دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی

طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی

طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی هدف از ارائه این پروژه، سهولت دستیابی سریع و آسان به اطلاعات مربوط به قسمت های فروش، خرید و حسابداری است و همچنین گرفتن گزارشات از اطلاعات فوق به روش آسان را فراهم ساخته است.این پروژه امکان ایجاد سطح دسترسی آسان به امور کارکنان را برای مدیریت فراهم نموده است برای ایجاد سیستم مناسب ابتدا روش های فروش، خرید و حسابداری طلا فروشی مورد مطالعه قرار گرفت و نمودارهای لازم ترسیم شد. این پروژه علاوه بر سهولت انجام کار برای کارکنان ، خواسته های مدیریت و مجموعه را برآورده می سازد…………………

طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول – سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS )
1-1-    مقدمه                                          1
1-2-    جمع آوری اطلاعات                                  1
1-3-    سیستم اطلاعات مدیریت                              2
1-4-    قدمهای بسط و توسعه MIS                              2
1-4-1- سازماندهی سیتسم اطلاعات مدیریت در سازمانهای تجاری            2
1-4-2- جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان                      3
1-5-    نیاز مدیران به سیستم های اطلاعات مدیریت                     6
1-6-    تعریف سیستم                                     7
1-7-    تکنولوژی اطلاعات                                  7
1-8-    تحولات آینده و روند تکاملی در امر پردازش و مدیری اطلاعات              8
1-9-    آشنایی با تجربه ، تحلیل و طراحی سیتسم                         8
1-9-1- تجزیه و تحلیل سیتسم چیست ؟                         9
1-9-2- دلایل تغییر سیستم                                 9
1-10-    تجزیه و تحلیل سیستم طراحی                             9
1-10-1- تجزیه و تحلیل سیستم طراحی                             10

طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی

فصل دوم – زبان برنامه نویسی دلفی                             14
2-1- زبان برنامه نویسی دلفی                                 14
2-1-1- شی گرایی چیست ؟                                14
2-1-2- رویدادگرایی چیست ؟                                15
2-1-3- ویژوال چیست ؟                                15
2-1-4- عملگرها و انواع دادها                                 15
2-1-5- دستورات کنترلی                                18
2-1-6- شی گرایی                                     20
2-1-7- رویدادگرایی                                    21
2-2- پایگاه داده                                        21
2-2-1- دستور                                        21
2-2-2- استفاده از توابع در Select                             23
2-2-3- دستور Delete                                 26
2-2-4- دستور Insert                                     26

طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی

فصل سوم – تجزیه و تحلیل سیستم                             28
3-1- گزارش شناخت سیستم                                 28
3-2- امکان سنجی                                     28
3-2-1- امکان سنجی اقتصادی                                28
3-2-2- امکان سنجی تکنیکی                                28
3-2-3- هزینه های متداول برای سیستم                             29
3-3- نیازمندی ها                                     29
3-4- چارت سازمانی                                     30
3-5- شرح وظایف                                    30
3-6- آنالیز فرم                                         31
3-6-1- فرم فاکتور فروشی                                 31
3-6-2- فرم فاکتور خرید                                 33
3-6-3- فرم مرجوعی از خرید                                 35
3-6-4- فرم مرجوعی فروشی                                 36
3-6-5- فرم کالا                                    37
3-6-6- فرم دریافت                                     38
3-6-7- فرم پرداخت                                     39
3-7- UML                                         40
3-7-1- Use Case                                     40
3-7-2- Sequence                                     42
3-7-3- Class Diagram                                 44
3-7-4- نمودار CRD                                     45
3-7-5- نمودار CCD                                     45
3-7-6- State Diagram                                 46

پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی

فصل چهارم – طراحی و پیاده سازی                            48
4-1- DSD                                         48
1-4-1- Customer                                     48
1-4-2- Bonakdar                                     48
1-4-3- Kala                                         49
1-4-4- Sale                                         49
1-4-5- Buy                                         50
1-4-6- Cost                                         50
1-4-7- Sarfaslhazine                                 50
1-4-8- pardakht                                     51
1-4-9- Daryaft                                     51
1-4-10- Marjoei – buy                                 52
1-4-11- Marjoei – Sale                                 52
4-2- معرفی ساختار بانک اطلاعاتی نرم افزار                         53
4-2-1- جدول bonakdar                                 53
4-2-2- جدول buyd                                     54
4-2-3- جدول buyh                                     55
4-2-4- جدول Cost                                     56
4-2-5- جدول Customer                                 57
4-2-6- جدول Daryaft                                 58
4-2-7- جدول Kala                                     59
4-2-8- جدول Marjoei – buy                            60
4-2-9- جدول Marjoei – Sale                            61
4-2-10- جدول Marjoei – buy                            62
4-2-11- جدول Marjoei – buy                            63
4-2-12- جدول pardskht                                 64
4-2-13- جدول Saled                                 65
4-2-14- جدول Saleh                                 66
4-2-15- جدول Sarfaslhazine                             67
4-2-16- جدول tazinat                                 68
4-3- ERD                                         69
4-4- JSP                                         70
4-5- طراحی فرم ها                                     71
4-5-1- فرم اصلی                                    71
4-5-2- فرم طلاهای بدون نگین                                 72
4-5-3- فرم طلاهای نگین دار                                73
4-5-4- فرم مشتریان                                     74
4-5-5- فرم بنکدار                                    75
4-5-6- فرم دریافت                                     76
4-5-7- فرم لیست اسامی بدهکارن                             77
4-5-8- فرم پرداخت                                     78
4-5-9- فرم لیست اسامی بستانکار                             79
4-5-10- فرم مرجوعی از خرید                                 80
4-5-11- فرم گزارش مرجوعی از خرید                             81
4-5-12- فرم مرجوعی از فروش                             82
4-5-13- فرم گزارش مرجوعی از فروش                         83
4-5-14- فرم هزینه                                     84
4-5-15- فرم سرفصل هزینه                                 85
4-5-16- فرم خرید کالا                                 86
4-5-17- فرم گزارش خرید ادواری                            87
4-5-18- فرم گزارش خرید بر اساس نام کالا                         88
4-5-19- فرم فروش کالا                                 89
4-5-20- فرم گزارش فروش ادواری                             90
4-5-21- فرم گزارش فروش بر اساس نام کالا                         91
جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات                             92

پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی

منابع و ماخذ                                         93
فهرست شکل ها
شکل 1-1- نمودار ساختار سازمانهای سیتسم اطلاعات مدیریت                  4
شکل 1-2- نمودار ساختار سازمانی با سهولت دستیابی به مدیران                 5
شکل 1-3- نمودرا ساختار شرکتهای مختلف                         6
شکل 3-1- فرم فاکتور فروش                                31
شکل 3-2- فرم فاکتور خرید                                 33
شکل 3-3- فرم مرجوعی از خرید                             35
شکل 3-4- فرم مرجوعی از فروش                             36
شکل 3-5- فرم کالا                                     37
شکل 3-6- فرم دربافت                                     38
شکل 3-7- فرم پرداخت                                 39
شکل 3-7-6-1- نمودار State Diagram کنترل موجودی                 46
شکل 3-7-6-2- نمودار State Diagram کنترل وجه                     47
شکل4-1- جدول bonakdar                                 53
شکل 4-2- جدول buyd                                 54
شکل 4-3- جدول  buyh                                 55
شکل 4-4- جدول Cost                                 56
شکل 4-5- جدول Customer                                 57
شکل 4-6- جدول Daryaft                                 58
شکل 4-7- جدول Kala                                 59
شکل 4-8- جدول Marjoei – buy                            60
شکل 4-9- جدول Marjoei – Sale                            61
شکل 4-10- جدول Marjoei – buy                            62
شکل 4-11- جدول Marjoei – sale                            63
شکل 4-12- جدول pardskht                                 64
شکل 4-13- جدول Sale d                                 65
شکل 4-14- جدول Sale h                                 66
شکل 4-15- جدول Sarfaslhazine                             67
شکل 4-16- جدول tazinat                                 68
شکل 4-17- فرم اصلی                                    71

پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی

شکل 4-18- فرم طلاهای بدون نگین                             72
شکل 4-19- فرم طلاهای نگین دار                            73
شکل 4-20- فرم مشتریان                                 74
شکل 4-21- فرم بنکدار                                    75
شکل 4-22- فرم دریافت                                 76
شکل 4-23- فرم اسامی لیست بدهکارن                             77
شکل 4-24- فرم پرداخت                                 78
شکل 4-25- فرم لیست اسامی بستانکاران                         79
شکل 4-26- فرم مرجوعی از خرید                             80
شکل 4-27- فرم گزارش مرجوعی از خرید                         81
شکل 4-28- فرم مرجوعی از فروش                             82
شکل 4-29- فرم گزارش مرجوعی از فروش                         83
شکل 4-30- فرم هزینه ها                                 84
شکل 4-31- فرم سرفصل هزینه ها                             85
شکل 4-32- فرم خرید کالا                                 86
شکل 4-33- فرم گزارش خرید ادواری                            87
شکل 4-33- فرم گزارش خرید بر اساس نام کالا                        88
شکل 4-34- فرم فروش کالا                                89
شکل 4-35- فرم گزارش فروش ادواری                            90
شکل 4-36- فرم گزارش فروش بر اساس نام کالا                         91…………….

 

 

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :110

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-orange” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

دانلود پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد