دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحی مرکز آفرینش های هنری

طراحی مرکز آفرینش های هنری
فهرست مطالب
کران اول
پیشنهاد طرح پژوهش
·فصل اول پیشگفتار
·فصل دوم اهداف انتخاب پروژه
کران دوم – شناخت نگاره و نگارگری
·فصل اول مطالعات بنيادين پژوهش
1- نگارگری پيش از تاريخ در ايران
1-1-  غار نگاره های لرستان- ميرملاس
1-2-  غار نگاره های هميان- دوشه- لاخ مزار
1-3-  ساختمان منقوش تپه زاغه
1-4-  نقوش هفت تپه
1-5-  نگاره های سفالين
1-6-  نقش اندازی بر روی مهر
2- نگارگری در ايران قبل از ظهور اسلام
2-1-  نگارگری دوره هخامنشيان
2-2-  نگارگری دوره اشکانيان
2-2-1- ويژگی های نگارگری و هنر بعد از هخامنشيان
2-2-2- جايگاه نگارگری در هنر اشکانی
2-3-  نگارگری در دوره ساسانيان
2-3-1- آثار و بقايای نقاشی دوره ساسانيان
2-3-2- نگارگری و کتاب سازی ساسانيان
2-3-3- مانی و نگارگری او
3- نگارگری در ايران پس از ظهور اسلام
3-1-  مکتب بغداد( عباسی )
    3-1-1-کتاب نگاره های مکتب بغداد
    3-2-  مکتب نگارگری سلجوقی
    3-2-1-ويژگی های نگارگری دوره سلجوقيان
    3-3-  مکتب تبريز اول( ايلخانی )
    3-3-1-ربع رشيدی و تاثير آن در نگارگری ايرانی
3-4-  مکتب شيراز
3-5-  مکتب هرات
3-5-1-شاهرخ و مکتب هرات
3-6-  برآيند باشکوه( نخستين فرمانروايان دودمان صفوی)
3-6-1نگارگری در دوره صفوی( شاه اسماعيل دوم و سلطان محمد خدابنده )
3-6-1-شاه عباس اول
3-6-2-رخوت و رکود( آخرين پادشاه صفوی )
3-7-  نفوذ شيوه های اروپايی( از افاغنه تا سلسله قاجار )
4- تذهيب
4-1-  تعريف تذهيب
4-2-  مکتب‌های تذهيب
4-3-  پيشينه تذهيب
4-4-  تذهيب ايرانی
5- مينياتور
5-1-  تاريخچه مينياتور
5-2-  مينياتور ايرانی
6- کاشی
6-1-  تاريخچه کاشی
6-2-  کاشی زرين فام- قرن 5 هجری- کاشان
6-3-  کاشی معرق- مسجد شيخ لطف الله اصفهان
6-4-  کاشی هفت رنگ- ايران و ترکيه
6-5-  کاشی ايزنيک- قرن پنجم- ترکيه
7- دريافت منشا نگارگری
7-1-  مروري كوتاه بر كاربردهاي خطي در نگاره‌هاي سده هفتم تا يازدهم
7-2-  ريشه يابی مفهوم های ساختارهای فضايی در نگاره ها
7-2-1-حس مکان يا مکانيت
7-2-2-تداوم فضايی مثبت
7-2-3-همزمانی زمان- صورت
7-2-4-انسان در حد مقياس
7-3-  مفهوم صور سنتی
7-3-1-باغ
7-3-2-تخت
7-3-3-رواق
7-3-4-دروازه
7-3-5-اتاق
7-3-6-مناره
7-3-7-گنبد
7-3-8-چارطاق
·فصل دوم مطالعات تطبيقی
1- فرهنگسرای دزفول( صميميت معماری اطرانی در جشن نور ورنگ و آجر )
·فصل سوم مطالعات زمينه
1- مطالعات پيرامون شهر مشهد
1-1-  تاريخچه تحولات مشهد در دوره معاصر
1-2-  تاريخچه شکل گيری شهر مشهد
1-3-  تاريخچه خراسان
1-4-  جمعيت کنونی شهر مشهد
1-5-  شناخت فضاهای فرهنگی موجود
1-6-  بررسی اجتماعی شهر مشهد
1-6-1-برخوردهای اجتماعی و فرهنگی
1-6-2- پديده مهاجرت روستاييان
1-6-3- پديده زوار
1-7-  شناخت استخوان بندی شهر مشهد
1-7-1- استخوان بندی شهر مشهد و تاثيرات آن بر فرم کلی شهر
1-7-2- عوامل موثر در استخوان بندی شهر مشهد
1-8-  شناخت مسائل اقليمی شهر مشهد
1-8-1- ويژگی آب و هوای مشهد و بررسی وزش باد در منطقه
1-8-2- جهت استقرار ساختمان در مشهد
2- مطالعات پيرامون شهر توس
2-1-  پيشطنه تاريخی توس
2-2-  پاژ
2-3-  آرامگاه فردوسی
2-4-  بنای هارونيه
2-5-  مسجد مدرسه تابران توس
2-6-  ارگ مرکزی( کهن دژ)
3- ضوابط و مقررات مصوب پيرامون شهر توس
3-1-  مشخصات وضوابط عرصه اثر
3-2-  حريم منظري شهر تاريخي توس
4- جايگاه اقتصادی، اجتماعی و گردشگری حوزه تاريخی توس
4-1-  جايگاه اقتصادی
4-2-  جايگاه اجتماعی
4-3-  جايگاه گردشگری
5- ميزان وتحولات جمعيت كل منطقه توس
6- طرح تهيه شده برای منطقه خراسان بزرگ و ناحيه توس
6-1-  چگونگی استفاده از مطالعات تاريخی برای برنامه ريزی های گردشگری
6-1-1-تاريخ
6-1-2-باستان شناسی
6-1-3-مردم شناسی
6-1-4-هنرهای سنتی
7- طبقه بندي اراضي ونحوه استفاده از زمين
8- شناخت راههای پيرامون حصار توس
فصل چهارم مطالعات تکميلی
1- سماع عارفان در نگاره ها و نگارگری ها
کران سوم- تجزیه و تحلیل طرح پژوهش
فصل اولتدوين مبانی نظری پروژه
1- ارکان بنيادين طرح نگاره ها
1-1-  تعادل
1-2-  زيبايی
1-3-  هماهنگی
1-4-  توازن
1-5-  اندازه
1-6-  حد و حريم
2- وحدت در کثرت
2-1-  وجوه افتراق وحدت و همساني
2-2-  تعريف وحدت
2-3-  هدف از وحدت
2-4-  وسيله وحدت
2-5-  مبلغ وحدت
2-6-  نتيجه وحدت
2-7-  علل گرايش يا تبليغ وحدت
2-8-  زمينه‌هاي وحدت
2-9-  تضادهاي روند همسان سازي با وحدت
2-10-عامل وحدت
3- ويژگيهاي نظم معماري و شهر اسلامي (مأخوذ از تفكر اسلامي)
4- مرکزگرايی
5- تحليل نقاشی ايرانی انتخاب شده
6- تعيين اجزا برنامه فيزيکی
– لابی و فضاهای مرتبط با آن
– آمفی تئاتر مجموعه و فضاهای مرتبط با آن
– سالن موزه هنر و فضاهای مرتبط با آن
– آتلیه ها و فضاهای مرتبط
– نمایشگاه ها و فضاهای مرتبط با آن
– سالن رستوران و فضاهای مرتبط با آن
کران چهارم- طراحی پروژه
·فصل اول تحليل و آناليز سايت
·فصل دوم روند گذر از مبانی نظری به ايده ها و طراحی
·فصل سوم تبيين برنامه ها و اهداف طرح……………

دانلود پروژه طراحی مرکز آفرینش های هنری
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد