲۰
نرخ جمع اوری ۱۲۱
نرخ بازیافت و استفاده مجدد ۱۲۱
متدولوژی ۱۲۱
۳-۹- مکانیزم مالی ۱۲۲
هزینه تصفیه ۱۲۲
مطالعه بر روی روش های یک سیستم خودروهای فرسوده مانند چگونگی طراحی، چگونگی اجرا، نوع ابزار استفاده شده و تاثیر عوامل و رفتارشان در کارهای مختلف در مرحله بعدی قرار می‎گیرد.
نه تنها مسائل زیست محیطی از اهداف یک سیستم می‎باشد، همچنین اقتصاد یک سیستم نیز یک جنبه مهم می‎باشد. بنابراین، این تحقیق به جنبه های مالی و اقتصادی سیستم ها نیز می¬پردازد. کلیه موارد به ما کمک می‌کند تا درک بهتر و عمیق تری از سیستم داشته باشیم. سایر جنبه ها. مانند رقابت، بازار فروش و مباحث بازرگانی تحت بررسی و مطالعه می‎باشد. ولی به علت محدودیتهای موجود، در این تحقیق از این جنبه ها صرفنظر می‎شود تا به سایر جنبه ها رسیدگی بهتری گردد.
انتخاب معیار برای گزینش کشورها:
انتخاب کشورهای برای بررسی سیستم های مدیریت خودروهای فرسوده انها، بر اساس چند معیار می‎باشد یکی از مهمترین این معیارها عبارت است از: واردات خودروها می‎باشد. سعی بر ان است تا کشورهایی انتخاب گردند که واردات تقریبا شبیه به یکدیگر دارند و طول و مدت اجرای مدیریت خودروهای فرسوده در انها طولانی باشد تا دارای خروجی زیادی باشیم و همچنین این سیستم ها دارای تنوع زیادی باشند تا بتوان ابزارهای زیادی را برای انها ازمایش کرد و معیارهایی از این قبیل.
بر این اساس کشورهای زیر انتخاب گردیدند:
۱- سوئد: که دارای سابقه زیاد در زمینه سیستم مدیریت خودروهای فرسوده دارد که این سابقه به سال ۱۹۷۵ برمی گردد. سیستم اولیه به صورت دستمزد و پاداش بود و از زمانیکه مسئولیت خودروهای فرسوده به دوش سازندگان افتاد یک سیستم جدید نیز به موازات ان شروع به کار کرد.
۲- هلند: از سال ۱۹۹۵ شروع به سازماندهی دوباره خودروهای فرسوده خودکرد که اساس ان بر مبنای توافق بین دولت و یک شرکت خصوصی، ARN، که مسئولیت سازماندهی و مدیریت خودروهای فرسوده را دارد، می‎باشد.
۳- المان: سیستم مدیریت خودروهای فرسوده این کشور به صورت اختیاری بود که از سال ۱۹۹۷ اجباری شد. در این سیستم مسئولیت تولید کنندگان پائین می‎باشد بنابراین کلیه هزینه ها به عهده اخرین مالک می‎باشد.
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است