دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحی سیستم مکنده غلات

دانلود پروژه طراحی سیستم مکنده غلات

فهرست مطالب :

فصل اول
مقدمه وتاريخچه
1-1- مقدمه و تاريخچه : [1] 1
فصل دوم
سيستم هاي جابجايي پنوماتيكي
2-1- مقدمه: [1] 2
2-2- انعطاف پذيري سيستم: [1] 2
2-3- صنايع و مواد: [1] 3
2-4- طريقه انتقال: [1] 3
2 2-4-1- فاز رقيق: 4
2-4-2- فاز غليظ 4
2-4-3- حركت با سرعت هوا 4
2-4-4- نرخ بارگذاري حجمي 4
فصل سوم
انواع سيستم هاي انتقال مواد پنوماتيكي
3-1- مقدمه: [1] 5
3-2- سيستم هاي بسته: [1] 6
3-3- سيستم هاي باز: [1] 7
3-3-1- سيستم هاي فشار مثبت 7
3-3-2- سيستم هاي فشار منفي 8
فصل چهارم
انتقال دسته اي
4-1- مقدمه: [1] 10
4-2- سيستم هاي نيمه پيوسته: [1] 10
4-3- سيستم هاي ضرباني: [1] 11
فصل پنجم
اهميت ويژگي هاي مواد
5-1- مقدمه: [1] 13
5-2- چسبندگي: [1] 13
5-3- قابليت احتراق: [1] 13
5-4- رطوبت: [1] 13
5-5- سايش و فرسايش: [1] 14
5-6- شكنندگي: [1] 14
5-7- نقطه ذوب پايين: [1] 15
5-8- پرتوزايي: [1] 15
فصل ششم
اجزاء سيستم
6-1- مقدمه: [1] 16
6-2- تامين كردن هوا: [1] 16
6-2-1- انواع سيستم هاي حركت دهند ي هوا 16
6-2-1-1- فن ها 18
6-2-1-2- دمنده هاي احيا كننده 18
6-2-2- مشخصات سيستم هاي راه اندازي هوا 18
6-2-2-1- دمنده، كمپرسورها 19
6-2-2-1-1- فشار براي كمپرسور 19
6-2-2-1-2- نرخ دبي حجمي جريان 19
6-2-2-2- مكنده و پمپ هاي وكيون 20
6-2-2-2-1- وكيوم (فشار منفي) 20
6-2-2-2-2- نرخ دبي حجمي 21
6-2-3- قدرت مورد نياز 21
6-3- خطوط لوله: [1] 23
6-3-1- ضخامت ديواره 23
6-3-2- جنس لوله ها 24
6-3-2-1- بهداشت 24
6-3-2-2- لوله هاي پلاستيكي 25
6-3-2-3- سايش سطوح 25
6-3-3- سطح تمام شده 25
6-3-4- خمها 26
فصل هفتم
جريان گاز- جامد
7-1- مقدمه: [1] 28
7-2- قطر داخلي لوله: [1] 28
7-3- فاصله انتقال: [1] 28
7-4- فشار قابل دسترسي: [1] 29
7-5- سرعت هواي منتقل شده: [1] 29
7-6- خصوصيات مواد: [1] 30
فصل هشتم
مشخصات انتقال مواد
8-1- مقدمه: [1] 31
8-2- سرعت انتقال: [1] 31
8-3- نرخ بارگيري يكنواخت :[1] 32
8-4- تاثير قطر داخلي لوله: [1] 33
فصل نهم
شرايط لازم براي هوا
9-1- مقدمه: [1] 36
9-2- فشار موجود: [1] 36
9-3- دبي حجمي: [1] 38
9-4- تاثير سرعت: [1] 38
9-5- اثرات تراكم پذيري: [1] 39
9-5-1- سرعت انتقال هوا 40
9-5-2- تاثيرات مواد 40
9-6- دبي حجمي: [1] 41
9-6-1- ادامه فرمولها 41
9-6-2- تاثيرقطر داخلي لوله 42
9-6-3- قانون گاز ايده آل 43
9-6-4- تاثيرات فشار 45
9-6-5- تاثيرات سيستم 46
9-7- تعيين سرعت: [1] 48
9-7-1- روابط عملكرد 48
9-8- تاثيرات ارتفاع: [1] 48
9-8-1- فشار اتمسفري 49
فصل دهم
افت فشار
10-1- مقدمه: [1] 50
10-2- افت فشار لوله: [1] 50
10-2-1- پارامترهاي جريان و ويژگي هاي آنها 51
10-2-1-1- سرعت هوا 51
10-2-1-2- چگالي هوا 51
10-2-1-3- ويسكوزيته هوا 52
10-2-1-4- ضريب اصطكاك 52
10-2-2- روابط افت فشار 52
10-2-2-1- خطوط لوله صاف 52
10-2-2-2- تاثيرات قطر داخلي لوله 54
10-2-2-3- خمها 54
10-2-3- تاثيرات دبي هوا 56
10-2-4- تاثيرات طول لوله 56
10-2-5- تركيب هاي ديگر خط لوله 57
10-2-6- افت فشار كلي 58
10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1] 59
فصل يازدهم
طراحي سيستم
11-1- مقدمه: [نگارندگان] 60
11-2- محاسبه سرعت هواي انتخابي با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان] 61
11-3- فشار مورد نياز: [نگارندگان] 63
11-4- انتخاب مكنده و توان مورد نياز: [نگارندگان] 63
11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان] 65
11-6- افت طولي عرضي: [نگارندگان] 67
11-6-1- افت طولي 67
11-6-2- افت موضعي 68
11-6-3- طول معادل 69
فصل دوازدهم
نتيجه گيري، پیشنهادات
12-1- مقدمه: [نگارندگان] 71
12-2- نتايج: [نگارندگان] 71
12-3- بررسي نتايج: [نگارندگان] 71
12-4- پيشنهادات: [نگارندگان] 72
پيوست
1- كاتالوگ كمپرسور از شركت Sullivan Palatek 73
منابع 74
فهرست شكلها:
فصل سوم
3-1- انواع سيستم هاي اتصال پنوماتيكي: [1] 5
3-2- يك چرخه بسته از سيستم هاي جابجايي پنوماتيكي: [1] 6
3-3- سيستم جابجايي سيستم هاي مثبت: [1] 7
3-4- سيستم جابه جايي با فشار منفي: [1] 8
3-5- سيستم انتقال فشار منفي (وكيوم)از انبار: [1] 9
فصل چهارم
4-1- نوع سيستم جابه جايي با تانكر دمنده: [1] 11
4-2- سيستم ضرباني: [1] 11
4-3- طرحي از يك نوع سيستم توپي تنها: [1] 12
فصل ششم
6-1- رده بندي حركت دهنده هاي هوا: [1] 17
6-2- بازه تقريبي از عملكرد حركت دهنده ي هو: [1] 17
6-3- ورودي و خروجي براي كمپرسور: [1] 19
6-4- بعضي از انواع خمها درسيستم هاي انتقال مواد پنوماتيكي: [1] 26
فصل هشتم
8-1- تاثير فشار تغذيه هوا و فاصله در بارگذاري در سيستم هاي فشار پايين: [1] 34
8-2- تاثير فشار تغذيه هوا و فاصله در بارگذاري در سيستم هاي فشار بالا: [1] 34
فصل نهم
9-1- پارامترهاي متناسب با نرخ تراكم و نرخ دبي جريان: [1] 38
فصل دهم
10-1- ضريب هد براي چند شكل مختلف: [1] 58
فهرست نمودارها :
فصل ششم
6-1- فشار دبي حجمي هواي انتقال يافته و توان كمپرسور: [1] 20
6-2- توان تفريبي مورد نياز براي كمپرسور در سيستم هاي فشار
پايين: [1] 22
6-3- مشخصات يك كمپرسور حلزوني: [1] 22
فصل نهم
9-1- تاثير سرعت هوا بر دبي حجمي جريان: [1] 42
9-2- تاثير فشار هوا بر روي دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار
پايين: [1] 45
9-3- تاثير فشار بر دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار بالا: [1] 45
9-4- تاثير فشار بر دبي حجمي جريان در سيستم هاي فشار منفي: [1] 46
9-5- تاثير ارتفاع بر روي مقدار فشار اتمسفريك محلي: [1] 48
فصل دهم
10-1- تاثير قطر داخلي لوله بر افت فشار خالي: [1] 54
10-2- ضريب براي خمهاي :[1] 55
10-3- ضريب هد براي خمهاي شعاعي: [1] 55
10-4- ضريب هد براي خمهاي زاويه تيز: [1] 56
10-5- تاثير قطر لوله و دبي حجمي جريان بر افت فشار: [1] 57
10-6- ضريب هد براي مقاطع گسترش يافته لوله: [1] 58
فهرست جداول :
6-1- قطر لوله و ضخامت ديواره براي لوله با قطر اسمي 4

چكيده:
اين پروژه طراحي سيستم مكنده غلات مي باشد كه در آن سيستم فشار منفي و طول لوله   و ارتفاع آن   فرض شده است.
دراين پروژه با تكيه بر اصول علمي و بيان تئوريهاي مربوطه محاسبات مربوط به مقدار فشار و توان مورد نياز براي كمپرسور و قطر و جنس لوله انجام گرفت.
در آخر با محسبات انجام گرفته يك كمپرسور300 hp ازشركت Sulivan Palatek كه كاتالوگ آن در پيوست آمده انتخاب شد. و قطر لوله 805 in و جنس آن نيز فولاد تجارتي انتخاب شد.

فرمت : ورد | صفحات:85

**********************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه طراحی سیستم مکنده غلات
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد