دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه طرح اتوماسيون اداري

طرح اتوماسيون اداري
مرحله اول (دبيرخانه و بايگاني)
فهرست مندرجات
1– مقدمه1
2- تعريف پروژه2
3- اهداف پروژه2
4- مراحل انجام كار2
1-4- انتخاب نرم‏افزار3
2-4- تشكيل كميته راهبري3
3-4- شناخت و برنامه‏ريزي4
4-4- برنامه زمان‏بندي سيستم اتوماسيون اداري6
5-4- آموزش7
6-4- نصب و راه‏اندازي7
7-4-پشتيباني8
5- اقدامات انجام شده (درصد پيشرفت) 9
6- پيوست‏ها
پيوست 1- گزارش ارزيابي نرم‏افزارها
پيوست 2- گزارش برنامه اجرايي
پيوست3- راهنماي كاربران – دبير
پيوست4- راهنماي كاربران – مدير
1- مقدمه
استفاده مناسب از فناوري‏هاي نوين و به خصوص امكانات فراهم‏ آمده در زمينه فناوري اطلاعات مي‏تواند هر سازماني را دچار تحول سازد.
استقرار سيستم اتوماسيون اداري و حذف مكاتبات كاغذي در حد ممكن نيز از جمله مواردي است كه نه تنها مي‏تواند باعث ارتقاء به سطح فرهنگ سازماني گردد، بلكه به ميزان قابل توجهي بهره‏وري كاركنان و مديران را نيز افزايش دهد. خوشبختانه نصب و راه‏اندازي سيستم اتوماسيون اداري در وزارت صنايع و معادن با سرعت مناسبي در جريان مي‏باشد و علاوه بر دبيرخانه‏هاي مركزي، دبيرخانه فرعي در كليه معاونت‌ها تشكيل گرديده است و در سايربخش‌ها معاونت ديگر نيز در دست اقدام مي‏باشد. حدود 176 نفر از كاركنان مرتبط با سيستم اتوماسيون در سطوح مختلف آموزش ديده‎‏اند و غالباً در حال بكارگيري سيستم مي‏باشند. حدود 110 دستگاه PC جديد توزيع گرديده و روي 38 دستگاه موجود نيز سيستم اتوماسيون اداري نصب گرديده و در حال بهره‏برداري مي‏باشد. با توجه به پشتيباني مديران محترم وزارتخانه از سيستم اتوماسيون اداري مي‎توان اميدوار بود كه در آينده نزديك گردش‏نامه‏ها در وزارتخانه در حد بالايي با استفاده از سيستم مكانيزه اتوماسيون اداري انجام پذيرد.
2- تعريف پروژه
انتخاب، تأمين و راه‏اندازي سيستم رايانه‏اي دبيرخانه، بايگاني و پيگيري در سطح ستاد وزارت صنايع و معادن
3- اهداف پروژه
پروژه اهدافي تحت عناوين زير را دنبال مي‏نمايد :
شناسايي نرم‏افزارهاي موجود در داخل كشور در زمينه اتوماسيون اداري
پيشنهاد مناسب‏ترين نرم‏افزار جهت بكارگيري در ستاد وزارت صنايع و معادن
تأمين نرم‏افزار
نصب و راه‏اندازي سيستم اتوماسيون اداري
پشتيباني
راه‏اندازي سيستم اتوماسيون اداري داراي نتايجي تحت عناوين زير مي‏باشد.
سامان يافتن امور دبيرخانه و بايگاني
افزايش سرعت و دقت در گردش مكاتبات
كاهش حجم بايگاني
كاهش ميزان حجم جابجايي كاغذ در مكاتبات
امكان پيگيري موارد و تهيه گزارشات آماري
4- مراحل انجام كار
براي انجام پروژه مراحلي تحت عناوين زير مطرح گرديده است :
1-4- انتخاب نرم‏افزار
2-4- تشكيل كميته راهبري
3-4- شناخت و برنامه‏ريزي
4-4- برنامه زمان‌بندي سيستم اتوماسيون اداري
5-4- آموزش
6-4- نصب و راه‏اندازي
7-4- پشتيباني
در ادامه توضيح مختصري از مراحل انجام كار ارائه مي‏شود.
1-4- انتخاب نرم‏افزار
براي تدارك نرم‏افزار مناسب اتوماسيون اداري فعاليت‏هاي زير انجام شده است :
شناسايي وضعيت موجود وزارت صنايع و معادن در زمينه اتوماسيون اداري
تعيين نيازهاي وزارت صنايع و معادن در زمينه اتوماسيون اداري
شناسايي نرم‏افزارهاي اتوماسيون اداري موجود در بازار ايران و تعيين نرم‏افزارهاي كانديد
تعيين شاخص‏هاي ضروري جهت ارزيابي نرم‏افزارهاي كانديد و امتيازدهي آنها
ارزيابي نرم‏افزار كانديد
نتيجه‏گيري و گزينش سه نرم‏افزار برتر
انتخاب نهايي نرم‏افزار مورد نظر
اين مرحله از پروژه به صورت كامل انجام گرديده و نرم‏افزار مورد نظر انتخاب شده و با شركت مربوطه قرارداد منعقد شده است.
2-4- تشكيل كميته راهبري
اعضاي كميته راهبري در ارديبهشت ماه 81 مشخص گرديدند و به اعضاء ابلاغ شد، اولين جلسه كميته راهبري در تاريخ 8/3/81 با شركت اعضاء برگزار گرديد و در مجموع پنج جلسه كميته برگزار گرديده است. كميته راهبري از افراد زير تشكيل گرديده است :
معاونت اداري و مالي
نماينده معاونت شوراي فناوري اطلاعات
نماينده معاونت برنامه‏ريزي، توسعه و فناوري
مدير كل امور اداري
مدير كل تشكيلات و بودجه
شركت ناظر
گروه توسعه و پشتيباني شبكه
نماينده واحدي كه نرم‏افزار در حال نصب در آن مي‏باشد.
مواردي كه در كميته راهبري مورد بررسي و بحث قرار گرفته است تحت عناوين زير مي‏باشد :
تأمين سخت‏افزار مورد نياز براي راه‏اندازي سيستم
تخصيص مكان براي دبيرخانه متمركز معاونت
موانع موجود در زمينه نصب و راه‏اندازي سيستم
پيشرفت پروژه و كارهاي در دست اقدام
موانع موجود در زمينه آموزش كاركنان مرتبط با سيستم
محدوديت‏هاي موجود در زمينه تداركات
اولويت‏بندي انجام كار اتوماسيون
3-4- شناخت و برنامه‏ريزي
براي انتخاب نرم‏افزار مناسب و شناسايي محيط از نقطه نظر سخت‏افزار، نرم‏افزارهاي دبيرخانه موجود، محل‏هاي استقرار سيستم و نيازهاي مرحله نصب و راه‏اندازي فعاليت‏هايي تحت عناوين زير انجام گرديده است :
شناخت اوليه براي انتخاب نرم‎افزار اتوماسيون اداري مناسب
شناخت وزارتخانه براي برآورد نيازهاي مرحله نصب و راه‎اندازي
شناخت هر معاونت جهت نصب سيستم
همان طور كه مشاهده مي‏شود براي انجام كار مطالعه و شناخت سازماني در سطوح مختلفي انجام گرديده است. در اولين سطح، شناسايي اجمالي وزارتخانه از نقطه‏ نظر امكانات موجود اتوماسيون اداري و تعيين نيازهاي وزارت صنايع و معادن در زمينه اتوماسيون اداري، امكان‏سنجي پياده‏سازي سيستم مورد نظر بوده است. در مرحله بعدي وزارتخانه از نظر سخت‏افزارهاي موجود، ساختار سازماني، شيوه‏هاي استقرار سيستم، موانع و مشكلات پيش‏روي پروژه مورد بررسي قرار گرفته و نيازهاي مورد نظر اعلام گرديده است. در مرحله نصب و راه‏اندازي سيستم‏ هر يك از معاونت‏ها كه براي نصب و راه‏اندازي سيستم در نظر گرفته شده است از نقطه نظر گردش‏كار، شيوه‏هاي ثبت نامه‏ها، تعداد پرسنل مرتبط با كار دبيرخانه، حجم نامه‏هاي وارده و صادره بررسي شده و نيازهاي سخت‏افزاري، نرم‏افزاري، آموزش مورد نياز مشخص گرديده است. مرحله شناخت در حال حاضر به صورت كامل انجام پذيرفته و نيازهاي مرحله مدون گرديده است.
در زمينه برنامه‏ريزي مراحلي تحت عناوين زير انجام گرديده است :
شناسايي فعاليت‏هاي مرحله نصب و راه‏اندازي
تهيه و تدوين برنامه زمان‏بندي
تهيه برنامه آموزش
تهيه برنامه نصب و راه‏اندازي
فعاليت‏هاي شناسايي شده براي انجام پروژه به شرح زير مي‏باشد :
مقدمات انجام كار
تهيه برنامه آموزش
تهيه برنامه نصب
اعلام امكانات مورد نياز آموزش
شناخت از نقطه نصب
شناسايي افراد براي آموزش در نقطه نصب
آموزش در نقطه نصب
اعلام موارد نياز در نقطه نصب
تعريف پارامترها در نقطه نصب
نصب سيستم
براساس فعاليت‏هاي شناسايي شده برنامه زمان‏بندي تنظيم و براي انجام كار برنامه آموزش و برنامه نصب و راه‏اندازي تهيه گرديده است.

دانلود پروژه طرح اتوماسيون اداري
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد