دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طراحی کاتالیست هیدروکراکینگ برشهای سنگین نفتی

طراحی کاتالیست هیدروکراکینگ برشهای سنگین نفتی
فهرست مطالب
چکيده 2
مقدمه 5
Fuel , LPG , olefins 5
Lt,naphta 5
Jet fuel , kerosene 5
مباحث نظري 7
1-2) معرفي فرايند. 9
خوراک 9
جدول (1-2) : شرايط عملياتي فرايند هيدروکراکينگ 10
1-3) انواع فرايند 10
شکل (1-2) : نمودار جريانهاي فرايند يک مرحله اي 13
1-3-2) فرايند دو مرحله‌اي : 13
شکل (1-3) : نمودار جريان‌هاي فرايند دو مرحله‌اي 14
1-5) واکنشها و مکانيزم انها 17
1-5-2) مکانيزم واکنش‌ها : 19
شکل (1-5) : توزيع محصولات برحسب تعداد کربن در کراکينگ کاتاليستي 22
2-2) روشهاي متداول ساخت کاتاليست 29
2-2-3) خشک کردن و کلسيناسيون : 32
شکل (2-1) : اجزاي مختلف کاتاليست‌هاي هيدروکراکينگ 36
2-3-1) جزء زئوليتي : 36
الف ) الومينا : 38
ب) سيليکا الومينا: 39
الف ) نقش نيکل بعنوان ارتقا دهنده فعاليت هيدروژناسيون : 46
2-4) روشهاي مختلف ساخت کاتاليست‌هاي هيدروکراکينگ 48
2-4-4) تبادل يوني ( تلقيح با اثر متقابل فلز و پايه ) : 51
الف) الومينا سل: 54
3-1-4) اکسترود کردن و عمليات حرارتي نهايي : 56
3-4) پارامترهاي بررسي شده هنگام ساخت سيليکا الومينا 63
فصل 4 65
ساخت کاتاليست 65
ج) هيدروکسيده کردن پايه‌ حاوي موليبدن : 67
4-2) جمع بندي 68
فصل 5 73
بررسي عملکرد کاتاليست 73
ادامه جدول (5-3) 83
ادامه جدول (5-4) 86
جدول (5-5) : نتايج حاصل از تست کاتاليست HC-801 در شرايط 3 87
ادامه جدول (5-5) 88
ادامه جدول (5-5) 89
جدول (5-6) : نتايج حاصل از تست کاتاليست HC-801 در شرايط 4 90
جدول (5-7) : نتايج حاصل از تست کاتاليست HC-8-1 در شرايط 5 93
جدول (5-8) : خلاصه  نتايجج کاتاليست HC-801 در شرايط مختلف 95
جدول (5-9): مقايسه نتايج بدست امده از تست راکتوري کاتاليست HC-801 , Hc-K در شرايط يکسان 96
جدول (5-10) : کيفيت محصولات ميان تقطير توليد شده در نمونه شماره 5 و مقايسه با شرايط استاندارد 96
 چکيده
با توجه به سنگين شدن منابع نفت کشور , نقش مهم فرايندهاي شکست , بيش از پيش نمايان مي‌شود يکي از اين فرايندها هيدروکراکينگ مي‌باشد , که به علت امتيازات زياد از اهميت بيشتري برخوردار است. اين فرايند کاتاليستي , حجم انبوهي از کاتاليستهاي مصرفي در پالايشگاهها را به خود اختصاص داده و ميزان مصرف کاتاليست ان در ايران , حدود 350 تن در سال مي‌باشد.
دراين پروژه , ساخت کاتاليست اين فرايند مورد نظر بوده است که با توجه به جهت گيري فرايند هيدروکراکينگ در ايران براي توليد فراورده‌هاي ميان تقطير , نسبت به ساخت کاتاليست بر پايه سيليکاالوميناي امورف و با استفاده از فلزات نيکل – موليبدن ,مبادرت شده است.
ساخت پايه سيلکاالومينا , با روش هم ژل سازي , بر اساس ترکيب الوميناسل و سيليکاسل انجام شد. در جريان ساخت پايه , مشخص شد که تنظيم پارامترهاي عملياتي نظير pH , تاثير بسزايي بر بافت نهايي پايه دارد…
دانلود پروژه طراحی کاتالیست هیدروکراکینگ برشهای سنگین نفتی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد