قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.(گالیله)
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه شبکه های توزیع
دانلود پروژه شبکه های توزیع

دانلود پروژه شبکه های توزیع

    شبکه های توزیع

فهرست مطالب
* بخش اول تجهيزات شبكه‌هاي توزيع
* فصل اول ـ آشنايي با شبكه‌هاي توزيع
* 1-1- انواع سيستم هاي توزيع
* سيستم هاي توزيع اوليه
* 1-سيستم هاي شعاعي، شامل سيستم هاي دوگانه و تبديلي
* 2-سيستم هاي حلقوي ، شامل حلقوي باز و بسته
* 3-سيستم هاي شبكه اي(غربالي)
* توزيع ثانويه( فشار ضعيف)
* 1-2- موارد استفاده از شبكه‌هاي هوائي و زميني و محاسن و معايب هر كدام
* مزاياي شبكه با سيم‌هاي هوايي
* مزاياي شبكه با هاديهاي زميني ( كابل)
* موارد استفاده از شبكه‌هاي زميني وهوايي
* فصل دوم ـ كابل
* 2-1- كابلهاي فشار ضعيف و متوسط
* 2-2- كابل لاستيكي و پلاستيكي
* 2-3- كابل كشي
* 2-4- عيب يابي كابل
* 1 – سنجش هاي مقدماتي
* 2-5- آزمون كابل
* 2-6- ولتاژهاي نامي كابلها
* 1 – تعيين ولتاژهاي نامي كابل
* 2 – ولتاژ ايستادگي نامي در برابر ضربه صاعقه
* 3 – تنش هاي ولتاژي در يك عيب زمين
* 2-7-گزينش كابل
* فصل سوم ـ كنسول ، كراس آرم و پايه ها
* 3-1- مقدمه
* 3-2 – معرفي انواع آرايش پايه ها
* 3-3- كنسول گنبدي ( تاجي )
* 3-4- كنسول جناقي
* 3-4-1- كنسول V شكل
* 3-5- كنسول‌هاي يكطرفه يا سايد آرم
* 3-5-1- كنسول يكطرفه قائم يا پرچمي ( طرح عمودي )
* 3-5-2- سايد آرم L شكل ( طرح افقي )
* 3-6- كراس آرم ها يا كنسول مستقيم
* 3-6-1- كراس آرم هاي چوبي
* 3-6-2- كراس آرم كمپوزيت (composit )
* 3-6-3- كراس آرم هاي فلزي
* 3-6-4- كراس آرم و كنسول دوبل
* 3-7- حايل كراس آرم
* الف ) تسمه حايل يا بريس
* ب ) نبشي حايل
* 3-8- راك يا پايه مقره فشار ضعيف
* 3-9- بازوي جلوبر ( براي شبكه فشار ضعيف )
* 3-10- سكوي ترانسفورماتور هوايي
* فصل چهارم – يراق آلات خطوط هوايي شبكه توزيع
* 4-1- مقدمه
* 4-2- انواع يراق آلات
* 1 – رابط چشمي (Ball-Eye)
* ج2ـ ركاب گيرنده (Bolt type)
* 3ـ ركاب انتهايي  (Shackle , Anchor)
* 4 ـ ركاب پيچيده (Shackle, Twisted)
* 5ـ ركاب گوشتكوبي (Ball-Clevis)
* 6ـ قلاب گوشتكوبي (Ball-Hook)
* 7ـ گيره انتهايي (Clamp , Dead End)
* 8ـ گيره انتهائي مستقيم سيم آلومينيوم و‌آلومينيوم ـ فولاد
* 9ـ گيره انتهائي مستقيم سيم مسي
* 10ـ گيره آويزي (Suspension clamp (clevis type)
* 11ـ گيره آويز زاويه اي  (Clamp Angle)
* 12ـ مادگي چشمي (Socket –Eye)
* 13ـ مادگي ركابي  (Socket-Clevis)
* 14ـ ميله جلوبرمقره ( لينك كششي )  (Extension Link)
* 15ـ پيچ u شكل (Bolt “u”)
* 16ـ مهرة چشمي بيضي  (Eye, Nut, Oval eye)
* 17ـ صفحه گوشواره و صفحه اتصالمقره (Yoke plate)
* 18ـ رابط (Link)
* 19ـ پيچ و مهره (Through bolt)
* فصل پنجم ـ مقره‌ها
* 5-1- مقدمه
* 5-2- مزاياي مقره‌هاي شيشه اي نسبت به مقره‌هاي چيني ‌
* 5 – 3 – انواع مقره‌ها در شبكة توزيع
* 1 ) مقرة سوزني (Pin Type Insulators )
* 2 – مقره بشقابي (suspension or strain type insulator )
* 3 – مقره ثابت يا استوانه يكپارچه ( solid –core insulator )
* 4 – مقره استوانه اي ميله كششي (solid – station strain rod insulator )
* 5 – مقرة يكپارچه ميله اي بلند ( لانگ راد ) ( long rod insulator )
* 6 – مقره چرخي يا قرقره اي ( spool type insulator )
* 7 – مقره مهار (guy insulator )
* فصل ششم – تنظيم كننده هاي ولتاژ
* 6-1- مقدمه
* 6-2- جبران كننده هاي افت ولتاژ خط
* 6-2-1- تپ ها
* 6-2-2- بوسترها
* 6-3- فيدر اوليه
* 6-3-1- خازن‌هاي سري
* فصل هفتم – ترانسفورماتور ها
* 7-1- ترانسفورماتورهاي توزيع
* 7-1-1- ترانسفورماتورهاي هوايي
* 7-1-2- ترانسفورماتورهاي نصب شده روي سطح
* 7-1-3- ترانسفورماتورهاي زيرزميني
* 7-2- حفاظت ترانسفورماتور
* 7-3- انتخاب تعداد و قدرت ترانسهاي توزيع
* 7 – 4 – ترانسهاي جريان current transformer
* 7-4-1- مقدمه
* 7-4-2 – كلاس دقت ct ها
* 7-4-3 – اشباع ct
* 7-4-4- ضريب حد دقت در ct ها (ALF) Acuvacy limit factor
* 7-4-5- ظرفيت ترانسفورماتورهاي جريان
* 7-4-6 – تقسيم بندي CT ها
* 7- 5 – ترانس ولتاژ ( VOLTAGE TRANSFORMER )
* 7-5-1- زمين كردن ترانسفورماتورهاي ولتاژ
* ضميمة A ـ مهار
* انواع مهار
* بخش دوم ـ محاسبات شبكه‌هاي توزيع
* فصل هشتم ـ محاسبات الكتريكي خطوط هوايي وزميني توزيع
* 8-1 – مقدمه
* 8-2- افت ولتاژ مجاز در شبكه‌هاي فشار ضعيف و فشار متوسط
* 8-3 – انتخاب ولتاژ خط انتقال
* 8-4 – محاسبه افت ولتاژ و توان
* 8-4-1 – روش محاسباتي با توجه به توان خروجي در انتهاي خط
* 8-4-2 – روش درصد افت اهمي وسلفي
* 8-5 – منحني هاي افت ولتاژ (دلتا V ) و توان (دلتا P)
* 8-6 – جريان اتصال كوتاه
* 8-7 – منحني هاي جريان – زمان اتصال كوتاه براي سيمهاي توزيع
* 8-8- استقامت الكتريكي كابل در مقابل جريان اتصال كوتاه
* فصل نهم ـ محاسبات مكانيكي خطوط هوايي توزيع
* 9-1 – تعاريف مربوط به طراحي مكانيكي خطوط هوايي توزيع
* 9-1-1- كشش «Tension »
* 9-1-2- فلش «sag »
* 9-1-3 سكشن «Section»
* 9-1-4 پارامتر منحني سيم . «parametr »
* 9-1-5- حداكثر مقاومت كششي « ultimate tensile streng »
* 9-1-6- ضريب اطمينان سيم «Safety factor »
* 9-1-7- حد نيروي ارتجاعي
* 9-1-8- ضريب كشساني ( مدول الاسيسيته )
* 9-1-9- ضريب انبساط خطي ( يا حرارتي )
* 9-1-10- اسپن و انواع آن «span »
* 9-1-11- پروفيل «profile»
* 9-1-12- پلان «plan »
* 9-1-13- تمپلت ( شابلون هاي طراحي) «templete »
* 9-2 – منحني سيم «catenary »
* الف ) منحني سيم در اسپن هاي هم سطح
* ب ) اسپن هاي غير مسطح
* 9-3 – فاصله سيم تا سطح زمين – كليرانس «clearance »
* 9-4 – محاسبه نيروهاي وارد بر سيم
* 9-4-1- محاسبة نيروي يخ روي سيم
* 9-4-2- محاسبة نيروي باد روي سيم
* 9-4-3- محاسبة نيروي وارده بر سيم ، در حالت وجود يخ و باد با هم
* 9-4-4- بر آيند نيروهاي وارد بر سيم [Wt] يا بار منتجه [W]
* 9-5 – معادله تغيير وضعيت
* فصل دهم ـ حريم خطوط هوايي شبكه‌هاي توزيع
* 10-1 – مقدمه
* 10-2 – تعاريف
* 10-3 – حريم خط هوايي از ريل راه آهن
* 10-4 ـ حريم راهها
* 10-5- حريم خطوط مخابرات و تلفن
* 1-6- حريم خطوط نفت و گاز
* 10-7- حريم دو خط انتقال با ولتاژ مختلف
* ضميمة B – پروژه طراحي و مراحل محاسبة‌شبكه‌هاي توزيع
* بخش سوم ـ تجهيزات حفاظتي
* فصل يازدهم ـ تجهيزات حفاظتي در شبكه‌هاي توزيع
* 11-1- كليد هاي قدرت
* 1-سكسيونر(كليد غير قابل قطع زير بار)
* 2) سكسيونر قابل قطع زير بار(سكشن لايزر)
* 3) بريكر (ديژنكتور)
* 11-2- كليد اتومات خودكار
* 11-3- فيوز ها
* 11-4- برق گيرها
* 11-4-1- انواع برق گيرها
* 11-4-2- محل نصب برق گير
* 11-5- ركلوزر اتوماتيك هوائي 20 كيلوولت
* 11-6- زمين كردن حفاظتي
* 11-6-1- اصول زمين كردن حفاظتي
* 11-6-2- الكترود زمين
* 11-6-3- مقاومت ويژة زمين
* 11-6-4- محاسبة‌مقاومت الكترود ميله اي
* 11-6-5- نحوة صحيح اتصال بدنة وسايل به زمين
* ضميمة C ـ روش بهينه عيب يابي در شبكه‌هاي توزيع
* مقدمه
* 1 – روش فعلي عيب يابي در شبكه‌هاي توزيع 20 كيلوولت
* 2ـ تعداد حوادث و خاموشي هاي شبكه‌هاي فشار متوسط
* 3– معرفي روش جديد عيب يابي شبكه‌هاي توزيع
* 3-1- دستگاه هاي شناسايي جريان خطا
* 3-2- سيستم مكانيزه شناسايي محل عيب
* 3ـ2ـ1ـ تهيه نقشه هاي مانوري شبكه توزيع
* 3ـ2ـ2 ـ نصب تجهيزات شناسايي جريان خطا
* 3ـ2ـ3 ـ ارسال اطلاعات دستگاههاي نصب شده به مركز
* 3ـ2ـ5 ـ دستورالعمل مانور شبكه با شيوه جديد
* نتيجه
* ضميمة‌  D ـ‌ تشخيص و جدا سازي خطا و سه نوع سيستم اتومايزه
* مقايسه سه نوع سيستم اتومايزه
* تجهيزات مورد استفاده اتوماسيون براي فيدرهاي انتخاب شده
* منابع و مآخذ

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است