دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی
دانلود پروژه طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی

دانلود پروژه طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی

طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی 
فهرست مطالب
 فصل اول ۷
طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوها ۷
۱-۱- علائم بکار رفته ۸
۱-۲- اولین رقم مشخص‌کننده درجه حفاظتی ۹
۱-۳- دومین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی ۱۱
۱-۴- درجات حفاظتی ۱۱
۱-۵- توصیه‌های قبل از ازمایش ۱۲
۱-۶- ازمونها ۱۲
۱-۶-۱ اولین رقم مشخصه (رقم صفر) هیچ ازمونی نیاز نمی‌باشد. ۱۳
۱-۶-۲- ازمون برای وقتی که اولین رقم مشخصه یک باشد. ۱۳
۱-۶-۳- ازمون برای وقتی که اولین رقم مشخصه دو باشد ۱۳
۱-۶-۴- ازمون برای وقتی که اولین رقم مشخصه ۳ باشد. ۱۴
۱-۶-۵- ازمون برای وقتی که اولین رقم مشخصه ۴ باشد. ۱۴
۱-۶-۶- ازمون برای وقتی که اولین رقم مشخصه ۵ باشد. ۱۴
۱-۷- ازمونها برای دومین عدد مشخصه (نفوذ مایع) ۱۵
۱-۷-۱- ازمون برای وقتی که دومین رقم مشخصه صفر باشد ۱۶
۱-۷-۲- ازمون برای وقتی که دومین رقم مشخصه یک باشد. ۱۶
۱-۷-۳- ازمون برای وقتی که دومین رقم مشخصه ۲ باشد. ۱۶
۱-۷-۴- ازمون برای وقتی که دومین رقم مشخصه ۳ باشد. ۱۷
۱-۷-۵- ازمون برای وقتی که دومین رقم مشخصه ۴ باشد. ۱۷
۱-۷-۶- ازمون برای موقعی که رقم مشخصه ۵ باشد. ۱۸
شکل (۱-۱) انگشت فلزی استاندارد ۲۰
شکل (۱-۳) دستگاه ازمایش تابلوهای محافظت شده در مقابل چکیدن قطرات مایعات ۲۲
شکل (۱-۴) دستگاه ازمایش تابلوهای محفاظت شده در مقابل باران و پاشیده‌شدن اب ۲۳
جنس شیپورک پاشی از برنج ۲۴
فصل دوم ۲۴
استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشارقوی ۲۴
مقدمه ۲۵
۲-۱- قسمت اول : تعاریف ۲۵
۲-۱-۱- تابلوهای قدرت و فرمان ۲۵
۲-۱-۱-۱- تابلوهای قدرت ۲۵
۲-۱-۱-۱- تابلوهای قدرت ۲۶
۲=۱=۱=۲= تابلوهای فرمان ۲۶
۲-۱-۲- تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی ۲۶
۲-۱-۳- تابلوهای قدرت و فرمان فلزی (متال‌کلد) ۲۷
۲-۱-۴- تابلوهای قدرت و فرمان سلولی ۲۷
۲-۱-۵- تابلوهای قدرت و فرمان مونتاژ کارخانه ۲۸
۲-۱-۶- تابلوهای تمام بسته ۲۸
۲-۱-۶-۱- تابلوهای تمام بسته ایستاده ۲۸
۲-۱-۶-۳- تابلو ایستاده، تمام بسته ، کشویی ۲۹
۲-۱-۷- محفظه ۳۰
۲-۱-۸- خانه ۳۰
۲-۱-۹- جداره ۳۰
۲-۱-۱۰- پوشش ۳۰
۳-۱-۱۳- بوشینگ ۳۱
۲-۱-۱۴- جزء جداشدنی ۳۱
۲-۱-۱۵- جزء خارج شونده ۳۱
۲-۱-۱۶- وضعیت کار (وضعیت اتصال) ۳۲
۲-۱-۱۷- وضعیت قطع ۳۲
۲-۱-۱۸- وضعیت ازمون ۳۲
۲-۱-۲۱- ولتاژ اسمی (تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی) ۳۳
۲-۱-۲۲- مقدار اسمی سطح عایقی (برای تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی) ۳۳
۲-۱-۲۳- جریان اسمی (برای یک مدار) ۳۳
۲-۱-۲۴-جریان ایستادگی کوتاه‌مدت (برای یک مدار) ۳۳
۲-۱-۲۵- جریان ایستادگی پیک (برای یک مدار) ۳۴
۲-۱-۲۶- فرکانس اسمی (تابلو قدرت یا فرمان با پوشش فلزی) ۳۴
۲-۱-۲۷- دمای هوای محیط (برای تابلو قدرت یا فرمان با پوشش فلزی) ۳۴
۲-۱-۲۹-مدار فرعی (برای مجموعه تابلوی قدرت و فرمان با پوشش فلزی) ۳۵
۲-۲-شرایط کار عادی ۳۵
۲-۳- شرایط حمل و نقل ، انبارکردن و نصب ۳۷
۲-۴- قسمت دوم : مقادیر اسمی ۳۷
۲-۵- ولتاژ اسمی ۳۷
۲-۶- مقدار اسمی سطح عایقی ۳۸
۲-۷- فرکانس اسمی ۳۸
۲-۸- جریان اسمی عادی ۳۸
۲-۹- جریان اسمی ایستادگی کوتاه‌مدت ۳۹
۲-۱۰- جریان اسمی ایستادگی پیک ۳۹
ولتاژ اسمی (کیلو ولت مؤثر) ۳۹
۲-۱۱- افزایش دما ۴۰
۲-۱۲- درجات حفاظت ۴۱
۲-۱۲-۱- درجات حفاظت افراد در مقابل نزدیک شدن به قسمتهای برق‌دار و متحرک ۴۱
ارقام مشخصه ۴۱
۲-۱۲-۲- حفاظت تجهیزات در مقابل اثرات خارجی ۴۱
۲-۱۳- قسمت سوم : طرح و ساخت ۴۲
۲-۱۴- محفظه‌ها ۴۳
توجه : ۴۳
۲-۱۴-۱- پوششها ۴۳
۲-۱۴-۲- جداره‌ها، دریچه‌های حفاظتی ۴۴
۲-۱۴-۲-۱- جداره‌های فلزی و دریچه‌های حفاظتی ۴۵
۲-۱۴-۲-۲- جداره‌ها ، دریچه‌های حفاظتی از مواد عایق ۴۵
۲-۱۴-۳- محلهای تهویه، خروجیهای هواکش ۴۷
۲-۱۴-۵- گرمکن‌ها ، روشنایی، دریچه ضد انفجار ۴۷
۲-۱۵- کلیدهای جداکننده (ایزولاتورها) ۴۸
۲-۱۶- اینترلاکها ۴۹
۲-۱۷- زمین کردن ۵۰
۲-۱۸- شینه‌ها ۵۲
۲-۱۹- شناسایی ۵۳
۲-۱۹-۱- کلیدها، وسایل اندازه‌گیری ، و غیره ، که در تابلوها نصب می‌شود ۵۳
۲-۱۹-۲- شماتیک تک‌خطی هر سلول تابلو فشارقوی باید با مشخص بودن ۵۳
۲-۱۹-۳- شینه‌ها ، باید با رنگ نسوز به ترتیب زیر رنگ‌امیزی شود : ۵۴
توجه ۵۴
برق فشار قوی ۵۴
۲-۱۹-۴- پلاک و لوحه‌ها ۵۵
۲-۲۰- ابعاد ۵۷
تابلوهای ۲۰ کیلوولت ۵۷
۲-۲۰-۲- حداکثر ابعاد تابلوهای فشارقوی تمام بسته کشویی : ۵۷
تابلوهای ۲۰ کیلوولت ۵۸
۲-۲۱- اطلاعات ، لوحه ویژگیها ۵۸
۲-۲۱-۳- لوحه ویژگیها ۵۸
۲-۲۲- قسمت چهارم ازمونها ۵۹
۲-۲۳- طبقه‌بندی ازمونها ۵۹
۲-۲۳-۱- ازمونهای نوعی و تعیین تطابق‌ها ۵۹
۲-۲۳-۲- ازمونهای معمول (روتین) و تعیین تطابق‌ها ۶۰
۲-۲۴- ازمونهای ولتاژ ۶۱
۲-۲۴-۱- شرایط هوای محیط در طول ازمونها ۶۱
۲-۲۴-۲- کاربرد و مقادیر ولتاژهای ازمون ۶۲
۲-۲۴-۲-۱- ازمونهای نوعی ۶۲
۲-۲۴-۲-۱-۱- به زمین و بین فازها ۶۲
۲-۲۴-۲-۱-۲- فاصله عایقی ۶۳
۲-۲۴-۲-۱-۳-ازمون تکمیلی با جداره‌هایادریچه‌های حفاظتی از مواد عایق ۶۴
۲-۲۴-۲-۲- ازمون معمول (روتین) ۶۴
۲-۲۴-۳- ازمون ولتاژ ضربه‌ای (خشک) ۶۵
۲-۲۴-۴- ازمون ولتاژ فرکانس صنعتی (خشک) ۶۶
۲-۲۴-۵- ازمونهای ولتاژ بر روی مدارهای کمکی ۶۷
۲-۲۵- ازمون افزایش دما ۶۸
۲-۲۵-۱- ترکیب ازمون ۶۸
۲-۲۵-۲- اندازه‌گیری دما ۶۹
۲-۲۵-۳- دمای هوای محیط ۷۰
۲-۲۶- ازمونهای جریان کوتاه‌مدت بر روی مدار اصلی ۷۱
۲-۲۷- ازمونهای جریان کوتاه‌مدت روی مدارات زمین ۷۱
۲-۲۸- تعیین مطابقت ظرفیتهای قطع و وصل ۷۲
۲-۲۹- ازمونهای عملکرد مکانیکی ۷۳
۲-۳۰- تعیین مطابقت درجات حفاظتی ۷۳
۲-۳۰-۲- درجات حفاظت افراد در برابر خطرات ناشی از نزدیک شدن به قسمتهای برقدار و یا قسمتهای متحرک ۷۳
اعداد مشخصه ۷۴
۲-۳۰-۲- ازمون شرایط جوی ۷۵
۲-۳۱-ازمونهای وسایل کمکی الکتریکی ، مکانیکی ۷۵
۲-۳۲- کنترل کردن سیم‌بندی ۷۶
پیوست (الف) ۷۶
پیوست (ب) ۷۷
ب-۳- ضریب تصحیح چگالی هوا ۷۸
ب-۴- ضریب تصحیح رطوبت ۷۹
پیوست (پ) ۸۰
ت-۱- تابلوهای نصب شده در داخل پستهای سرپوشیده ۸۳
ت-۲- تابلوهای نصب شده در خارج از پست و در محوطه باز ۸۴
۲-۴-۴ بالا رفتن دما ۸۵
۳-۴-۴ نکات ویژهُ جدول ۳ ۸۸
۳- ضربه‌ها: ۹۰
ویژگیهای مرتبط با تخلیه مخرب و ولتاژهای تست ۹۱
۴-۲ ویژگیهای ولتاژ تست ۹۲
۴-۲-۱ ویژگیهای بالقوه ولتاژ تست ۹۲
۴-۲-۲ ویژگیهای واقعی ولتاژ تست ۹۳
۴-۲-۳ مقدار ولتاژ تست ۹۳
۴-۳ ولتاژ تخلیه مخرب در شئی ازمایش: ۹۳
طبقه‌بندی عایقها در موارد ازمایشی ۹۳
عایق داخلی ۹۴
عایق خودترمیم ۹۴
عایق غیرخودترمیم ۹۴
۸- تست‌های خشک ۹۴
۹- تست‌های مرطوب ۹۵
۹-۱ روش تست مرطوب استاندارد ۹۵
اندازه گیری مقاومت در مدار ۹۹
اندازه گیری مقاومت بین هادیهای فعال ۱۰۰
اندازه گیری مقاومت بین هادیهای فعال وزمین ۱۰۰
نکاتی که در اندازه گیری باید بخاطر داشت ۱۰۱
اندازه گیری ولتاژ . دستگاه اندازه گیری ۱۰۲
نکاتی که در حین اندازه گیری باید بخاطر سپرد ۱۰۳
 این فصل طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی را مشخص می‌کند و سازندگان تجهیزات باید ، نوع حفاظت قسمتهای مختلف تابلو را مشخص نمایند. محدوده کاربرد این طبقه‌بندی ، تابلوهای بکار رفته در شبکه‌های توزیع را شامل می‌شود.
نوع حفاظتی که در این طبقه‌بندی مشخص شده شامل موارد زیر می‌باشد :
۱٫ حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برق‌دار و متحرک در داخل تابلو و حفاظت وسایل داخل تابلو در برابر نفوذ اجسام خارجی جامد به تابلو.
۲٫ حفاظت تجهیزات داخل تابلو در برابر ورود مایعات به داخل ان.
علائم مربوط به این درجات حفاظتی و ازمایشهای لازم برای تایید ان از مواردی است که در این فصل امده است.
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است