دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه شناسایی خودرو از طریق عکسهای هوایی

شناسایی خودرو از طریق عکسهای هوایی
فهرست مطالب
چکیده: 1
مقدمه 5
مقدمه‌ای بر روشهای شناسایی خودرو: 5
شناسایی ماشین در عکس‌های هوایی 7
1- Ralated work  : 7
2-  our apprack 10
دیاگرام سیستم تشخیص 10
3- تست‌ روانشناختی (A Psychophysical test) 11
4- Feature Extraction (استخراج ویژگی) 14
1-4 clustering of  road direction 14
2-4- ویژگی‌های به کار برده شده برای ردیابی: 15
3-4 model – based  Feature Prediction : 17
5.Multi –feature integration 19
1-5 : پارامتریزه کردن خصوصیات: 19
2-5 یکپارچگی 20
3-5 : پارامتر‌های BN :  handcraft 22
4-5: یادگیری پارامتر‌ها : 23
6 . شناسایی و پس پردازش 26
1-6 : شناسایی 26
2-6 پس پردازش (Post – Processsing) 29
7- نتایج و بحث (Result & Discussion) 31
1-7: نتایج 31
2-7 زمان محاسبات 34
8- نتایج و آینده کار 35
Compont – based cardetection  in street Scencee Images 38
1- Object  detaction frome work 40
2- Experiment (آزمایش) 41
Street Scenes Subset database 43
keypoint – based car detector 44
Compaison to global SVMs 44
car detection 45
1-3 : ترکیب اجزا Component Combination 48
2-3 : شناساگر اجزاComponent  detector 50
3-3 :  Component Combination classifier 50
4- car detection 52
5- نتایج Conclusion 56
Comporison with Prior work in Car detection 59
مقایسه با کارهای اولیه در شناسایی خودرو: 59
Reference: 61
استفاده‌ی ICM 63
Tests of the ICM on imagery (معیارهای ICM روی تصویرسازی ) 64
شناسایی ماشین 64
Refrence 65
A M onocular Solution to vision – based Acc in road vehicles 66
1- توصیف سیستم پیگیری خط: 66
2-شناخت وردیابی ماشین: 67
سیستم حمل و نقل هوشمند 69
تاریخچه ی ITS : 70
تکنولوژیهای سیستم‌های حمل ونقل هوشمند 71
Wireless communications 72
Longer range: 73
Computational technologies 74
Floating Car Data: 75
Sensing technologies: 76
سنسور: 76
• Distance: 77
Inductive loop detection 78
Video vehicle detection 78
Intelligent transportation applications 79
مشکلات روشها 84
مراجع 85
چکیده:
تحقیقاتی چندین روش همراه با بعضی معایب و محاسن آن مورد بررسی واقع شده است از جمله: شناسایی خودرو در تصاویر هوایی شناسایی خودرو مبتنی بر جزئیات در تصاویر خیابانی، شناسایی خودرو در الگوریتم Icm و در نهایت Vision bqased ACC در پایان پروژه توضیحاتی در باب سیستم حمل و نقل هوشمند و چگونگی و کاربرد شناسایی خودرو ارائه شده است.
حال به صورت کلی به بیان برخی از این یافته‌ها می‌پردازیم.  درشناسایی خودرو در عکسهای هوایی، یک سیستم برای شناسایی خودروها در تصاویر هوایی در طول جاده عرضه می‌شود و شروع کار ازتست‌های روانشناسی می‌باشد تا ویژگی‌های مهمی برای شناسایی (همانند مرز بدنه ماشین، مرز جلوی شیشه جلو و…)پیدا شود. که در ساختار Baysian نشان داده شده است.
شناسایی وسیله نقلیه بوسیله VIEW POINT و RESOLUTION انجام می‌شود. و وسیله نقلیه به عنوان مستطیل مدل می‌شود از میانگین gray level و سطحهای شیبدار درونی، بیرونی و میانی وسایل برای تشخیص استفاده می‌شود.
در یک تشخیص دوربین ایستا، اشیای در حال حرکت بوسیله back ground subtraction شناسایی می‌شود.
در دیاگرام سیستم تشخیص، ماشین هندسی و دوربین تا وقتی که توزیع کننده ویژگی‌ها بیشتر تعلیم داده شوند بدون یادگیری مدل می‌شود. جهت جاده‌ها بوسیله لاین‌های انبوه در تصویر تخمین زده می‌شود و از چهار قسمت از جلوی شیشه جلویی دو قسمت از مرز بیرونی سایه و شدت منطقه سایه هنگامی که وجود دارد به عنوان  ویژگی استفاده می‌شود. در تست روانشناختی یک مجموعه داده متفاوت با ماشینهای در شرایط آشکار سازی و تراکم مختلف در محیط متفاوت استفاده می‌شود………….

دانلود پروژه شناسایی خودرو از طریق عکسهای هوایی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد