دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی

طبقه‌بندي درجات حفاظتي تابلوهاي الكتريكي 
فهرست مطالب
 فصل اول 7
طبقه‌بندي درجات حفاظتي براي تابلوها 7
1-1- علائم بكار رفته 8
1-2- اولين رقم مشخص‌كننده درجه حفاظتي 9
1-3- دومين رقم مشخص كننده درجه حفاظتي 11
1-4- درجات حفاظتي 11
1-5- توصيه‌هاي قبل از ازمايش 12
1-6- ازمونها 12
1-6-1 اولين رقم مشخصه (رقم صفر) هيچ ازموني نياز نمي‌باشد. 13
1-6-2- ازمون براي وقتي كه اولين رقم مشخصه يك باشد. 13
1-6-3- ازمون براي وقتي كه اولين رقم مشخصه دو باشد 13
1-6-4- ازمون براي وقتي كه اولين رقم مشخصه 3 باشد. 14
1-6-5- ازمون براي وقتي كه اولين رقم مشخصه 4 باشد. 14
1-6-6- ازمون براي وقتي كه اولين رقم مشخصه 5 باشد. 14
1-7- ازمونها براي دومين عدد مشخصه (نفوذ مايع) 15
1-7-1- ازمون براي وقتي كه دومين رقم مشخصه صفر باشد 16
1-7-2- ازمون براي وقتي كه دومين رقم مشخصه يك باشد. 16
1-7-3- ازمون براي وقتي كه دومين رقم مشخصه 2 باشد. 16
1-7-4- ازمون براي وقتي كه دومين رقم مشخصه 3 باشد. 17
1-7-5- ازمون براي وقتي كه دومين رقم مشخصه 4 باشد. 17
1-7-6- ازمون براي موقعي كه رقم مشخصه 5 باشد. 18
شكل (1-1) انگشت فلزي استاندارد 20
شكل (1-3) دستگاه ازمايش تابلوهاي محافظت شده در مقابل چكيدن قطرات مايعات 22
شكل (1-4) دستگاه ازمايش تابلوهاي محفاظت شده در مقابل باران و پاشيده‌شدن اب 23
جنس شيپورك پاشي از برنج 24
فصل دوم 24
استاندارد تابلوهاي قدرت و فرمان فشارقوي 24
مقدمه 25
2-1- قسمت اول : تعاريف 25
2-1-1- تابلوهاي قدرت و فرمان 25
2-1-1-1- تابلوهاي قدرت 25
2-1-1-1- تابلوهاي قدرت 26
2=1=1=2= تابلوهاي فرمان 26
2-1-2- تابلوهاي قدرت و فرمان با پوشش فلزي 26
2-1-3- تابلوهاي قدرت و فرمان فلزي (متال‌كلد) 27
2-1-4- تابلوهاي قدرت و فرمان سلولي 27
2-1-5- تابلوهاي قدرت و فرمان مونتاژ كارخانه 28
2-1-6- تابلوهاي تمام بسته 28
2-1-6-1- تابلوهاي تمام بسته ايستاده 28
2-1-6-3- تابلو ايستاده، تمام بسته ، كشويي 29
2-1-7- محفظه 30
2-1-8- خانه 30
2-1-9- جداره 30
2-1-10- پوشش 30
3-1-13- بوشينگ 31
2-1-14- جزء جداشدني 31
2-1-15- جزء خارج شونده 31
2-1-16- وضعيت كار (وضعيت اتصال) 32
2-1-17- وضعيت قطع 32
2-1-18- وضعيت ازمون 32
2-1-21- ولتاژ اسمي (تابلوهاي قدرت و فرمان با پوشش فلزي) 33
2-1-22- مقدار اسمي سطح عايقي (براي تابلوهاي قدرت و فرمان با پوشش فلزي) 33
2-1-23- جريان اسمي (براي يك مدار) 33
2-1-24-جريان ايستادگي كوتاه‌مدت (براي يك مدار) 33
2-1-25- جريان ايستادگي پيك (براي يك مدار) 34
2-1-26- فركانس اسمي (تابلو قدرت يا فرمان با پوشش فلزي) 34
2-1-27- دماي هواي محيط (براي تابلو قدرت يا فرمان با پوشش فلزي) 34
2-1-29-مدار فرعي (براي مجموعه تابلوي قدرت و فرمان با پوشش فلزي) 35
2-2-شرايط كار عادي 35
2-3- شرايط حمل و نقل ، انباركردن و نصب 37
2-4- قسمت دوم : مقادير اسمي 37
2-5- ولتاژ اسمي 37
2-6- مقدار اسمي سطح عايقي 38
2-7- فركانس اسمي 38
2-8- جريان اسمي عادي 38
2-9- جريان اسمي ايستادگي كوتاه‌مدت 39
2-10- جريان اسمي ايستادگي پيك 39
ولتاژ اسمي (كيلو ولت مؤثر) 39
2-11- افزايش دما 40
2-12- درجات حفاظت 41
2-12-1- درجات حفاظت افراد در مقابل نزديك شدن به قسمتهاي برق‌دار و متحرك 41
ارقام مشخصه 41
2-12-2- حفاظت تجهيزات در مقابل اثرات خارجي 41
2-13- قسمت سوم : طرح و ساخت 42
2-14- محفظه‌ها 43
توجه : 43
2-14-1- پوششها 43
2-14-2- جداره‌ها، دريچه‌هاي حفاظتي 44
2-14-2-1- جداره‌هاي فلزي و دريچه‌هاي حفاظتي 45
2-14-2-2- جداره‌ها ، دريچه‌هاي حفاظتي از مواد عايق 45
2-14-3- محلهاي تهويه، خروجيهاي هواكش 47
2-14-5- گرمكن‌ها ، روشنايي، دريچه ضد انفجار 47
