تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » مکانیک و تاسیسات » دانلود پروژه طراحی سیستم مکنده غلات
دانلود پروژه طراحی سیستم مکنده غلات

دانلود پروژه طراحی سیستم مکنده غلات

 

طراحی سیستم مکنده غلات

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه وتاريخچه
1-1- مقدمه و تاريخچه : [1] 1
فصل دوم
سيستم هاي جابجايي پنوماتيكي
2-1- مقدمه: [1] 2
2-2- انعطاف پذيري سيستم: [1] 2
2-3- صنايع و مواد: [1] 3
2-4- طريقه انتقال: [1] 3
2 2-4-1- فاز رقيق: 4
2-4-2- فاز غليظ 4
2-4-3- حركت با سرعت هوا 4
2-4-4- نرخ بارگذاري حجمي 4
فصل سوم
انواع سيستم هاي انتقال مواد پنوماتيكي
3-1- مقدمه: [1] 5
3-2- سيستم هاي بسته: [1] 6
3-3- سيستم هاي باز: [1] 7
3-3-1- سيستم هاي فشار مثبت 7
3-3-2- سيستم هاي فشار منفي 8
فصل چهارم
انتقال دسته اي
4-1- مقدمه: [1] 10
4-2- سيستم هاي نيمه پيوسته: [1] 10
4-3- سيستم هاي ضرباني: [1] 11
فصل پنجم
اهميت ويژگي هاي مواد
5-1- مقدمه: [1] 13
5-2- چسبندگي: [1] 13
5-3- قابليت احتراق: [1] 13
5-4- رطوبت: [1] 13
5-5- سايش و فرسايش: [1] 14
5-6- شكنندگي: [1] 14
5-7- نقطه ذوب پايين: [1] 15
5-8- پرتوزايي: [1] 15
فصل ششم
اجزاء سيستم
6-1- مقدمه: [1] 16
6-2- تامين كردن هوا: [1] 16
6-2-1- انواع سيستم هاي حركت دهند ي هوا 16
6-2-1-1- فن ها 18
6-2-1-2- دمنده هاي احيا كننده 18
6-2-2- مشخصات سيستم هاي راه اندازي هوا 18
6-2-2-1- دمنده، كمپرسورها 19
6-2-2-1-1- فشار براي كمپرسور 19
6-2-2-1-2- نرخ دبي حجمي جريان 19
6-2-2-2- مكنده و پمپ هاي وكيون 20
6-2-2-2-1- وكيوم (فشار منفي) 20
6-2-2-2-2- نرخ دبي حجمي 21
6-2-3- قدرت مورد نياز 21
6-3- خطوط لوله: [1] 23
6-3-1- ضخامت ديواره 23
6-3-2- جنس لوله ها 24
6-3-2-1- بهداشت 24
6-3-2-2- لوله هاي پلاستيكي 25
6-3-2-3- سايش سطوح 25
6-3-3- سطح تمام شده 25
6-3-4- خمها 26
فصل هفتم
جريان گاز- جامد
7-1- مقدمه: [1] 28
7-2- قطر داخلي لوله: [1] 28
7-3- فاصله انتقال: [1] 28
7-4- فشار قابل دسترسي: [1] 29
7-5- سرعت هواي منتقل شده: [1] 29
7-6- خصوصيات مواد: [1] 30
فصل هشتم
مشخصات انتقال مواد
8-1- مقدمه: [1] 31
8-2- سرعت انتقال: [1] 31
8-3- نرخ بارگيري يكنواخت :[1] 32
8-4- تاثير قطر داخلي لوله: [1] 33
فصل نهم
شرايط لازم براي هوا
9-1- مقدمه: [1] 36
9-2- فشار موجود: [1] 36
9-3- دبي حجمي: [1] 38
9-4- تاثير سرعت: [1] 38
9-5- اثرات تراكم پذيري: [1] 39
9-5-1- سرعت انتقال هوا 40
9-5-2- تاثيرات مواد 40
9-6- دبي حجمي: [1] 41
9-6-1- ادامه فرمولها 41
9-6-2- تاثيرقطر داخلي لوله 42
9-6-3- قانون گاز ايده آل 43
9-6-4- تاثيرات فشار 45
9-6-5- تاثيرات سيستم 46
9-7- تعيين سرعت: [1] 48
9-7-1- روابط عملكرد 48
9-8- تاثيرات ارتفاع: [1] 48
9-8-1- فشار اتمسفري 49
فصل دهم
افت فشار
10-1- مقدمه: [1] 50
10-2- افت فشار لوله: [1] 50
10-2-1- پارامترهاي جريان و ويژگي هاي آنها 51
10-2-1-1- سرعت هوا 51
10-2-1-2- چگالي هوا 51
10-2-1-3- ويسكوزيته هوا 52
10-2-1-4- ضريب اصطكاك 52
10-2-2- روابط افت فشار 52
10-2-2-1- خطوط لوله صاف 52
10-2-2-2- تاثيرات قطر داخلي لوله 54
10-2-2-3- خمها 54
10-2-3- تاثيرات دبي هوا 56
10-2-4- تاثيرات طول لوله 56
10-2-5- تركيب هاي ديگر خط لوله 57
10-2-6- افت فشار كلي 58
10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1] 59
فصل يازدهم
طراحي سيستم
11-1- مقدمه: [نگارندگان] 60
11-2- محاسبه سرعت هواي انتخابي با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان] 61
11-3- فشار مورد نياز: [نگارندگان] 63
11-4- انتخاب مكنده و توان مورد نياز: [نگارندگان] 63
11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان] 65
11-6- افت طولي عرضي: [نگارندگان] 67
11-6-1- افت طولي 67
11-6-2- افت موضعي 68
11-6-3- طول معادل 69
فصل دوازدهم
نتيجه گيري، پیشنهادات
12-1- مقدمه: [نگارندگان] 71
12-2- نتايج: [نگارندگان] 71
12-3- بررسي نتايج: [نگارندگان] 71
12-4- پيشنهادات: [نگارندگان] 72
پيوست
1- كاتالوگ كمپرسور از شركت Sullivan Palatek 73
منابع 74
فهرست شكلها:
فصل سوم
3-1- انواع سيستم هاي اتصال پنوماتيكي: [1] 5
3-2- يك چرخه بسته از سيستم هاي جابجايي پنوماتيكي: [1] 6
3-3- سيستم جابجايي سيستم هاي مثبت: [1] 7
3-4- سيستم جابه جايي با فشار منفي: [1] 8
3-5- سيستم انتقال فشار منفي (وكيوم)از انبار: [1] 9
فصل چهارم
4-1- نوع سيستم جابه جايي با تانكر دمنده: [1] 11
4-2- سيستم ضرباني: [1] 11
4-3- طرحي از يك نوع سيستم توپي تنها: [1] 12
فصل ششم
6-1- رده بندي حركت دهنده هاي هوا: [1] 17
6-2- بازه تقريبي از عملكرد حركت دهنده ي هو: [1] 17
6-3- ورودي و خروجي براي كمپرسور: [1] 19
6-4- بعضي از انواع خمها درسيستم هاي انتقال مواد پنوماتيكي: [1] 26
فصل هشتم
8-1- تاثير فشار تغذيه هوا و فاصله در بارگذاري در سيستم هاي فشار پايين: [1] 34
8-2- تاثير فشار تغذيه هوا و فاصله در بارگذاري در سيستم هاي فشار بالا: [1] 34
فصل نهم
9-1- پارامترهاي متناسب با نرخ تراكم و نرخ دبي جريان: [1] 38
فصل دهم
10-1- ضريب هد براي چند شكل مختلف: [1] 58
فهرست نمودارها :
فصل ششم
6-1- فشار دبي حجمي هواي انتقال يافته و توان كمپرسور: [1] 20
6-2- توان تفريبي مورد نياز براي كمپرسور در سيستم هاي فشار
پايين: [1] 22
6-3- مشخصات يك كمپرسور حلزوني: [1] 22
فصل نهم
9-1- تاثير سرعت هوا بر دبي حجمي جريان: [1] 42
9-2- تاثير فشار هوا بر روي دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار
پايين: [1] 45
9-3- تاثير فشار بر دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار بالا: [1] 45
9-4- تاثير فشار بر دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار منفي: [1] 46
9-5- تاثير ارتفاع بر روي مقدار فشار اتمسفريك محلي: [1] 48
فصل دهم
10-1- تاثير قطر داخلي لوله بر افت فشار خالي: [1] 54
10-2- ضريب براي خمهاي :[1] 55
10-3- ضريب هد براي خمهاي شعاعي: [1] 55
10-4- ضريب هد براي خمهاي زاويه تيز: [1] 56
10-5- تاثير قطر لوله و دبي حجمي جريان بر افت فشار: [1] 57
10-6- ضريب هد براي مقاطع گسترش يافته لوله: [1] 58
فهرست جداول :
6-1- قطر لوله و ضخامت ديواره براي لوله با قطر اسمي 4

چكيده:
اين پروژه طراحي سيستم مكنده غلات مي باشد كه در آن سيستم فشار منفي و طول لوله   و ارتفاع آن   فرض شده است.
دراين پروژه با تكيه بر اصول علمي و بيان تئوريهاي مربوطه محاسبات مربوط به مقدار فشار و توان مورد نياز براي كمپرسور و قطر و جنس لوله انجام گرفت.
در آخر با محسبات انجام گرفته يك كمپرسور300 hp ازشركت Sulivan Palatek كه كاتالوگ آن در پيوست آمده انتخاب شد. و قطر لوله 805 in و جنس آن نيز فولاد تجارتي انتخاب شد.

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است