دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی

دانلود پروژه طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: كليات

تعريف مساله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

فرضيات تحقيق

روش تحقيق و گردآوري اطلاعات

جامعه و نمونه آماري

قلمرو تحقيق

تعاريف عملياتي

محدوديت هاي تحقيق

نوآوري تحقيق

فصل بندي تحقيق

فصل دوم: ادبيات علمي تحقيق

بخش اول: كليات سازمانهاي غير دولتي NGOS

واژه سازمانهاي غيردولتي NGOS

تعاريف سازمانهاي غيردولتي NGOS

محورهاي فعاليت سازمانهاي غيردولتي NGOS

ارتباط سازمانهاي غيردولتي با سازمان ملل متحد

نقش هاي سازمانهاي غيردولتي NGOS

فرايند رشد و گسترش سازمانهاي غيردولتي NGOS

بخش دوم: دمكراسي

مقدمه

سير تاريخي نظريه دمكراسي

مباني و اصول اساسي دمكراسي

انواع دمكراسي و حكومتهاي دمكراتيك

بخش سوم: بوروكراسي و دمكراسي

بوروكراسي

دمكراسي و بوروكراسي

بخش‌چهارم: مفهوم جامعه‌مدني و جايگاه دولت و شهروندان در يك نظام دمكراتيك

جامعه مدني و جايگاه دولت و شهروندان

بخش پنجم: نظريه ها و مفاهيم مشاركت

انواع مشاركت

اشكال مشاركت

شيوه هاي مشاركت

نقش سازمانهاي غيردولتي در تسهيل فرايند مشاركت و مشاركت پذيري

شرايط و لوازم مورد نياز براي شكل گيري مشاركت اجتماعي

بخش ششم: تحولات حاصله در نظريه دولت

تحولات حاصله در نظريه دولت

بخش هفتم: حاكميت خوب، (مباني نظري و ويژگيهاي آن)

حاكميت خوب

تعريف و ويژگيهاي حاكميت خوب

مفهوم حاكميت خوب

شاخص هاي حاكميت خوب

مشاركت

حاكميت قانون

شفافيت

حساسيت

اجماع گرايي

كارايي و اثربخشي

فراگير بودن

پاسخگويي

بخش هشتم: تحول سازماني

تعريف تحول سازماني

دشواري ارائه مفاهيم تحول سازماني

پيش فرضها و اهداف تحول

مدلهاي تحول سازماني

بخش نهم: اصلاحات اداري

مقدمه

اصلاح اداري چيست

آيا اصلاح اداري دشوار است

محيط بخش دولتي و اصلاح اداري

عناصر محيطي سازمانهاي اداري

عوامل اقتصادي

عوامل فرهنگي

عوامل جمعيتي

عوامل سياستي

محورهاي اصلاحات اداري

اندازه دولت و سازمانهاي دولتي

اندازه دولت در ايران

فساد اداري

تعاريف و ماهيت فساد اداري

اثرات فساد اداري

عوامل و دلايل فساد اداري

كنترل فساد اداري

پاسخگوئي

پيدايش توجه نسبت به استانداردهاي پاسخگوئي

افزايش مباحثات مربوط به عوامل پاسخگوئي

فصل سوم: معرفي قلمرو و تحقيق

بخش اول: وضعيت كلي بخش كشاورزي

ارزش افزوده

زيربخش هاي كشاورزي

زير بخش زراعت و باغباني

نظامهاي بهره برداري دهقاني

نظام بهره برداري تعاوني

تعاوني هاي سنتي (بنه

شركتهاي تعاوني توليد

تعاوني هاي مشاع

نظام بهره برداري تجاري

واحدهاي شخصي- شركتي غير رسمي

شركتهاي سهامي زراعي

واحدهاي كشت و صنعت

زير بخش دام و طيور و آبزيان

نظامهاي بهره برداري دام

نظام دامداري عشايري

نظامهاي دامداري روستايي

نظام دامداري صنعتي

زير بخش منابع طبيعي

منابع خاك و اراضي كشور

كاربري اراضي

جنگل ها و مراتع

شيوه هاي بهره برداري از مراتع

بهره برداري از مراتع

بهره برداران عشايري

بهره برداري روستايي

بهره برداران نيمه كوچنده و رمه گردان

بهره برداران از جنگلها

آبخيزداري

زير بخش صنايع تبديلي، تكميلي و روستايي

زير بخش توسعه روستايي و عشايري

تشكيلات دولتي مرتبط

بخش دوم: تشكل هاي غيردولتي بخش كشاورزي ايران

مقدمه

شركتهاي تعاوني

شركت تعاوني كشاورزي و روستايي

شركت تعاوني صيادان

شركت تعاوني صاحبان حرفه ها و صنايع دستي

شركت تعاوني صنايع كوچك

تشكل هاي غيرانتفاعي

انجمن ها

سنديكاها و اتحاديه ها

سازمانهاي غيردولتي

مباني قانوني تشكلهاي غيردولتي بخش كشاورزي

انواع تشكل هاي غيردولتي بخش كشاورزي

تعاونيهاي تحت نظارت سازمان مركزي تعاون روستائي

تعاونيهاي زنان روستائي

تعاونيهاي روستائي

شركتهاي تعاوني كشاورزي

تعاونيهاي منابع طبيعي

تعاونيهاي تحت پوشش وزارت تعاون

تشكل هاي غيردولتي عضو اتاق ايران

سطوح تشكل هاي غيردولتي بخش كشاورزي

فصل چهارم: متدلوژي تحقيق

مقدمه

فرايند تحقيق

مدل مفهومي تحقيق

ابعاد، مولفه ها و شاخص ها

جامعه و نمونه آماري

روش شناسي تحقيق

روش جمع آوري اطلاعات

روائي و پايايي ابزار تحقيق

روشهاي تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق و پيشنهادات

مقدمه

تحليل آمار توصيفي- استنباطي سوالات

تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به تحول اداري

تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به افكار عمومي و نيازهاي

شهروندي

تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به سازمانها و تشكل‌هاي

غيردولتي

تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به سيستم هاي اقتصادي،

اجتماعي و سياسي

بررسي و تحليل مولفه هاي اصلي و اولويت هاي تاثيرگذاري آنان بر تحول

اداري

تحليل و بررسي فرضيات تحقيق

تحليل و بررسي فرضيه اول تحقيق

تحليل و بررسي فرضيه دوم تحقيق

تحليل و بررسي فرضيه سوم تحقيق

تحليل و بررسي فرضيه چهارم تحقيق

تحليل و بررسي فرضيه پنجم تحقيق

بررسي ارتباطات مولفه هاي اصلي با مولفه هاي مربوط به تحول اداري

بررسي وتحليل مدل تحقيق

مدل تحقيق

الگوي فرايند تدريجي تحول‌اداري با رويكردتوسعه وتقويت سازمانهاي‌غيردولتي

نتيجه گيري

پيشنهادات

ضمائم

الف- منابع و مأخذ

ب- خروجي آزمون هاي آماري

ج- پرسشنامه

فرمت : ورد | صفحات: 420

***********************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه طراحی و اجرای فرایندهای تحول سازمانی در بخش دولتی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد