هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است.(جک لندن)
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه شبکه های توزیع
دانلود پروژه شبکه های توزیع

دانلود پروژه شبکه های توزیع

    شبکه های توزیع

فهرست مطالب
* بخش اول تجهیزات شبکه‌های توزیع
* فصل اول ـ آشنایی با شبکه‌های توزیع
* ۱-۱- انواع سیستم های توزیع
* سیستم های توزیع اولیه
* ۱-سیستم های شعاعی، شامل سیستم های دوگانه و تبدیلی
* ۲-سیستم های حلقوی ، شامل حلقوی باز و بسته
* ۳-سیستم های شبکه ای(غربالی)
* توزیع ثانویه( فشار ضعیف)
* ۱-۲- موارد استفاده از شبکه‌های هوائی و زمینی و محاسن و معایب هر کدام
* مزایای شبکه با سیم‌های هوایی
* مزایای شبکه با هادیهای زمینی ( کابل)
* موارد استفاده از شبکه‌های زمینی وهوایی
* فصل دوم ـ کابل
* ۲-۱- کابلهای فشار ضعیف و متوسط
* ۲-۲- کابل لاستیکی و پلاستیکی
* ۲-۳- کابل کشی
* ۲-۴- عیب یابی کابل
* ۱ – سنجش های مقدماتی
* ۲-۵- آزمون کابل
* ۲-۶- ولتاژهای نامی کابلها
* ۱ – تعیین ولتاژهای نامی کابل
* ۲ – ولتاژ ایستادگی نامی در برابر ضربه صاعقه
* ۳ – تنش های ولتاژی در یک عیب زمین
* ۲-۷-گزینش کابل
* فصل سوم ـ کنسول ، کراس آرم و پایه ها
* ۳-۱- مقدمه
* ۳-۲ – معرفی انواع آرایش پایه ها
* ۳-۳- کنسول گنبدی ( تاجی )
* ۳-۴- کنسول جناقی
* ۳-۴-۱- کنسول V شکل
* ۳-۵- کنسول‌های یکطرفه یا ساید آرم
* ۳-۵-۱- کنسول یکطرفه قائم یا پرچمی ( طرح عمودی )
* ۳-۵-۲- ساید آرم L شکل ( طرح افقی )
* ۳-۶- کراس آرم ها یا کنسول مستقیم
* ۳-۶-۱- کراس آرم های چوبی
* ۳-۶-۲- کراس آرم کمپوزیت (composit )
* ۳-۶-۳- کراس آرم های فلزی
* ۳-۶-۴- کراس آرم و کنسول دوبل
* ۳-۷- حایل کراس آرم
* الف ) تسمه حایل یا بریس
* ب ) نبشی حایل
* ۳-۸- راک یا پایه مقره فشار ضعیف
* ۳-۹- بازوی جلوبر ( برای شبکه فشار ضعیف )
* ۳-۱۰- سکوی ترانسفورماتور هوایی
* فصل چهارم – یراق آلات خطوط هوایی شبکه توزیع
* ۴-۱- مقدمه
* ۴-۲- انواع یراق آلات
* ۱ – رابط چشمی (Ball-Eye)
* ج۲ـ رکاب گیرنده (Bolt type)
* ۳ـ رکاب انتهایی  (Shackle , Anchor)
* ۴ ـ رکاب پیچیده (Shackle, Twisted)
* ۵ـ رکاب گوشتکوبی (Ball-Clevis)
* ۶ـ قلاب گوشتکوبی (Ball-Hook)
* ۷ـ گیره انتهایی (Clamp , Dead End)
* ۸ـ گیره انتهائی مستقیم سیم آلومینیوم و‌آلومینیوم ـ فولاد
* ۹ـ گیره انتهائی مستقیم سیم مسی
* ۱۰ـ گیره آویزی (Suspension clamp (clevis type)
* ۱۱ـ گیره آویز زاویه ای  (Clamp Angle)
* ۱۲ـ مادگی چشمی (Socket –Eye)
* ۱۳ـ مادگی رکابی  (Socket-Clevis)
* ۱۴ـ میله جلوبرمقره ( لینک کششی )  (Extension Link)
* ۱۵ـ پیچ u شکل (Bolt “u”)
* ۱۶ـ مهره چشمی بیضی  (Eye, Nut, Oval eye)
* ۱۷ـ صفحه گوشواره و صفحه اتصالمقره (Yoke plate)
* ۱۸ـ رابط (Link)
* ۱۹ـ پیچ و مهره (Through bolt)
* فصل پنجم ـ مقره‌ها
* ۵-۱- مقدمه
* ۵-۲- مزایای مقره‌های شیشه ای نسبت به مقره‌های چینی ‌
* ۵ – ۳ – انواع مقره‌ها در شبکه توزیع
* ۱ ) مقره سوزنی (Pin Type Insulators )
* ۲ – مقره بشقابی (suspension or strain type insulator )
* ۳ – مقره ثابت یا استوانه یکپارچه ( solid –core insulator )
* ۴ – مقره استوانه ای میله کششی (solid – station strain rod insulator )
* ۵ – مقره یکپارچه میله ای بلند ( لانگ راد ) ( long rod insulator )
* ۶ – مقره چرخی یا قرقره ای ( spool type insulator )
* ۷ – مقره مهار (guy insulator )
* فصل ششم – تنظیم کننده های ولتاژ
* ۶-۱- مقدمه
* ۶-۲- جبران کننده های افت ولتاژ خط
* ۶-۲-۱- تپ ها
* ۶-۲-۲- بوسترها
* ۶-۳- فیدر اولیه
* ۶-۳-۱- خازن‌های سری
* فصل هفتم – ترانسفورماتور ها
* ۷-۱- ترانسفورماتورهای توزیع
* ۷-۱-۱- ترانسفورماتورهای هوایی
* ۷-۱-۲- ترانسفورماتورهای نصب شده روی سطح
* ۷-۱-۳- ترانسفورماتورهای زیرزمینی
* ۷-۲- حفاظت ترانسفورماتور
* ۷-۳- انتخاب تعداد و قدرت ترانسهای توزیع
* ۷ – ۴ – ترانسهای جریان current transformer
* ۷-۴-۱- مقدمه
* ۷-۴-۲ – کلاس دقت ct ها
* ۷-۴-۳ – اشباع ct
* ۷-۴-۴- ضریب حد دقت در ct ها (ALF) Acuvacy limit factor
* ۷-۴-۵- ظرفیت ترانسفورماتورهای جریان
* ۷-۴-۶ – تقسیم بندی CT ها
* ۷- ۵ – ترانس ولتاژ ( VOLTAGE TRANSFORMER )
* ۷-۵-۱- زمین کردن ترانسفورماتورهای ولتاژ
* ضمیمه A ـ مهار
* انواع مهار
* بخش دوم ـ محاسبات شبکه‌های توزیع
* فصل هشتم ـ محاسبات الکتریکی خطوط هوایی وزمینی توزیع
* ۸-۱ – مقدمه
* ۸-۲- افت ولتاژ مجاز در شبکه‌های فشار ضعیف و فشار متوسط
* ۸-۳ – انتخاب ولتاژ خط انتقال
* ۸-۴ – محاسبه افت ولتاژ و توان
* ۸-۴-۱ – روش محاسباتی با توجه به توان خروجی در انتهای خط
* ۸-۴-۲ – روش درصد افت اهمی وسلفی
* ۸-۵ – منحنی های افت ولتاژ (دلتا V ) و توان (دلتا P)
* ۸-۶ – جریان اتصال کوتاه
* ۸-۷ – منحنی های جریان – زمان اتصال کوتاه برای سیمهای توزیع
* ۸-۸- استقامت الکتریکی کابل در مقابل جریان اتصال کوتاه
* فصل نهم ـ محاسبات مکانیکی خطوط هوایی توزیع
* ۹-۱ – تعاریف مربوط به طراحی مکانیکی خطوط هوایی توزیع
* ۹-۱-۱- کشش «Tension »
* ۹-۱-۲- فلش «sag »
* ۹-۱-۳ سکشن «Section»
* ۹-۱-۴ پارامتر منحنی سیم . «parametr »
* ۹-۱-۵- حداکثر مقاومت کششی « ultimate tensile streng »
* ۹-۱-۶- ضریب اطمینان سیم «Safety factor »
* ۹-۱-۷- حد نیروی ارتجاعی
* ۹-۱-۸- ضریب کشسانی ( مدول الاسیسیته )
* ۹-۱-۹- ضریب انبساط خطی ( یا حرارتی )
* ۹-۱-۱۰- اسپن و انواع آن «span »
* ۹-۱-۱۱- پروفیل «profile»
* ۹-۱-۱۲- پلان «plan »
* ۹-۱-۱۳- تمپلت ( شابلون های طراحی) «templete »
* ۹-۲ – منحنی سیم «catenary »
* الف ) منحنی سیم در اسپن های هم سطح
* ب ) اسپن های غیر مسطح
* ۹-۳ – فاصله سیم تا سطح زمین – کلیرانس «clearance »
* ۹-۴ – محاسبه نیروهای وارد بر سیم
* ۹-۴-۱- محاسبه نیروی یخ روی سیم
* ۹-۴-۲- محاسبه نیروی باد روی سیم
* ۹-۴-۳- محاسبه نیروی وارده بر سیم ، در حالت وجود یخ و باد با هم
* ۹-۴-۴- بر آیند نیروهای وارد بر سیم [Wt] یا بار منتجه [W]
* ۹-۵ – معادله تغییر وضعیت
* فصل دهم ـ حریم خطوط هوایی شبکه‌های توزیع
* ۱۰-۱ – مقدمه
* ۱۰-۲ – تعاریف
* ۱۰-۳ – حریم خط هوایی از ریل راه آهن
* ۱۰-۴ ـ حریم راهها
* ۱۰-۵- حریم خطوط مخابرات و تلفن
* ۱-۶- حریم خطوط نفت و گاز
* ۱۰-۷- حریم دو خط انتقال با ولتاژ مختلف
* ضمیمه B – پروژه طراحی و مراحل محاسبه‌شبکه‌های توزیع
* بخش سوم ـ تجهیزات حفاظتی
* فصل یازدهم ـ تجهیزات حفاظتی در شبکه‌های توزیع
* ۱۱-۱- کلید های قدرت
* ۱-سکسیونر(کلید غیر قابل قطع زیر بار)
* ۲) سکسیونر قابل قطع زیر بار(سکشن لایزر)
* ۳) بریکر (دیژنکتور)
* ۱۱-۲- کلید اتومات خودکار
* ۱۱-۳- فیوز ها
* ۱۱-۴- برق گیرها
* ۱۱-۴-۱- انواع برق گیرها
* ۱۱-۴-۲- محل نصب برق گیر
* ۱۱-۵- رکلوزر اتوماتیک هوائی ۲۰ کیلوولت
* ۱۱-۶- زمین کردن حفاظتی
* ۱۱-۶-۱- اصول زمین کردن حفاظتی
* ۱۱-۶-۲- الکترود زمین
* ۱۱-۶-۳- مقاومت ویژه زمین
* ۱۱-۶-۴- محاسبه‌مقاومت الکترود میله ای
* ۱۱-۶-۵- نحوه صحیح اتصال بدنه وسایل به زمین
* ضمیمه C ـ روش بهینه عیب یابی در شبکه‌های توزیع
* مقدمه
* ۱ – روش فعلی عیب یابی در شبکه‌های توزیع ۲۰ کیلوولت
* ۲ـ تعداد حوادث و خاموشی های شبکه‌های فشار متوسط
* ۳– معرفی روش جدید عیب یابی شبکه‌های توزیع
* ۳-۱- دستگاه های شناسایی جریان خطا
* ۳-۲- سیستم مکانیزه شناسایی محل عیب
* ۳ـ۲ـ۱ـ تهیه نقشه های مانوری شبکه توزیع
* ۳ـ۲ـ۲ ـ نصب تجهیزات شناسایی جریان خطا
* ۳ـ۲ـ۳ ـ ارسال اطلاعات دستگاههای نصب شده به مرکز
* ۳ـ۲ـ۵ ـ دستورالعمل مانور شبکه با شیوه جدید
* نتیجه
* ضمیمه‌  D ـ‌ تشخیص و جدا سازی خطا و سه نوع سیستم اتومایزه
* مقایسه سه نوع سیستم اتومایزه
* تجهیزات مورد استفاده اتوماسیون برای فیدرهای انتخاب شده
* منابع و مآخذ

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است