عزیزانم هنگام نشستن, بزرگان و ریش سپیدان را بر خود مقدم بدانید.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی
دانلود پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی

دانلود پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی

طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول – سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS )
۱-۱-    مقدمه                                          ۱
۱-۲-    جمع آوری اطلاعات                                  ۱
۱-۳-    سیستم اطلاعات مدیریت                              ۲
۱-۴-    قدمهای بسط و توسعه MIS                              ۲
۱-۴-۱- سازماندهی سیتسم اطلاعات مدیریت در سازمانهای تجاری            ۲
۱-۴-۲- جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان                      ۳
۱-۵-    نیاز مدیران به سیستم های اطلاعات مدیریت                     ۶
۱-۶-    تعریف سیستم                                     ۷
۱-۷-    تکنولوژی اطلاعات                                  ۷
۱-۸-    تحولات آینده و روند تکاملی در امر پردازش و مدیری اطلاعات              ۸
۱-۹-    آشنایی با تجربه ، تحلیل و طراحی سیتسم                         ۸
۱-۹-۱- تجزیه و تحلیل سیتسم چیست ؟                         ۹
۱-۹-۲- دلایل تغییر سیستم                                 ۹
۱-۱۰-    تجزیه و تحلیل سیستم طراحی                             ۹
۱-۱۰-۱- تجزیه و تحلیل سیستم طراحی                             ۱۰
فصل دوم – زبان برنامه نویسی دلفی                             ۱۴
۲-۱- زبان برنامه نویسی دلفی                                 ۱۴
۲-۱-۱- شی گرایی چیست ؟                                ۱۴
۲-۱-۲- رویدادگرایی چیست ؟                                ۱۵
۲-۱-۳- ویژوال چیست ؟                                ۱۵
۲-۱-۴- عملگرها و انواع دادها                                 ۱۵
۲-۱-۵- دستورات کنترلی                                ۱۸
۲-۱-۶- شی گرایی                                     ۲۰
۲-۱-۷- رویدادگرایی                                    ۲۱
۲-۲- پایگاه داده                                        ۲۱
۲-۲-۱- دستور                                        ۲۱
۲-۲-۲- استفاده از توابع در Select                             ۲۳
۲-۲-۳- دستور Delete                                 ۲۶
۲-۲-۴- دستور Insert                                     ۲۶
فصل سوم – تجزیه و تحلیل سیستم                             ۲۸
۳-۱- گزارش شناخت سیستم                                 ۲۸
۳-۲- امکان سنجی                                     ۲۸
۳-۲-۱- امکان سنجی اقتصادی                                ۲۸
۳-۲-۲- امکان سنجی تکنیکی                                ۲۸
۳-۲-۳- هزینه های متداول برای سیستم                             ۲۹
۳-۳- نیازمندی ها                                     ۲۹
۳-۴- چارت سازمانی                                     ۳۰
۳-۵- شرح وظایف                                    ۳۰
۳-۶- آنالیز فرم                                         ۳۱
۳-۶-۱- فرم فاکتور فروشی                                 ۳۱
۳-۶-۲- فرم فاکتور خرید                                 ۳۳
۳-۶-۳- فرم مرجوعی از خرید                                 ۳۵
۳-۶-۴- فرم مرجوعی فروشی                                 ۳۶
۳-۶-۵- فرم کالا                                    ۳۷
۳-۶-۶- فرم دریافت                                     ۳۸
۳-۶-۷- فرم پرداخت                                     ۳۹
۳-۷- UML                                         ۴۰
۳-۷-۱- Use Case                                     ۴۰
۳-۷-۲- Sequence                                     ۴۲
۳-۷-۳- Class Diagram                                 ۴۴
۳-۷-۴- نمودار CRD                                     ۴۵
۳-۷-۵- نمودار CCD                                     ۴۵
۳-۷-۶- State Diagram                                 ۴۶
فصل چهارم – طراحی و پیاده سازی                            ۴۸
۴-۱- DSD                                         ۴۸
۱-۴-۱- Customer                                     ۴۸
۱-۴-۲- Bonakdar                                     ۴۸
۱-۴-۳- Kala                                         ۴۹
۱-۴-۴- Sale                                         ۴۹
۱-۴-۵- Buy                                         ۵۰
۱-۴-۶- Cost                                         ۵۰
۱-۴-۷- Sarfaslhazine                                 ۵۰
۱-۴-۸- pardakht                                     ۵۱
۱-۴-۹- Daryaft                                     ۵۱
۱-۴-۱۰- Marjoei – buy                                 ۵۲
۱-۴-۱۱- Marjoei – Sale                                 ۵۲
۴-۲- معرفی ساختار بانک اطلاعاتی نرم افزار                         ۵۳
۴-۲-۱- جدول bonakdar                                 ۵۳
۴-۲-۲- جدول buyd                                     ۵۴
۴-۲-۳- جدول buyh                                     ۵۵
۴-۲-۴- جدول Cost                                     ۵۶
۴-۲-۵- جدول Customer                                 ۵۷
۴-۲-۶- جدول Daryaft                                 ۵۸
۴-۲-۷- جدول Kala                                     ۵۹
۴-۲-۸- جدول Marjoei – buy                            ۶۰
۴-۲-۹- جدول Marjoei – Sale                            ۶۱
۴-۲-۱۰- جدول Marjoei – buy                            ۶۲
۴-۲-۱۱- جدول Marjoei – buy                            ۶۳
۴-۲-۱۲- جدول pardskht                                 ۶۴
۴-۲-۱۳- جدول Saled                                 ۶۵
۴-۲-۱۴- جدول Saleh                                 ۶۶
۴-۲-۱۵- جدول Sarfaslhazine                             ۶۷
۴-۲-۱۶- جدول tazinat                                 ۶۸
۴-۳- ERD                                         ۶۹
۴-۴- JSP                                         ۷۰
۴-۵- طراحی فرم ها                                     ۷۱
۴-۵-۱- فرم اصلی                                    ۷۱
۴-۵-۲- فرم طلاهای بدون نگین                                 ۷۲
۴-۵-۳- فرم طلاهای نگین دار                                ۷۳
۴-۵-۴- فرم مشتریان                                     ۷۴
۴-۵-۵- فرم بنکدار                                    ۷۵
۴-۵-۶- فرم دریافت                                     ۷۶
۴-۵-۷- فرم لیست اسامی بدهکارن                             ۷۷
۴-۵-۸- فرم پرداخت                                     ۷۸
۴-۵-۹- فرم لیست اسامی بستانکار                             ۷۹
۴-۵-۱۰- فرم مرجوعی از خرید                                 ۸۰
۴-۵-۱۱- فرم گزارش مرجوعی از خرید                             ۸۱
۴-۵-۱۲- فرم مرجوعی از فروش                             ۸۲
۴-۵-۱۳- فرم گزارش مرجوعی از فروش                         ۸۳
۴-۵-۱۴- فرم هزینه                                     ۸۴
۴-۵-۱۵- فرم سرفصل هزینه                                 ۸۵
۴-۵-۱۶- فرم خرید کالا                                 ۸۶
۴-۵-۱۷- فرم گزارش خرید ادواری                            ۸۷
۴-۵-۱۸- فرم گزارش خرید بر اساس نام کالا                         ۸۸
۴-۵-۱۹- فرم فروش کالا                                 ۸۹
۴-۵-۲۰- فرم گزارش فروش ادواری                             ۹۰
۴-۵-۲۱- فرم گزارش فروش بر اساس نام کالا                         ۹۱
جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات                             ۹۲
منابع و ماخذ                                         ۹۳
فهرست شکل ها
شکل ۱-۱- نمودار ساختار سازمانهای سیتسم اطلاعات مدیریت                  ۴
شکل ۱-۲- نمودار ساختار سازمانی با سهولت دستیابی به مدیران                 ۵
شکل ۱-۳- نمودرا ساختار شرکتهای مختلف                         ۶
شکل ۳-۱- فرم فاکتور فروش                                ۳۱
شکل ۳-۲- فرم فاکتور خرید                                 ۳۳
شکل ۳-۳- فرم مرجوعی از خرید                             ۳۵
شکل ۳-۴- فرم مرجوعی از فروش                             ۳۶
شکل ۳-۵- فرم کالا                                     ۳۷
شکل ۳-۶- فرم دربافت                                     ۳۸
شکل ۳-۷- فرم پرداخت                                 ۳۹
شکل ۳-۷-۶-۱- نمودار State Diagram کنترل موجودی                 ۴۶
شکل ۳-۷-۶-۲- نمودار State Diagram کنترل وجه                     ۴۷
شکل۴-۱- جدول bonakdar                                 ۵۳
شکل ۴-۲- جدول buyd                                 ۵۴
شکل ۴-۳- جدول  buyh                                 ۵۵
شکل ۴-۴- جدول Cost                                 ۵۶
شکل ۴-۵- جدول Customer                                 ۵۷
شکل ۴-۶- جدول Daryaft                                 ۵۸
شکل ۴-۷- جدول Kala                                 ۵۹
شکل ۴-۸- جدول Marjoei – buy                            ۶۰
شکل ۴-۹- جدول Marjoei – Sale                            ۶۱
شکل ۴-۱۰- جدول Marjoei – buy                            ۶۲
شکل ۴-۱۱- جدول Marjoei – sale                            ۶۳
شکل ۴-۱۲- جدول pardskht                                 ۶۴
شکل ۴-۱۳- جدول Sale d                                 ۶۵
شکل ۴-۱۴- جدول Sale h                                 ۶۶
شکل ۴-۱۵- جدول Sarfaslhazine                             ۶۷
شکل ۴-۱۶- جدول tazinat                                 ۶۸
شکل ۴-۱۷- فرم اصلی                                    ۷۱
شکل ۴-۱۸- فرم طلاهای بدون نگین                             ۷۲
شکل ۴-۱۹- فرم طلاهای نگین دار                            ۷۳
شکل ۴-۲۰- فرم مشتریان                                 ۷۴
شکل ۴-۲۱- فرم بنکدار                                    ۷۵
شکل ۴-۲۲- فرم دریافت                                 ۷۶
شکل ۴-۲۳- فرم اسامی لیست بدهکارن                             ۷۷
شکل ۴-۲۴- فرم پرداخت                                 ۷۸
شکل ۴-۲۵- فرم لیست اسامی بستانکاران                         ۷۹
شکل ۴-۲۶- فرم مرجوعی از خرید                             ۸۰
شکل ۴-۲۷- فرم گزارش مرجوعی از خرید                         ۸۱
شکل ۴-۲۸- فرم مرجوعی از فروش                             ۸۲
شکل ۴-۲۹- فرم گزارش مرجوعی از فروش                         ۸۳
شکل ۴-۳۰- فرم هزینه ها                                 ۸۴
شکل ۴-۳۱- فرم سرفصل هزینه ها                             ۸۵
شکل ۴-۳۲- فرم خرید کالا                                 ۸۶
شکل ۴-۳۳- فرم گزارش خرید ادواری                            ۸۷
شکل ۴-۳۳- فرم گزارش خرید بر اساس نام کالا                        ۸۸
شکل ۴-۳۴- فرم فروش کالا                                ۸۹
شکل ۴-۳۵- فرم گزارش فروش ادواری                            ۹۰
شکل ۴-۳۶- فرم گزارش فروش بر اساس نام کالا                         ۹۱
چکیده
طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی نیک کار
هدف از ارائه این پروژه، سهولت دستیابی سریع و آسان به اطلاعات مربوط به قسمت های فروش، خرید و حسابداری است و همچنین گرفتن گزارشات از اطلاعات فوق به روش آسان را فراهم ساخته است.
این پروژه امکان ایجاد سطح دسترسی آسان به امور کارکنان را برای مدیریت فراهم نموده است برای ایجاد سیستم مناسب ابتدا روش های فروش، خرید و حسابداری طلا فروشی مورد مطالعه قرار گرفت و نمودارهای لازم ترسیم شد. این پروژه علاوه بر سهولت انجام کار برای کارکنان ، خواسته های مدیریت و مجموعه را برآورده می سازد.
کلمات کلیدی :
مقدمه :
تجارت، از دیرباز از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در واقع پایه و اساس بنیان اجتماعی و یکی از مهمترین دلائل رشد و ترقی یک جامعه و یا افول و شکست جامعه ای دیگر بوده است، در واقع یکی از مهمترین دلائل پیشرفت و گسترش علوم، بهره بردرای های اقتصادی و تجاری می باشد.
امروزه، اهمیت اطلاعات در فرآیند تجارت، امری بدیهی و غیرقابل انکار شناخته شده و علوم انفورماتیک و کامپیوتر مهمترین منابع ذخیره سازی و دسترسی به اطلاعات محسوب می شوند.
از آنجا که ساخت یافتگی و در عین حال سهولت ثبت اطلاعات و از طرفی قابلیت اطمینان و جامعیت آن، از اهمیت بالایی برخوردار است، ضرورت تهیه و طراحی نرم افزارهای کاربردی که مخثوث جمع آوری و نگه داری داده های خاص می باشند بر همگان روشن و مسلم بوده است.
امروزه با استفاده از نرم افزارهای کاربردی که هر یک جهت ارائه سرویس های اطلاعاتی در زمینه های خاص تعبیه شده اند، داده های خام به صورت ساخت یافته و قالب بندی شده توسط کاربران در بانکهای اطلاعاتی ثبت شده و مدیران از گزارشاتی که حاصل تجزیه و تحلیل و پردازش این داده ها می باشند، تعمیمات مختلف تجاری و مدیریتی خود را اتخاذ می نمایند.
استفاده از نرم افزارهای کاربردی باعث کاهش زمانی دسترسی کاربران بر داده های پردازش شده می شود، به عنوان مثال در یک سیستم خرید و فروش، کاربر داده های خام را که همان فاکتورهای مختلف می باشند، با استفاده از نرم افزار ثبت نموده و مدیر فروش، با استفاده از گزارشات تجزیه و تحلیل شده که حاصل پردازش همان داده های خام می باشد، تصمیمات مختلفی از جمله تعیین قیمت، زمینه های گسترش کار و … را اتخاذ می نمایند.
در نرم افزار پیاده سازی شده برای طلافروشی نیک کار سعی شده تا با تشخیص نیازهای اساسی طلافروشی و روند جریان اطلاعات در قسمتهای فوق گامی در بالا بردن سرعت، سهولت و دقت کار قسمت های مختلف طلافروشی و تصمیمات مختلف مدیریتی برداشته شود.
فصل اول- سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (MIS)
۱-۱- مقدمه
موضوع مورد بحث این فصل، مدیریت بر پایه اطلاعات است. دو عامل اساسی موجبات تحولات ودگرگونی‌های جنجال آفرین را فراهم می‌سازد. اول، استراتژی رقابت وتوانایی‌های آن که تغییرات سریعی در تکنولوژی را باعث شده است ودوم افزایش قدرت تکنولوژی پیشرفته بعضی از کشورها و همچنین کاهش هزینه‌های تولید به عنوان یک سیاست رقابت صادراتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هر دو استراتژی یاد شده ابزارهای اصلی تصمیم گیری استراتژیک مدیریت بر پایه اطلاعات وتکنولوژی فرا پیشرفته عملیات تولید هستند. سیستم های اطلاعاتی مدیریت(Management Information Systems)  در راستای تأمین نیاز مدیران در جهت دستیابی موثر به این ابزارها ایجاد شده‌اند.
۱-۲ – جمع آوری اطلاعات
امروزه با توجه به حجم وسیع اطلاعات که انسان به‌صورت روزمره با آن‌ها روبروست، روشن است که ذخیره سازی اطلاعات مورد نیاز تنها در حافظه انسان عملاً ممکن نیست.
جوامع پیشرفته در مسیر دستیابی به تکنولوژی اطلاعات هستند . مسیری که حرکت در آن دارای نرخ شتاب بسیار بالایی است. بعضی از عوامل موثر و پیشرفت‌های تکنولوژیکی که در بخش‌های اطلاعاتی بوجود آمده است، عمدتا در تجارت موثر واقع شده‌اند که ذیلاً به آن اشاره می‌کنیم:
۱-    فراوانی کامپیوترهایی که مدیران و عموم مردم را در انجام فعالیت‌هایشان یاری می‌دهد.
۲-    توسعه ارتباطات از راه دور که از تکنولوژی ماهواره‌ها ، بانک‌های اطلاعاتی وشبکه‌های بین المللی اطلاعات نشات می‌گیرد.
۳-    توسعه و افزایش ریز کامپیوترها با قیمت‌های مناسب و امکانات گسترده که موجبات سهولت و سرعت محاسباتی و ذخیره و بازیابی اطلاعات را در محل کار و منازل فراهم کرده است.
۴-    دسترسی آسان به ترمینال‌ها ورابط‌های مخابراتی جهت برقراری موثر و سریع ارتباطات.
پیدایش کامپیوترهای متفکر و ایجاد سرعت در انجام امور و در عین حال ایجاد قابلیت‌های جدید.
۱-۳- سیستم اطلاعات مدیریت
سیستمی که کنترل و بازسازی اطلاعات را از دنیای محیطی وعملیات بازرگانی داخل سازمان به‌عهده دارد به طریقی که با سازماندهی و انتخاب داده‌ها اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصمیم، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران آماده سازد ، سیستم اطلاعاتی مدیریت نامیده می‌شود. در گذشته منابع اطلاعاتی مدیران اتفاقی و غیر مطمئن و از طرق مختلف وگوناگون بود،از این رو اطمینانی از درستی اطلاعات در دست نبود. با توسعه کامپیوترهای با ظرفیت ،سرعت ودقت بالا در اواسط قرن بیستم تکامل وکاربرد مفاهیم سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (MIS) روندی دیگر و با سرعتی بیشتر توسعه یافت که حاصل آن تغییرات در عملیات وفعالیت‌ها و وظایف سازمان‌های تجاری دنیا به‌شرح زیر شد:
۱- مدیریت متمرکز و تکیه بر محورهای تمرکز اطلاعات و بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته.
۲- طراحی اطلاعات و ارایه گزارش‌های لازم برای اتخاذ تصمیم مدیریت ، برنامه‌ریزی و کنترل سازمان.
۳- طراحی سیستم اطلاعات مدیریت با تکیه بر کنترل وسیستم‌های اطلاعاتی مدیریت کنترل پروژه‌ها.
مجموعه این فعالیت‌ها MIS یا سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت نامیده می‌شود. هدف سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت افزایش روند ارایه واداره اطلاعات وکاهش حدس و گمان در حل مشکلات در سطوح مختلف سازمانی از طریق سیستم‌های بازخور اطلاعات و بازتاب بازیابی اطلاعات در جهت تکامل داده‌های جدید به سیستم است.
۱-۴-۱-قدم‌های بسط و توسعه MIS
برای ایجاد و توسعه سیستم‌ها به منظور اجرای MIS در مرحله اول باید تعریفی دقیق از MIS داشت. سپس نیازها تعیین و اهداف اجرایی سیستم در رابطه با MIS مورد نظر و زیرمجموعه سیستم اطلاعاتی مدیریت مشخص شوند.  نهایتاً طرح تحقق پذیری یا نقشه مراحلی را که باید اجرا شوند همراه با افراد مسئول هر مرحله و ارزش هر کار و زمان برنامه تعیین شوند. هنگامی‌که چگونگی تحقق پذیری طرح به تصویب مدیریت برسد، آنگاه مفهوم کلی MIS برای بازبینی و تصویب بازنگری می‌شود. پس از تصویب طرح، جزییات کاری طرح تهیه می‌شوند. هنگامی‌که جزییات طرح تصویب شوند، آنگاه MIS جدیدی برقرار می‌شود و بهنگام در می‌آید و نگهداری می‌شود. گرچه مراحل فوق جدا از یکدیگر به نظر می‌رسد، لیکن درواقع یک مجموعه مرتبط است.
۱-۴-۲- سازماندهی سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان‌های تجاری
بسط وتوسعه MIS فرایندی اساسی است و برای انجام آن به افراد متخصص و حرفه‌ای نیاز است. بنابراین برای ایجاد یک MIS به کار گروهی و سرپرستی آن توسط یک مدیر و متخصص نیازمندیم. اگرچه مدیران و جمعی از متخصصین مختلف در طراحی MIS شرکت خواهند داشت ، اما مسئولیت مستقیم طرح متوجه مدیر MIS است. برای یک چنین  مسئولیت مهمی مدیر MIS باید با تسلط فنی و وقوف کامل بر وظایف، نفوذی معنوی و علمی بر تمام سطوح مدیران بیابد.
یکی از اهداف مورد نظر مدیران افزایش کیفیت تولید محصولات به همراه بهبود انگیزه‌های شغلی در کارکنان است. کمک جهت نیل به این هدف از اهم وظایف مدیر MIS است و رسیدن به آن مهمترین عامل توفیق MIS محسوب می‌شود. ارایه گزارش‌های مدیریتی نقش بسزایی در تصمیم گیری مدیریت جهت نیل به این اهداف به عهده خواهد داشت.
۱-۴-۳- جایگاه سیستم اطلاعاتی مدیریت  در سازمان
عملاً مدیر MIS برای طراحی وکنترل شرکت به معاون خدمات اجرایی یا معاون ارشد گزارش می‌دهد. در بسیاری از شرکت‌ها شاخه معاونت MIS به‌وجود می‌آید که گزارش خود را مستقیمأ به مدیریت عالی ارایه می‌کند. در نوع دیگر ساختار سازمانی تمام فعالیتهای MIS در سطوح شرکت متمرکز می‌شود. مدیر MIS در این‌جا همطراز سایر معاونین شرکت است

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است