اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه شناخت عوامل مؤثردر بد حجابي دانش آموزان دختر
دانلود پروژه شناخت عوامل مؤثردر بد حجابي دانش آموزان دختر

دانلود پروژه شناخت عوامل مؤثردر بد حجابي دانش آموزان دختر

دانلود پروژه شناخت عوامل مؤثردر بد حجابي دانش آموزان دختر

فهرست مطالب

شناخت عوامل مؤثردر    1
بدحجابی دانش آموزان دختر    1
فصل اول:    2
1-1- مقدمه    3
1-2- بیان مساله پژوهش    4
1-3-اهمیت وضرورت تحقیق    5
1-4-اهداف تحقیق    6
1-5-فرضیه هاوپرسشها    6
1-6-تعاریف عملیاتی    6
2-1-ریشه پیدایش بد حجابی در جهان    8
2-2-آثار مخرب بی حجابی در جهان    10
2-2-1 – از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی    10
2-2-2-سستی بنیان خانواده    12
2-2-3-گسترش فساد در جامعه    12
2-2-4-آسيب پذيري فعالیت ها ومسئولیت های اجتماعی    13
2-3-علل گسترش فرهنگ بی حجابی درایران وسایر کشورها    13
قرهّ العین یا فاطمه در خانواده اهل نظروفکروبحث متولدگشته بودوبامسائل فقهی مختصراّآشنا بود.    14
2-4-عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب    18
2-5-تهاجم فرهنگی پس از انقلاب    18
1) شجاعی ، محمد: در وصدف ، چاپ اول ، انتشارات نشر محیی ص 79-76    19
2-6- قرآن وحجاب    21
2-6-1-وظائف مشترک بین زن و مرد    23
2-6-2- دواستثناء    24
2-6-3-بررسی اقوال    26
2-6-4- کیفیت پوشش    27
2-6-6-جلباب    27
1-3-تعريف جامعه آماری    30
2-3-نمونه آماری و روش نمونه برداری    30
3-3-حجم نمونه و روش تعیین آن    31
3-4-روش گردآوری داده ها    32
3- 5- رواییِِِِ واعتبار پرسشنامه    34
3-6- طرح پژوهش    35
r =    35
3-7- روشها تجزیه و تحلیل داده ها    35
3-8- محدودیتهای تحقیق    36
3-9- متغیرهای مستقل و وابسته    36
4-1-توصیف داده ها در خصوص شناخت دختران نسبت به حجاب    38
4-1-1-ميزان پذيرش حجاب در بين دختران    38
4-1-3- آيا چادر همان پوشش كامل است؟    39
4-1-4-  شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش    40
4-1-5- شناخت نسبت به الگوهای حجاب    41
4-1-6-تشويق خانواده برحجاب دختران    41
4-1-7- تأثير خانواده بر پوشش دختران    42
4-1-8-تأثير پوشش دوستان    43
4-1-9-تأثير پوشش معلمان و مسئولين مدرسه    44
4-1-11-تأثير اقوام وهمسايگان بر پوشش دانش آموزان دختر    45
4-1-12-تأثير خودنمائی بر پوشش دختران    46
4-1-13-لباس و مد    47
4-1-14-عقده های روانی و كمبود عاطفی    48
4-1-16-پوشش وموفقيت در ازدواج    49
4-1-17-نقش حجاب در ازدواج    50
4-1-18-نقش حجاب درطلاق    51
4-1-19-تأثير حجاب در خودآرايی    51
4-1-20-حجاب و حفظ معنويت    52
4-1-21-حجاب و اعتدال روحی    53
4-1-22-مدگرايی و اقتصاد خانواده    54
4-1-23-تأثير از مراكز بزهكاری در پذيرفتن پوشش    54
4-1-24-ميزان اعتقاد فرد به حجاب    55
4-1-25-نقش فيلمهای سينمائی در ترويج بدحجابی    55
4-1-26-نقش برنامه های تلويزيون در ترويج بدحجابی    56
4-1-28-نقش فيلمهای  ويدئوئی ، سی دی  درترويج بد حجابی  يا    57
بی حجابی    57
4-1-29-برنامه های تلويزيونی و ارائه الگوهای برتر پوشش    58
4-1-30-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب    59
4-2-تحليل داده ها    60
4-2-1-پذيرش حجاب    60
4-2-2-پذيرش چادر    60
4-2-3-آشنائی با حجاب در ساير اديان    60
4-2-4-آشنائی با حدود حجاب در اسلام    60
4-2-5-آشنائی با الگوهای اسلامی در خصوص حجاب    60
جمع بندی نظرات در خصوص ميزان شناخت دانش آموزان    61
4-2-6-تشويق خانواده درر عايت پوشش    62
4-2-7-تأثيررعايت حجاب ازطرف نزديكان بر پوشش دانش آموزان    62
4-2-8-تأثير پوشش همكلاسيهاودوستان بردانش آموز    63
4-2-9-تأثير پوشش معلمان و مسئولين مدرسه برحجاب دانش آموزان    63
4-2-10-تاثير برخورد مسئولين مدرسه در حجاب دانش آموزان    63
جمع بندي نظرات در خصوص ميزان تاثير مراكز آموزشي در پوشش دانش آموزان    63
4-2-11-ميزان تأثير رعايت حجاب اقوام و همسايگان برحجاب دانش آموزان    65
4-2-12-بدحجابی و خودنمائی    65
4-2-13-بدحجابی و مد    65
4-2-14-بدحجابی و عقدهای روانی    65
جمع بندی نظرات راجع به حجاب و مسائل روحی روانی    65
4-2-15- تأثیر پوشش نا مناسب بر ازدواج دختران    67
4-2-16-تأثیر پوشش مناسب بر ازدواج دختران    67
4-2-17- ارزش گذاری مردان نسبت به زنان در امر ازدواج    67
4-2-18-پوشش و طلاق    67
4-2-19-پوشش در پائين آوردن انگيزه خودآرايی    67
4-2-20-رعايت پوشش و حفظ معنويت    68
4-2-21-رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد    68
4-2-22-مدگرائی و اقتصادخانواده    68
4-2-23-تأثيربازديدازمراكز بزهكاری در پذيرش پوشش دختران    68
4-2-24-ارزيابی حجاب خود    68
4-2-25-رسانه ها و ترويج بدحجابی    68
4-2-26-تأثيربرنامه های تلويزيونی درترويج بدحجابی وبی حجابی    69
4-2-27-تأثيربرنامه های ماهواره ای درترويج بدحجابی جهانی    69
4-2-28-تأثير فيلمهای ويدئويی و سی دی در ترويج بدحجابی    69
4-2-29-تلويزيون و ارائه الگوهای برتر پوشش    69
جمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترويج بدحجابی    69
4-2-30-روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب    71
تحلیل استنباطی    73
5-1-بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها    75
5-1-1-بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش    75
5-1-2-بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهش    76
جمع بندی ونتجیه گیری:    77
5-1-3-بحث و تفسیر در خصوص سئوال پژوهش :    78
5-2-سایر یافته های پژوهش وتفاسیر آنها    79
5-3- توصیه ها و پیشنهادات    83
پرسشنامه    87
فهرست منابع    90

چكيده
همه میدانیم حجاب وپوشش یکی ازمو ضوعات مهم فرهنگی است ودین اسلام بعنوان دژی محکم در مواجهه با مفاسدو بی بندوباریهای اخلاقی وجنسی بآن نگریسته و مسلمانان را به رعایت آن سفارش نموده است .پر واضح است که عدم رعایت آن زمینه از بین رفتن ارزش های اخلاقی دیگر را دربر دارد.
بی اقبالی و کم توجهی به این موضوع مهم که در سالهای اخیر محسوس و ملموس است ما را بر آن داشت ریشه یابی نموده و علل گرایش دختران جوان به بدحجابی را بررسی کنیم وبرای محدود کرون دامنه ی تحقیق و دقیق بودن پژوهش دبیرستان های دخترانه ی پایه سوم و مراکز پیش دانشگاهی ناحیه7 را که در آن به خدمت مشغولم انتخاب نمودم.برای این منظور13%از کل جامعه ی آماری بعنوان نمونه وبه طور تصادفی انتخاب شدند واز طریق پرسشنامه نظرات آن ها درخصوص علل گرایش به بدحجابی مورد بررسی و سنجش قرار گرفت.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهدکه علت اصلی بی توجهی به پوشش مناسب در بین دختران جوان بترتیب:وجود روحیه ی خودنمایی در بین آنان،ضعف شناخت آنان نسبت به موضوع حجاب،آشنا نبودن اولیاء با شیوه ی برخورد با جوانان و نوجوانان و کم توجهی وسایل ارتباط جمعی به حدود حجاب می باشد امید آن است که نتایج این پژوهش بتواند مسئولین آموزش و پرورش را در جهت برنامه ریزی دقیق برای رفع این مشکل یاری نماید.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است