2-15- كليدهاي جداكننده (ايزولاتورها) 48
2-16- اينترلاكها 49
2-17- زمين كردن 50
2-18- شينه‌ها 52
2-19- شناسايي 53
2-19-1- كليدها، وسايل اندازه‌گيري ، و غيره ، كه در تابلوها نصب مي‌شود 53
2-19-2- شماتيك تك‌خطي هر سلول تابلو فشارقوي بايد با مشخص بودن 53
2-19-3- شينه‌ها ، بايد با رنگ نسوز به ترتيب زير رنگ‌اميزي شود : 54
توجه 54
برق فشار قوي 54
2-19-4- پلاك و لوحه‌ها 55
2-20- ابعاد 57
تابلوهاي 20 كيلوولت 57
2-20-2- حداكثر ابعاد تابلوهاي فشارقوي تمام بسته كشويي : 57
تابلوهاي 20 كيلوولت 58
2-21- اطلاعات ، لوحه ويژگيها 58
2-21-3- لوحه ويژگيها 58
2-22- قسمت چهارم ازمونها 59
2-23- طبقه‌بندي ازمونها 59
2-23-1- ازمونهاي نوعي و تعيين تطابق‌ها 59
2-23-2- ازمونهاي معمول (روتين) و تعيين تطابق‌ها 60
2-24- ازمونهاي ولتاژ 61
2-24-1- شرايط هواي محيط در طول ازمونها 61
2-24-2- كاربرد و مقادير ولتاژهاي ازمون 62
2-24-2-1- ازمونهاي نوعي 62
2-24-2-1-1- به زمين و بين فازها 62
2-24-2-1-2- فاصله عايقي 63
2-24-2-1-3-ازمون تكميلي با جداره‌هايادريچه‌هاي حفاظتي از مواد عايق 64
2-24-2-2- ازمون معمول (روتين) 64
2-24-3- ازمون ولتاژ ضربه‌اي (خشك) 65
2-24-4- ازمون ولتاژ فركانس صنعتي (خشك) 66
2-24-5- ازمونهاي ولتاژ بر روي مدارهاي كمكي 67
2-25- ازمون افزايش دما 68
2-25-1- تركيب ازمون 68
2-25-2- اندازه‌گيري دما 69
2-25-3- دماي هواي محيط 70
2-26- ازمونهاي جريان كوتاه‌مدت بر روي مدار اصلي 71
2-27- ازمونهاي جريان كوتاه‌مدت روي مدارات زمين 71
2-28- تعيين مطابقت ظرفيتهاي قطع و وصل 72
2-29- ازمونهاي عملكرد مكانيكي 73
2-30- تعيين مطابقت درجات حفاظتي 73
2-30-2- درجات حفاظت افراد در برابر خطرات ناشي از نزديك شدن به قسمتهاي برقدار و يا قسمتهاي متحرك 73
اعداد مشخصه 74
2-30-2- ازمون شرايط جوي 75
2-31-ازمونهاي وسايل كمكي الكتريكي ، مكانيكي 75
2-32- كنترل كردن سيم‌بندي 76
پيوست (الف) 76
پيوست (ب) 77
ب-3- ضريب تصحيح چگالي هوا 78
ب-4- ضريب تصحيح رطوبت 79
پيوست (پ) 80
ت-1- تابلوهاي نصب شده در داخل پستهاي سرپوشيده 83
ت-2- تابلوهاي نصب شده در خارج از پست و در محوطه باز 84
2-4-4 بالا رفتن دما 85
3-4-4 نکات ويژهُ جدول 3 88
3- ضربه‌ها: 90
ويژگيهاي مرتبط با تخليه مخرب و ولتاژهاي تست 91
4-2 ويژگيهاي ولتاژ تست 92
4-2-1 ويژگيهاي بالقوه ولتاژ تست 92
4-2-2 ويژگيهاي واقعي ولتاژ تست 93
4-2-3 مقدار ولتاژ تست 93
4-3 ولتاژ تخليه مخرب در شئي ازمايش: 93
طبقه‌بندي عايقها در موارد ازمايشي 93
عايق داخلي 94
عايق خودترميم 94
عايق غيرخودترميم 94
8- تست‌هاي خشك 94
9- تست‌هاي مرطوب 95
9-1 روش تست مرطوب استاندارد 95
اندازه گيري مقاومت در مدار 99
اندازه گيري مقاومت بين هاديهاي فعال 100
اندازه گيري مقاومت بين هاديهاي فعال وزمين 100
نكاتي كه در اندازه گيري بايد بخاطر داشت 101
اندازه گيري ولتاژ . دستگاه اندازه گيري 102
نكاتي كه در حين اندازه گيري بايد بخاطر سپرد 103
 اين فصل طبقه‌بندي درجات حفاظتي تابلوهاي الكتريكي را مشخص مي‌كند و سازندگان تجهيزات بايد ، نوع حفاظت قسمتهاي مختلف تابلو را مشخص نمايند. محدوده كاربرد اين طبقه‌بندي ، تابلوهاي بكار رفته در شبكه‌هاي توزيع را شامل مي‌شود.
نوع حفاظتي كه در اين طبقه‌بندي مشخص شده شامل موارد زير مي‌باشد :
1. حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهاي برق‌دار و متحرك در داخل تابلو و حفاظت وسايل داخل تابلو در برابر نفوذ اجسام خارجي جامد به تابلو.
2. حفاظت تجهيزات داخل تابلو در برابر ورود مايعات به داخل ان.
علائم مربوط به اين درجات حفاظتي و ازمايشهاي لازم براي تاييد ان از مواردي است كه در اين فصل امده است.
دانلود پروژه طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد