دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه صنعت کامپوزیت

صنعت کامپوزیت
فهرست مطالب

1- فصل اول:

مقدمه 1
2- فصل دوم: مروري بر منابع 4
1-2- كامپوزيت هاي داراي ذرات ريز 5
1-1-2- خواص كامپوزيت هاي ذره اي 9
2-1-2- انواع كامپوزيت هاي ذره اي از لحاظ جنس تقويت كننده     9
2-2- كامپوزيت هاي تقويت شده با الياف 11
1-2-2- خواص كامپوزيت هاي تقويت شده با الياف 13
2-2-2- خصوصيات كامپوزيت هاي تقويت شده 15
3-2- مختصر در مورد آلومينيوم 24
4-2- سراميك هاي پيشرفته 26
5-2- توضيحات مختصر در مورد آزمون مكانيكي 27
1-5-2- آزمون سختي 27
2-5-2- آزمون كشش29
2-5-3- آزمون تخلخل سنجي30
3- فصل سوم: روش انجام آزمايش 32
4- فصل چهارم: تحليل نتايج 50
1-4- نتايج حاصل از آزمون نونه AX 52
2-4- نتايج حاصل از آزمون نونه BX 54
3-4- نتايج حاصل از آزمون نونه CX56
4-4- نتايج حاصل از آزمون نونه DX 58
5-4- نتايج حاصل از آزمون نونه EX60
6-4- نتايج حاصل از آزمون نونه AY 62
7-4- نتايج حاصل از آزمون نونه BY64
8-4- نتايج حاصل از آزمون نونه CY66
9-4- نتايج حاصل از آزمون نونه DY 68
10-4- نتايج حاصل از آزمون نونه EY70
11-4- نتايج حاصل از آزمون نونه AZ 72
12-4- نتايج حاصل از آزمون نونه BZ 74
13-4- نتايج حاصل از آزمون نونه CZ76
14-4- نتايج حاصل از آزمون نونه DZ78
15-4- نتايج حاصل از آزمون نونه EZ80
5- فصل پنجم: تفسير نتايج100
نتيجه گيري109
پيشنهادات110
منابع111
فهرست شكل ها
عنوان صفحه
2-1- فرم هاي مختلف ساختارهاي كامپوزيت 5
2-2- فرآيند ريخته گري كامپوزيت 12
2-3- نمايش تنش كششي و برشي 15
2-4- ساختار كامپوزيت لايه اي 19
2-5- كامپوزيت تقويت كننده شده با الياف 19
2-6- نمونه آزمون كشش 30
3-1- نمونه آزمون كشش 47
4-1- ساختار AX 53
4-2- ساختار BX 55
4-3- ساختار CX 57
4-4- ساختار DX 59
4-5- ساختار EX 61
4-6- ساختارAY 63
4-7- ساختارBY 65
4-8- ساختارCY 67
4-9- ساختارDY 69
4-10- ساختار EY 71
4-11- ساختار AZ 73
4-12- ساختارBZ 75
4-13- ساختار CZ 77
4-14- ساختار DZ 79
4-15- ساختارEZ 81
فهرست نمودارها
2-1- مقايسه بين استحكام تسيلم 7
2-2- تأثير خاك رس برخواص11
2-3- نمودار تنش – كرنش14
2-4- ازدياد طول شيشه 16
4-1- نمودار كشش AX 52
4-2- نمودار كشش BX 54
4-3- نمودار كشش CX 56
4-4- نمودار كشش DX 58
4-5- نمودار كشش EX 60
4-6- نمودار كشش AY 62
4-7- نمودار كشش BY64
4-8- نمودار كششCY 66
4-9- نمودار كششDY 68
4-10- نمودار كششEY 70
4-11- نمودار كشش AZ72
4-12- نمودار كششBZ 74
4-13- نمودار كششCZ 76
4-14- نمودار كششDZ 78
4-15- نمودار كشش EZ80
4-16- منحني بر حسب SiC  در سرعت 40082
4-17- منحني بر حسب SiC  در سرعت 80084
4-18- منحني بر حسب SiC  در سرعت 120086
4-19- تنش بر حسب SiC  در سرعت 40088
4-20- تنش بر حسب SiC  در سرعت 80090
4-21- تنش بر حسب SiC  در سرعت 120092
4-22- انرژي بر حسب SiC  در سرعت 40094
4-23- انرژي بر حسب SiC  در سرعت 80096
4-24- انرژي بر حسب SiC  در سرعت 120098
فهرست جداول
2-1- مثالها و كاربردهاي كامپوزيت ……………. 8
2-2- خواص الياف ……………………………. 22
2-3- تأثير مكانيزم هاي استحكام بخش در آلومينيوم .. 25
2-4- خواص سراميك ها ………………………… 27
4-1- درصد وزني SiC ………………………….. 50
4-2- سرعت همزن …………………………….. 51
4-3- سختي نمونه AX …………………………. 53
4-4- سختي نمونه BX …………………………. 55
4-5- سختي نمونه CX………………………….. 57
4-6- سختي نمونه DX………………………….. 59
4-7- سختي نمونه EX………………………….. 61
4-8- سختي نمونه AY………………………….. 63
4-9- سختي نمونه BY………………………….. 65
4-10- سختي نمونه CY…………………………. 67
4-11- سختي نمونه DY…………………………. 69
4-12- سختي نمونه EY…………………………. 71
4-13- سختي نمونه AZ…………………………. 73
4-14- سختي نمونه BZ…………………………. 75
4-15- سختي نمونه CZ…………………………. 77
4-16- سختي نمونه DZ…………………………. 79
4-17- سختي نمونه EZ…………………………. 81
4-18- سختي بر حسب SiC سرعت 400 ……………….. 82
4-19- بيشترين و كمترين سختي سرعت 400 …………. 83
4-20- تغييرات سختي………………………….. 83
4-21- سختي بر حسب SiC سرعت 800 ……………….. 84
4-22- بيشترين و كمترين سختي سرعت 800 …………. 85
4-23- تغييرات سختي………………………….. 85
4-24- سختي بر حسب SiC سرعت 1200 ………………. 86
4-25- درصد تغييرات سختي……………………… 87
4-26- تنش شكست بر حسب SiC سرعت 400 ……………. 88
4-27- بيشترين و كمترين تنش سرعت 400 ………….. 89
4-28- تغييرات تنش سرعت 400 ………………….. 89
4-29- تنش بر حسب درصد SiC سرعت 800 ……………. 90
4-30- بيشترين و كمترين تنش ………………….. 91
4-31- تغييرات تنش سرعت 800…………………… 91
4-32- تنش بر حسب درصد SiC سرعت 1200 …………… 92
4-33- بيشترين و كمترين تنش…………………… 93
4-34- تغييرات تنش سرعت 1200………………….. 93
4-35- انرژي بر حسب SiC سرعت 400 ………………. 94
4-36- بيشترين و كمترين تنش…………………… 95
4-37- تغييرات تنش سرعت 400 ………………….. 95
4-38- انرژي بر حسب SiC سرعت 800 ………………. 96
4-39- بيشترين و كمترين تنش…………………… 97
4-40- درصد تغيرات انرژي سرعت 800……………… 97
4-41- انرژي بر حسب SiC سرعت 1200 ……………… 98
4-42- بيشترين و كمترين تنش…………………… 99
4-43- تغييرات انرژي سرعت 1200………………… 99
فصل اول:
مقدمه
استفاده از مواد كامپوزيت طبيعي، بخشي از تكنولوژي بشر از زماني كه اولين بناهاي باستاني، كاه را براي تقويت كردن آجرهاي گلي به كار بردند بوده است. مغولهاي قرن دوازدهم، سلاح هاي پيشرفته اي را نسبت به زمان خودشان با تير و كمان هايي كه كوچكتر و قوي تر از ديگر وسايل مشابه بودند ساختند. اين كمانها سازه هاي كامپوزيني اي بودند كه به وسيله تركيب زردپي احشام (تاندون)، شاخ، خيزران (بامبو) و ابريشم ساخته شده بودند كه با كلوفون طبيعي پيچيده مي شد.اين طراحان سلاح هاي قرن دوازدهم، دقيقاً اصول طراحي كامپوزيت را مي فهميدند. اخيراً بعضي از اين قطعات موزه اي 700 ساله كشيده و آزمون شدند. آنها از نظر قدرت حدود %80 كمانهاي كامپوزيتي مدرن بودند. در اواخر دهه 1800، سازندگان كانو قايق هاي باريك و بدون بادبان و سكان، تجربه مي كردند كه با چسباندن لايه هاي كاغذ محكم كرافت با نوعي لاك به نام شلاك، لايه گذاري كاغذي را تشكيل مي دهند. در حالي كه ايده كلي موفق بود، ولي مواد به خوبي كار نمي كردند. چون مواد در دسترس، ترقي نكرد، اين ايده محو شد. در سالهاي بين 1870 تا 1890 انقلابي در شيمي به وقوع پيوست. اولين رزين هاي مصنوعي (ساخت بشر) توسعه يافت به طوري كه
مي توانست به وسيله پليمريزاسيون از حالت مايع به جامد تبديل شود. اين رزين هاي پليمري از حالت مايع به حالت جامد توسط پيوند متقاطع مولكولي تبديل مي شوند. رزين هاي مصنوعي اوليه شامل، سلولوئيد، ملامين و باكليت  بودند.در اوايل دهه 1930 دو شركت شيميايي كه روي توسعه رزين هاي پليمري فعاليت مي كردند، عبارت بودند از ” American Cyanamid ” و ” Dupont ” .

چکيده
مواد مرکب به خاطر داشتن وزن سبک ، همچنين حجمي مساوي با حجم آلياژهاي ديگر و خواص مکانيکي منحصر به فردي که ارائه مي کنند در دهه هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته اند. از اين مواد بيشتر در سازه هاي فضاي  و صنايع هوايي استفاده مي شود. مواد مرکب از دو جزء اصلي تشکيل شده اند: 1- فلز پايه 2- عامل تقويت کننده
بصورت کلي از فلزات با وزن کم به عنوان فلز پايه و همچنين از مواد سراميکي به عنوان تقويت کننده استفاده مي شود از مهمترين و معروفترين مواد مرکب مي توان به ماده مرکب با زمينه آلومينيومي و تقويت کننده ذره اي کاربيدسيليکون اشاره کرد آلومينيوم و کاربيدسيليکون به علت نزديک بودن دانسيت هايشان به يکديگر مي توانند خصوصيات عالي مکانيکي را در وزن کم بوجود بياورند در اين تحقيق نحوه ساخت اين ماده مرکب از روش ريخته گري در قالب فلزي مورد بررسي قرار مي گيرد و تأثير دو فاکتور مختلف ، يک درصد وزني تقويت کننده و ديگري سرعت هم زدن مخلوط مذاب بر روي خواص مکانيکي از جمله سختي و استحکام مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد نتايج حاصل شده به ما نشان مي دهد که با اضافه کردن مواد سراميکي به فلز پايه تغييرات اي در رفتار مکانيکي فلز پايه ايجاد مي شود که در اين پايان نامه به تفصيل به بررسي اين رفتار مي پردازيم ………………

دانلود پروژه صنعت کامپوزیت
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد